ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018
(6-7-2018)
2017-2018
(6-7-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(6-7-2018)
2017-2018
6-7-2017)
INCREASE/
DECREASE
2018
(6-7-2018)
2017-2018
(6-7-2017)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2709.462 2254.923 454.539 4588.119 4161.292 426.827 7297.581 6416.215 881.366
2 BORDER 1401.291 1137.522 263.769 754.7903 753.105 1.6853 2156.0813 1890.627 265.4543
  TOTAL 4110.753 3392.445 718.308 5342.9093 4914.397 428.5123 9453.6623 8306.842 1146.820

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages