ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါ သည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၆၄၀၇၇၇) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၁.၈၇၄) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၂၇၈၃၇၉) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၈.၇၈၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၉၁၉၁၅၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၇၀.၆၆၃) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၃-၂၀၂၄) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၉၁၁၄၈၅.၄၄၂)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၆၈.၁၈၆)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၃၄၉၆၉.၁၉၈) တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၅.၈၈၂) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၀၄၆၄၅၄.၆၄၀) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၈၈၄.၀၆၈)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၄-၁၁-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၄၆၄.၅၁၅ ၂.၆၀၅ ၄၆၇.၁၂၀
ကီလို ၅၁၂၉၄၇.၀၇၉ ၂၃၉၈.၈၂၅ ၅၁၅၃၄၅.၉၀၄
  ပဲတီစိမ်း US$ ၁၄၄.၃၀၉ ၃၈.၅၁၆ ၁၈၂.၈၂၅
ကီလို ၂၁၃၄၂၀.၇၀၁ ၅၆၅၇၂.၉၀၆ ၂၆၉၉၉၃.၆၀၇
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၀၁.၉၁၂ ၀.၀၀၀ ၁၀၁.၉၁၂
ကီလို ၁၁၃၈၃၂.၄၃၈ ၀.၀၀၀ ၁၁၃၈၃၂.၄၃၈
  ကုလားပဲ US$ ၃.၀၇၂ ၀.၀၀၀ ၃.၀၇၂
ကီလို ၃၀၇၆.၉၅၈ ၀.၀၀၀ ၃၀၇၆.၉၅၈
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၁၆.၆၃၈ ၃.၁၉၄ ၁၉.၈၃၂
ကီလို ၂၅၆၃၀.၅၄၉ ၅၂၁၆.၉၁၈ ၃၀၈၄၇.၄၆၇
  မြေထောက်ပဲ US$ ၉.၆၀၆ ၁၇.၃၂၅ ၂၆.၉၃၁
ကီလို ၉၂၃၆.၀၆၂ ၁၁၉၈၉.၁၄၇ ၂၁၂၂၅.၂၀၉
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၂.၁၈၁ ၆.၆၇၈ ၁၈.၈၅၉
ကီလို ၁၂၂၉၇.၇၁၄ ၆၁၆၁.၅၈၁ ၁၈၄၅၉.၂၉၅
   ပဲယင်း US$ ၉.၈၄၁ ၂၃.၈၇၉ ၃၃.၇၂၀
ကီလို ၁၃၅၄၆.၃၅၄ ၂၉၃၄၃.၁၁၅ ၄၂၈၈၉.၄၆၉
  ပဲကြီး US$ ၂.၅၂၉ ၁.၀၉၇ ၃.၆၂၆
ကီလို ၂၄၆၇.၇၁၂ ၁၀၉၄.၅၀၀ ၃၅၆၂.၂၁၂
  ၁၀ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၁.၁၇၁   ၁.၁၇၁
ကီလို ၁၈၁၈.၀၂၀   ၁၈၁၈.၀၂၀
  ၁၁ စွန်တာပြာ US$ ၀.၅၂၆ ၀.၀၀၀ ၀.၅၂၆
ကီလို ၈၀၂.၆၈၀ ၀.၀၀၀ ၈၀၂.၆၈၀
  ၁၂ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၃.၁၁၄ ၃.၁၁၄
ကီလို   ၅၁၉၄.၀၃၄ ၅၁၉၄.၀၃၄
  ၁၃ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
ကီလို ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၀
  ၁၄ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၁.၄၇၅ ၀.၀၀၀ ၁.၄၇၅
ကီလို ၂၁၃၆.၇၅၅ ၀.၀၀၀ ၂၁၃၆.၇၅၅
  ၁၅ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၀ ၀.၀၀၈
ကီလို ၈.၇၃၀ ၀.၀၀၀ ၈.၇၃၀
  ၁၆ ပဲနီကြား US$   ၁.၇၃၇ ၁.၇၃၇
ကီလို   ၃၄၀၃.၀၁၄ ၃၄၀၃.၀၁၄
  ၁၇ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၁.၁၁၉ ၁.၁၁၉
ကီလို   ၁၅၉၆.၅၀၀ ၁၅၉၆.၅၀၀
  ၁၈ မြေပဲဆံ US$ ၀.၃၉၀ ၁၅.၅၄၃ ၁၅.၉၃၃
ကီလို ၂၅၅.၀၀၀ ၁၀၂၁၀.၅၅၈ ၁၀၄၆၅.၅၅၈
  ၁၉ အခြားပဲ US$ ၀.၀၁၃ ၁.၀၇၅ ၁.၀၈၈
ကီလို ၈.၆၉၀ ၁၇၈၈.၁၀၀ ၁၇၉၆.၇၉၀
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၇၆၈.၁၈၆ ၁၁၅.၈၈၂ ၈၈၄.၀၆၈
ကီလို ၉၁၁၄၈၅.၄၄၂ ၁၃၄၉၆၉.၁၉၈ ၁၀၄၆၄၅၄.၆၄၀
Source: Customs

Pages