ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2020-2021 (9-10-2020) 2019-2020 (9-10-2019) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  43.816 43.816   78.792 78.792   -34.976 -34.976
2 ANIMAL PRODUCTS   2.066 2.066   5.264 5.264   -3.198 -3.198
3 MARINE PRODUCTS   20.16 20.16   27.435 27.435   -7.275 -7.275
4 MINERALS   17.894 17.894 112.045 20.804 132.849 -112.045 -2.91 -114.955
5 FOREST PRODUCTS   0.202 0.202   6.403 6.403   -6.201 -6.201
6 MANFACTURINGGOODS   45.375 45.375   196.955 196.955   -151.58 -151.58
7 OTHER PRODUCTS   2.671 2.671 0.05 7.364 7.414 -0.05 -4.693 -4.743
  TOTAL   132.184 132.184 112.095 343.017 455.112 -112.095 -210.833 -322.928

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages