ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၇-၁-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၇-၁-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၀၆၉.၈၇၂ ၆၀၃.၉၄၉ ၁၆၇၃.၈၂၁ ၆၇၇.၆၂၉ ၅၀၇.၇၆၅ ၁၁၈၅.၃၉၄ ၃၉၂.၂၄၃ ၉၆.၁၈၄ ၄၈၈.၄၂၇
လွယ်ဂျယ် ၂၈.၀၆၉ ၅.၈၂၆ ၃၃.၈၉၅ ၄၅.၆၇၅ ၄.၃၅၀ ၅၀.၀၂၅ -၁၇.၆၀၆ ၁.၄၇၆ -၁၆.၁၃၀
ချင်းရွှေဟော် ၁၆၁.၆၃၅ ၂၆.၇၈၆ ၁၈၈.၄၂၁ ၁၇၂.၇၀၃ ၁၅.၈၉၆ ၁၈၈.၅၉၉ -၁၁.၀၆၈ ၁၀.၈၉၀ -၀.၁၇၈
ကံပိုက်တီ ၁၃၄.၈၁၉ ၆.၀၅၅ ၁၄၀.၈၇၄ ၃၅.၀၇၄ ၅.၉၉၃ ၄၁.၀၆၇ ၉၉.၇၄၅ ၀.၀၆၂ ၉၉.၈၀၇
ကျိုင်းတုံ ၂.၀၄၇ ၀.၈၃၁ ၂.၈၇၈ ၀.၅၈၃ ၀.၅၅၃ ၁.၁၃၆ ၁.၄၆၄ ၀.၂၇၈ ၁.၇၄၂
တာချီလိတ် ၁၂.၉၅၉ ၂၄.၅၆၇ ၃၇.၅၂၆ ၄.၄၃၁ ၁၅.၄၃၀ ၁၉.၈၆၁ ၈.၅၂၈ ၉.၁၃၇ ၁၇.၆၆၅
မြဝတီ ၆၈.၁၈၆ ၂၄၉.၁၆၅ ၃၁၇.၃၅၁ ၃၃.၆၃၈ ၂၁၂.၇၆၈ ၂၄၆.၄၀၆ ၃၄.၅၄၈ ၃၆.၃၉၇ ၇၀.၉၄၅
ကော့သောင်း ၉၃.၁၀၁ ၁၆.၉၃၇ ၁၁၀.၀၃၈ ၆၁.၄၇၄ ၈.၀၉၆ ၆၉.၅၇၀ ၃၁.၆၂၇ ၈.၈၄၁ ၄၀.၄၆၈
မြိတ် ၁၄.၈၉၆ ၄၁.၉၁၃ ၅၆.၈၀၉ ၃၄.၆၂၂ ၄၃.၀၈၂ ၇၇.၇၀၄ -၁၉.၇၂၆ -၁.၁၆၉ -၂၀.၈၉၅
၁၀ ထီးခီး ၅၅၀.၂၄၆ ၄.၇၁၃ ၅၅၄.၉၅၉ ၅၅၁.၉၆၁ ၂.၄၂၉ ၅၅၄.၃၉၀ -၁.၇၁၅ ၂.၂၈၄ ၀.၅၆၉
၁၁ မောတောင် ၅.၅၄၅ ၂.၁၀၁ ၇.၆၄၆ ၃.၉၆၄ ၂.၈၇၀ ၆.၈၃၄ ၁.၅၈၁ -၀.၇၆၉ ၀.၈၁၂
၁၂ မယ်စဲ့ ၁.၂၄၁ ၀.၁၅၄ ၁.၃၉၅ ၀.၅၃၃ ၀.၀၉၈ ၀.၆၃၁ ၀.၇၀၈ ၀.၀၅၆ ၀.၇၆၄
၁၃ စစ်တွေ ၇.၉၈၃ ၀.၀၂၇ ၈.၀၁၀ ၃.၈၅၀ ၀.၁၈၂ ၄.၀၃၂ ၄.၁၃၃ -၀.၁၅၅ ၃.၉၇၈
၁၄ ​မောင်တော ၄.၉၆၉ ၀.၀၂၁ ၄.၉၉၀ ၂.၅၃၁ ၀.၀၂၃ ၂.၅၅၄ ၂.၄၃၈ -၀.၀၀၃ ၂.၄၃၆
၁၅ တမူး ၂၃.၆၃၄ ၀.၀၇၇ ၂၃.၇၁၁ ၃၁.၈၃၁ ၀.၄၄၆ ၃၂.၂၇၇ -၈.၁၉၇ -၀.၃၆၉ -၈.၅၆၆
၁၆ ရိဒ် ၁၇.၁၃၂ ၁.၄၃၅ ၁၈.၅၆၇ ၁၆.၆၀၉ ၇.၈၈၅ ၂၄.၄၉၄ ၀.၅၂၃ -၆.၄၅၀ -၅.၉၂၇
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၂၉၀   ၀.၂၉၀       ၀.၂၉၀   ၀.၂၉၀
  စုစုပေါင်း ၂၁၉၆.၆၂၄ ၉၈၄.၅၅၇ ၃၁၈၁.၁၈၁ ၁၆၇၇.၁၀၈ ၈၂၇.၈၆၆ ၂၅၀၄.၉၇၄ ၅၁၉.၅၁၆ ၁၅၆.၆၉၁ ၆၇၆.၂၀၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages