ပြည်ပပို့ကုန်၊သွင်းကုန် အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ

Tue, 07/31/2012 - 11:04 -- Anonymous (not verified)

                                                       ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်                         

                                  ပြည်ပပို့ကုန်သွင်းကုန်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှုအခြေအနေ

        ၂၀၁၃-၂၀၁၄ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေအားယခင်နှစ်အလားတူကာလနှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

(၁-၄-၂၀၁၃ မှ ၃-၁-၂၀၁၄)အထိ

                                                                                                                                              တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း                                                                                                                                                                                                                                 

  


စဉ် အကြောင်း

အရာ

ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃-၁-၂၀၁၄)

၂၀၁၂-၂၀၁၃

(၃-၁-၂၀၁၄)

တိုး/လျော့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃-၁-၂၀၁၄)

၂၀၁၂-၂၀၁၃

(၃-၁-၂၀၁၄)

တိုး/လျော့ ၂၀၁၃-၂၀၁၄

(၃-၁-၂၀၁၄)

၂၀၁၂-၂၀၁၃

(၃-၁-၂၀၁၄)

တိုး/လျော့
ပင်လယ်

ရေကြောင်း

၆၅၂၃.၁၇၈ ၅၁၂၁.၈၆၀ ၁၄၀၀.၃၁၈ ၈၄၄၆.၃၇၉ ၆၀၇၄.၀၂၂ ၂၃၇၂.၃၅၇ ၁၄၉၆၉.၅၅၇ ၁၁၁၉၅.၈၈၂ ၃၇၇၃.၆၇၅
နယ်စပ် ၂၂၈၇.၆၁၉ ၁၅၈၈.၈၇၇ ၆၉၈.၇၄၂ ၁၃၈၇.၁၇၀ ၁၀၃၈.၃၆၆ ၃၄၈.၈၀၄ ၃၆၇၄.၇၈၉ ၂၆၂၇.၂၄၃ ၁၀၄၇.၅၄၆
  ပေါင်း ၈၈၁၀.၇၉၇ ၆၇၁၀.၇၃၇ ၂၁၀၀.၀၆၀ ၉၈၃၃.၅၄၉ ၇၁၁၂.၃၈၈ ၂၇၂၁.၁၆၁ ၁၈၆၄၄.၃၄၆ ၁၃၈၂၃.၁၂၅ ၄၈၂၁.၂၂၁

Source:Customs+DCCA                                                                                                                                                                                          

ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

                                                                                                                 တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းစဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၃-၁-၂၀၁၄)ထိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃(၃-၁-၂၀၁၃)ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ဝ.၇၁၉ ၁၉၉၁.၃၈၄ ၁၉၉၂.၁၀၃ ဝ.၈၁၂ ၁၈၃၆.၅၈၆ ၁၈၃၇.၃၉၈ -ဝ.၀၉၃ ၁၅၄.၇၉၈ ၁၅၄.၇၀၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၂.၇၀၃ ၁၂.၇၀၃   ၃၅.၃၁၂ ၃၅.၃၁၂   -၂၂.၆၀၉ -၂၂.၆၀၉
‌ရေထွက် ဝ.၅၄၀ ၄၀၇.၇၇၉ ၄၀၈.၃၁၉ ဝ.၃၉၆ ၅၀၁.၆၃၂ ၅၀၂.၀၂၈ ဝ.၁၄၄ -၉၃.၈၅၃ -၉၃.၇၀၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၉၆၂.၃၀၁ ၂၄၆.၁၅၆ ၁၂၀၈.၄၅၇ ၃၁၇.၁၈၂ ၁၀၇.၈၃၆ ၄၂၅.၀၁၈ ၆၄၅.၁၁၉ ၁၃၈.၃၂၀ ၇၈၃.၄၃၉
သစ်တောထွက် ၅၄၈.၄၁၅ ၆၁.၇၄၃ ၆၁၀.၁၅၈ ၄၃၈.၉၉၂ ၃၅.၂၂၁ ၄၇၄.၂၁၃ ၁၀၉.၄၂၃ ၂၆.၅၂၂ ၁၃၅.၉၄၅
စက်မှုကုန်ချော ၂၆၉၆.၇၂၇ ၈၂၄.၄၆၇ ၃၅၂၁.၁၉၄ ၂၇၈၄.၆၇၃ ၅၃၈.၆၃၃ ၃၃၂၃.၃၀၆ -၈၇.၉၄၆ ၂၈၅.၈၃၄ ၁၉၇.၈၈၈
အခြား ၈၉၂.၀၉၁ ၁၆၅.၇၇၂ ၁၀၅၇.၈၆၃ ၃၇.၃၁၄ ၇၆.၁၄၈ ၁၁၃.၄၆၂ ၈၅၄.၇၇၇ ၈၉.၆၂၄ ၉၄၄.၄၀၁
  စုစုပေါင်း ၅၁၀၀.၇၉၃ ၃၇၁၀.၀၀၄ ၈၈၁၀.၇၉၇ ၃၅၇၉.၃၆၉ ၃၁၃၁.၃၆၈ ၆၇၁၀.၇၃၇ ၁၅၂၁.၄၂၄ ၅၇၈.၆၃၆ ၂၁၀၀.၀၆၀

   Source:Customs+DCCA

ပြည်ပသွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် ကာလတူနှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

                                                                                                               တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းစဉ် သွင်းကုန်အုပ်စု ၂၀၁၃-၂၀၁၄(၃-၁-၂၀၁၄)ထိ ၂၀၁၂-၂၀၁၃(၃-၁-၂၀၁၃)ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်း ၁၄၂၇.၇၁၄ ၃၀၁၉.၄၀၉ ၄၄၄၇.၁၂၃ ၆၈၅.၃၈၂ ၂၄၀၁.၃၉၇ ၃၀၈၆.၇၇၉ ၇၄၂.၃၃၂ ၆၁၈.၀၁၂ ၁၃၆၀.၃၄၄
လုပ်ငန်းသုံးကုန်ကြမ်းပစ္စည်း ၄၅၅.၇၀၂ ၃၃၈၃.၈၃၆ ၃၈၃၉.၅၃၈ ၃၉၆.၁၅၄ ၂၄၆၃.၂၆၁ ၂၈၅၉.၄၁၅ ၅၉.၅၄၈ ၉၂၀.၅၇၅ ၉၈၀.၁၂၃
လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ၁၁၂.၂၃၇ ၁၄၃၄.၆၅၁ ၁၅၄၆.၈၈၈ ၁၃၃.၃၅၅ ၁၀၃၂.၈၃၉ ၁၁၆၆.၁၉၄ -၂၁.၁၁၈ ၄၀၁.၈၁၂ ၃၈၀.၆၉၄
  စုစုပေါင်း ၁၉၉၅.၆၅၃ ၇၈၃၇.၈၉၆ ၉၈၃၃.၅၄၉ ၁၂၁၄.၈၉၁ ၅၈၉၇.၄၉၇ ၇၁၁၂.၃၈၈ ၇၈၀.၇၆၂ ၁၉၄၀.၃၉၉ ၂၇၂၁.၁၆၁

Source:Customs+DCCA