ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(8-11-2019)
2018-2019
(8-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(8-11-2019)
2018-2019
(8-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(8-11-2019)
2018-2019
(8-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1209.78 874.831 334.949 1684.171 1646.091 38.08 2893.951 2520.922 373.029
2 BORDER 832.361 551.891 280.47 339.3929 256.9722 82.4207 1171.7539 808.8632 362.8907
  TOTAL 2042.141 1426.722 615.419 2023.5639 1903.0632 120.5007 4065.7049 3329.7852 735.920

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages