ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2019-2020
(29-11-2019)
2018-2019
(29-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(29-11-2019)
2018-2019
(29-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
2019-2020
(29-11-2019)
2018-2019
(29-11-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 1827.786 1423.466 404.32 2543.993 2534.519 9.474 4371.779 3957.985 413.794
2 BORDER 1278.99 872.436 406.554 517.17 416.366 100.804 1796.16 1288.802 507.358
  TOTAL 3106.776 2295.902 810.874 3061.163 2950.885 110.278 6167.939 5246.787 921.152

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages