ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 11-10-2019 ) ( 1-10-2018  TO 11-10-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 80.145 41.337 121.482 59.454 39.356 98.810 20.691 1.981 22.672
2 LWEJEL 0.540 0.535 1.075 0.923 0.452 1.375 -0.383 0.083 -0.300
3 CHIN SHWEHAW 18.878 2.447 21.325 8.036 2.040 10.076 10.842 0.407 11.249
4 KANPITETEE 4.509 0.670 5.179 0.830 0.820 1.650 3.679 -0.150 3.529
5 KYAING TONG 0.480 0.099 0.579 0.005 0.012 0.017 0.475 0.087 0.562
6 TARCHILEIK 0.391 3.278 3.669 0.564 0.894 1.458 -0.173 2.384 2.211
7 MYAWADDY 10.244 28.587 38.831 3.308 21.444 24.752 6.936 7.143 14.079
8 KAWTHAUNG 22.051 1.505 23.556 7.784 0.604 8.388 14.267 0.901 15.168
9 MYEIK 1.747 6.972 8.719 4.189 1.474 5.663 -2.442 5.498 3.056
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.278 0.155 1.433 0.164 0.013 0.177 1.114 0.142 1.256
11 MAWTAUNG 0.951 0.290 1.241 0.563 0.362 0.925 0.388 -0.072 0.316
12 MESE 0.042 0.012 0.054 0.021 0.010 0.031 0.021 0.002 0.023
13 SITTWE 0.810   0.810 0.258 0.016 0.274 0.552 -0.016 0.536
14 MAUNG DAW 0.402 0.001 0.403 0.301   0.301 0.101 0.001 0.102
15 TAMU 2.183 0.011 2.194 3.176 0.099 3.275 -0.993 -0.088 -1.081
16 RHI 0.606 0.127 0.733 0.660 0.889 1.549 -0.054 -0.762 -0.816
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP                  
  TOTAL 145.257 86.026 231.283 90.236 68.485 158.721 55.021 17.541 72.562

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages