ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 6-9-2019 ) ( 1-10-2017  TO 6-9-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2936.193 1642.460 4578.653 4258.973 1561.509 5820.482 -1322.780 80.951 -1241.829
2 LWEJEL 121.488 19.223 140.711 207.352 12.174 219.526 -85.864 7.049 -78.815
3 CHIN SHWEHAW 426.323 70.346 496.669 394.790 37.128 431.918 31.533 33.218 64.751
4 KANPITETEE 256.482 29.807 286.289 117.944 23.605 141.549 138.538 6.202 144.740
5 KYAING TONG 6.632 1.508 8.140 0.266 1.863 2.129 6.366 -0.355 6.011
6 TARCHILEIK 18.500 64.249 82.749 13.613 71.111 84.724 4.887 -6.862 -1.975
7 MYAWADDY 198.567 698.031 896.598 83.295 755.886 839.181 115.272 -57.855 57.417
8 KAWTHAUNG 159.964 39.259 199.223 136.719 42.459 179.178 23.245 -3.200 20.045
9 MYEIK 119.503 108.641 228.144 190.009 67.239 257.248 -70.506 41.402 -29.104
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2175.583 143.279 2318.862 6.921 231.082 238.003 2168.662 -87.803 2080.859
11 MAWTAUNG 11.123 6.686 17.809 5.761 3.506 9.267 5.362 3.180 8.542
12 MESE 1.072 0.302 1.374 0.421 0.656 1.077 0.651 -0.354 0.297
13 SITTWE 11.733 1.236 12.969 14.148 50.259 64.407 -2.415 -49.023 -51.438
14 MAUNG DAW 8.504 0.057 8.561 13.590   13.590 -5.086 0.057 -5.029
15 TAMU 90.146 0.980 91.126 88.620 2.010 90.630 1.526 -1.030 0.496
16 RHI 77.969 22.067 100.036 20.591 21.149 41.740 57.378 0.918 58.296
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6619.782 2848.131 9467.913 5553.013 2881.638 8434.651 1066.769 -33.507 1033.262

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages