ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2024-2025
(26-4-2024)
2023-2024
(26-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(26-4-2024)
2023-2024
(26-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
2024-2025
(26-4-2024)
2023-2024
(26-4-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 574.618 425.489 149.129 798.823 917.104 -118.281 1373.441 1342.593 30.848
2 BORDER 312.904 319.165 -6.261 70.801 176.754 -105.953 383.705 495.919 -112.214
  TOTAL 887.522 744.654 142.868 869.624 1093.858 -224.234 1757.146 1838.512 -81.366

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages