ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:

 
NO STATION ( 1-4-2018  TO 6-7-2018 ) ( 1-4-2017  TO 6-7-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1048.144 458.980 1507.124 818.925 467.869 1286.794 229.219 -8.889 220.330
2 LWEJEL 55.507 4.513 60.020 63.608 4.843 68.451 -8.101 -0.330 -8.431
3 CHIN SHWEHAW 72.560 14.362 86.922 135.488 15.052 150.540 -62.928 -0.690 -63.618
4 KANPITETEE 65.756 8.197 73.953 33.347 12.448 45.795 32.409 -4.251 28.158
5 KYAING TONG 0.095 0.551 0.646 0.032 0.392 0.424 0.063 0.159 0.222
6 TARCHILEIK 3.522 21.391 24.913 4.439 16.234 20.673 -0.917 5.157 4.240
7 MYAWADDY 22.654 209.437 232.091 14.733 193.859 208.592 7.921 15.578 23.499
8 KAWTHAUNG 30.708 12.673 43.381 18.212 21.641 39.853 12.496 -8.968 3.528
9 MYEIK 55.322 18.455 73.777 28.482 15.131 43.613 26.840 3.324 30.164
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.226 0.210 1.436 2.008 0.095 2.103 -0.782 0.115 -0.667
11 MAWTAUNG 1.639 0.808 2.447 0.771 0.552 1.323 0.868 0.256 1.124
12 MESE 0.069 0.277 0.346 0.067 0.136 0.203 0.002 0.141 0.143
13 SITTWE 2.915 0.022 2.937 0.888 0.016 0.904 2.027 0.006 2.033
14 MAUNG DAW 2.636   2.636 2.752   2.752 -0.116   -0.116
15 TAMU 33.115 0.764 33.879 5.589 1.598 7.187 27.526 -0.834 26.692
16 RHI 5.423 4.150 9.573 8.181 3.239 11.420 -2.758 0.911 -1.847
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 1401.291 754.790 2156.081 1137.522 753.105 1890.627 263.769 1.685 265.454

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages