စားသုံးသူရေးရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ

ဝါသီးနှံနှင့် ဝါဂွမ်းတို့အပေါ် တားမြစ်မိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Fri, 06/03/2022 - 05:39 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အရေးကြီးကုန်စည်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၏ ၈-၄-၂၀၂၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် ၂၉/၂၀၂၂ တို့အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤအမိန့်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Latest News: 

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ(Vegetable Oil, Cooking Oil)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကုန်အညွှန်အမှတ်အသားဖော်ပြရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားချက်

Fri, 06/03/2022 - 05:35 -- comsumer
Undefined

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ(၂၀၁၉ )၊ ပုဒ်မ ၈၃ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤညွှန်ကြားချက်ကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

Latest News: 

ကုန်အညွှန်းအမှတ်အသား ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Fri, 06/03/2022 - 05:29 -- comsumer
Undefined

မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်သည် စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ကုန်အညွှန်းအမှတ်ဖော်ပြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤညွှန်ကြားချက်အား ထုတ်ပြန်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ 

Latest News: 

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:32 -- dotadmin

လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:30 -- dotadmin

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:29 -- dotadmin

စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဗဟိုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း

Wed, 09/16/2015 - 11:23 -- dotadmin
Subscribe to RSS - စားသုံးသူရေးရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာများ