အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်သော လျှောက်လွှာပုံစံများသတ်မှတ်ခြင်း

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ