ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2022  TO 6-5-2022 ) ( 1-4-2021  TO 6-5-2021 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
  Myanmar-China 144.405 17.166 161.571 276.449 72.201 348.650 132.044 55.035 187.079
1 MUSE 100.790 11.315 112.105 213.079 61.000 274.079 112.289 49.685 161.974
2 LWEJEL 18.012 3.002 21.014 14.259 4.121 18.380 3.753 1.119 2.634
3 CHIN SHWEHAW 5.526 1.839 7.365 37.562 6.854 44.416 32.036 5.015 37.051
4 KANPITETEE 18.773 0.568 19.341 9.933 0.010 9.943 8.840 0.558 9.398
5 KYAING TONG 1.304 0.442 1.746 1.616 0.216 1.832 0.312 0.226 0.086
  Myanmar-Thailand 274.885 118.560 393.445 296.264 108.963 405.227 21.379 9.597 11.782
1 TARCHILEIK 8.322 6.097 14.419 13.576 6.453 20.029 5.254 0.356 5.610
2 MYAWADDY 76.408 107.129 183.537 128.680 90.004 218.684 52.272 17.125 35.147
3 KAWTHAUNG 17.621 1.636 19.257 27.885 8.929 36.814 10.264 7.293 17.557
4 MYEIK 2.284 3.605 5.889 5.895 2.771 8.666 3.611 0.834 2.777
5 HTEE KHEE 169.543 0.023 169.566 118.926 0.025 118.951 50.617 0.002 50.615
  HTEE KHEE(NOR) 169.543 0.023 169.566 118.926 0.025 118.951 50.617 0.002 50.615
  DAWEI                  
  INDIA                  
  SINGAPORE                  
6 MAWTAUNG 0.707 0.070 0.777 1.302 0.781 2.083 0.595 0.711 1.306
7 MASE                  
  Myanmar-Bangladesh 3.462 0.009 3.471 2.241 0.015 2.256 1.221 0.006 1.215
1 SITTWE 1.183 0.001 1.184 1.517 1.725 3.242 0.334 1.724 2.058
  SITTWE(NOR) 1.183 0.001 1.184 1.517 0.002 1.519 0.334 0.001 0.335
  KYAUK PHYU         1.723 1.723   1.723 1.723
  THILAND                  
  INDIA                  
  SINGAPORE         1.723 1.723   1.723 1.723
  INDIONIA                  
2 MAUNG DAW 2.279 0.008 2.287 0.724 0.013 0.737 1.555 0.005 1.550
  Myanmar- India 1.996 0.304 2.300 20.333 0.493 20.826 18.337 0.189 18.526
1 TAMU 1.996 0.304 2.300 0.614 0.200 0.814 1.382 0.104 1.486
2 RHI       19.719 0.293 20.012 19.719 0.293 20.012
  Myanmar-Laos                  
1 KENGLAP                  
  TOTAL 424.748 136.039 560.787 595.287 183.395 778.682 170.539 47.356 217.895

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages