ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 20-1-2023 ) ( 1-4-2021  TO 20-1-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1851.355 380.356 2231.711 1518.622 399.443 1918.065 332.733 19.087 313.646
1 MUSE 1584.147 227.294 1811.441 1358.367 288.444 1646.811 225.780 61.150 164.630
2 LWEJEL 78.179 30.385 108.564 48.346 21.754 70.100 29.833 8.631 38.464
3 CHIN SHWE HAW 121.699 109.834 231.533 59.072 79.460 138.532 62.627 30.374 93.001
4 KANPITETEE 60.675 9.702 70.377 45.082 2.375 47.457 15.593 7.327 22.920
5 KYAING TONG 6.655 3.141 9.796 7.755 7.410 15.165 1.100 4.269 5.369
  Myanmar-Thailand 2802.505 1350.446 4152.951 2454.265 1370.989 3825.254 348.240 20.543 327.697
1 TARCHILEIK 40.034 77.727 117.761 28.506 60.723 89.229 11.528 17.004 28.532
2 MYAWADDY 578.845 1098.190 1677.035 834.108 1144.260 1978.368 255.263 46.070 301.333
3 KAWTHAUNG 157.111 19.424 176.535 166.083 35.007 201.090 8.972 15.583 24.555
4 MYEIK 19.634 80.368 100.002 31.970 64.398 96.368 12.336 15.970 3.634
5 HTEE KHEE 1995.732 73.580 2069.312 1384.385 44.306 1428.691 611.347 29.274 640.621
6 MAWTAUNG 11.149 0.598 11.747 9.213 2.159 11.372 1.936 1.561 0.375
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 25.175 0.165 25.340 23.461 0.838 24.299 1.714 0.673 1.041
1 SITTWE 61.604 40.601 102.205 12.702 241.573 254.275 48.902 200.972 152.070
  SITTWE(NOR) 11.457 0.123 11.580 12.702 0.746 13.448 1.245 0.623 1.868
  KYAUK PHYU 50.147 40.478 90.625   240.827 240.827 50.147 200.349 150.202
2 MAUNG DAW 13.718 0.042 13.760 10.759 0.092 10.851 2.959 0.050 2.909
  Myanmar- India 8.585 5.480 14.065 44.229 2.269 46.498 35.644 3.211 32.433
1 TAMU 8.585 5.480 14.065 5.384 1.098 6.482 3.201 4.382 7.583
2 RHI       38.845 1.171 40.016 38.845 1.171 40.016
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4737.767 1776.366 6514.133 4040.577 1994.230 6034.807 697.190 217.864 479.326

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages