အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားဖက္စပ္ကုမၸဏီမ်ားကို  ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း (၇) မ်ိဳးအား လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ထုပ္လုပ္သူမ်ားထံမွ တစ္ဆင့္၀ယ္ယူ၍ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၄/ ၂၀၁၉

 

ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေဆးရံုသံုးကိရိယာမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာသံုးစက္ကိရိယာမ်ား တင္သြင္းေရာင္းခ်ျခင္း (ကုန္သြယ္ျခင္း)ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လက္လီ/လက္ကားေရာင္းခ်ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ကိစၥအတြက္ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၃/၂၀၁၉

လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လိုင္း (၂၃၄)လိုင္းကို ထပ္မံေျဖေလွ်ာ့၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္မလိုေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၂၉)လိုင္းအား သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္းသို့ ျပန္လည္ထည့္သြင္းၿပီး လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္ စုစုေပါင္း ကုန္စည္လိုင္း (၄၆၁၃)လိုင္းအား Automatic Import Licensing ႏွင့္ Non -Automatic Import Licensing အျဖစ္ခြဲျခားသတ္မွတ္၍ ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၂/၂၀၁၉

အေသးစား/ အလတ္စားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္အလိုက္တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိေသာ စက္ပစၥည္း (Used Machine) မ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္၍ အထူးကိစၥရပ္အေနျဖင့္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၆/၂၀၁၉

ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ရံုးခြဲမ်ားအား ရံုးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၅၇/၂၀၁၈

ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔၏ Generalized System of Preferences (GSP) အစီအစဥ္အရ ပို႔ကုန္တင္ပို႔သူ မွတ္ပံုတင္စနစ္ (Registered Exporter System) ကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္သည့္အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈

ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သည့္ကုမၸဏီမ်ားအား စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းတြင္ လက္လီ၊ လက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၅/၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ HS Code 2017 Version အရ 10 digit ကုန္စည္လိုင္း စုစုေပါင္း (၃၃၄၅)လိုင္းကို ပို႔ကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရန္လိုသည့္စာရင္း (Export Negative List) အျဖစ္ သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၉/၂၀၁၈

Pages

ႏွစ္အလိုုက္အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား