ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(26-6-2020)
2018-2019
(26-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(26-6-2020)
2018-2019
(26-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(26-6-2020)
2018-2019
(26-6-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7358.8981 6838.1484 520.7497 12126.846 11122.208 1004.638 19485.744 17960.3564 1525.3877
2 BORDER 5653.564 5519.749 133.815 2599.094 2305.635 293.459 8252.658 7825.384 427.274
  TOTAL 13012.4621 12357.8974 654.5647 14725.94 13427.843 1298.097 27738.4021 25785.7404 1952.662

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages