ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(20-12-2019)
2018-2019
(20-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(20-12-2019)
2018-2019
(20-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(20-12-2019)
2018-2019
(20-12-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2414.048 1948.1129 465.9351 3550.796 3398.702 152.094 5964.844 5346.8149 618.0291
2 BORDER 1683.384 1185.617 497.767 720.5342 602.302 118.2322 2403.9182 1787.919 615.9992
  TOTAL 4097.432 3133.7299 963.7021 4271.3302 4001.004 270.3262 8368.7622 7134.7339 1234.028

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages