ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(21-7-2023)
2022-2023
(21-7-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(21-7-2023)
2022-2023
(21-7-2022)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(21-7-2023)
2022-2023
(21-7-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 2663.364 3392.899 -729.535 4438.233 4550.776 -112.543 7101.597 7943.675 -842.078
2 BORDER 2094.308 1831.559 262.749 1165.481 634.317 531.164 3259.789 2465.876 793.913
  TOTAL 4757.672 5224.458 -466.786 5603.714 5185.093 418.621 10361.386 10409.551 -48.165

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAS

Pages