ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2019-2020 (1-11-2019) 2018-2019 (1-11-2018) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  264.475 264.475   204.726 204.726   59.749 59.749
2 ANIMAL PRODUCTS   20.174 20.174   39.655 39.655   -19.481 -19.481
3 MARINE PRODUCTS   93.19 93.19   77.947 77.947   15.243 15.243
4 MINERALS 287.738 111.74 399.478 0.049 102.208 102.257 287.689 9.532 297.221
5 FOREST PRODUCTS 0.298 14.419 14.717 0.731 17.482 18.213 -0.433 -3.063 -3.496
6 MANFACTURINGGOODS 203.067 532.435 735.502 236.602 439.903 676.505 -33.535 92.532 58.997
7 OTHER PRODUCTS 7.288 44.377 51.665 35.114 67.084 102.198 -27.826 -22.707 -50.533
  TOTAL 498.391 1080.810 1579.201 272.496 949.005 1221.501 225.895 131.805 357.700

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages