ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(15-11-2019)
2018-2019
(15-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(15-11-2019)
2018-2019
(15-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(15-11-2019)
2018-2019
(15-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1372.837 1106.010168 266.8268318 1933.287 1984.093 -50.806 3306.124 3090.103168 216.0208318
2 BORDER 916.184 614.09 302.094 375.7169 305.9572 69.7597 1291.9009 920.0472 371.8537
  TOTAL 2289.021 1720.10017 568.920832 2309.0039 2290.0502 18.9537 4598.0249 4010.15037 587.875

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages