ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(13-1-2023)
2021-2022
(13-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(13-1-2023)
2021-2022
(13-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(13-1-2023)
2021-2022
(13-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8426.500 7442.236 984.264 11755.890 8992.552 2763.338 20182.390 16434.788 3747.602
2 BORDER 4634.307 4004.719 629.588 1719.689 1948.578 -228.889 6353.996 5953.297 400.699
  TOTAL 13060.807 11446.955 1613.852 13475.579 10941.130 2534.449 26536.386 22388.085 4148.301

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages