ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(2-11-2018)
2017-2018
(2-11-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(2-11-2018)
2017-2018
(2-11-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(2-11-2018)
2017-2018
(2-11-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 782.4004 698.066 84.3344 1429.137 1326.506368 102.6306318 2211.537 2024.572368 186.9650318
2 BORDER 491.672 415.981 75.691 214.322 193.91 20.412 705.994 609.891 96.103
  TOTAL 1274.0724 1114.047 160.0254 1643.459 1520.416368 123.042632 2917.5314 2634.463368 283.068

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages