ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%)စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့်ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၁-၂၀၂၂)ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၃၈၃၂၆၉.၁၂၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၀၉.၇၉၂)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၅၄၁၃.၁၅၃)တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၃.၁၆၈)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၄၀၈၆၈၂.၂၇၈) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၃၂.၉၆၀)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁-၂၀၂၂(Mini Budget) (၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၄-၁-၂၀၂၂) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၁၆၀.၇၆၂ ၅.၃၄၁ ၁၆၆.၁၀၃
ကီလို ၁၉၄၄၈၉.၀၈၆ ၅၀၈၀.၉၀၆ ၁၉၉၅၆၉.၉၉၂
  ပဲတီစိမ်း US$ ၈၃.၂၅၄ ၂.၆၅၅ ၈၅.၉၀၉
ကီလို ၁၀၀၇၇၃.၇၆၀ ၄၂၀၈.၇၂၃ ၁၀၄၉၈၂.၄၈၃
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၀.၁၃၉ ၀.၁၃၉
ကီလို   ၁၂၈.၀၀၀ ၁၂၈.၀၀၀
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၂၅.၆၀၅ ၀.၀၀၀ ၂၅.၆၀၅
ကီလို ၃၈၀၁၈.၇၅၇ ၀.၀၀၀ ၃၈၀၁၈.၇၅၇
  ကုလားပဲ US$ ၁.၁၁၉ ၀.၀၀၀ ၁.၁၁၉
ကီလို ၁၆၀၁.၅၆၄ ၀.၀၀၀ ၁၆၀၁.၅၆၄
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၄.၁၁၇ ၀.၀၄၃ ၄.၁၆၀
ကီလို ၄၇၅၄.၂၆၆ ၉၈.၅၀၀ ၄၈၅၂.၇၆၆
  မြေထောက်ပဲ US$ ၄.၅၅၁ ၀.၀၂၁ ၄.၅၇၂
ကီလို ၆၀၂၇.၀၁၄ ၃၃.၀၀၀ ၆၀၆၀.၀၁၄
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁.၂၄၃ ၀.၀၁၉ ၁.၂၆၂
ကီလို ၂၀၂၆.၀၂၀ ၃၅.၀၀၀ ၂၀၆၁.၀၂၀
   ပဲယင်း US$ ၆.၉၈၀ ၀.၀၀၀ ၆.၉၈၀
ကီလို ၁၀၈၄၈.၅၆၂ ၀.၀၀၀ ၁၀၈၄၈.၅၆၂
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၃၂၅ ၀.၀၀၀ ၀.၃၂၅
ကီလို ၅၂၀.၂၀၈ ၀.၀၀၀ ၅၂၀.၂၀၈
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၅၉၇   ၀.၅၉၇
ကီလို ၉၄၇.၂၁၉   ၉၄၇.၂၁၉
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၂၂၉ ၀.၀၀၀ ၀.၂၂၉
ကီလို ၃၇၂.၉၉၀ ၀.၀၀၀ ၃၇၂.၉၉၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၀
ကီလို ၂၈.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၂၈.၀၀၀
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၂.၇၅၈ ၀.၀၀၀ ၂.၇၅၈
ကီလို ၃၆၇၉.၅၆၃ ၀.၀၀၀ ၃၆၇၉.၅၆၃
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၀၈၂
ကီလို ၁၁၅.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၁၁၅.၀၀၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၀.၀၃၈ ၀.၀၃၈
ကီလို   ၉၅.၀၀၀ ၉၅.၀၀၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို   ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၁.၂၁၂ ၁.၂၁၂
ကီလို   ၁၆၆၂.၄၆၉ ၁၆၆၂.၄၆၉
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၁၈.၀၇၂ ၁၃.၇၀၀ ၃၁.၇၇၂
ကီလို ၁၈၉၆၆.၈၆၆ ၁၄၀၇၁.၅၅၅ ၃၃၀၃၈.၄၂၁
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၀ ၀.၀၇၈
ကီလို ၁၀၀.၂၅၀ ၀.၀၀၀ ၁၀၀.၂၅၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၃၀၉.၇၉၂ ၂၃.၁၆၈ ၃၃၂.၉၆၀
ကီလို ၃၈၃၂၆၉.၁၂၅ ၂၅၄၁၃.၁၅၃ ၄၀၈၆၈၂.၂၇၈
Source: Customs

 

Pages