ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(5-7-2019)
2017-2018
(5-7-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(5-7-2019)
2017-2018
(5-7-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(5-7-2019)
2017-2018
(5-7-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7089.21425 7144.643 -55.42875 11552.86 12570.769 -1017.909 18642.074 19715.412 -1073.33775
2 BORDER 5636.885 4575.4648 1061.4202 2383.585 2297.306 86.279 8020.47 6872.7708 1147.6992
  TOTAL 12726.09925 11720.1078 1005.99145 13936.445 14868.075 -931.63 26662.54425 26588.1828 74.361

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages