ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 29-4-2022 ) ( 1-4-2021  TO 29-4-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 128.944 12.399 141.343 146.113 64.537 210.650 17.169 52.138 69.307
1 MUSE 92.864 8.048 100.912 88.775 55.080 143.855 4.089 47.032 42.943
2 LWEJEL 15.190 2.234 17.424 10.832 3.347 14.179 4.358 1.113 3.245
3 CHIN SHWEHAW 3.941 1.372 5.313 36.813 5.984 42.797 32.872 4.612 37.484
4 KANPITETEE 15.825 0.434 16.259 8.681 0.005 8.686 7.144 0.429 7.573
5 KYAING TONG 1.124 0.311 1.435 1.012 0.121 1.133 0.112 0.190 0.302
  Myanmar-Thailand 240.409 92.063 332.472 262.642 82.628 345.270 22.233 9.435 12.798
1 TARCHILEIK 5.527 5.150 10.677 4.379 5.361 9.740 1.148 0.211 0.937
2 MYAWADDY 52.248 82.600 134.848 107.026 66.642 173.668 54.778 15.958 38.820
3 KAWTHAUNG 16.582 1.519 18.101 26.464 7.427 33.891 9.882 5.908 15.790
4 MYEIK 1.954 2.701 4.655 4.838 2.542 7.380 2.884 0.159 2.725
5 HTEE KHEE 163.391 0.023 163.414 118.854 0.018 118.872 44.537 0.005 44.542
  HTEE KHEE(NOR) 163.391 0.023 163.414 118.854 0.018 118.872 44.537 0.005 44.542
  DAWEI                  
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.081 0.638 1.719 0.374 0.568 0.942
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 2.802 0.009 2.811 1.611 0.008 1.619 1.191 0.001 1.192
1 SITTWE 0.989 0.001 0.990 1.168 1.724 2.892 0.179 1.723 1.902
  SITTWE(NOR) 0.989 0.001 0.990 1.168 0.001 1.169 0.179   0.179
  KYAUK PHYU         1.723 1.723   1.723 1.723
  THILAND                  
  INDIA                  
  SINGAPORE         1.723 1.723   1.723 1.723
  INDIONIA                  
2 MAUNG DAW 1.813 0.008 1.821 0.443 0.007 0.450 1.370 0.001 1.371
  Myanmar- India 1.802 0.228 2.030 16.723 0.220 16.943 14.921 0.008 14.913
1 TAMU 1.802 0.228 2.030 0.512   0.512 1.290 0.228 1.518
2 RHI       16.211 0.220 16.431 16.211 0.220 16.431
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 373.957 104.699 478.656 427.089 149.116 576.205 53.132 44.417 97.549

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages