ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 16-9-2022 ) ( 1-4-2021  TO 16-9-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 938.161 178.267 1116.428 973.528 351.011 1324.539 35.367 172.744 208.111
1 MUSE 829.201 116.987 946.188 839.976 265.725 1105.701 10.775 148.738 159.513
2 LWEJEL 43.673 21.705 65.378 48.136 21.717 69.853 4.463 0.012 4.475
3 CHIN SHWEHAW 25.828 31.904 57.732 48.806 58.987 107.793 22.978 27.083 50.061
4 KANPITETEE 36.907 5.368 42.275 29.505 2.017 31.522 7.402 3.351 10.753
5 KYAING TONG 2.552 2.303 4.855 7.105 2.565 9.670 4.553 0.262 4.815
  Myanmar-Thailand 1615.000 756.159 2371.159 1506.541 748.935 2255.476 108.459 7.224 115.683
1 TARCHILEIK 30.565 46.001 76.566 17.111 25.701 42.812 13.454 20.300 33.754
2 MYAWADDY 405.013 647.481 1052.494 514.373 614.665 1129.038 109.360 32.816 76.544
3 KAWTHAUNG 75.628 11.643 87.271 63.003 28.411 91.414 12.625 16.768 4.143
4 MYEIK 6.948 43.841 50.789 18.905 32.573 51.478 11.957 11.268 0.689
5 HTEE KHEE 1093.298 6.423 1099.721 889.063 25.769 914.832 204.235 19.346 184.889
6 MAWTAUNG 3.548 0.211 3.759 4.086 1.680 5.766 0.538 1.469 2.007
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 15.330 0.030 15.360 10.024 0.768 10.792 5.306 0.738 4.568
1 SITTWE 54.973 40.484 95.457 5.165 237.060 242.225 49.808 196.576 146.768
  SITTWE(NOR) 5.004 0.006 5.010 5.165 0.721 5.886 0.161 0.715 0.876
  KYAUK PHYU 49.969 40.478 90.447   236.339 236.339 49.969 195.861 145.892
2 MAUNG DAW 10.326 0.024 10.350 4.859 0.047 4.906 5.467 0.023 5.444
  Myanmar- India 5.488 3.638 9.126 38.095 1.025 39.120 32.607 2.613 29.994
1 TAMU 5.488 3.638 9.126 2.407 0.487 2.894 3.081 3.151 6.232
2 RHI       35.688 0.538 36.226 35.688 0.538 36.226
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 2623.948 978.013 3601.961 2528.188 1317.942 3846.130 95.760 339.929 244.169

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages