ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 16-8-2019 ) ( 1-10-2017  TO 16-8-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2762.169 1579.858 4342.027 4011.543 1467.355 5478.898 -1249.374 112.503 -1136.871
2 LWEJEL 120.489 16.698 137.187 205.151 11.518 216.669 -84.662 5.180 -79.482
3 CHIN SHWEHAW 421.366 68.546 489.912 382.762 34.612 417.374 38.604 33.934 72.538
4 KANPITETEE 253.532 27.938 281.470 116.091 22.618 138.709 137.441 5.320 142.761
5 KYAING TONG 6.108 1.361 7.469 0.261 1.743 2.004 5.847 -0.382 5.465
6 TARCHILEIK 17.220 60.821 78.041 13.004 67.032 80.036 4.216 -6.211 -1.995
7 MYAWADDY 181.194 648.488 829.682 78.976 711.660 790.636 102.218 -63.172 39.046
8 KAWTHAUNG 158.394 33.649 192.043 131.426 40.810 172.236 26.968 -7.161 19.807
9 MYEIK 119.138 102.717 221.855 169.483 63.563 233.046 -50.345 39.154 -11.191
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2051.474 142.844 2194.318 6.880 118.990 125.870 2044.594 23.854 2068.448
11 MAWTAUNG 10.451 6.554 17.005 5.348 3.102 8.450 5.103 3.452 8.555
12 MESE 1.064 0.264 1.328 0.419 0.637 1.056 0.645 -0.373 0.272
13 SITTWE 11.331 1.230 12.561 13.646 50.254 63.900 -2.315 -49.024 -51.339
14 MAUNG DAW 8.045 0.055 8.100 13.103   13.103 -5.058 0.055 -5.003
15 TAMU 87.135 0.955 88.090 75.911 1.925 77.836 11.224 -0.970 10.254
16 RHI 71.020 20.150 91.170 19.845 20.062 39.907 51.175 0.088 51.263
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6280.130 2712.128 8992.258 5243.849 2615.883 7859.732 1036.281 96.245 1132.526

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages