ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(9-8-2019)
2017-2018
(9-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(9-8-2019)
2017-2018
(9-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(9-8-2019)
2017-2018
(9-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8213.931169 8486.24001 -272.308841 12958.779 13993.823 -1035.044 21172.710 22480.06301 -1307.35284
2 BORDER 6210.168 5165.484 1044.684 2655.6 2564.98 90.62 8865.768 7730.464 1135.304
  TOTAL 14424.09917 13651.72401 772.375159 15614.379 16558.803 -944.424 30038.47817 30210.52701 -172.049

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages