ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 9-11-2018 ) ( 1-10-2017  TO 9-11-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 256.363 153.662 410.025 397.041 145.959 543.000 -140.678 7.703 -132.975
2 LWEJEL 10.131 1.710 11.841 13.576 1.122 14.698 -3.445 0.588 -2.857
3 CHIN SHWEHAW 52.766 3.739 56.505 34.254 1.925 36.179 18.512 1.814 20.326
4 KANPITETEE 3.511 2.362 5.873 0.351 2.661 3.012 3.160 -0.299 2.861
5 KYAING TONG 0.139 0.218 0.357 0.059 0.132 0.191 0.080 0.086 0.166
6 TARCHILEIK 2.005 4.015 6.020 0.805 5.639 6.444 1.200 -1.624 -0.424
7 MYAWADDY 12.350 80.626 92.976 7.989 63.683 71.672 4.361 16.943 21.304
8 KAWTHAUNG 23.788 2.641 26.429 16.654 4.039 20.693 7.134 -1.398 5.736
9 MYEIK 14.098 12.305 26.403 12.879 5.343 18.222 1.219 6.962 8.181
10 NABULAE
/HTEE KHEE
160.427 1.374 161.801 0.254 0.055 0.309 160.173 1.319 161.492
11 MAWTAUNG 1.487 1.311 2.798 0.627 0.425 1.052 0.860 0.886 1.746
12 MESE 0.074 0.041 0.115 0.028 0.049 0.077 0.046 -0.008 0.038
13 SITTWE 1.243 6.349 7.592 2.309 0.009 2.318 -1.066 6.340 5.274
14 MAUNG DAW 0.790   0.790 0.796   0.796 -0.006   -0.006
15 TAMU 9.367 0.195 9.562 3.520 0.326 3.846 5.847 -0.131 5.716
16 RHI 2.460 2.381 4.841 1.660 1.579 3.239 0.800 0.802 1.602
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 550.999 272.929 823.928 492.802 232.946 725.748 58.197 39.983 98.180

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages