ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2022-2023
(3-2-2023)
2021-2022
(3-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(3-2-2023)
2021-2022
(3-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
2022-2023
(3-2-2023)
2021-2022
(3-2-2022)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9033.390 8134.201 899.189 12719.228 9856.427 2862.801 21752.618 17990.628 3761.990
2 BORDER 5020.619 4414.282 606.337 1903.397 2080.134 -176.737 6924.016 6494.416 429.600
  TOTAL 14054.009 12548.483 1505.526 14622.625 11936.561 2686.064 28676.634 24485.044 4191.590

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages