ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္ ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏအေျခအေနအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ အေၾကာင္းအရာ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ
၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့ ၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၈)
၂၀၁၇-၂၀၁၈
(၁၄-၉-၂၀၁၇)
တိုး/ေလ်ာ့
ပယ္လယ္ေရေၾကာင္း ၅၁၈၈.၀၈၈ ၄၀၀၉.၀၉၄ ၁၁၇၈.၉၉၄ ၇၆၁၉.၄၁၁ ၇၀၀၅.၄၁၇ ၆၁၃.၉၉၄ ၁၂၈၀၇.၄၉၉ ၁၁၀၁၄.၅၁၁ ၁၇၉၂.၉၈၈
နယ္စပ္ ၂၄၅၇.၀၂၄ ၂၀၂၇.၆၁၀ ၄၂၉.၄၁၄ ၁၃၉၇.၆၃၉ ၁၂၇၁.၁၀၃ ၁၂၆.၅၃၆ ၃၈၅၄.၆၆၃ ၃၂၉၈.၇၁၃ ၅၅၅.၉၅၀
  ေပါင္း ၇၆၄၅.၁၁၂ ၆၀၃၆.၇၀၄ ၁၆၀၈.၄၀၈ ၉၀၁၇.၀၅၀ ၈၂၇၆.၅၂၀ ၇၄၀.၅၃၀ ၁၆၆၆၂.၁၆၂ ၁၄၃၁၃.၂၂၄ ၂၃၄၈.၉၃၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages