ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2018  TO 14-9-2018 ) ( 1-4-2017  TO 14-9-2017 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1938.220 751.020 2689.240 1525.261 762.328 2287.589 412.959 -11.308 401.651
2 LWEJEL 71.758 7.073 78.831 84.365 7.130 91.495 -12.607 -0.057 -12.664
3 CHIN SHWEHAW 118.440 22.762 141.202 223.851 27.724 251.575 -105.411 -4.962 -110.373
4 KANPITETEE 70.774 11.952 82.726 37.796 16.900 54.696 32.978 -4.948 28.030
5 KYAING TONG 0.134 1.037 1.171 0.070 0.645 0.715 0.064 0.392 0.456
6 TARCHILEIK 6.651 31.574 38.225 6.928 31.374 38.302 -0.277 0.200 -0.077
7 MYAWADDY 37.145 339.572 376.717 25.574 358.843 384.417 11.571 -19.271 -7.700
8 KAWTHAUNG 42.061 17.357 59.418 37.157 31.717 68.874 4.904 -14.360 -9.456
9 MYEIK 84.648 29.622 114.270 49.300 26.219 75.519 35.348 3.403 38.751
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.480 116.747 118.227 2.394 0.219 2.613 -0.914 116.528 115.614
11 MAWTAUNG 2.752 2.258 5.010 1.558 0.906 2.464 1.194 1.352 2.546
12 MESE 0.082 0.336 0.418 0.077 0.192 0.269 0.005 0.144 0.149
13 SITTWE 5.194 57.811 63.005 3.352 0.043 3.395 1.842 57.768 59.610
14 MAUNG DAW 4.613   4.613 5.148   5.148 -0.535   -0.535
15 TAMU 65.284 1.041 66.325 12.252 2.333 14.585 53.032 -1.292 51.740
16 RHI 7.788 7.477 15.265 12.527 4.530 17.057 -4.739 2.947 -1.792
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 2457.024 1397.639 3854.663 2027.610 1271.103 3298.713 429.414 126.536 555.950

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages