ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(6-9-2019)
2017-2018
(6-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(6-9-2019)
2017-2018
(6-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(6-9-2019)
2017-2018
(6-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9075.2831 9481.8134 -406.5303 14047.987 15257.176 -1209.189 23123.270 24738.9894 -1615.7193
2 BORDER 6619.782 5553.013 1066.769 2848.131 2881.638 -33.507 9467.913 8434.651 1033.262
  TOTAL 15695.0651 15034.8264 660.2387 16896.118 18138.814 -1242.696 32591.1831 33173.6404 -582.457

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages