ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(24-2-2023)
2021-2022
(24-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(24-2-2023)
2021-2022
(24-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(24-2-2023)
2021-2022
(24-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9625.341 8854.173 771.168 13524.248 10921.378 2602.870 23149.589 19775.551 3374.038
2 BORDER 5410.359 4586.579 823.780 2232.386 2188.814 43.572 7642.745 6775.393 867.352
  TOTAL 15035.700 13440.752 1594.948 15756.634 13110.192 2646.442 30792.334 26550.944 4241.390

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages