စားသံုးသူေရးရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Wed, 09/16/2015 - 11:32 -- dotadmin

လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

Wed, 09/16/2015 - 11:30 -- dotadmin

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Wed, 09/16/2015 - 11:29 -- dotadmin
Undefined

            ဗဟိုေကာ္မတီသည္ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ အရ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးလုပ္ငနး္မ်ား စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္နွင့္ စားသံုးသူမ်ား၏ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား ေျဖရွင္းနိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္ ။

Latest News: 

စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း

Wed, 09/16/2015 - 11:23 -- dotadmin
Subscribe to RSS - စားသံုးသူေရးရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား