ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(14-6-2024)
2023-2024
(14-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(14-6-2024)
2023-2024
(14-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(14-6-2024)
2023-2024
(14-6-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2009.360 1636.198 373.162 2601.478 3101.919 -500.441 4610.838 4738.117 -127.279
2 BORDER 910.179 1525.339 -615.160 208.428 805.149 -596.721 1118.607 2330.488 -1211.881
  TOTAL 2919.539 3161.537 -241.998 2809.906 3907.068 -1097.162 5729.445 7068.605 -1339.160

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages