ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-10-2018  TO 12-4-2019 ) ( 1-10-2017  TO 12-4-2018 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1795.171 944.104 2739.275 2487.388 904.362 3391.750 -692.217 39.742 -652.475
2 LWEJEL 98.216 7.600 105.816 151.039 5.860 156.899 -52.823 1.740 -51.083
3 CHIN SHWEHAW 302.424 29.411 331.835 288.929 16.747 305.676 13.495 12.664 26.159
4 KANPITETEE 150.861 13.316 164.177 62.719 13.453 76.172 88.142 -0.137 88.005
5 KYAING TONG 2.962 0.922 3.884 0.138 1.010 1.148 2.824 -0.088 2.736
6 TARCHILEIK 8.262 31.640 39.902 7.690 42.757 50.447 0.572 -11.117 -10.545
7 MYAWADDY 76.473 406.181 482.654 51.690 468.727 520.417 24.783 -62.546 -37.763
8 KAWTHAUNG 120.892 18.952 139.844 103.386 29.124 132.510 17.506 -10.172 7.334
9 MYEIK 60.705 68.098 128.803 125.832 43.677 169.509 -65.127 24.421 -40.706
10 NABULAE
/HTEE KHEE
1141.727 18.248 1159.975 2.477 117.259 119.736 1139.250 -99.011 1040.239
11 MAWTAUNG 7.386 5.223 12.609 3.619 1.426 5.045 3.767 3.797 7.564
12 MESE 1.033 0.165 1.198 0.340 0.362 0.702 0.693 -0.197 0.496
13 SITTWE 6.783 6.551 13.334 9.972 1.018 10.990 -3.189 5.533 2.344
14 MAUNG DAW 4.729 0.040 4.769 9.707   9.707 -4.978 0.040 -4.938
15 TAMU 51.418 0.654 52.072 31.467 1.057 32.524 19.951 -0.403 19.548
16 RHI 38.897 12.995 51.892 13.822 14.486 28.308 25.075 -1.491 23.584
17 HTAN TA LAN         0.002 0.002   -0.002 -0.002
  TOTAL 3867.939 1564.100 5432.039 3350.215 1661.327 5011.542 517.724 -97.227 420.497

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages