ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် နိုင်ငံပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

USD In Mill:
NO SECTOR 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018 (Mini Budget) 2018-2019 (UP TO JULY MONTHLY)
GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL GOV PRIVATE TOTAL
  EXPORT 5068.067 4067.535 9135.602 4567.440 4409.575 8977.015 6333.684 4870.273 11203.957 7214.738 5308.979 12523.717 5406.115 5730.763 11136.878 3874.770 8123.774 11998.544 5189.798 9660.866 14850.664 2235.101 6597.082 8832.183 3996.701 10050.771 14047.472
1 OVERSEA 4298.336 2808.872 7107.208 4272.961 2570.083 6843.044 5718.646 2724.121 8442.767 4971.316 3259.417 8230.733 3242.979 3344.969 6587.948 2234.821 4853.901 7088.722 3121.883 6224.770 9346.653 1437.025 4470.154 5907.179 497.586 7378.574 7876.160
2 BORDER 769.731 1258.663 2028.394 294.479 1839.492 2133.971 615.038 2146.152 2761.190 2243.422 2049.562 4292.984 2163.136 2385.794 4548.930 1639.949 3269.873 4909.822 2067.915 3436.096 5504.011 798.076 2126.928 2925.004 3499.115 2672.197 6171.312
  IMPORT 2429.102 6605.961 9035.063 1518.428 7550.486 9068.914 2553.932 11205.575 13759.507 2754.395 13878.751 16633.146 2546.128 14031.820 16577.948 949.287 16261.775 17211.062 1102.085 17584.867 18686.952 745.251 9114.066 9859.317 811.801 14351.728 15163.529
1 OVERSEA 2066.494 5628.965 7695.459 1330.034 6500.325 7830.359 2462.139 9470.464 11932.603 2722.817 11416.189 14139.006 2515.611 11457.396 13973.007 941.464 13402.413 14343.877 932.345 14740.346 15672.691 552.045 7771.257 8323.302 644.142 11932.884 12577.026
2 BORDER 362.608 976.996 1339.604 188.394 1050.161 1238.555 91.793 1735.111 1826.904 31.578 2462.562 2494.140 30.517 2574.424 2604.941 7.823 2859.362 2867.185 169.740 2844.521 3014.261 193.206 1342.809 1536.015 167.659 2418.844 2586.503
  TRADE 7497.169 10673.496 18170.665 6085.868 11960.061 18045.929 8887.616 16075.848 24963.464 9969.133 19187.730 29156.863 7952.243 19762.583 27714.826 4824.057 24385.549 29209.606 6291.883 27245.733 33537.616 2980.352 15711.148 18691.500 4808.502 24402.499 29211.001
  OVERSEA 6364.830 8437.837 14802.667 5602.995 9070.408 14673.403 8180.785 12194.585 20375.370 7694.133 14675.606 22369.739 5758.590 14802.365 20560.955 3176.285 18256.314 21432.599 4054.228 20965.116 25019.344 1989.070 12241.411 14230.481 1141.728 19311.458 20453.186
  BORDER 1132.339 2235.659 3367.998 482.873 2889.653 3372.526 706.831 3881.263 4588.094 2275.000 4512.124 6787.124 2193.653 4960.218 7153.871 1647.772 6129.235 7777.007 2237.655 6280.617 8518.272 991.282 3469.737 4461.019 3666.774 5091.041 8757.815

Source:Customs;

Pages