ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2018-2019 (23-8-2019) 2017-2018 (23-8-2018) INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
1347.789 1635.486 2983.275 991.165 1663.765 2654.93 356.624 -28.279 328.345
2 ANIMAL PRODUCTS 4.347 335.068 339.415 5.495 180.974 186.469 -1.148 154.094 152.946
3 MARINE PRODUCTS 267.7 399.756 667.456 232.674 402.587 635.261 35.026 -2.831 32.195
4 MINERALS 1047.919 300.349 1348.268 1416.176 452.358 1868.534 -368.257 -152.009 -520.266
5 FOREST PRODUCTS 153.675 1.842 155.517 173.348 1.936 175.284 -19.673 -0.094 -19.767
6 MANFACTURINGGOODS 5318.308 3446.373 8764.681 5635.213 1521.667 7156.88 -316.905 1924.706 1607.801
7 OTHER PRODUCTS 513.711 221.225 734.936 451.194 1102.152 1553.346 62.517 -880.927 -818.41
  TOTAL 8653.449 6340.099 14993.548 8905.265 5325.439 14230.704 -251.816 1014.660 762.844

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages