ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 26-1-2024 ) ( 1-4-2022  TO 26-1-2023 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 1778.413 1039.470 2817.883 1962.250 390.085 2352.335 183.837 649.385 465.548
1 MUSE 1416.441 418.090 1834.531 1689.398 236.380 1925.778 272.957 181.710 91.247
2 LWEJEL 53.696 39.268 92.964 79.583 30.553 110.136 25.887 8.715 17.172
3 CHIN SHWE HAW 174.559 528.507 703.066 125.176 110.259 235.435 49.383 418.248 467.631
4 KANPITETEE 107.185 20.078 127.263 61.413 9.751 71.164 45.772 10.327 56.099
5 KYAING TONG 26.532 33.527 60.059 6.680 3.142 9.822 19.852 30.385 50.237
  Myanmar-Thailand 2646.000 1143.163 3789.163 2894.893 1377.010 4271.903 248.893 233.847 482.740
1 TARCHILEIK 39.506 88.334 127.840 40.116 78.783 118.899 0.610 9.551 8.941
2 MYAWADDY 283.595 758.714 1042.309 588.859 1120.425 1709.284 305.264 361.711 666.975
3 KAWTHAUNG 138.970 25.998 164.968 162.706 19.436 182.142 23.736 6.562 17.174
4 MYEIK 32.364 78.208 110.572 20.874 83.627 104.501 11.490 5.419 6.071
5 HTEE KHEE 2135.371 190.684 2326.055 2070.797 73.579 2144.376 64.574 117.105 181.679
6 MAWTAUNG 16.194 1.225 17.419 11.541 0.601 12.142 4.653 0.624 5.277
  Myanmar-Bangladesh 12.113 1.089 13.202 25.805 0.164 25.969 13.692 0.925 12.767
1 SITTWE 5.150 1.124 6.274 61.806 40.601 102.407 56.656 39.477 96.133
  SITTWE(NOR) 5.150 0.982 6.132 11.659 0.123 11.782 6.509 0.859 5.650
  KYAUK PHYU   0.142 0.142 50.147 40.478 90.625 50.147 40.336 90.483
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  SINGAPORE   0.142 0.142   0.490 0.490   0.348 0.348
  INDIONIA       50.147 39.254 89.401 50.147 39.254 89.401
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 6.963 0.107 7.070 14.146 0.041 14.187 7.183 0.066 7.117
  Myanmar- India 1.889 0.826 2.715 8.585 5.494 14.079 6.696 4.668 11.364
1 TAMU 1.889 0.826 2.715 8.585 5.494 14.079 6.696 4.668 11.364
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 4438.415 2184.690 6623.105 4941.680 1812.672 6754.352 503.265 372.018 131.247

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages