ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 1-11-2019 ) ( 1-10-2018  TO 1-11-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 266.946 154.289 421.235 176.242 111.760 288.002 90.704 42.529 133.233
2 LWEJEL 2.655 1.623 4.278 9.115 1.258 10.373 -6.460 0.365 -6.095
3 CHIN SHWEHAW 50.809 6.507 57.316 36.972 3.850 40.822 13.837 2.657 16.494
4 KANPITETEE 18.450 1.904 20.354 3.541 1.711 5.252 14.909 0.193 15.102
5 KYAING TONG 1.030 0.173 1.203 0.027 0.140 0.167 1.003 0.033 1.036
6 TARCHILEIK 1.416 6.893 8.309 1.543 3.097 4.640 -0.127 3.796 3.669
7 MYAWADDY 21.330 73.443 94.773 9.636 62.985 72.621 11.694 10.458 22.152
8 KAWTHAUNG 39.449 4.649 44.098 17.808 2.122 19.930 21.641 2.527 24.168
9 MYEIK 4.440 17.138 21.578 11.262 6.580 17.842 -6.822 10.558 3.736
10 NABULAE
/HTEE KHEE
193.553 0.377 193.930 213.085 1.362 214.447 -19.532 -0.985 -20.517
11 MAWTAUNG 2.028 0.776 2.804 1.303 1.022 2.325 0.725 -0.246 0.479
12 MESE 0.302 0.066 0.368 0.040 0.040 0.080 0.262 0.026 0.288
13 SITTWE 2.603 0.021 2.624 0.845 0.023 0.868 1.758 -0.002 1.756
14 MAUNG DAW 1.203 0.005 1.208 0.656   0.656 0.547 0.005 0.552
15 TAMU 5.434 0.017 5.451 8.257 0.170 8.427 -2.823 -0.153 -2.976
16 RHI 1.476 0.345 1.821 1.811 1.720 3.531 -0.335 -1.375 -1.710
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 613.205 268.226 881.431 492.143 197.840 689.983 121.062 70.386 191.448

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages