ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2018-2019
(16-8-2019)
2017-2018
(16-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(16-8-2019)
2017-2018
(16-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
2018-2019
(16-8-2019)
2017-2018
(16-8-2018)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 8409.931269 8723.43701 -313.505741 13191.154 14326.197 -1135.043 21601.085 23049.63401 -1448.54874
2 BORDER 6280.13 5243.849 1036.281 2712.128 2615.883 96.245 8992.258 7859.732 1132.526
  TOTAL 14690.06127 13967.28601 722.775259 15903.282 16942.08 -1038.798 30593.34327 30909.36601 -316.023

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages