အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

စာပေနှင့် အနုပညာ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ၊ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံးများ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၆၁/၉၆၂/၉၆၃/၉၆၄/ ၉၆၅/၉၇၃)၂၀၂၃

စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအရ မူပိုင်ခွင့်တရားရုံး များ၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပ်နှင်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများ (၉၅၅/၉၅၆/၉၅၇/ ၉၅၈/၉၅၉/၉၆၀)/၂၀၂၃

စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများ သတ်မှတ်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၇၁/ ၂၀၂၃

PDF icon အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၁.pdf, PDF icon Form.pdf, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း( ID-1), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြချက် (ID-1a), PDF icon ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာ (ID-2), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-3), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းတွင် စာအရေးအသား အမှား နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အခြားမှားယွင်းမှုများအား ပြင်ဆင်ပေး, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-5), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခြင်းအား ခွဲခြားပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-6), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ခြင်း (ID-7), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-8), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်း မူပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ် ကြောင်း တောင်းဆိုခြင်း (ID-9), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပြင်ဆင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (, PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-11), PDF icon စက်မှုဒီဇိုင်း အခွင့်အရေးများ လွှဲပြောင်းခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-12), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-13), PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း , PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်မှုဒီဇိုင်းအား တရားမဝင်ကြောင်း ကြေညာ ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-15), PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အမည် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-16) , PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အား ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-17), PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလာအား တိုးမြှင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း (ID-18) , PDF icon အယူခံလျှောက်ထားခြင်း (ID-19), PDF icon အယူခံခြင်းအတွက် ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ဆောင်ရွက်ခွင့် တောင်းခံခြင်း (ID-19a)

ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ကုန်စည်ကို ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချဖြန့်ဖြူးခြင်းကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ယာယီတားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၃/၂၀၂၂)

အစပျိုးစမ်းသပ်ကာလ (Pilot Project)အတွင်း ပြည်ပမှ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်တင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား သတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

မော်တော်ဆိုင်ကယ်အရောင်းပြခန်း (Show Room) တွင် ရောင်းချရန် မော်တော်ဆိုင်ကယ်တင်သွင်းရာ၌ လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ပသို့ တင်ပို့သည့် သို့မဟုတ် ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာဆီနှင့် ပဲပုပ်ဆီတို့၏ အရည်အသွေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်အမှတ်၊ ၅/၂၀၂၂ ကို အောက်ပါ PDF File တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများသတ်မှတ်ခြင်း, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်း - TM- 1, PDF icon ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာ - TM-2, PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများ ပျက်ကွက်ခဲ့မှုကြောင့်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားပြန်လည်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရန်တောင်းဆိုခြင်း-TM3, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားချက်တွင် စာအရေးအသားအမှားနှင့် အခြားမှားယွင်းမှုများအား ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM4, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ရုပ်သိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM5, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားချက်ပါ ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားစာရင်းအား ကန့်သတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM6, PDF icon အမှတ်တံဆိပ် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားခြင်းအား ခွဲခြားပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM7, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကန့်ကွက်ခြင်-TM8, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူမှန်ထုတ်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM9, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM10, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင် သက်တမ်းတိုးပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM11, PDF icon အမှတ်တံဆိပ်အခွင့်အရေးများ လွှဲပြောင်းခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -TM12, PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်ကို ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ် ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -13, PDF icon မှတ်ပုံတင်ထားသော အမှတ်တံဆိပ်ကိုခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လုပ် ကိုင်ခွင့်ပေးခြင်းအား မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -14, PDF icon မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်အား တရားမဝင်ကြောင်းကြေညာပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း -15, PDF icon မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်အား ပယ်ဖျက်ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်း -16, PDF icon ကိုယ်စားလှယ်အမည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM17, PDF icon သတ်မှတ်ထားသည့် သက်တမ်းကာလအား တိုးမြှင့်ပေးပါရန် တောင်းဆိုခြင်း-TM18, PDF icon အယူခံလျှောက်ထားခြင်း -TM19

ကုန်စည်လိုင်းများကို သွင်းကုန်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရာတွင် ယခင်က ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၂၀ ပါ ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၃၁)လိုင်း၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ၊ (၁/၂၀၂၂)၊ (၂/၂၀၂၂) ၊ (၅/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကုန်စည်လိုင်းများအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Pages