ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 7-7-2023 ) ( 1-4-2022  TO 7-7-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 599.529 468.766 1068.295 564.032 94.947 658.979 35.497 373.819 409.316
1 MUSE 473.371 226.684 700.055 476.593 58.715 535.308 3.222 167.969 164.747
2 LWEJEL 11.180 11.948 23.128 38.823 17.850 56.673 27.643 5.902 33.545
3 CHIN SHWE HAW 68.211 223.182 291.393 11.499 13.819 25.318 56.712 209.363 266.075
4 KANPITETEE 45.505 5.741 51.246 35.132 2.654 37.786 10.373 3.087 13.460
5 KYAING TONG 1.262 1.211 2.473 1.985 1.909 3.894 0.723 0.698 1.421
  Myanmar-Thailand 1276.532 559.092 1835.624 995.108 420.256 1415.364 281.424 138.836 420.260
1 TARCHILEIK 23.537 32.060 55.597 23.821 25.371 49.192 0.284 6.689 6.405
2 MYAWADDY 154.230 347.738 501.968 281.579 357.803 639.382 127.349 10.065 137.414
3 KAWTHAUNG 12.542 5.560 18.102 33.132 5.879 39.011 20.590 0.319 20.909
4 MYEIK 7.287 20.664 27.951 3.079 26.051 29.130 4.208 5.387 1.179
5 HTEE KHEE 1076.056 152.722 1228.778 652.791 5.083 657.874 423.265 147.639 570.904
6 MAWTAUNG 2.880 0.348 3.228 0.706 0.069 0.775 2.174 0.279 2.453
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 2.794 0.884 3.678 9.828 26.285 36.113 7.034 25.401 32.435
1 SITTWE 0.951 0.783 1.734 23.698 40.484 64.182 22.747 39.701 62.448
  SITTWE(NOR) 0.951 0.783 1.734 2.379 26.262 28.641 1.428 25.479 26.907
  KYAUK PHYU       21.319 14.222 35.541 21.319 14.222 35.541
  THILAND                  
  INDIA                  
  SINGAPORE         0.177 0.177   0.177 0.177
  INDIONIA       21.319 13.870 35.189 21.319 13.870 35.189
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 1.843 0.101 1.944 7.449 0.023 7.472 5.606 0.078 5.528
  Myanmar- India 1.814 0.320 2.134 4.446 1.093 5.539 2.632 0.773 3.405
1 TAMU 1.814 0.320 2.134 4.446 1.093 5.539 2.632 0.773 3.405
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 1880.669 1029.062 2909.731 1594.733 556.803 2151.536 285.936 472.259 758.195

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages