ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 30-9-2019 ) ( 1-10-2017  TO 30-9-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 3137.600 1762.058 4899.658 4563.839 1674.213 6238.052 -1426.239 87.845 -1338.394
2 LWEJEL 122.837 22.037 144.874 213.318 12.747 226.065 -90.481 9.290 -81.191
3 CHIN SHWEHAW 460.364 80.399 540.763 408.795 40.235 449.030 51.569 40.164 91.733
4 KANPITETEE 264.109 32.340 296.449 118.696 24.952 143.648 145.413 7.388 152.801
5 KYAING TONG 6.994 1.529 8.523 0.276 1.912 2.188 6.718 -0.383 6.335
6 TARCHILEIK 20.111 69.294 89.405 14.324 79.528 93.852 5.787 -10.234 -4.447
7 MYAWADDY 211.652 755.548 967.200 91.946 817.346 909.292 119.706 -61.798 57.908
8 KAWTHAUNG 175.224 42.040 217.264 143.450 44.673 188.123 31.774 -2.633 29.141
9 MYEIK 121.482 118.033 239.515 196.850 73.150 270.000 -75.368 44.883 -30.485
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2424.173 143.496 2567.669 6.996 237.107 244.103 2417.177 -93.611 2323.566
11 MAWTAUNG 12.078 7.011 19.089 6.598 4.015 10.613 5.480 2.996 8.476
12 MESE 1.132 0.314 1.446 0.424 0.677 1.101 0.708 -0.363 0.345
13 SITTWE 12.976 1.247 14.223 209.897 58.826 268.723 -196.921 -57.579 -254.500
14 MAUNG DAW 8.904 0.060 8.964 14.071   14.071 -5.167 0.060 -5.107
15 TAMU 95.387 0.989 96.376 104.647 2.231 106.878 -9.260 -1.242 -10.502
16 RHI 82.114 22.466 104.580 21.538 21.718 43.256 60.576 0.748 61.324
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
18 KENGLAP 0.018   0.018       0.018   0.018
  TOTAL 7157.155 3058.861 10216.016 6115.665 3093.332 9208.997 1041.490 -34.471 1007.019

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages