ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(22-11-2019)
2018-2019
(22-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(22-11-2019)
2018-2019
(22-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(22-11-2019)
2018-2019
(22-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1590.731 1241.904 348.827 2185.342 2186.637 -1.295 3776.073 3428.541 347.532
2 BORDER 989.107 756.584 232.523 436.3449 356.0492 80.2957 1425.4519 1112.6332 312.8187
  TOTAL 2579.838 1998.488 581.35 2621.6869 2542.6862 79.0007 5201.5249 4541.1742 660.351

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages