ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2022-2023 (16-9-2022) 2021-2022 (Mini Budget) (16-9-2022) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  1607.844 1607.844   1594.939 1594.939   12.905 12.905
2 ANIMAL PRODUCTS   16.832 16.832   2.728 2.728   14.104 14.104
3 MARINE PRODUCTS   308.961 308.961   314.240 314.240   -5.279 -5.279
4 MINERALS 8.576 158.094 166.670 36.760 321.648 358.408 -28.184 -163.554 -191.738
5 FOREST PRODUCTS 0.310 70.723 71.033 0.264 56.939 57.203 0.046 13.784 13.830
6 MANFACTURINGGOODS 1695.101 3736.845 5431.946 1461.091 2466.268 3927.359 234.010 1270.577 1504.587
7 OTHER PRODUCTS 101.249 138.007 239.256 263.487 162.028 425.515 -162.238 -24.021 -186.259
  TOTAL 1805.236 6037.306 7842.542 1761.602 4918.790 6680.392 43.634 1118.516 1162.150

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages