ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 28-6-2019 ) ( 1-10-2017  TO 28-6-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2515.543 1330.082 3845.625 3370.419 1261.517 4631.936 -854.876 68.565 -786.311
2 LWEJEL 119.446 14.187 133.633 193.801 9.466 203.267 -74.355 4.721 -69.634
3 CHIN SHWEHAW 370.613 51.229 421.842 344.263 28.583 372.846 26.350 22.646 48.996
4 KANPITETEE 249.866 24.900 274.766 112.521 20.032 132.553 137.345 4.868 142.213
5 KYAING TONG 5.599 1.113 6.712 0.228 1.322 1.550 5.371 -0.209 5.162
6 TARCHILEIK 13.565 53.226 66.791 10.525 60.001 70.526 3.040 -6.775 -3.735
7 MYAWADDY 142.046 566.538 708.584 68.078 632.247 700.325 73.968 -65.709 8.259
8 KAWTHAUNG 155.851 29.377 185.228 127.397 37.773 165.170 28.454 -8.396 20.058
9 MYEIK 102.228 91.870 194.098 147.815 54.687 202.502 -45.587 37.183 -8.404
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1827.589 142.418 1970.007 3.278 117.414 120.692 1824.311 25.004 1849.315
11 MAWTAUNG 9.538 6.169 15.707 4.802 2.041 6.843 4.736 4.128 8.864
12 MESE 1.061 0.238 1.299 0.400 0.592 0.992 0.661 -0.354 0.307
13 SITTWE 9.691 7.544 17.235 11.924 1.034 12.958 -2.233 6.510 4.277
14 MAUNG DAW 6.328 0.051 6.379 11.728   11.728 -5.400 0.051 -5.349
15 TAMU 81.785 0.882 82.667 58.619 1.737 60.356 23.166 -0.855 22.311
16 RHI 55.887 18.284 74.171 18.290 17.484 35.774 37.597 0.800 38.397
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5666.636 2338.108 8004.744 4484.088 2245.932 6730.020 1182.548 92.176 1274.724

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages