ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(19-5-2023)
2022-2023
(19-5-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(19-5-2023)
2022-2023
(19-5-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(19-5-2023)
2022-2023
(19-5-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 961.010 1319.261 -358.251 2021.400 1811.012 210.388 2982.410 3130.273 -147.863
2 BORDER 635.913 712.920 -77.007 421.365 229.823 191.542 1057.278 942.743 114.535
  TOTAL 1596.923 2032.181 -435.258 2442.765 2040.835 401.930 4039.688 4073.016 -33.328

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages