ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 18-10-2019 ) ( 1-10-2018  TO 18-10-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 155.392 69.831 225.223 120.002 57.594 177.596 35.390 12.237 47.627
2 LWEJEL 0.907 0.978 1.885 1.468 0.669 2.137 -0.561 0.309 -0.252
3 CHIN SHWEHAW 28.442 3.515 31.957 15.828 2.702 18.530 12.614 0.813 13.427
4 KANPITETEE 9.890 1.107 10.997 2.160 0.978 3.138 7.730 0.129 7.859
5 KYAING TONG 0.749 0.132 0.881 0.022 0.116 0.138 0.727 0.016 0.743
6 TARCHILEIK 0.541 5.007 5.548 1.155 1.531 2.686 -0.614 3.476 2.862
7 MYAWADDY 12.262 39.452 51.714 6.070 34.872 40.942 6.192 4.580 10.772
8 KAWTHAUNG 26.455 3.049 29.504 12.040 0.954 12.994 14.415 2.095 16.510
9 MYEIK 2.305 7.400 9.705 6.186 2.938 9.124 -3.881 4.462 0.581
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1.449 0.255 1.704 212.902 0.867 213.769 -211.453 -0.612 -212.065
11 MAWTAUNG 1.270 0.464 1.734 0.911 0.604 1.515 0.359 -0.140 0.219
12 MESE 0.116 0.028 0.144 0.035 0.024 0.059 0.081 0.004 0.085
13 SITTWE 1.159   1.159 0.507 0.018 0.525 0.652 -0.018 0.634
14 MAUNG DAW 0.608 0.002 0.610 0.417   0.417 0.191 0.002 0.193
15 TAMU 3.213 0.012 3.225 5.165 0.115 5.280 -1.952 -0.103 -2.055
16 RHI 0.683 0.204 0.887 0.840 1.165 2.005 -0.157 -0.961 -1.118
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP                  
  TOTAL 245.441 131.436 376.877 385.708 105.147 490.855 -140.267 26.289 -113.978

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages