ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(17-7-2020)
2018-2019
(17-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(17-7-2020)
2018-2019
(17-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(17-7-2020)
2018-2019
(17-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8066.5091 7497.3234 569.1857 12918.189 11961.849 956.34 20984.698 19459.1724 1525.5257
2 BORDER 5968.285 5947.488 20.797 2818.909 2466.926 351.983 8787.194 8414.414 372.78
  TOTAL 14034.7941 13444.8114 589.9827 15737.098 14428.775 1308.323 29771.8921 27873.5864 1898.306

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages