ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(5-4-2019)
2017-2018
(5-4-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(5-4-2019)
2017-2018
(5-4-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(5-4-2019)
2017-2018
(5-4-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4837.048 4505.543 331.505 7815.838 8352.442 -536.604 12652.886 12857.985 -205.099
2 BORDER 3665.027 3264.152 400.875 1506.056 1608.925 -102.869 5171.083 4873.077 298.006
  TOTAL 8502.075 7769.695 732.38 9321.894 9961.367 -639.473 17823.969 17731.062 92.907

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages