ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 23-8-2019 ) ( 1-10-2017  TO 23-8-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2764.124 1597.185 4361.309 4066.114 1490.439 5556.553 -1301.990 106.746 -1195.244
2 LWEJEL 120.584 17.118 137.702 205.935 11.926 217.861 -85.351 5.192 -80.159
3 CHIN SHWEHAW 421.366 68.847 490.213 386.434 35.168 421.602 34.932 33.679 68.611
4 KANPITETEE 255.688 28.342 284.030 116.312 22.966 139.278 139.376 5.376 144.752
5 KYAING TONG 6.184 1.395 7.579 0.261 1.802 2.063 5.923 -0.407 5.516
6 TARCHILEIK 18.046 62.516 80.562 13.303 68.600 81.903 4.743 -6.084 -1.341
7 MYAWADDY 186.140 666.041 852.181 80.359 725.915 806.274 105.781 -59.874 45.907
8 KAWTHAUNG 158.923 33.916 192.839 132.237 40.946 173.183 26.686 -7.030 19.656
9 MYEIK 119.421 102.812 222.233 185.400 64.807 250.207 -65.979 38.005 -27.974
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2096.823 143.259 2240.082 6.905 118.994 125.899 2089.918 24.265 2114.183
11 MAWTAUNG 10.731 6.576 17.307 5.384 3.209 8.593 5.347 3.367 8.714
12 MESE 1.064 0.278 1.342 0.421 0.645 1.066 0.643 -0.367 0.276
13 SITTWE 11.583 1.230 12.813 13.693 50.256 63.949 -2.110 -49.026 -51.136
14 MAUNG DAW 8.195 0.055 8.250 13.233   13.233 -5.038 0.055 -4.983
15 TAMU 87.769 0.969 88.738 79.361 1.953 81.314 8.408 -0.984 7.424
16 RHI 73.458 20.845 94.303 20.087 20.378 40.465 53.371 0.467 53.838
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 6340.099 2751.384 9091.483 5325.439 2658.006 7983.445 1014.660 93.378 1108.038

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages