ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(10-5-2024)
2023-2024
(10-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(10-5-2024)
2023-2024
(10-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(10-5-2024)
2023-2024
(10-5-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 975.775 724.325 251.450 1340.854 1553.018 -212.164 2316.629 2277.343 39.286
2 BORDER 469.885 512.602 -42.717 108.139 326.909 -218.770 578.024 839.511 -261.487
  TOTAL 1445.660 1236.927 208.733 1448.993 1879.927 -430.934 2894.653 3116.854 -222.201

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages