ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(10-3-2023)
2021-2022
(10-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(10-3-2023)
2021-2022
(10-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(10-3-2023)
2021-2022
(10-3-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9974.012 9313.073 660.939 14033.552 11525.779 2507.773 24007.564 20838.852 3168.712
2 BORDER 5682.659 4981.928 700.731 2327.177 2244.922 82.255 8009.836 7226.850 782.986
  TOTAL 15656.671 14295.001 1361.670 16360.729 13770.701 2590.028 32017.400 28065.702 3951.698

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages