ဘ႑ာႏွစ္အလိုုက္ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊သြင္းကုုန္၊ကုုန္သြယ္မွဳ ပမာဏအေျခအေန

                                                                                                                                                     USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL OVERSEA BORDER TOTAL
1 2012-2013 6843.044 2133.971 8977.015 7830.359 1238.555 9068.914 14673.403 3372.526 18045.929
2 2013-2014 8442.767 2761.19 11203.957 11932.603 1826.904 13759.507 20375.37 4588.094 24963.464
3 2014-2015 8230.733 4292.984 12523.717 14139.006 2494.14 16633.146 22369.739 6787.124 29156.863
4 2015-2016 6587.948 4548.93 11136.878 13973.007 2604.941 16577.948 20560.955 7153.871 27714.826
5 2016-2017  7088.722 4909.822 11998.544 14343.877 2867.185 17211.062 21432.599 7777.007 29209.606
6 2017-2018  9346.638 5490.272 14836.910 15672.691 3011.995 18684.686 25019.329 8502.267 33521.596
7 2018 (UP TO MAY Monthly) 1674.550 780.036 2454.586 2904.891 478.171 3383.062 4579.441 1258.207 5837.648

Source: Customs ;

Pages