ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(27-1-2023)
2021-2022
(27-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(27-1-2023)
2021-2022
(27-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(27-1-2023)
2021-2022
(27-1-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8844.800 7926.194 918.606 12439.287 9543.719 2895.568 21284.087 17469.913 3814.174
2 BORDER 4808.713 4086.227 722.486 1818.987 2040.803 -221.816 6627.700 6127.030 500.670
  TOTAL 13653.513 12012.421 1641.092 14258.274 11584.522 2673.752 27911.787 23596.943 4314.844

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages