ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(29-5-2020)
2018-2019
(29-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(29-5-2020)
2018-2019
(29-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(29-5-2020)
2018-2019
(29-5-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6595.7401 6028.263 567.4771 11098.526 9923.819 1174.707 17694.266 15952.082 1742.1841
2 BORDER 5208.239 4994.997 213.242 2316.785 2077.502 239.283 7525.024 7072.499 452.525
  TOTAL 11803.9791 11023.26 780.7191 13415.311 12001.321 1413.99 25219.2901 23024.581 2194.709

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages