ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(20-9-2019)
2017-2018
(20-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(20-9-2019)
2017-2018
(20-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(20-9-2019)
2017-2018
(20-9-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9500.9931 9895.01911 -394.02601 14607.322 15894.168 -1286.846 24108.315 25789.18711 -1680.87201
2 BORDER 6954.318 5767.889 1186.429 2951.399 3001.488 -50.089 9905.717 8769.377 1136.34
  TOTAL 16455.3111 15662.90811 792.40299 17558.721 18895.656 -1336.935 34014.0321 34558.56411 -544.532

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages