ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

        တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ
၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့ ၂၀၂၄-၂၀၂၅
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၄
နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ
၁၂-၇-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး/လျော့
ပင်လယ်ရေကြောင်း ၂၈၅၁.၁၅၂ ၂၃၆၇.၂၆၈ ၄၈၃.၈၈၄ ၃၄၇၅.၂၅၄ ၄၁၁၁.၅၄၁ -၆၃၆.၂၈၇ ၆၃၂၆.၄၀၆ ၆၄၇၈.၈၀၉ -၁၅၂.၄၀၃
နယ်စပ် ၁၂၆၁.၀၂၉ ၁၉၆၉.၈၄၃ -၇၀၈.၈၁၄ ၂၇၁.၇၉၃ ၁၀၆၉.၁၃၅ -၇၉၇.၃၄၂ ၁၅၃၂.၈၂၂ ၃၀၃၈.၉၇၈ -၁၅၀၆.၁၅၆
  ​ပေါင်း ၄၁၁၂.၁၈၁ ၄၃၃၇.၁၁၁ -၂၂၄.၉၃၀ ၃၇၄၇.၀၄၇ ၅၁၈၀.၆၇၆ -၁၄၃၃.၆၂၉ ၇၈၅၉.၂၂၈ ၉၅၁၇.၇၈၇ -၁၆၅၈.၅၅၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက

Pages