ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(23-9-2022)
2021-2022
(23-9-2021)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(23-9-2022)
2021-2022
23-9-2021)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(23-9-2022)
2021-2022
(23-9-2021)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5421.118 4291.456 1129.662 7124.779 5252.411 1872.368 12545.897 9543.867 3002.030
2 BORDER 2737.939 2551.128 186.811 1034.254 1356.072 -321.818 3772.193 3907.200 -135.007
  TOTAL 8159.057 6842.584 1316.473 8159.033 6608.483 1550.550 16318.090 13451.067 2867.023

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages