ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 10-5-2019 ) ( 1-10-2017  TO 10-5-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2040.919 1066.814 3107.733 2783.567 1022.066 3805.633 -742.648 44.748 -697.900
2 LWEJEL 112.760 9.566 122.326 167.877 7.042 174.919 -55.117 2.524 -52.593
3 CHIN SHWEHAW 326.979 35.126 362.105 306.626 20.707 327.333 20.353 14.419 34.772
4 KANPITETEE 215.225 16.932 232.157 89.023 15.809 104.832 126.202 1.123 127.325
5 KYAING TONG 4.216 0.993 5.209 0.138 1.118 1.256 4.078 -0.125 3.953
6 TARCHILEIK 9.592 36.379 45.971 8.353 47.444 55.797 1.239 -11.065 -9.826
7 MYAWADDY 91.032 454.474 545.506 56.504 522.060 578.564 34.528 -67.586 -33.058
8 KAWTHAUNG 139.725 22.075 161.800 119.754 32.328 152.082 19.971 -10.253 9.718
9 MYEIK 95.053 82.423 177.476 136.682 48.172 184.854 -41.629 34.251 -7.378
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1403.413 21.468 1424.881 2.734 117.332 120.066 1400.679 -95.864 1304.815
11 MAWTAUNG 8.256 5.606 13.862 4.100 1.543 5.643 4.156 4.063 8.219
12 MESE 1.059 0.190 1.249 0.341 0.413 0.754 0.718 -0.223 0.495
13 SITTWE 7.593 7.418 15.011 10.795 1.021 11.816 -3.202 6.397 3.195
14 MAUNG DAW 5.386 0.046 5.432 10.549   10.549 -5.163 0.046 -5.117
15 TAMU 65.106 0.681 65.787 38.652 1.216 39.868 26.454 -0.535 25.919
16 RHI 42.462 14.040 56.502 15.671 15.490 31.161 26.791 -1.450 25.341
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 4568.776 1774.231 6343.007 3751.366 1853.763 5605.129 817.410 -79.532 737.878

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages