ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 21-6-2019 ) ( 1-10-2017  TO 21-6-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2343.162 1293.900 3637.062 3187.983 1215.939 4403.922 -844.821 77.961 -766.860
2 LWEJEL 119.153 13.564 132.717 191.457 9.291 200.748 -72.304 4.273 -68.031
3 CHIN SHWEHAW 362.971 48.362 411.333 340.131 27.842 367.973 22.840 20.520 43.360
4 KANPITETEE 249.250 24.346 273.596 110.803 19.761 130.564 138.447 4.585 143.032
5 KYAING TONG 5.599 1.113 6.712 0.228 1.287 1.515 5.371 -0.174 5.197
6 TARCHILEIK 13.171 51.627 64.798 10.488 58.884 69.372 2.683 -7.257 -4.574
7 MYAWADDY 134.976 548.867 683.843 66.773 618.689 685.462 68.203 -69.822 -1.619
8 KAWTHAUNG 155.564 28.864 184.428 126.690 37.094 163.784 28.874 -8.230 20.644
9 MYEIK 101.271 91.268 192.539 146.745 54.418 201.163 -45.474 36.850 -8.624
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1724.433 142.125 1866.558 3.236 117.404 120.640 1721.197 24.721 1745.918
11 MAWTAUNG 9.440 6.168 15.608 4.737 1.988 6.725 4.703 4.180 8.883
12 MESE 1.061 0.227 1.288 0.393 0.569 0.962 0.668 -0.342 0.326
13 SITTWE 9.411 7.541 16.952 11.765 1.034 12.799 -2.354 6.507 4.153
14 MAUNG DAW 6.102 0.050 6.152 11.673   11.673 -5.571 0.050 -5.521
15 TAMU 81.056 0.860 81.916 54.130 1.691 55.821 26.926 -0.831 26.095
16 RHI 52.700 17.629 70.329 17.828 17.304 35.132 34.872 0.325 35.197
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5369.320 2276.511 7645.831 4285.060 2183.197 6468.257 1084.260 93.314 1177.574

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages