ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2017-2018  9379.149 5504.011 14883.160 15680.631 3014.261 18694.892 25059.780 8518.272 33578.052
2 2018 (Mini Budget) 5936.028 2925.004 8861.032 8331.768 1534.734 9866.502 14267.796 4459.738 18727.534
3 2018-2019  9841.246 7219.170 17060.416 15018.229 3068.368 18086.597 24859.475 10287.538 35147.013
4 2019-2020 10493.150 7187.939 17681.089 15603.360 3447.496 19050.856 26096.510 10635.435 36731.945
5 2020-2021 8454.400 6908.884 15363.284 11427.249 3258.809 14686.058 19881.649 10167.693 30049.342
6 2021-2022
(Mini Budget)
Up To November
1623.875 818.336 2442.211 1916.308 293.541 2209.849 3540.183 1111.877 4652.060

Source: Customs ;

Pages