ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%)စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့်ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၆၄၁၁၅၂.၉၅၂)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၁၇.၅၅၅)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၄၂၇၇၁.၂၉၇)တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆.၇၂၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၇၈၃၉၂၄.၂၄၉) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၁၄.၂၇၅)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၃-၉-၂၀၂၂) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၁၉၅.၃၂၁ ၆.၆၆၁ ၂၀၁.၉၈၂
ကီလို ၂၂၉၈၄၄.၅၀၇ ၇၀၃၂.၀၁၀ ၂၃၆၈၇၆.၅၁၇
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၈၃.၂၁၁ ၆၅.၆၇၇ ၂၄၈.၈၈၈
ကီလို ၂၃၀၆၂၉.၁၄၅ ၉၃၃၂၁.၀၂၃ ၃၂၃၉၅၀.၁၆၈
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$      
ကီလို      
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၄၄.၄၉၆ ၀.၁၇၈ ၄၄.၆၇၄
ကီလို ၅၅၉၅၁.၀၄၂ ၂၆၃.၅၀၀ ၅၆၂၁၄.၅၄၂
  ကုလားပဲ US$ ၁၂.၀၁၁ ၀.၀၂၇ ၁၂.၀၃၈
ကီလို ၁၇၂၅၆.၄၉၃ ၄၃.၀၀၀ ၁၇၂၉၉.၄၉၃
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၁၅.၃၃၃ ၁.၃၄၇ ၁၆.၆၈၀
ကီလို ၂၀၈၉၅.၈၁၇ ၃၂၅၇.၇၅၃ ၂၄၁၅၃.၅၇၀
  မြေထောက်ပဲ US$ ၂၃.၀၁၀ ၈.၀၁၉ ၃၁.၀၂၉
ကီလို ၂၉၅၂၀.၂၉၄ ၁၂၇၁၂.၄၆၁ ၄၂၂၃၂.၇၅၅
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၅.၆၈၄ ၃.၀၃၃ ၁၈.၇၁၇
ကီလို ၁၈၁၃၁.၈၂၂ ၅၅၉၈.၈၅၀ ၂၃၇၃၀.၆၇၂
   ပဲယင်း US$ ၁၃.၉၂၈ ၃.၃၆၂ ၁၇.၂၉၀
ကီလို ၁၈၈၄၇.၃၀၈ ၇၂၈၂.၆၀၀ ၂၆၁၂၉.၉၀၈
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၃.၀၉၉ ၁.၂၅၈ ၄.၃၅၇
ကီလို ၄၃၄၆.၆၈၀ ၂၃၀၀.၄၂၀ ၆၆၄၇.၁၀၀
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၂.၂၂၄   ၂.၂၂၄
ကီလို ၃၃၈၇.၁၃၅   ၃၃၈၇.၁၃၅
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၄၁၆ ၀.၀၀၀ ၀.၄၁၆
ကီလို ၆၂၈.၇၀၀ ၀.၀၀၀ ၆၂၈.၇၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၉၉၅ ၀.၉၉၅
ကီလို   ၁၇၅၆.၅၃၀ ၁၇၅၆.၅၃၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၁၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၁၈၂
ကီလို ၂၅၆.၆၈၅ ၀.၀၀၀ ၂၅၆.၆၈၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၆.၆၆၇ ၀.၀၀၀ ၆.၆၆၇
ကီလို ၈၈၈၀.၄၁၀ ၀.၀၀၀ ၈၈၈၀.၄၁၀
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၆၃ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၃
ကီလို ၆၆.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၆၆.၀၀၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၁.၇၇၄ ၁.၇၇၄
ကီလို   ၄၅၁၂.၂၅၀ ၄၅၁၂.၂၅၀
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၄၇၀ ၀.၄၇၀
ကီလို   ၆၁၅.၆၀၀ ၆၁၅.၆၀၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$      
ကီလို      
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၁.၃၇၀ ၃.၉၁၉ ၅.၂၈၉
ကီလို ၁၅၆၇.၆၀၀ ၄၀၇၅.၃၀၀ ၅၆၄၂.၉၀၀
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၅၄၀ ၀.၀၀၀ ၀.၅၄၀
ကီလို ၉၄၃.၃၁၄ ၀.၀၀၀ ၉၄၃.၃၁၄
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၅၁၇.၅၅၅ ၉၆.၇၂၀ ၆၁၄.၂၇၅
ကီလို ၆၄၁၁၅၂.၉၅၂ ၁၄၂၇၇၁.၂၉၇ ၇၈၃၉၂၄.၂၄၉

Pages