ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2020-2021
(16-10-2020)
2019-2020
(16-10-2019)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(16-10-2020)
2019-2020
(16-10-2019)
INCREASE/
DECREASE
2020-2021
(16-10-2020)
2019-2020
(16-10-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 166.89 424.974 -258.084 527.028 579.281 -52.253 693.918 1004.255 -310.337
2 BORDER 125.644 232.233 -106.589 71.643 117.299 -45.656 197.287 349.532 -152.245
  TOTAL 292.534 657.207 -364.673 598.671 696.58 -97.909 891.205 1353.787 -462.582

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages