ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 11-1-2019 ) ( 1-10-2017  TO 11-1-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 624.622 465.763 1090.385 1244.685 460.110 1704.795 -620.063 5.653 -614.410
2 LWEJEL 42.034 4.172 46.206 62.857 2.940 65.797 -20.823 1.232 -19.591
3 CHIN SHWEHAW 163.482 15.002 178.484 177.377 5.866 183.243 -13.895 9.136 -4.759
4 KANPITETEE 28.490 5.533 34.023 12.130 6.990 19.120 16.360 -1.457 14.903
5 KYAING TONG 0.584 0.553 1.137 0.135 0.564 0.699 0.449 -0.011 0.438
6 TARCHILEIK 4.080 14.575 18.655 5.304 17.243 22.547 -1.224 -2.668 -3.892
7 MYAWADDY 31.176 200.261 231.437 27.249 222.007 249.256 3.927 -21.746 -17.819
8 KAWTHAUNG 58.081 7.811 65.892 49.249 12.281 61.530 8.832 -4.470 4.362
9 MYEIK 33.394 35.371 68.765 65.133 20.443 85.576 -31.739 14.928 -16.811
10 NABULAE
/HTEE KHEE
551.841 2.415 554.256 1.121 6.345 7.466 550.720 -3.930 546.790
11 MAWTAUNG 3.735 2.766 6.501 1.798 0.716 2.514 1.937 2.050 3.987
12 MESE 0.519 0.097 0.616 0.195 0.149 0.344 0.324 -0.052 0.272
13 SITTWE 3.709 6.503 10.212 4.961 0.044 5.005 -1.252 6.459 5.207
14 MAUNG DAW 2.237 0.022 2.259 3.794   3.794 -1.557 0.022 -1.535
15 TAMU 30.915 0.429 31.344 11.372 0.675 12.047 19.543 -0.246 19.297
16 RHI 15.547 7.195 22.742 6.552 6.147 12.699 8.995 1.048 10.043
17 HTAN TA LAN                  
  TOTAL 1594.446 768.468 2362.914 1673.912 762.520 2436.432 -79.466 5.948 -73.518

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages