ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2023-2024 (19-5-2023) 2022-2023
(19-5-2022)
INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  466.165 466.165   601.171 601.171   -135.006 -135.006
2 ANIMAL PRODUCTS   0.877 0.877   4.135 4.135   -3.258 -3.258
3 MARINE PRODUCTS   52.685 52.685   72.588 72.588   -19.903 -19.903
4 MINERALS   21.898 21.898   77.726 77.726   -55.828 -55.828
5 FOREST PRODUCTS 0.046 10.287 10.333 0.052 21.331 21.383 -0.006 -11.044 -11.050
6 MANFACTURINGGOODS 421.447 568.059 989.506 444.094 762.131 1206.225 -22.647 -194.072 -216.719
7 OTHER PRODUCTS 35.039 20.420 55.459 9.000 39.953 48.953 26.039 -19.533 6.506
  TOTAL 456.532 1140.391 1596.923 453.146 1579.035 2032.181 3.386 -438.644 -435.258

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages