ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံသို့ အသားတင္ပို့ရာတြင္ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

Tue, 06/26/2018 - 11:00 -- dotadmin
Undefined

                            ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံ၏ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးအာဏာပိုင္အဖြဲ့ (SFDA) မွ ၎နိုင္ငံသို့ အသားထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားတင္ပို့ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ နိုင္ငံျခားမွကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ားကို အတည္ျပုျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဉ္ မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ထုတ္ျပန္ထားမႈ တစ္ရပ္အား ရန္ကုန္ျမို့ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံသံရံုးမွ အေျကာင္းျကား လာခဲ့ပါသည္။

                            ၎အေျကာင္းျကားစာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို့ ပါဝင္ပါသည္ -

                             (က)    ရည္ရြယ္ခ်က္ -

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံအတြင္းသို့ အသား၊ ျကက္သား၊ ဘဲသားနွင့္ ၎တို့၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ပို့ရန္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ နိုင္ငံမ်ား၌ အစားအေသာက္စိတ္ခ်လံုျခံုေရးအတြက္ ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာရွိ ေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို သရုပ္ေဖာ္ျပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအဆင့္သည္ ေဆာ္ဒီေဈးကြက္သို့ ကုန္ပစၥည္း တင္ပို့ရန္ စိတ္ဝင္စားေသာ သားသတ္ရံုမ်ား၊ အသားနွင့္ ျကက္သား၊ ဘဲသားျပုျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရံုမ်ားအား အတည္ျပုေရး တာဝန္ဝတၱရားအခြင့္အာဏာအပ္နွင္းေရး အတြက္ လမ္းခင္း ေပးျခင္း ျဖစ္ ပါသည္။

                              (ခ)     ပထမ - နိုင္ငံျခားကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္ အတည္ျပဳေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္

(၁)     အတည္ျပုခ်က္ရယူလိုသည့္ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္သည္ ယာယီတားျမစ္ထား ျခင္း မခံရေသာ အသား၊  ျကက္သား၊ ဘဲသားနွင့္ ၎တို့၏ ထုတ္ကုန္မ်ားတင္သြင္းသည့္ နိုင္ငံတြင္ ရွိရမည္။

(၂)     ေဆာ္ဒီအာေရဗ်သို့ အသား၊ ျကက္သား၊ ဘဲသားနွင့္ ၎တို့၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္ပို့ရန္ ဆနၵရွိသည့္ နိုင္ငံ၌ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္တစ္ဦးအတြက္ ေျဖဆိုရမည့္ SFDA အကဲျဖတ္ေမးခြန္းလွြာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျပီးေျမာက္ရမည္။

ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တစ္ဦးအတြက္ အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဉ္

(၁)     ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္ထားျခင္း - ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာ ပိုင္အတြက္ လူပုဂၢိုလ္ ( ၁ ) ဦး သို့မဟုတ္ ( ၁ ) ဦးနွင့္ အထက္အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ား (တယ္လီဖုန္း၊ ေျကးနန္း၊ ဖက္စ္၊ e-mail) တို့ကို ျပည့္စံုစြာ ေဖာ္ျပလ်က္  SFDA ၏ အတည္ျပုခ်က္အတြက္ ေတာင္းဆိုလႊာတစ္ေစာင္ကို နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ျကီးဌာနမွတဆင့္ ေပးပို့ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

(၂)     ေမးခြန္းလႊာေပးပို့ျခင္း - ေလွ်ာက္ထားမႈေအာင္ျမင္ပါက အထက္ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အကဲျဖတ္သည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို အျပီးသတ္ျဖည့္စြက္ေရး အတြက္ SFDA မွ e-mail (သို့မဟုတ္) အျခားဆက္သြယ္ေပးပို့နိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္ထံသို့ ေပးပို့သြား မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃)     ေမးခြန္းလႊာျဖည့္စြက္ျခင္း - ေပးပို့ထားေသာအကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ား ကို ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္ (မ်ား) (သို့မဟုတ္ ၎တို့မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာလႊဲအပ္ထားေသာ မည္သူမဆိုမွ တရားဝင္လက္ခံရရွိျပီးခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း(၆၀)အတြင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေျဖဆိုျပီးစီးပါက နိုင္ငံျခားေရးဝန္ျကီးဌာနမွတဆင့္ SFDA သို့ ေပးပို့ရပါမည္။ (SFDA သို့  e-mail မိတၱဴျဖင့္ ေပးပို့ျခင္း)

(၄)     ေမးခြန္းလွြာအကဲျဖတ္ျခင္း - ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္မွ အကဲျဖတ္ေမးခြန္းမ်ား အျပီးသတ္ေျဖဆို ေပးပို့ျပီးေနာက္ SFDA မွ အကဲျဖတ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရြက္ စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးအား ျဖည့္စြက္ျပီးစီးမႈအေပၚ SFDA နည္းပညာဆိုင္ရာ အဖြဲ့တစ္ရပ္ ေစလႊတ္ေရး ပူးေပါင္းရန္ တင္ပို့မည့္နိုင္ငံရွိ ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္နွင့္ SFDA က ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)     နည္းပညာဆိုင္ရာအဖြဲ႕ လာေရာက္ျခင္း - ေဆာ္ဒီအာေရဗ်တြင္ အတည္ျပုထားေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ပို့ကုန္ တင္ပို့ေသာနိုင္ငံရွိ ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္က အမွန္တကယ္ ျကီးျကပ္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းရွိေျကာင္း ေသခ်ာေစရန္အလို့ငွာ အသားနွင့္ ျကက္သား/ဘဲသား လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ ထိန္းခ်ုပ္ေရးအဖြဲ့အစည္းသို့ လာေရာက္စစ္ေဆးရန္ ပညာရွင္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ကို SFDA မွ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၎ခရီးစဉ္အတြင္းဗဟိုမွီျငမ္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား၊ ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးေနရာမ်ား၊ တိရိစၦာန္ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားနွင့္ အျခား ထိန္းခ်ုပ္ေရး အဖြဲ့အစည္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္ေနသည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ေနရာ မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးျကည့္ရႈပါမည္။ ခရီးစဉ္ျကာျမင့္ခ်ိန္နွင့္ အခ်ိန္ဇယားတို့ကို ျကိုတင္ဆံုးျဖတ္ ထားရပါမည္။

(၆)     ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာ - နည္းပညာဆိုင္ရာအဖြဲ့သည္ ၎တို့၏ ေလ့လာမႈအတြင္း ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ အစီရင္ခံတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ သည္။

အကယ္၍ အစီရင္ခံစာတြင္ မကိုက္ညီသည့္ အခ်က္အလက္အခ်ို့အား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားပါက မျပည့္စံုမႈမ်ား အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားဆံုးရက္ေပါင္း (၉၀) အတြင္း မွန္ကန္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ပံ့ပိုးေပးရန္ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရး အာဏာပိုင္ထံသို့ အေျကာင္းျကား၍  ေတာင္းဆိုသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇)     လာေရာက္ျပီးေနာက္ ထိန္းခ်ုပ္အာဏာပိုင္အားအတည္ျပဳခ်က္ - အကဲျဖတ္ ေမးခြန္းလႊာအျပီးသတ္ျပီး၊ အလည္အပတ္လာေရာက္ျပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးသည့္အခါ (အကယ္၍ရွိခဲ့ပါက) SFDA မွ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရး အာဏာပိုင္အား အတည္ျပုေရးအတြက္ စဉ္းစားသြားမည္ျဖစ္ပါ သည္။

(ဂ)     ဒုတိယ - စိတ္ပါဝင္စားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတည္ျပဳျခင္း

ပို့ကုန္တင္ပို့ေသာနိုင္ငံတြင္ ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္ အား SFDA မွ အတည္ျပဳျပီးပါက ၎သည္ အသား၊ ျကက္သား/ဘဲသားနွင့္ ၎တို့၏ ထြက္ကုန္မ်ားကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရးအတည္ျပုရန္ အခြင့္ အာဏာရွိသြားျပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို့အတည္ျပုရာတြင္ ၎ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ပပို့ကုန္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ SFDA မွ အတည္ျပုထားေသာ နည္းပညာ ဆိုင္ရာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ထိန္းခ်ုပ္ ထားျခင္းျဖစ္ေျကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ SFDA မွ ပို့ကုန္ လိုင္စင္ခြင့္ျပုခ်က္ အလားအလာကို ျကိုတင္ စဉ္းစားနိုင္ရန္အတြက္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်နိုင္ငံသို့ ၎တို့၏ ကုန္စည္မ်ားကိုတင္ပို့လိုသည့္ ယံုျကည္ေလာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားစာရင္းအား ကြ်မ္းက်င္ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္က ျကိုတင္ ေပးပို့ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ SFDA သည္ ၎လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိ၊ မရွိ လုပ္ငန္းခြင္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို က်ပန္းေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ သြားခြင့္ရွိပါသည္။ ထိုသို့စစ္ေဆးရာတြင္ ပို့ကုန္တင္ပို့ေသာနိုင္ငံ၏ ကြ်မ္းက်င္ ထိန္းခ်ုပ္ေရးအာဏာပိုင္နွင့္ ပူးေပါင္းစီစဉ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ

Latest News: 
Latest New တင္ရန္
Subscribe to RSS - ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား