ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့နိုင်မှုအခြေအနေ

မြန်မာနိုင်ငံတွင်အဓိကသီးနှံများအနေဖြင့် စပါး၊ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဝါ၊ ကြံ တို့အားစိုက်ပျိုးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုတွင် ပဲအမျိုးမျိုးစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှု သည် ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံအနေဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံး၏ လယ်ယာ ထွက်ပစ္စည်းထွက်ရှိမှု၏ (၃၃%)စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာ၏ (၂၀%)ခန့်သည် ပဲမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးနေပြီး ပဲမျိုးစုံ စိုက်ဧက၏ (၇၂ %) သည်မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ပဲစဉ်းငုံများဖြစ်ပြီး ပဲလွန်း၊ မြေထောက်ပဲ၊ ထောပတ်ပဲ၊ပဲယင်း၊ ကုလားပဲ၊ ပဲပုပ်၊ စားတော်ပဲနှင့် အခြားပဲများလည်း စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံသည့်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့်ပို့ကုန်အများစုသည် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီး ပဲမျိုးစုံသည်လည်းအဓိက ပို့ကုန်တစ်မယ် ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပသို့ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ဘဏ္ဍာနှစ်စာရင်းများအရ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၁၂၄၂၇၇၅.၂၃၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၆၆.၄၀၇)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၇၈၆၉၂၀.၆၅၁)တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၀၄.၃၀၀)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၂၀၂၉၆၉၅.၈၈၂) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၇၀.၇၀၇)သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး ယခု (၂၀၂၂-၂၀၂၃)ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂မှ ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ) ကာလအတွင်း ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ (၃၃၁၈၁၄.၅၈၃)တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၅၉.၄၉၆)သန်း၊ နယ်စပ်မှ (၉၄၈၂၈.၇၇၇)တန်၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၂.၉၄၅)သန်း၊ စုစုပေါင်း (၄၂၆၆၄၃.၃၆၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၂၂.၄၄၁)သန်း တင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၂-၂၀၂၃ဘဏ္ဍာနှစ် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ)ကာလအတွင်း ပဲအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပို့နိုင်မှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် -  

          အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း

ကီလို-ထောင်ပေါင်း

စဉ်
အကြောင်းအရာ

ရေတွက်
ပုံ

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁၇-၆-၂၀၂၂) ထိ

ပင်လယ်
ရေကြောင်း

နယ်စပ်
‌​​ပေါင်း

 

မတ်ပဲ
US$
၅၉.၉၄၁
၃.၅၈၉
၆၃.၅၃၀

ကီလို
၇၄၁၆၁.၄၅၄
၃၉၅၈.၉၁၀
၇၈၁၂၀.၃၆၄

 

ပဲတီစိမ်း
US$
၁၂၄.၂၉၈
၃၈.၅၄၉
၁၆၂.၈၄၇

ကီလို
၁၅၆၃၃၁.၁၀၀
၅၅၄၁၂.၉၅၄
၂၁၁၇၄၄.၀၅၄

 

ပဲတီစိမ်းလုံးခြမ်း
US$
 
၀.၀၀၀
၀.၀၀၀

ကီလို
 
၀.၀၀၀
၀.၀၀၀

 

ပဲစဉ်းငုံ
US$
၄.၆၉၁
၀.၁၁၀
၄.၈၀၁

ကီလို
၆၃၉၁.၀၃၂
၁၆၁.၅၀၀
၆၅၅၂.၅၃၂

 

ကုလားပဲ
US$
၁၀.၃၁၇
၀.၀၂၇
၁၀.၃၄၄

ကီလို
၁၄၈၀၀.၇၃၅
၄၃.၀၀၀
၁၄၈၄၃.၇၃၅

 

ပဲလွန်းဖြူ
US$
၉.၁၇၉
၀.၇၁၆
၉.၈၉၅

ကီလို
၁၂၆၇၂.၁၂၃
၁၈၀၁.၁၅၃
၁၄၄၇၃.၂၇၆

 

မြေထောက်ပဲ
US$
၁၇.၅၈၈
၇.၀၄၄
၂၄.၆၃၂

ကီလို
၂၄၁၁၅.၂၆၅
၁၁၁၃၃.၂၆၀
၃၅၂၄၈.၅၂၅

 

ထောပတ်ပဲ
US$
၁၂.၁၁၈
၂.၀၈၆
၁၄.၂၀၄

ကီလို
၁၄၁၃၅.၃၉၂
၃၈၂၄.၇၀၀
၁၇၉၆၀.၀၉၂

 

 ပဲယင်း
US$
၁၁.၄၀၂
၂.၆၈၄
၁၄.၀၈၆

ကီလို
၁၅၅၀၈.၅၁၃
၅၈၅၁.၇၀၀
၂၁၃၆၀.၂၁၃

 
၁၀
ပဲကြီး
US$
၂.၇၃၁
၁.၁၆၅
၃.၈၉၆

ကီလို
၃၈၆၇.၅၃၀
၂၁၂၀.၉၂၀
၅၉၈၈.၄၅၀

 
၁၁
ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ)
US$
၁.၅၄၈
 
၁.၅၄၈

ကီလို
၂၁၈၈.၉၃၅
 
၂၁၈၈.၉၃၅

 
၁၂
စွန်တာပြာ
US$
၀.၁၉၂
၀.၀၀၀
၀.၁၉၂

ကီလို
၂၇၁.၇၀၀
၀.၀၀၀
၂၇၁.၇၀၀

 
၁၃
ပဲကတ္တီပါ(စွန်တာနီ/ပြာ)
US$
 
၀.၉၀၂
၀.၉၀၂

ကီလို
 
၁၅၈၄.၅၃၀
၁၅၈၄.၅၃၀

 
၁၄
ပဲဖြူလေး
US$
၀.၁၆၂
၀.၀၀၀
၀.၁၆၂

ကီလို
၂၃၂.၆၇၀
၀.၀၀၀
၂၃၂.၆၇၀

 
၁၅
ဘိုကိတ်ပဲ
US$
၃.၄၄၃
၀.၀၀၀
၃.၄၄၃

ကီလို
၄၆၃၆.၆၇၀
၀.၀၀၀
၄၆၃၆.၆၇၀

 
၁၆
ပဲပုတ်စေ့
US$
၀.၀၆၃
၀.၀၀၀
၀.၀၆၃

ကီလို
၆၆.၀၀၀
၀.၀၀၀
၆၆.၀၀၀

 
၁၇
ပဲနီကြား
US$
 
၁.၆၉၆
၁.၆၉၆

ကီလို
 
၄၂၆၄.၇၅၀
၄၂၆၄.၇၅၀

 
၁၈
နိုင်လွန်ပဲ
US$
 
၀.၄၅၆
၀.၄၅၆

ကီလို
 
၅၉၆.၁၀၀
၅၉၆.၁၀၀

 
၁၉
မြေပဲ(အခွံပါ)
US$
 
၀.၀၉၅
၀.၀၉၅

ကီလို
 
၁၁၆.၂၅၀
၁၁၆.၂၅၀

 
၂၀
မြေပဲဆံ
US$
၁.၃၁၄
၃.၈၂၆
၅.၁၄၀

ကီလို
၁၅၂၇.၆၀၀
၃၉၅၉.၀၅၀
၅၄၈၆.၆၅၀

 
၂၁
အခြားပဲ
US$
၀.၅၀၉
၀.၀၀၀
၀.၅၀၉

ကီလို
၉၀၇.၈၆၄
၀.၀၀၀
၉၀၇.၈၆၄

 
 
ပဲတင်ပို့မှုစုစုပေါင်း
US$
၂၅၉.၄၉၆
၆၂.၉၄၅
၃၂၂.၄၄၁

ကီလို
၃၃၁၈၁၄.၅၈၃
၉၄၈၂၈.၇၇၇
၄၂၆၆၄၃.၃၆၀

Pages