ဘ႑ာႏွစ္အလိုုက္ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊သြင္းကုုန္၊ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေန

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2012-2013 6843.044 2133.971 8977.015 7830.359 1238.555 9068.914 14673.403 3372.526 18045.929
2 2013-2014 8442.767 2761.19 11203.957 11932.603 1826.904 13759.507 20375.37 4588.094 24963.464
3 2014-2015 8230.733 4292.984 12523.717 14139.006 2494.14 16633.146 22369.739 6787.124 29156.863
4 2015-2016 6587.948 4548.93 11136.878 13973.007 2604.941 16577.948 20560.955 7153.871 27714.826
5 2016-2017  7088.722 4909.822 11998.544 14343.877 2867.185 17211.062 21432.599 7777.007 29209.606
6 2017-2018  9346.653 5504.011 14850.664 15672.691 3014.261 18686.952 25019.344 8518.272 33537.616
7 2018 (Mini Budget) 5907.179 2925.004 8832.183 8323.302 1536.015 9859.317 14230.481 4461.019 18691.500
8 2018-2019 (UP TO JULY MONTHLY) 7876.160 6171.312 14047.472 12577.026 2586.503 15163.529 20453.186 8757.815 29211.001

Source: Customs ;

Pages