ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား စာရင္း

ျပည္တြင္း/ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲမ်ား
       
စဥ္   ျပည္တြင္းကုန္စည္ျပပြဲအမည္                                         က်င္းပမည့္ရက္                          ေနရာ                      
၁။ ျမန္မာ-မေလးရွားစက္မႈျပပြဲ ၁၅-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ
၂။ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲ ၈-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ
၃။ ဗီယက္နမ္ကုန္စည္ျပပြဲ ၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၂၀-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ   
၄။ တရုတ္စက္မႈထုတ္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ - ၂၀၁၁ ၁၇-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၉-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ
၅။ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းျပပြဲ - ၂၀၁၁ ၁-၁၂-၂၀၁၁ မွ ၃-၁၂-၂၀၁၁ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ
၆။ ထိုင္းကုန္စည္ျပပြဲ ၁၅-၁၂-၂၀၁၁ မွ ၁၈-၁၂-၂၀၁၁ ထိ တပ္မေတာ္ခန္းမ

 

စဥ္   ျပည္ပကုန္စည္ျပပြဲအမည္                                         က်င္းပမည့္ရက္                           ေနရာ                         
၁။ ထိုင္း-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ ၇-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၂-၉-၂၀၁၁ ထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕
၂။ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ သီရိလကၤာအေရွ႕ေျမာက္အာရွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျပပြဲ-၂၀၁၁ ၈-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ သီရိလကၤာႏုိင္ငံ၊ ကိုလံဘိုၿမီဳ႕
၃။ တရုတ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပိုပစၥည္း ျပပြဲ-၂၀၁၁ ၈-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၀-၉-၂၀၁၁ ထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕
၄။ အိႏၵိယစိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာ-၂၀၁၁ ၉-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၁-၉-၂၀၁၁ ထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ဘန္ဂေလာၿမိဳ႕
၅။ ဘန္ေကာက္ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာျပပြဲ ၁၄-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
၆။ The 75th Fiera del Levante International Trade Fair-2011 ၁၀-၉-၂၀၁၁ မွ ၁၈-၉-၂၀၁၁ ထိ အီတလီႏိုင္ငံ၊ ဘရီၿမိဳ႕
၇။ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာသစ္ႏွင့္သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား ၂၀၁၁ ၂၇-၉-၂၀၁၁ မွ ၂၉-၉-၂၀၁၁ ထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ေပက်င္းၿမိဳ႕
၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ မကာအိုႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပပြဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၁ မွ ၂၃-၁၀-၂၀၁၁ ထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ မကာအိုၿမိဳ႕
၈ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-အာဆီယံကုန္စည္ျပပြဲ ၂၁-၁၀-၂၀၁၁ မွ ၂၆-၁၀-၂၀၁၁ ထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕
၁၀။ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံတကာေအာ္ဂဲနစ္ကုန္စည္ျပပြဲ ၁-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၃-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ တိုက်ိဳၿမိဳ႕
၁၁။ The Third World Fruit & Vegetable Trade Fair 2011 ၄-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၆-၁၁-၂၀၁၁ ထိ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕
၁၂။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗီယက္နမ္ဆန္စပါးျပပြဲ ၂၀၁၁ ၈-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ Soc Trang ၿမိဳ႕
၁၃။ စီးပြားေရးေပါင္းကူးျပပြဲ ၂၀၁၁ ၉-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၂-၁၁-၂၀၁၁ ထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ေကာ္လ္ကတၱားၿမိဳ႕
၁၄။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘုတ္အဖြဲ႕ကုန္စည္ျပပြဲ-၂၀၁၁ ၁၀-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၂၅-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕
၁၅။ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာစိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္စည္ျပပြဲ ၁၁-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ ထိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕
၁၆။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲ ၁၄-၁၁-၂၀၁၁ မွ ၂၇-၁၁-၂၀၁၁ ထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမီဳ႕
၁၇။   အိႏၵိယႏုိင္ငံတကာမီဂါကုန္စည္ျပပြဲ ၁၆-၁၂-၂၀၁၁ မွ ၂၆-၁၂-၂၀၁၁ ထိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ ေကာ္လ္ကတၱားၿမိဳ႕

ေဖာ္ျပပြဲကုန္စည္ျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျပသလိုသူမ်ားသည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၾကပါသည္-

(၁) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဌာနခြဲ

     ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

     စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

     ရံုးအမွတ္(၃)၊ ေနျပည္ေတာ္

     ဖုန္း ၊ +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၁၀

     ဖက္စ္၊ +၉၅-၆၇-၄၀၈၃၁၁

     အီးေမးလ္ ၊ itpmoc2010@gmail.com

(၂) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္

     အမွတ္(၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊

     ဖုန္း၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၃၄၄ / ၂၁၄၃၄၅ / ၂၁၄၃၄၆ / ၂၁၄၃၄၇ / ၂၁၄၃၄၈ / ၂၁၄၃၄၉

     ဖက္စ္၊ +၉၅-၆၇-၂၁၄၄၈၃ / ၂၁၄၄၈၄

     အီးေမးလ္ ၊ umcci@mptmail.net.mm

Subscribe to ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား စာရင္း

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE