ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 24-1-2020 ) ( 1-10-2018  TO 24-1-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1079.282 638.672 1717.954 729.627 569.592 1299.219 349.655 69.080 418.735
2 LWEJEL 30.743 6.070 36.813 48.915 4.692 53.607 -18.172 1.378 -16.794
3 CHIN SHWEHAW 170.009 28.298 198.307 189.154 17.331 206.485 -19.145 10.967 -8.178
4 KANPITETEE 139.985 6.336 146.321 44.199 6.470 50.669 95.786 -0.134 95.652
5 KYAING TONG 2.047 0.892 2.939 0.585 0.567 1.152 1.462 0.325 1.787
6 TARCHILEIK 13.548 26.872 40.420 4.806 16.141 20.947 8.742 10.731 19.473
7 MYAWADDY 74.239 264.544 338.783 35.427 225.450 260.877 38.812 39.094 77.906
8 KAWTHAUNG 98.097 17.639 115.736 63.875 9.220 73.095 34.222 8.419 42.641
9 MYEIK 15.391 42.577 57.968 47.818 43.326 91.144 -32.427 -0.749 -33.176
10 NABULAE
/HTEE KHEE
550.480 7.718 558.198 552.109 2.449 554.558 -1.629 5.269 3.640
11 MAWTAUNG 5.766 2.265 8.031 4.220 3.064 7.284 1.546 -0.799 0.747
12 MESE 1.290 0.160 1.450 0.655 0.108 0.763 0.635 0.052 0.687
13 SITTWE 8.283 0.027 8.310 4.325 0.186 4.511 3.958 -0.159 3.799
14 MAUNG DAW 5.355 0.021 5.376 2.746 0.025 2.771 2.609 -0.005 2.605
15 TAMU 25.457 0.082 25.539 32.833 0.480 33.313 -7.376 -0.398 -7.774
16 RHI 19.623 1.521 21.144 18.655 8.437 27.092 0.968 -6.916 -5.948
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.290   0.290       0.290   0.290
  TOTAL 2239.885 1043.694 3283.579 1779.949 907.538 2687.487 459.936 136.156 596.092

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages