ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(19-4-2024)
2023-2024
(19-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(19-4-2024)
2023-2024
(19-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(19-4-2024)
2023-2024
(19-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 424.700 276.951 147.749 539.098 579.307 -40.209 963.798 856.258 107.540
2 BORDER 233.129 231.425 1.704 53.857 122.200 -68.343 286.986 353.625 -66.639
  TOTAL 657.829 508.376 149.453 592.955 701.507 -108.552 1250.784 1209.883 40.901

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages