ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO SECTOR EXPORT IMPORT TRADE VOLUME
2023-2024
(22-3-2024)
2022-2023
(22-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(22-3-2024)
2022-2023
(22-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
2023-2024
(22-3-2024)
2022-2023
(22-3-2023)
INCREASE/
DECREASE
1 OVER SEA 9098.852 10258.703 -1159.851 12768.596 14533.291 -1764.695 21867.448 24791.994 -2924.546
2 BORDER 5213.384 5960.050 -746.666 2375.450 2423.237 -47.787 7588.834 8383.287 -794.453
  TOTAL 14312.236 16218.753 -1906.517 15144.046 16956.528 -1812.482 29456.282 33175.281 -3718.999

Source: Customs 

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR BY RESPECTIVE BORDER STATION AND THE PAST

Pages