ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္း(TPR)

Myanmar and WTO's TPR

Thu, 08/29/2019 - 05:45 -- ictuser
Undefined

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္တြင္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈ

 

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္

    ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ တာဝန္၀တၱရားမ်ားကို အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံအားျဖင့္နည္းလမ္းနွစ္သြယ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ယင္းတို့မွာ(၁)ပံုမွန္အသိေပးေျကာင္းၾကားစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမွက်င့္သံုးသည့္စည္းမ်ဉ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား (သို႔မဟုတ္) ဥပေဒမ်ားကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္ ေရးအဖြဲ႔သို့ အသိေပးအေျကာင္းျကားျခင္း (Notification ျပုလုပ္ျခင္း) နွင့္(၂)အဖြဲ႔ဝင္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မွုမူဝါဒမ်ားကို ပံုမွန္ဆန္းစစ္မွုမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (Trade Policy Review) တို့ျဖစ္ ပါသည္။
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္သည္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ဆက္စပ္မူဝါဒမ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား အလိုက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းလုပ္ငန္းစဉ္အား အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ား မွမျဖစ္မေနလိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။
    ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ သေဘာတူညီခ်က္ (Marrakesh Agreement) ၏ Annex-3 တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည့္အတိုင္း အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေအာက္တြင္ ျပုလုပ္ထားေသာ ကတိကဝတ္မ်ား၊ စည္းမ်ဉ္းမ်ားအေပၚ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား တိုးျမွင့္လာနိုင္ေစေရးကို အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ထို့အျပင္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ မ်ား၏ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား၊ လက္ေတြ့ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈကိုျမွင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈစနစ္ကို  ပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာ လာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပုသြားနိုင္ရန္လည္းျဖစ္ပါသည္။

 

ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ရသည့္အဓိကအခ်က္မ်ား

 

    ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အပိုင္း (၃) ပိုင္း ပါဝင္ပါသည္။ ယင္းတို့မွာ (၁) ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ အတြင္းေရးမႉးရံုးမွ ျပုစုတင္ျပ ေသာ အစီရင္ခံစာ(WTO Secretariat Report) (၂) သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ၏ အစိုးရမွ ျပုစု တင္ျပေသာ အစီရင္ခံစာ (Government Report) နွင့္ (၃) အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမွ ရွင္းလင္းေျဖျကားျခင္းတို့ျဖစ္ပါသည္။  
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ အတြင္းေရးမႉးရံုးမွ ျပုစုတင္ျပေသာအစီရင္ခံစာအပိုင္းတြင္ အတြင္းေရးမႉးအဖြဲ့မွ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္က်င့္သံုးေနမႈနွင့္ ယင္းမူဝါဒမ်ားအေပၚ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေန မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ့လာေတြ့ရွိခ်က္မ်ားကို စိစစ္တင္ျပထားပါသည္။  
သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ၏ အစိုးရမွ ျပုစုတင္ျပေသာအစီရင္ခံစာတြင္ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္သည့္ကာလအတြင္း၌ မူဝါဒဆိုင္ရာျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ ေရးအဖြဲ့၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားနွင့္ ယင္းသို့ ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ားေျကာင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္း တို့ပါဝင္ပါသည္။
အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုေျဖျကားတင္ျပျခင္းတြင္အတြင္းေရးမႉးရံုးအဖြဲ့၏အစီရင္ခံစာနွင့္ အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ ပိုမိုသိရွိလိုသည့္အခ်က္မ်ား၊ ၄င္းတို့၏ယူဆခ်က္မ်ားနွင့္ ေထာက္ျပစိစစ္သည့္အခ်က္ မ်ား၊ အျခားေသာဆက္စပ္သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားအတြက္သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖျကားေပးရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 
ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္မွရရွိေသာ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ား

 

    အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ခိုင္မာေသာမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္နိုင္ေရး  အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး မိမိနိုင္ငံနွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဉ္းမ်ား၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားခ်မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အဖြဲ့ဝင္ဖြံ့ျဖိုးမႈအနည္းဆံုး နိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာေစ့စပ္ ညွိနွိုင္းမႈမ်ားတြင္ လိုအပ္သလို ပိုမိုပါဝင္လာနိုင္ေရးအတြက္မ်ားစြာအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစနိုင္ေျကာင္း ေလ့လာ ေတြ့ရွိရပါ သည္။
ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အက်ိုးေက်းဇူးမ်ားရရွိနိုင္ေျကာင္း ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ သံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ေလ့လာေတြ့ရွိရပါသည္-
    (က)   အစိုးရဌာနနွင့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို အားေကာင္းလာျခင္း၊
    (ခ)    အစိုးရဌာနနွင့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ သဟဇာတျဖစ္ရန္ လိုအပ္မႈကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာျခင္း၊
  (ဂ) အစိုးရဌာနနွင့္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနွင့္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာနွင့္ ေဒသတြင္း ဆိုင္ရာအဖြဲ့အစည္းမ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိရန္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစျခင္း။
    (ဃ)    အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈက႑ဍမ်ားအား နိုင္ငံတကာ အသိုင္း အဝိုင္း မွ ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ေစျခင္းနွင့္အတူ  ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈတို့ကို ခ်ျပနိုင္ျခင္းျဖင့္ နိုင္ငံတကာ၏ယံုျကည္မႈကိုျမွင့္တင္ေပးနိုင္ျခင္း။
    ( င)    ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့အသိုင္းအဝန္းတြင္ တက္ျကြစြာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္း။

 

ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္

 

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ စတင္ဖြဲ့စည္းစဉ္ ၁၉၉၅ ခုနွစ္မွစ၍ ကနဦး အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခအေနအရ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမအျကိမ္ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ကို ၂၀၁၃ခုနွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွစတင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ ကာ သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း (၁) နွစ္ျကာအခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
ပထမအျကိမ္ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္အတြက္ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့မွေပးပို့သည့္ကုန္သြယ္မႈနွင့္သက္ဆိုင္ေသာက႑ဍျကီးမ်ားနွင့္ဆက္စပ္၍ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း(၂၈၃)ခုနွင့္ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ့အစည္းမ်ားသို့ဆက္ လ က္ေပး ပို့ေျဖျကားေစခဲ့ပါသည္။ ျပန္လည္ေျဖျကားေပးပို့လာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္သည့္ဌာနသို့ ဆက္လက္ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။ ယင္းတို့အေပၚေလ့လာဆန္းစစ္ကာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့မွကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ထပ္မံလာေရာက္ျပီး၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ားနွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေနြးညွိနွိုင္း၍ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၊ အတြင္းေရးမႉးရံုး၏ အစီရင္ခံစာ (WTO Secretariat Report) ကို ျပုစုခဲ့ပါသည္။
    အလားတူပင္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနသည္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိုလ္မ်ား၊ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားနွင့္ အနီးကပ္ေဆြးေနြးညွိနွိုင္းကာ အစိုးရ၏အစီရင္ခံစာ (Government Report) ကို ျပုစု၍ အထက္အဖြဲ့အစည္း၏တင္ျပခြင့္ျပု ခ်က္ကိုရယူကာ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့သို့ ဆက္လက္ေပးပို့ခဲ့ပါသည္။    
ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားက အဆိုပါအစီရင္ခံစာမ်ားကို ေလ့လာ၍ ၄င္းတို့သိရွိလိုသည့္ ေမးခြန္းစုစုေပါင္း (၁၉၇) ခုကိုထပ္မံေမးျမန္းခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္ ညွိနွိုင္းေျဖျကားကာကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ရံုးသို့ သတ္မွတ္ရက္အတြင္းအခ်ိန္ မီ ျပန္လည္ေပးပို့ခဲ့ရပါသည္။
    ယင္းလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမအျကိမ္ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္း အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ (၁၁) ရက္ေန့မွ (၁၃) ရက္ေန့ အထိ က်င္းပျပုလုပ္၍ လုပ္ငန္းစဉ္အား အျပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သို့ ေအာင္ျ မင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ တာဝန္ခံဝန္ျကီးဌာနနွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနအဖြဲ့ အစည္းမ်ားအားလံုး၏ အျပုသေဘာျဖင့္ အျပည့္အဝပူးေပါင္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျကျခင္း ေျကာင့္ျဖစ္ေျကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ့ရွိရပါသည္။

 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအျကိမ္ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္အတြက္ စတင္ျပင္ဆင္

 

    ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္၏ ရလာဒ္အေနျဖင့္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအျပင္ ေရွ့ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အလား အလာမ်ား၊ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ေစပါသည္။   ပြင့္လင္း ျမင္သာပိုမိုရွိလာသည့္အျပင္ အဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားနွင့္ အျမင္အာေဘာ္မ်ားကိုကို ေလ့လာသိရွိနိုင္သည့္အတြက္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့ဝင္နိုင္ငံမ်ားမွ မ်က္ျခည္မပ်က္ အေလးထားေစာင့္ျကည့္ ေလ့လာျကသည္ကို ေတြ့ရွိရပါသည္။ ထို့အတူ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္နိုင္ငံအတြက္လည္း မိမိနိုင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈက႑ဍဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အစီအမံမ်ားနွင့္ ျကိုးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ကမၻာ့နိုင္ငံမ်ား သို့ ရွင္းလင္းခ်ျပနိုင္သည့္အခြင့္အေရးကို ရရွိေစပါသည္။
    ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၏ နိုင္ငံစံုကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ စည္းမ်ဉ္းမ်ား နွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအား မိမိတို့နိုင္ငံအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးလိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေျကာင္းသိရွိနိုင္ရန္နွင့္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ရင္းနွီးျမုပ္နွံမႈက႑ဍမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပုေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအျကိမ္ ကုန္သြယ္မႈ မူဝါဒဆန္း စစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ကို ၂၀၂၀ ခုနွစ္တြင္အျပီး ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လ်ာထားပါသည္။ အဆိုပါ ဒုတိယအျကိမ္ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဉ္ကို ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေအာက္တို ဘာလမွစတင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္ ဒုတိယအျကိမ္ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာအျပီးသတ္အစည္းအေဝးကို၂၀၂၀ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ ဂ်ီနီဗာျမို့ရွိကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ့၌ အျပီးသတ္က်င္းပသြားနိုင္ေရးတို့အတြက္သက္ဆိုင္ရာအထက္အဖြဲ့အစည္းနွင့္ဌာန မ်ား သို့အခ်ိန္မီတင္ျပေဆာင္ရြက္သြားရန္စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္စတင္ျပင္ဆင္ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

 

Latest News: 
Subscribe to RSS - ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္း(TPR)