ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 09/01/2021 - 08:31 -- eiprdep
Undefined

ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည့် ကုန်စည်လိုင်း (၉၂)လိုင်းအား သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန် မလိုအပ်ဘဲ (၃)လ ယာယီဖြေလျှော့၍ တင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ ၁၇ /၂၀၂၁

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Myanmar Tradenet 2.0 စနစ်ဖြင့် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်ပါမစ် လျှောက်ထားမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာရမည့် သတ်မှတ်ချက်များအား အသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း။

Wed, 08/25/2021 - 11:56 -- dotadmin

Tradenet 2.0 စနစ်တွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင် (ပသက) လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်အချို့ အားအသိပေး ထုတ်ပြန်ခြင်း။

Wed, 08/25/2021 - 11:54 -- dotadmin

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁)ဖြင့် ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများအား H.S Code ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mon, 07/26/2021 - 09:19 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၁၂/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်  သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်မလိုဘဲ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခဲ့သည့် ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍တင်သွင်းရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ လွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေ့စေရေးအတွက် 2017 Customs Tariff of Myanmar အရ HS Code လိုင်းများဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့်သတင်းလွှာ

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၃/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ကုသထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးပစ္စည်း ကိရိယာများအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:39 -- dotadmin

ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 07/12/2021 - 10:36 -- dotadmin

သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စအား ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Thu, 06/24/2021 - 09:43 -- eiprdep

ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းမှ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စထုတ်ပြန်ခြင်း

Mon, 05/31/2021 - 04:01 -- eiprdep
Undefined

သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁) ဖြင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခဲသည့် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်းများနှင့် သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁) ပါ ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်ဖြေလျှော့ခွင့်ပြုခြင်းများကို ပူးတွဲသတင်းလွှာပါ သတ်မှတ်ရက်များမှ စတင်၍ မူလလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်း

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၉/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ထောက်ခံချက်၊ လက်မှတ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)နှင့် (၄/၂၀၂၁) တို့အား သက်တမ်းတိုးခြင်း

Wed, 05/12/2021 - 07:06 -- eiprdep
Undefined

လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လျင်မြန်ချောမွေ့စေ​ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အသင်းအဖွဲ့များ၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သက်တမ်းကိစ္စနှင့် ထောက်ခံချက်ကိစ္စတို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၃/၂၀၂၁)နှင့် (၄/၂၀၂၁) တို့အား သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၈/၂၀၂၁)

 

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်မလိုဘဲ ကုန်စည်လိုင်းအချို့အား ယာယီဖြေလျှော့ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာကို သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 05/12/2021 - 06:56 -- eiprdep
Undefined

ပို့ကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၃၇)လိုင်းနှင့် သွင်းကုန်ကုန်စည်လိုင်း (၆၂)လိုင်းအား လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ (၅/၂၀၂၁) အား ဆက်လက်သက်တမ်းတိုးခွင့်ပြုသည့် သတင်းလွှာ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းလွှာ (၇/၂၀၂၁)

Latest News: 
Latest New တင္ရန္

Pages

Subscribe to RSS - ပို့ကုန်သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သော သတင်းလွှာ