ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 14-6-2019 ) ( 1-10-2017  TO 14-6-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2328.264 1259.427 3587.691 3141.482 1182.912 4324.394 -813.218 76.515 -736.703
2 LWEJEL 118.607 12.846 131.453 182.842 8.927 191.769 -64.235 3.919 -60.316
3 CHIN SHWEHAW 354.981 46.220 401.201 334.859 26.857 361.716 20.122 19.363 39.485
4 KANPITETEE 246.638 23.257 269.895 107.682 19.196 126.878 138.956 4.061 143.017
5 KYAING TONG 5.595 1.104 6.699 0.155 1.276 1.431 5.440 -0.172 5.268
6 TARCHILEIK 12.608 50.537 63.145 9.968 57.870 67.838 2.640 -7.333 -4.693
7 MYAWADDY 127.323 533.930 661.253 64.600 603.465 668.065 62.723 -69.535 -6.812
8 KAWTHAUNG 155.395 27.855 183.250 126.175 36.340 162.515 29.220 -8.485 20.735
9 MYEIK 100.415 90.795 191.210 144.797 54.415 199.212 -44.382 36.380 -8.002
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1611.468 25.854 1637.322 3.236 117.389 120.625 1608.232 -91.535 1516.697
11 MAWTAUNG 9.358 6.023 15.381 4.639 1.856 6.495 4.719 4.167 8.886
12 MESE 1.059 0.223 1.282 0.382 0.529 0.911 0.677 -0.306 0.371
13 SITTWE 9.292 7.541 16.833 11.484 1.031 12.515 -2.192 6.510 4.318
14 MAUNG DAW 5.913 0.051 5.964 11.627   11.627 -5.714 0.051 -5.663
15 TAMU 80.181 0.854 81.035 51.261 1.605 52.866 28.920 -0.751 28.169
16 RHI 51.064 17.265 68.329 17.521 17.029 34.550 33.543 0.236 33.779
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 5218.161 2103.782 7321.943 4212.710 2130.699 6343.409 1005.451 -26.917 978.534

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages