ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံအသိပေးကြေညာခြင်း

Tue, 04/05/2022 - 09:48 -- eiprdep
Undefined

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့် ကုန်စည်များတင်သွင်းမှုနှင့် ပတ်သက်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၀/၂၀၂၀ အား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထပ်မံအသိပေးကြေညာသည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၆/၂၀၂၂)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 03/29/2022 - 08:39 -- eiprdep
Undefined

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို HS Code 10 digit အရ ကုန်စည် (၃၀၇၀)၊  (၈၂၆) နှင့် (၁၄၁) လိုင်း တို့ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)၊ (၁/၂၀၂၂) နှင့် (၂/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် အသီးသီးထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ ယခု တတိယအဆင့်အဖြစ် H.S Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၅၃၆)လိုင်း သို့မဟုတ် H.S Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၁၃၁)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ထပ်တိုးသတ်မှတ်လိုက်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၂)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်/ပါမစ်လျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့်သတ်မှတ်ချက်များအား ြပင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 03/24/2022 - 04:48 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် Tradenet.20 စနစ်တွင် လိုင်စင်နှင့်ပါမစ်များလျှောက်ထားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အသိပေးသည့်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၄/၂၀၂၂)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ထပ်တိုးကုန်စည်လိုင်းများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 03/09/2022 - 12:08 -- eiprdep
Undefined

ယခင်က ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၅၁/၂၀၂၀) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ  ပြောင်း၊ နှံစားပြောင်း၊ ပြောင်းစေ့၊ ပြောင်းမှုန့်အပါအဝင် ပြောင်းအားတစ်ဆင့်မြှင့် ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ထားသည့်ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်းများကို လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၂)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 03/01/2022 - 11:44 -- eiprdep
Undefined

ယခင်က သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများကို အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀)၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)နှင့်(၁/၂၀၂၂) တို့ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ထပ်မံ၍ ဂျုံစေ့နှင့် ပလတ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါကုန်စည်လိုင်းများကို လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအဖြစ် ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၂/၂၀၂၂)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ထပ်တိုးသတ်မှတ်သည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်စာရင်း

Wed, 01/26/2022 - 06:48 -- eiprdep
Undefined

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၈/၂၀၂၀) ၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်များအပြင် စားသောက်ကုန်အချို့၊ ပလတ်စတစ်အခြေခံ တစ်ဝက်တစ်ပျက် ကုန်ချောပစ္စည်းနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းအချို့၊ သစ်သားပျော့ဖတ်၊ ပိုးချည်၊ ဝါချည်၊ ကော်ဇောကဲ့သို့သော ကြမ်းခင်းများ၊ ချည်ထည်ပစ္စည်း၊ ဖန်ထည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ စက်ဘီးနှင့် မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများပါဝင်သည့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS. Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည် (၄၅၁)လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၈၂၆)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁/၂၀၂၂)

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 11/16/2021 - 06:35 -- eiprdep
Undefined

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသား ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဦးစားပေး ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုစာရင်းအား ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၉/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ကုန်စည်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Wed, 11/10/2021 - 04:05 -- eiprdep
Undefined

ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်အချို့ကို သွင်းကုန်လိုင်စင်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် ပူးတွဲပါ 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS.Code 6 digit ဖြင့် ကုန်စည်(၁၄၂၈)လိုင်း သို့မဟုတ် HS. Code 10 digit ဖြင့်ကုန်စည်(၃၀၇၀)လိုင်းကို သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်လိုသော ကုန်စည်လိုင်းများအဖြစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ သတ်မှတ်သည့် သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၈/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 09/01/2021 - 08:31 -- eiprdep
Undefined

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ (၃)လ ယာယီဖြေလျှော့၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ ၁၇ /၂၀၂၁

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များအား အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း။

Wed, 08/25/2021 - 11:56 -- dotadmin

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ