ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(23-8-2019)
2017-2018
(23-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(23-8-2019)
2017-2018
(23-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(23-8-2019)
2017-2018
(23-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8653.4491 8905.2651 -251.816 13468.174 14589.061 -1120.887 22121.623 23494.3261 -1372.703
2 BORDER 6340.099 5325.439 1014.66 2751.384 2658.006 93.378 9091.483 7983.445 1108.038
  TOTAL 14993.5481 14230.7041 762.844 16219.558 17247.067 -1027.509 31213.1061 31477.7711 -264.665

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages