ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(14-2-2020)
2018-2019
(14-2-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(14-2-2020)
2018-2019
(14-2-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(14-2-2020)
2018-2019
(14-2-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 4144.065 3290.314155 853.7508449 6334.397 5606.671 727.726 10478.462 8896.985155 1581.476845
2 BORDER 2617.566 2417.84 199.726 1439.834 1073.288 366.546 4057.4 3491.128 566.272
  TOTAL 6761.631 5708.15416 1053.47684 7774.231 6679.959 1094.272 14535.862 12388.1132 2147.749

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages