ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(5-6-2020)
2018-2019
(5-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(5-6-2020)
2018-2019
(5-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(5-6-2020)
2018-2019
(5-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 6784.6021 6216.6464 567.9557 11366.917 10211.496 1155.421 18151.519 16428.1424 1723.3767
2 BORDER 5325.205 5389.813 -64.608 2372.866 2131.45 241.416 7698.071 7521.263 176.808
  TOTAL 12109.8071 11606.4594 503.3477 13739.783 12342.946 1396.837 25849.5901 23949.4054 1900.185

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages