ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(22-9-2023)
2022-2023
(22-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(22-9-2023)
2022-2023
(22-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(22-9-2023)
2022-2023
(22-9-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4368.844 5385.491 -1016.647 6487.716 7054.464 -566.748 10856.560 12439.955 -1583.395
2 BORDER 2931.750 2844.879 86.871 1648.703 1025.260 623.443 4580.453 3870.139 710.314
  TOTAL 7300.594 8230.370 -929.776 8136.419 8079.724 56.695 15437.013 16310.094 -873.081

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages