ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(25-10-2019)
2018-2019
(25-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(25-10-2019)
2018-2019
(25-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(25-10-2019)
2018-2019
(25-10-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 747.383 599.0341 148.3489 1028.993 1045.375 -16.382 1776.376 1644.4091 131.9669
2 BORDER 402.767 441.46 -38.693 196.076 136.6862 59.3898 598.843 578.1462 20.6968
  TOTAL 1150.15 1040.4941 109.6559 1225.069 1182.0612 43.0078 2375.219 2222.5553 152.664

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages