ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 22-12-2023 ) ( 1-4-2022  TO 22-12-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1554.855 998.653 2553.508 1704.647 307.774 2012.421 149.792 690.879 541.087
1 MUSE 1260.239 417.703 1677.942 1487.621 187.479 1675.100 227.382 230.224 2.842
2 LWEJEL 33.561 29.866 63.427 67.031 28.378 95.409 33.470 1.488 31.982
3 CHIN SHWE HAW 174.557 528.507 703.064 94.990 80.693 175.683 79.567 447.814 527.381
4 KANPITETEE 70.992 17.151 88.143 50.422 8.497 58.919 20.570 8.654 29.224
5 KYAING TONG 15.506 5.426 20.932 4.583 2.727 7.310 10.923 2.699 13.622
  Myanmar-Thailand 2451.016 1057.034 3508.050 2619.794 1196.042 3815.836 168.778 139.008 307.786
1 TARCHILEIK 36.107 77.498 113.605 36.126 72.767 108.893 0.019 4.731 4.712
2 MYAWADDY 270.187 717.093 987.280 547.936 1028.175 1576.111 277.749 311.082 588.831
3 KAWTHAUNG 112.760 19.729 132.489 136.554 17.887 154.441 23.794 1.842 21.952
4 MYEIK 26.193 64.792 90.985 16.130 69.387 85.517 10.063 4.595 5.468
5 HTEE KHEE 1992.338 176.956 2169.294 1874.702 6.723 1881.425 117.636 170.233 287.869
6 MAWTAUNG 13.431 0.966 14.397 8.346 0.544 8.890 5.085 0.422 5.507
  Myanmar-Bangladesh 12.114 1.089 13.203 20.795 0.160 20.955 8.681 0.929 7.752
1 SITTWE 5.151 1.124 6.275 59.680 40.600 100.280 54.529 39.476 94.005
  SITTWE(NOR) 5.151 0.982 6.133 9.533 0.122 9.655 4.382 0.860 3.522
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 11.262 0.038 11.300 4.299 0.069 4.230
  Myanmar- India 1.889 0.768 2.657 7.577 4.711 12.288 5.688 3.943 9.631
1 TAMU 1.889 0.768 2.657 7.577 4.711 12.288 5.688 3.943 9.631
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4019.874 2057.686 6077.560 4402.960 1548.606 5951.566 383.086 509.080 125.994

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages