ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR 2022-2023 (22-4-2022) 2021-2022 (Mini Budget) (22-4-2022) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 516.915 747.986 1264.901 388.935 699.395 1088.330 127.980 48.591 176.571
2 BORDER 227.241 66.444 293.685 347.462 79.888 427.350 -120.221 -13.444 -133.665
  TOTAL 744.156 814.430 1558.586 736.397 779.283 1515.680 7.759 35.147 42.906

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages