ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 24-11-2023 ) ( 1-4-2022  TO 24-11-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1393.700 986.935 2380.635 1481.559 268.330 1749.889 87.859 718.605 630.746
1 MUSE 1136.720 415.223 1551.943 1313.145 164.829 1477.974 176.425 250.394 73.969
2 LWEJEL 22.356 25.965 48.321 53.098 26.812 79.910 30.742 0.847 31.589
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.506 703.063 69.593 66.673 136.266 104.964 461.833 566.797
4 KANPITETEE 54.179 14.812 68.991 43.171 7.504 50.675 11.008 7.308 18.316
5 KYAING TONG 5.888 2.429 8.317 2.552 2.512 5.064 3.336 0.083 3.253
  Myanmar-Thailand 2252.828 1004.218 3257.046 2373.716 1097.380 3471.096 120.888 93.162 214.050
1 TARCHILEIK 33.982 65.991 99.973 34.164 66.084 100.248 0.182 0.093 0.275
2 MYAWADDY 263.248 693.157 956.405 506.613 943.997 1450.610 243.365 250.840 494.205
3 KAWTHAUNG 91.731 16.843 108.574 123.897 16.232 140.129 32.166 0.611 31.555
4 MYEIK 18.638 56.610 75.248 12.783 63.321 76.104 5.855 6.711 0.856
5 HTEE KHEE 1834.052 170.838 2004.890 1689.174 6.723 1695.897 144.878 164.115 308.993
6 MAWTAUNG 11.177 0.779 11.956 7.085 0.464 7.549 4.092 0.315 4.407
  Myanmar-Bangladesh 11.956 1.089 13.045 18.627 0.093 18.720 6.671 0.996 5.675
1 SITTWE 4.994 1.124 6.118 58.373 40.544 98.917 53.379 39.420 92.799
  SITTWE(NOR) 4.994 0.982 5.976 8.226 0.066 8.292 3.232 0.916 2.316
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.962 0.107 7.069 10.401 0.027 10.428 3.439 0.080 3.359
  Myanmar- India 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
1 TAMU 1.889 0.701 2.590 6.510 4.369 10.879 4.621 3.668 8.289
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 3660.373 1993.085 5653.458 3930.559 1410.091 5340.650 270.186 582.994 312.808

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages