ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2023  TO 14-7-2023 ) ( 1-4-2022  TO 14-7-2022 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 639.206 502.968 1142.174 608.105 104.477 712.582 31.101 398.491 429.592
1 MUSE 504.465 239.713 744.178 518.351 67.109 585.460 13.886 172.604 158.718
2 LWEJEL 11.360 13.101 24.461 40.856 18.418 59.274 29.496 5.317 34.813
3 CHIN SHWE HAW 76.178 242.562 318.740 11.602 14.267 25.869 64.576 228.295 292.871
4 KANPITETEE 45.883 6.317 52.200 35.264 2.763 38.027 10.619 3.554 14.173
5 KYAING TONG 1.320 1.275 2.595 2.032 1.920 3.952 0.712 0.645 1.357
  Myanmar-Thailand 1348.349 588.445 1936.794 1068.096 454.150 1522.246 280.253 134.295 414.548
1 TARCHILEIK 24.158 33.237 57.395 24.950 26.143 51.093 0.792 7.094 6.302
2 MYAWADDY 164.914 367.612 532.526 297.940 389.401 687.341 133.026 21.789 154.815
3 KAWTHAUNG 18.701 5.822 24.523 36.802 5.982 42.784 18.101 0.160 18.261
4 MYEIK 7.851 24.248 32.099 3.210 26.913 30.123 4.641 2.665 1.976
5 HTEE KHEE 1129.603 157.173 1286.776 704.488 5.083 709.571 425.115 152.090 577.205
6 MAWTAUNG 3.122 0.353 3.475 0.706 0.069 0.775 2.416 0.284 2.700
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 3.157 0.884 4.041 26.301 0.030 26.331 23.144 0.854 22.290
1 SITTWE 1.050 0.783 1.833 39.959 40.485 80.444 38.909 39.702 78.611
  SITTWE(NOR) 1.050 0.783 1.833 18.640 0.007 18.647 17.590 0.776 16.814
  KYAUK PHYU       21.319 40.478 61.797 21.319 40.478 61.797
  THILAND         0.559 0.559   0.559 0.559
  INDIA                  
  SINGAPORE         0.490 0.490   0.490 0.490
  INDIONIA       21.319 39.254 60.573 21.319 39.254 60.573
  MALAYSIA         0.175 0.175   0.175 0.175
2 MAUNG DAW 2.107 0.101 2.208 7.661 0.023 7.684 5.554 0.078 5.476
  Myanmar- India 1.814 0.320 2.134 4.497 1.193 5.690 2.683 0.873 3.556
1 TAMU 1.814 0.320 2.134 4.497 1.193 5.690 2.683 0.873 3.556
2 RHI                  
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 1992.526 1092.617 3085.143 1728.318 599.769 2328.087 264.208 492.848 757.056

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages