ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(10-7-2020)
2018-2019
(10-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(10-7-2020)
2018-2019
(10-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(10-7-2020)
2018-2019
(10-7-2019)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 7798.6911 7267.2854 531.4057 12669.816 11744.834 924.982 20468.507 19012.1194 1456.3877
2 BORDER 5863.395 5911.815 -48.42 2748.698 2419.156 329.542 8612.093 8330.971 281.122
  TOTAL 13662.0861 13179.1004 482.9857 15418.514 14163.99 1254.524 29080.6001 27343.0904 1737.510

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages