ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO EXPORT GROUP 2024-2025 (31-5-2024) hti 2023-2024 (31-5-2023) Hti INCREASE/
DECREASE
GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL GOVERNMENT
SECTOR
PRIVATE
SECTOR
TOTAL
1 AGRICULTURAL
PRODUCTS
  971.957 971.957   592.724 592.724   379.233 379.233
2 ANIMAL PRODUCTS   1.143 1.143   1.246 1.246   -0.103 -0.103
3 MARINE PRODUCTS   102.970 102.970   69.425 69.425   33.545 33.545
4 MINERALS 0.488 27.780 28.268 12.902 30.620 43.522 -12.414 -2.840 -15.254
5 FOREST PRODUCTS 0.193 9.704 9.897 0.163 13.202 13.365 0.030 -3.498 -3.468
6 MANFACTURINGGOODS 522.191 624.513 1146.704 541.311 756.080 1297.391 -19.120 -131.567 -150.687
7 OTHER PRODUCTS 9.749 36.555 46.304 35.101 27.027 62.128 -25.352 9.528 -15.824
  TOTAL 532.621 1774.622 2307.243 589.477 1490.324 2079.801 -56.856 284.298 227.442

source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages