ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 26-4-2019 ) ( 1-10-2017  TO 26-4-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1967.254 999.735 2966.989 2550.231 946.441 3496.672 -582.977 53.294 -529.683
2 LWEJEL 105.800 8.318 114.118 159.666 6.353 166.019 -53.866 1.965 -51.901
3 CHIN SHWEHAW 312.010 32.473 344.483 292.485 18.171 310.656 19.525 14.302 33.827
4 KANPITETEE 181.651 14.843 196.494 76.863 14.466 91.329 104.788 0.377 105.165
5 KYAING TONG 3.476 0.931 4.407 0.138 1.075 1.213 3.338 -0.144 3.194
6 TARCHILEIK 8.903 32.752 41.655 7.945 43.855 51.800 0.958 -11.103 -10.145
7 MYAWADDY 81.652 423.524 505.176 53.432 486.440 539.872 28.220 -62.916 -34.696
8 KAWTHAUNG 130.468 20.844 151.312 112.221 30.615 142.836 18.247 -9.771 8.476
9 MYEIK 92.286 74.412 166.698 133.233 45.068 178.301 -40.947 29.344 -11.603
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1347.258 18.534 1365.792 2.692 117.294 119.986 1344.566 -98.760 1245.806
11 MAWTAUNG 7.727 5.360 13.087 3.782 1.466 5.248 3.945 3.894 7.839
12 MESE 1.059 0.176 1.235 0.340 0.382 0.722 0.719 -0.206 0.513
13 SITTWE 7.407 6.975 14.382 10.151 1.018 11.169 -2.744 5.957 3.213
14 MAUNG DAW 4.991 0.040 5.031 10.120   10.120 -5.129 0.040 -5.089
15 TAMU 54.897 0.668 55.565 34.048 1.088 35.136 20.849 -0.420 20.429
16 RHI 39.938 13.052 52.990 14.492 15.175 29.667 25.446 -2.123 23.323
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 4346.777 1652.637 5999.414 3461.839 1728.909 5190.748 884.938 -76.272 808.666

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages