ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018
(14-9-2018)
2017-2018
(14-9-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(14-9-2018)
2017-2018
(14-9-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(14-9-2018)
2017-2018
(14-9-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 5188.088 4009.094386 1178.993614 7619.411 7005.417 613.994 12807.499 11014.51139 1792.987614
2 BORDER 2457.024 2027.61 429.414 1397.639 1271.103 126.536 3854.663 3298.713 555.95
  TOTAL 7645.112 6036.704386 1608.40761 9017.05 8276.52 740.53 16662.162 14313.22439 2348.938

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages