ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(8-3-2024)
2022-2023
(8-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(8-3-2024)
2022-2023
(8-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(8-3-2024)
2022-2023
(8-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8690.401 9925.866 -1235.465 12291.366 13956.797 -1665.431 20981.767 23882.663 -2900.896
2 BORDER 5025.845 5711.504 -685.659 2324.806 2314.137 10.669 7350.651 8025.641 -674.990
  TOTAL 13716.246 15637.370 -1921.124 14616.172 16270.934 -1654.762 28332.418 31908.304 -3575.886

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages