ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2019  TO 24-7-2020 ) ( 1-10-2018  TO 24-7-2019 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2452.414 1501.286 3953.700 2565.446 1449.301 4014.747 -113.032 51.985 -61.047
2 LWEJEL 101.937 22.114 124.051 120.113 16.000 136.113 -18.176 6.114 -12.062
3 CHIN SHWEHAW 350.702 90.982 441.684 402.288 62.327 464.615 -51.586 28.655 -22.931
4 KANPITETEE 248.656 17.055 265.711 250.962 26.339 277.301 -2.306 -9.284 -11.590
5 KYAING TONG 2.689 1.859 4.548 5.659 1.275 6.934 -2.970 0.584 -2.386
6 TARCHILEIK 61.576 64.407 125.983 15.955 57.536 73.491 45.621 6.871 52.492
7 MYAWADDY 335.113 669.553 1004.666 163.919 616.184 780.103 171.194 53.369 224.563
8 KAWTHAUNG 243.343 90.444 333.787 157.160 32.092 189.252 86.183 58.352 144.535
9 MYEIK 59.409 78.047 137.456 119.136 97.823 216.959 -59.727 -19.776 -79.503
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1611.646 39.890 1651.536 2002.905 142.594 2145.499 -391.259 -102.704 -493.963
11 MAWTAUNG 9.923 4.028 13.951 10.096 6.406 16.502 -0.173 -2.378 -2.551
12 MESE 2.465 0.277 2.742 1.069 0.247 1.316 1.396 0.030 1.426
13 SITTWE 432.547 304.264 736.811 10.545 1.228 11.773 422.002 303.036 725.038
14 MAUNG DAW 11.494 0.058 11.552 7.369 0.052 7.421 4.125 0.006 4.131
15 TAMU 38.016 0.930 38.946 84.003 0.925 84.928 -45.987 0.005 -45.982
16 RHI 43.658 2.013 45.671 63.886 19.109 82.995 -20.228 -17.096 -37.324
17 HTAN TA LAN                  
18 KENGLAP 0.411   0.411       0.411   0.411
  TOTAL 6005.999 2887.207 8893.206 5980.511 2529.438 8509.949 25.488 357.769 383.257

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages