ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(10-2-2023)
2021-2022
(10-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(10-2-2023)
2021-2022
(10-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(10-2-2023)
2021-2022
(10-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9228.014 8372.634 855.380 13017.043 10254.013 2763.030 22245.057 18626.647 3618.410
2 BORDER 5148.882 4472.554 676.328 1941.924 2111.457 -169.533 7090.806 6584.011 506.795
  TOTAL 14376.896 12845.188 1531.708 14958.967 12365.470 2593.497 29335.863 25210.658 4125.205

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages