ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2021-2022
(15-10-2021)
2020-2021
(15-10-2020)
INCREASE/
DECREASE
2021-2022
(15-10-2021)
2020-2021
(15-10-2020)
INCREASE/
DECREASE
2021-2022
(15-10-2021)
2020-2021
(15-10-2020)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 442.731 153.830 288.901 463.586 490.089 -26.503 906.317 643.919 262.398
2 BORDER 60.211 428.762 -368.551 75.069 64.718 10.351 135.280 493.480 -358.200
  TOTAL 502.942 582.592 -79.650 538.655 554.807 -16.152 1041.597 1137.399 -95.802

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages