ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

 

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အား စိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုး စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%) စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%) ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည် မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့် နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်း အဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်(ယာယီ) စာရင်း များအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၀၄၅၃၈၅)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇၇၃.၀၂၈)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၅၆၀၉၇၇)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၂.၇၇၉)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၁၆၀၆၃၆၂) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၁၉၅.၈၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၉၅၁၀၄)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၈.၂၄၁)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၅၄၁၄၁)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၈.၇၈၃)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၄၉၂၄၅) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၁၇.၀၂၄)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် (၄-၁၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

        တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ရေ
တွက်
ပုံ
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် 
ပင်လယ်
ရေကြောင်း
နယ်စပ် ‌​​ပေါင်း
မတ်ပဲ US$ ၇၅.၂၄၇ ၀.၃၂၀ ၇၅.၅၆၇
ကီလို ၈၂၇၄၃.၅၄၈ ၃၇၂.၂၅၀ ၈၃၁၁၅.၇၉၈
ပဲတီစိမ်း US$ ၁၉.၅၉၅ ၆.၆၇၀ ၂၆.၂၆၅
ကီလို ၁၉၅၄၆.၉၈၈ ၉၄၄၅.၇၉၀ ၂၈၉၉၂.၇၇၈
ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း US$   ၀.၄၁၃ ၀.၄၁၃
ကီလို   ၂၉၅.၀၀၀ ၂၉၅.၀၀၀
ပဲစဉ်းငုံ US$ ၅၇.၉၁၅ ၀.၀၃၀ ၅၇.၉၄၅
ကီလို ၈၃၇၁၈.၇၀၈ ၃၉.၅၀၀ ၈၃၇၅၈.၂၀၈
ကုလားပဲ US$ ၀.၉၉၇   ၀.၉၉၇
ကီလို ၁၅၄၉.၃၅၈   ၁၅၄၉.၃၅၈
ပဲလွန်းဖြူ US$ ၀.၂၇၅ ၀.၁၉၁ ၀.၄၆၆
ကီလို ၃၅၅.၂၈၈ ၄၁၄.၉၅၀ ၇၇၀.၂၃၈
မြေထောက်ပဲ US$ ၀.၆၆၅ ၁.၄၄၄ ၂.၁၀၉
ကီလို ၈၂၄.၇၀၈ ၁၇၉၄.၇၀၀ ၂၆၁၉.၄၀၈
ထောပတ်ပဲ US$ ၁.၂၈၂ ၀.၉၆၃ ၂.၂၄၅
ကီလို ၂၄၉၈.၄၉၆ ၁၆၀၆.၀၀၀ ၄၁၀၄.၄၉၆
ပဲယင်း US$ ၁.၂၆၀ ၁.၁၆၆ ၂.၄၂၆
ကီလို ၂၄၃၇.၇၇၆ ၂၃၃၀.၀၀၀ ၄၇၆၇.၇၇၆
၁၀ ပဲကြီး US$ ၀.၀၂၅ ၀.၂၈၆ ၀.၃၁၁
ကီလို ၃၆.၂၇၀ ၄၇၂.၇၅၀ ၅၀၉.၀၂၀
၁၁ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ) US$ ၀.၁၄၉   ၀.၁၄၉
ကီလို ၂၃၃.၀၀၀   ၂၃၃.၀၀၀
၁၂ စွန်တာပြာ US$ ၀.၁၅၆   ၀.၁၅၆
ကီလို ၂၇၉.၀၀၀   ၂၇၉.၀၀၀
၁၃ ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ) US$   ၀.၆၅၆ ၀.၆၅၆
ကီလို   ၁၀၀၈.၂၅၀ ၁၀၀၈.၂၅၀
၁၄ ပဲဖြူလေး US$ ၀.၀၂၅   ၀.၀၂၅
ကီလို ၄၄.၉၂၅   ၄၄.၉၂၅
၁၅ ဘိုကိတ်ပဲ US$ ၀.၁၅၆   ၀.၁၅၆
ကီလို ၃၁၁.၇၈၈   ၃၁၁.၇၈၈
၁၆ ပဲပုတ်စေ့ US$   ၀.၀၅၄ ၀.၀၅၄
ကီလို   ၈၄.၅၀၀ ၈၄.၅၀၀
၁၇ ပဲနီကြား US$   ၀.၂၃၈ ၀.၂၃၈
ကီလို   ၅၀၈.၂၅၀ ၅၀၈.၂၅၀
၁၈ နိုင်လွန်ပဲ US$   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄
ကီလို   ၅.၀၀၀ ၅.၀၀၀
၁၉ မြေပဲ(အခွံပါ) US$   ၀.၃၂၅ ၀.၃၂၅
ကီလို   ၃၆၁.၅၀၀ ၃၆၁.၅၀၀
၂၀ မြေပဲဆံ US$ ၀.၄၆၈ ၄၅.၉၀၀ ၄၆.၃၆၈
ကီလို ၄၇၆.၈၁၀ ၃၅၁၄၈.၃၅၂ ၃၅၆၂၅.၁၆၂
၂၁ အခြားပဲ US$ ၀.၀၂၆ ၀.၁၂၃ ၀.၁၄၉
ကီလို ၄၇.၈၂၀ ၂၅၃.၇၅၀ ၃၀၁.၅၇၀
   ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း US$ ၁၅၈.၂၄၁ ၅၈.၇၈၃ ၂၁၇.၀၂၄
ကီလို ၁၉၅၁၀၄.၄၈၃ ၅၄၁၄၀.၅၄၂ ၂၄၉၂၄၅.၀၂၅

Sources : Customs