ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2024  TO 5-4-2024 ) ( 1-4-2023  TO 5-4-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 33.846 10.687 44.533 32.986 23.139 56.125 0.860 12.452 11.592
1 MUSE 22.329 0.520 22.849 23.890 14.188 38.078 1.561 13.668 15.229
2 LWEJEL       2.102 0.539 2.641 2.102 0.539 2.641
3 CHIN SHWEHAW       2.693 8.018 10.711 2.693 8.018 10.711
4 KANPITETEE 7.872 0.988 8.860 4.269 0.278 4.547 3.603 0.710 4.313
5 KYAING TONG 3.645 9.179 12.824 0.032 0.116 0.148 3.613 9.063 12.676
  Myanmar-Thailand 49.090 10.187 59.277 36.039 26.263 62.302 13.051 16.076 3.025
1 TARCHILEIK 1.801 1.021 2.822 1.076 1.212 2.288 0.725 0.191 0.534
2 MYAWADDY 3.750 5.988 9.738 7.262 23.607 30.869 3.512 17.619 21.131
3 KAWTHAUNG 4.242 1.879 6.121 0.645 0.609 1.254 3.597 1.270 4.867
4 MYEIK 1.509 1.096 2.605 0.980 0.804 1.784 0.529 0.292 0.821
5 HTEE KHEE 37.064   37.064 26.027   26.027 11.037   11.037
6 MAWTAUNG 0.724 0.203 0.927 0.049 0.031 0.080 0.675 0.172 0.847
  Myanmar-Bangladesh       0.346 0.005 0.351 0.346 0.005 0.351
1 SITTWE       0.237 0.003 0.240 0.237 0.003 0.240
  SITTWE(NOR)       0.237 0.003 0.240 0.237 0.003 0.240
  KYAUK PHYU                  
  THILAND                  
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
  INDIONIA                  
  MALAYSIA       0.109 0.002 0.111 0.109 0.002 0.111
2 MAUNG DAW       0.023 0.052 0.075 0.023 0.052 0.075
  Myanmar- India       0.023 0.052 0.075 0.023 0.052 0.075
1 TAMU       0.023 0.052 0.075 0.023 0.052 0.075
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 82.936 20.874 103.810 69.394 49.459 118.853 13.542 28.585 15.043

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages