ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2022-2023 (20-1-2023) 2021-2022 (Mini Budget)
(20-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  2952.676 2952.676   2927.501 2927.501   25.175 25.175
2 ANIMAL PRODUCTS   19.157 19.157   5.861 5.861   13.296 13.296
3 MARINE PRODUCTS   594.878 594.878   630.407 630.407   -35.529 -35.529
4 MINERALS 16.151 219.326 235.477 36.760 524.189 560.949 -20.609 -304.863 -325.472
5 FOREST PRODUCTS 2.413 120.427 122.840 1.310 109.384 110.694 1.103 11.043 12.146
6 MANFACTURINGGOODS 3191.692 5870.114 9061.806 2465.665 4350.384 6816.049 726.027 1519.730 2245.757
7 OTHER PRODUCTS 117.843 259.713 377.556 265.650 379.987 645.637 -147.807 -120.274 -268.081
  TOTAL 3328.099 10036.291 13364.390 2769.385 8927.713 11697.098 558.714 1108.578 1667.292

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages