စားသုံးသူနစ်နာမှုများကို တိုင်ကြားရန်

Thu, 05/17/2012 - 03:57 -- Anonymous (not verified)

စားသုံးသူပြည်သူများအနေဖြင့် နစ်နာဆုံးရှုံးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ကြုံတွေ့ပါက စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။