ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 5-4-2019 ) ( 1-10-2017  TO 5-4-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1634.383 903.512 2537.895 2440.771 872.396 3313.167 -806.388 31.116 -775.272
2 LWEJEL 94.225 7.299 101.524 141.381 5.636 147.017 -47.156 1.663 -45.493
3 CHIN SHWEHAW 294.174 28.966 323.140 282.389 15.842 298.231 11.785 13.124 24.909
4 KANPITETEE 132.828 12.300 145.128 53.143 12.936 66.079 79.685 -0.636 79.049
5 KYAING TONG 2.818 0.907 3.725 0.138 0.981 1.119 2.680 -0.074 2.606
6 TARCHILEIK 7.906 30.794 38.700 7.561 40.857 48.418 0.345 -10.063 -9.718
7 MYAWADDY 74.257 393.111 467.368 51.098 455.926 507.024 23.159 -62.815 -39.656
8 KAWTHAUNG 116.273 18.055 134.328 97.509 28.078 125.587 18.764 -10.023 8.741
9 MYEIK 60.340 67.641 127.981 122.348 41.239 163.587 -62.008 26.402 -35.606
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1141.682 17.912 1159.594 2.357 117.246 119.603 1139.325 -99.334 1039.991
11 MAWTAUNG 7.065 5.177 12.242 3.402 1.386 4.788 3.663 3.791 7.454
12 MESE 1.033 0.155 1.188 0.340 0.346 0.686 0.693 -0.191 0.502
13 SITTWE 6.468 6.551 13.019 9.553 1.018 10.571 -3.085 5.533 2.448
14 MAUNG DAW 4.509 0.039 4.548 9.399   9.399 -4.890 0.039 -4.851
15 TAMU 48.623 0.654 49.277 29.465 1.032 30.497 19.158 -0.378 18.780
16 RHI 38.443 12.983 51.426 13.298 14.004 27.302 25.145 -1.021 24.124
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 3665.027 1506.056 5171.083 3264.152 1608.925 4873.077 400.875 -102.869 298.006

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages