ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(18-10-2019)
2018-2019
(18-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(18-10-2019)
2018-2019
(18-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(18-10-2019)
2018-2019
(18-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 504.86 495.60901 9.25099 716.171 895.677 -179.506 1221.031 1391.28601 -170.25501
2 BORDER 245.441 385.708 -140.267 131.436 105.147 26.289 376.877 490.855 -113.978
  TOTAL 750.301 881.31701 -131.01601 847.607 1000.824 -153.217 1597.908 1882.14101 -284.233

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages