ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(7-8-2020)
2018-2019
(7-8-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(7-8-2020)
2018-2019
(7-8-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(7-8-2020)
2018-2019
(7-8-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8774.7431 8185.1811 589.562 13645.794 12872.26 773.534 22420.537 21057.4411 1363.096
2 BORDER 6074.259 6445.597 -371.338 2993.919 2639.2283 354.6907 9068.178 9084.8253 -16.6473
  TOTAL 14849.0021 14630.7781 218.224 16639.713 15511.4883 1128.2247 31488.7151 30142.2664 1346.449

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages