ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2020-2021
(20-11-2020)
2019-2020
(20-11-2019)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(20-11-2020)
2019-2020
(20-11-2019)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(20-11-2020)
2019-2020
(20-11-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1056.164 1540.714 -484.55 1729.172 2130.973 -401.801 2785.336 3671.687 -886.351
2 BORDER 583.002 1150.427 -567.425 347.706 416.347 -68.641 930.708 1566.774 -636.066
  TOTAL 1639.166 2691.141 -1051.975 2076.878 2547.32 -470.442 3716.044 5238.461 -1522.417

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages