ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 13-12-2019 ) ( 1-10-2018  TO 13-12-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 820.645 387.973 1208.618 432.718 331.851 764.569 387.927 56.122 444.049
2 LWEJEL 16.072 3.950 20.022 31.173 2.941 34.114 -15.101 1.009 -14.092
3 CHIN SHWEHAW 119.851 16.155 136.006 108.480 12.061 120.541 11.371 4.094 15.465
4 KANPITETEE 86.852 3.841 90.693 13.198 4.330 17.528 73.654 -0.489 73.165
5 KYAING TONG 1.449 0.715 2.164 0.423 0.422 0.845 1.026 0.293 1.319
6 TARCHILEIK 9.058 16.929 25.987 3.105 8.586 11.691 5.953 8.343 14.296
7 MYAWADDY 48.201 173.498 221.699 22.754 146.590 169.344 25.447 26.908 52.355
8 KAWTHAUNG 61.691 12.871 74.562 43.482 6.100 49.582 18.209 6.771 24.980
9 MYEIK 9.988 24.093 34.081 25.273 32.041 57.314 -15.285 -7.948 -23.233
10 NABULAE
/HTEE KHEE
410.576 0.869 411.445 381.039 2.375 383.414 29.537 -1.506 28.031
11 MAWTAUNG 4.073 1.601 5.674 2.825 2.284 5.109 1.248 -0.683 0.565
12 MESE 0.850 0.104 0.954 0.259 0.208 0.467 0.591 -0.104 0.487
13 SITTWE 6.307 0.023 6.330 2.490 0.032 2.522 3.817 -0.009 3.808
14 MAUNG DAW 3.537 0.017 3.554 1.584 0.050 1.634 1.953 -0.033 1.920
15 TAMU 14.612 0.025 14.637 26.002 1.100 27.102 -11.390 -1.075 -12.465
16 RHI 7.459 1.170 8.629 9.833 4.068 13.901 -2.374 -2.898 -5.272
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.081   0.081       0.081   0.081
  TOTAL 1621.302 643.834 2265.136 1104.638 555.039 1659.677 516.664 88.795 605.459

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages