ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုသည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုး နေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာ နှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ် ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၂၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၁၈၀၈၂၉.၂၈၈)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၃၀.၇၇၁) သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၁၇၀၈၀၄.၀၈၉) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၂၀.၈၀၇) သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၃၅၁၆၃၃.၃၇၇) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၁၀၅၁.၅၇၈) သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် - 

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
ကီလို-ထောင်ပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေတွက်
ပုံ
၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၂၀-၁-၂၀၂၃) ထိ
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
  မတ်ပဲ US$ ၄၅၃.၅၆၀ ၈.၃၈၆ ၄၆၁.၉၄၆
ကီလို ၅၅၀၄၂၀.၅၆၀ ၈၈၀၇.၀၁၀ ၅၅၉၂၂၇.၅၇၀
  ပဲတီစိမ်း US$ ၂၄၈.၆၁၂ ၇၂.၃၂၀ ၃၂၀.၉၃၂
ကီလို ၃၃၁၅၇၉.၀၈၁ ၁၀၄၈၆၉.၆၃၉ ၄၃၆၄၄၈.၇၂၀
  ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$      
ကီလို      
  ပဲစဉ်းငုံ US$ ၁၁၄.၇၉၉ ၀.၂၅၂ ၁၁၅.၀၅၁
ကီလို ၁၄၅၉၉၆.၆၅၂ ၃၆၁.၅၀၀ ၁၄၆၃၅၈.၁၅၂
  ကုလားပဲ US$ ၁၂.၇၆၁ ၀.၀၂၇ ၁၂.၇၈၈
ကီလို ၁၈၂၃၃.၉၅၆ ၄၃.၀၀၀ ၁၈၂၇၆.၉၅၆
  ပဲလွန်းဖြူ US$ ၂၀.၈၅၃ ၁.၈၇၁ ၂၂.၇၂၄
ကီလို ၂၉၉၆၅.၃၉၆ ၄၁၇၁.၂၅၃ ၃၄၁၃၆.၆၄၉
  မြေထောက်ပဲ US$ ၂၆.၆၄၆ ၈.၄၉၈ ၃၅.၁၄၄
ကီလို ၃၃၇၂၁.၀၂၂ ၁၃၁၂၅.၄၆၁ ၄၆၈၄၆.၄၈၃
  ထောပတ်ပဲ US$ ၁၈.၀၁၄ ၃.၁၀၅ ၂၁.၁၁၉
ကီလို ၂၁၃၉၆.၇၄၂ ၅၇၀၀.၃၅၇ ၂၇၀၉၇.၀၉၉
   ပဲယင်း US$ ၁၆.၂၆၅ ၄.၇၉၂ ၂၁.၀၅၇
ကီလို ၂၂၈၅၆.၈၇၅ ၉၇၉၆.၉၁၀ ၃၂၆၅၃.၇၈၅
  ၁၀ ပဲကြီး US$ ၃.၁၉၀ ၁.၂၅၈ ၄.၄၄၈
ကီလို ၄၄၃၂.၃၈၆ ၂၃၀၀.၄၂၀ ၆၇၃၂.၈၀၆
  ၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၂.၇၆၉   ၂.၇၆၉
ကီလို ၄၂၃၅.၁၃၅   ၄၂၃၅.၁၃၅
  ၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၆၀၂ ၀.၀၀၀ ၀.၆၀၂
ကီလို ၉၂၅.၇၀၀ ၀.၀၀၀ ၉၂၅.၇၀၀
  ၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၁.၁၉၇ ၁.၁၉၇
ကီလို   ၂၀၉၈.၅၃၀ ၂၀၉၈.၅၃၀
  ၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၁၈၂ ၀.၀၀၀ ၀.၁၈၂
ကီလို ၂၅၆.၆၈၅ ၀.၀၀၀ ၂၅၆.၆၈၅
  ၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၉.၇၄၃ ၀.၀၀၀ ၉.၇၄၃
ကီလို ၁၃၅၉၆.၅၉၇ ၀.၀၀၀ ၁၃၅၉၆.၅၉၇
  ၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$ ၀.၀၆၅ ၀.၀၀၀ ၀.၀၆၅
ကီလို ၆၉.၅၁၀ ၀.၀၀၀ ၆၉.၅၁၀
  ၁၇ ပဲနီကြား US$   ၁.၉၅၁ ၁.၉၅၁
ကီလို   ၄၈၈၇.၄၀၂ ၄၈၈၇.၄၀၂
  ၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၅၀၃ ၀.၅၀၃
ကီလို   ၆၅၉.၈၇၀ ၆၅၉.၈၇၀
  ၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$      
ကီလို      
  ၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၂.၁၆၀ ၁၆.၆၄၇ ၁၈.၈၀၇
ကီလို ၂၁၈၉.၂၄၀ ၁၃၉၈၂.၇၃၇ ၁၆၁၇၁.၉၇၇
  ၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၅၅၀ ၀.၀၀၀ ၀.၅၅၀
ကီလို ၉၅၃.၇၅၁ ၀.၀၀၀ ၉၅၃.၇၅၁
    ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၉၃၀.၇၇၁ ၁၂၀.၈၀၇ ၁၀၅၁.၅၇၈
ကီလို ၁၁၈၀၈၂၉.၂၈၈ ၁၇၀၈၀၄.၀၈၉ ၁၃၅၁၆၃၃.၃၇၇

Pages