ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(11-1-2019)
2017-2018
(11-1-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(11-1-2019)
2017-2018
(11-1-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(11-1-2019)
2017-2018
(11-1-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2468.1123 2104.3561 363.7562 4324.417 4430.614 -106.197 6792.529 6534.9701 257.5592
2 BORDER 1594.446 1673.911759 -79.4657593 768.468 762.52 5.948 2362.914 2436.431759 -73.5177593
  TOTAL 4062.5583 3778.267859 284.290441 5092.885 5193.134 -100.249 9155.4433 8971.401859 184.041

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages