အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်ဆို်ငရာ ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်အမျိုးအစားများ (Certificates of Origin-COs)

 

အာဆီယံ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

ATIGA Form D 

အာဆီယံ-တရုတ် ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form E 

အာဆီယံ-ကိုရီးယား  လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form AK 

အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form AJ 

အာဆီယံ- ဩစတြေးလျနိုင်ငံ- နယူးဇီလန်နိုင်ငံ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့်  ဩစတြေးလျနိုင်ငံ နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form AANZ 

 အာဆီယံ-အိန္ဒိယ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form AI

 အာဆီယံ-ဟောင်ကောင်(တရုတ်) လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသသဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ နှင့် ဟောင်ကောင် (တရုတ်)နိုင်ငံသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form AHK

 ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်အရ အာဆီယံ၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဩစတြေးလျ နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနို်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

Form RCEP

2.  တဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့် ခံစားရရှိရန် တင်ပို့သည့် ကုန်စည်များအတွက် ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်များ (PTA CO Forms)

ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှ ခွင့်ပြုသော တဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ်

GSP Form A

ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ခွင့်ပြုသော တဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် အသုံးပြုသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် 

Korea to LDCs 

အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ခွင့်ပြုသော တဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် အသုံးပြုသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် 

Form DFTP (India)

တရုတ်နိုင်ငံမှ ခွင့်ပြုသော တဖက်သတ်အကောက်ခွန်သက်သာခွင့်အတွက် အသုံးပြုသော ပင်ရင်းနိုင်ငံသက်သေခံလက်မှတ် 

China to LDCs