ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(17-2-2023)
2021-2022
(17-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(17-2-2023)
2021-2022
(17-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(17-2-2023)
2021-2022
(17-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9396.403 8573.831 822.572 13309.359 10572.140 2737.219 22705.762 19145.971 3559.791
2 BORDER 5272.309 4529.249 743.060 1982.360 2156.104 -173.744 7254.669 6685.353 569.316
  TOTAL 14668.712 13103.080 1565.632 15291.719 12728.244 2563.475 29960.431 25831.324 4129.107

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages