ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR 2022-2023 (6-5-2022) 2021-2022 (Mini Budget) (6-5-2022) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
1 OVER SEA 916.224 1307.165 2223.389 629.689 1102.394 1732.083 286.535 204.771 491.306
2 BORDER 424.748 136.039 560.787 595.287 183.395 778.682 -170.539 -47.356 -217.895
  TOTAL 1340.972 1443.204 2784.176 1224.976 1285.789 2510.765 115.996 157.415 273.411

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages