အာဆီယံအဆင့် ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်စနစ်

အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်စနစ်(အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)

ASEAN-wide-Self-Certification-Guidebook English.pdf

 

အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်စနစ်(မြန်မာဘာသာ)

ASEAN-WIDE-SELF-CERTIFICATION-GUIDEBOOK_MYANMAR.pdf

 

အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်စနစ် လက်ကမ်းစာစောင်များ

AWSC-Brochure.pdf

AWSC-Infographics.pdf

 

အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်ပုံစံ

Format of Origin Declaration.pdf

 

အာဆီယံဒေသတွင်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ကြေညာသည့်စနစ် စတင်ကျင့်သုံးကြောင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ

No.9-2016 AWSC Order_.pdf