ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၃၀-၁၁-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၃၀-၁၁-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၄၀၀.၉၅၅ ၂၄၈.၂၄၁ ၆၄၉.၁၉၆ ၇၁၄.၄၈၁ ၂၄၂.၉၀၅ ၉၅၇.၃၈၆ -၃၁၃.၅၂၆ ၅.၃၃၆ -၃၀၈.၁၉၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၂၄.၆၃၇ ၂.၅၈၃ ၂၇.၂၂၀ ၂၈.၅၇၇ ၁.၇၂၈ ၃၀.၃၀၅ -၃.၉၄၀ ၀.၈၅၅ -၃.၀၈၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၈၃.၉၇၈ ၈.၃၀၉ ၉၂.၂၈၇ ၈၃.၅၄၆ ၃.၃၄၄ ၈၆.၈၉၀ ၀.၄၃၂ ၄.၉၆၅ ၅.၃၉၇
ကန္ပိုက္တီး ၆.၉၇၅ ၃.၅၇၀ ၁၀.၅၄၅ ၀.၉၂၈ ၃.၉၈၈ ၄.၉၁၆ ၆.၀၄၇ -၀.၄၁၈ ၅.၆၂၉
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၄၄ ၀.၃၃၅ ၀.၄၇၉ ၀.၀၉၅ ၀.၂၅၆ ၀.၃၅၁ ၀.၀၄၉ ၀.၀၇၉ ၀.၁၂၈
တာခ်ီလိတ္ ၂.၄၇၇ ၆.၅၉၆ ၉.၀၇၃ ၂.၆၆၄ ၈.၄၈၂ ၁၁.၁၄၆ -၀.၁၈၇ -၁.၈၈၆ -၂.၀၇၃
ျမ၀တီ ၁၇.၆၄၃ ၁၂၀.၃၄၃ ၁၃၇.၉၈၆ ၁၅.၀၃၄ ၁၁၃.၆၈၇ ၁၂၈.၇၂၁ ၂.၆၀၉ ၆.၆၅၆ ၉.၂၆၅
ေကာ့ေသာင္း ၃၄.၃၆၂ ၄.၉၉၈ ၃၉.၃၆၀ ၂၈.၇၈၅ ၆.၃၃၆ ၃၅.၁၂၁ ၅.၅၇၇ -၁.၃၃၈ ၄.၂၃၉
ျမိတ္ ၂၁.၅၃၂ ၁၈.၈၅၃ ၄၀.၃၈၅ ၁၉.၂၂၅ ၁၀.၅၇၆ ၂၉.၈၀၁ ၂.၃၀၇ ၈.၂၇၇ ၁၀.၅၈၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၃၈၇.၆၆၃ ၂.၃၂၅ ၃၈၉.၉၈၈ ၀.၄၇၈ ၀.၁၀၄ ၀.၅၈၂ ၃၈၇.၁၈၅ ၂.၂၂၁ ၃၈၉.၄၀၆
၁၁ ေမာေတာင္ ၂.၂၄၂ ၁.၉၇၇ ၄.၂၁၉ ၀.၉၆၉ ၀.၅၁၄ ၁.၄၈၃ ၁.၂၇၃ ၁.၄၆၃ ၂.၇၃၆
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၁၅၄ ၀.၀၆၆ ၀.၂၂၀ ၀.၀၄၅ ၀.၀၈၁ ၀.၁၂၆ ၀.၁၀၉ -၀.၀၁၅ ၀.၀၉၄
၁၃ စစ္ေတြ ၂.၀၆၃ ၆.၃၅၁ ၈.၄၁၄ ၂.၈၄၄ ၀.၀၁၀ ၂.၈၅၄ -၀.၇၈၁ ၆.၃၄၁ ၅.၅၆၀
၁၄ ေမာင္ေတာ ၁.၂၈၃ ၀.၀၀၉ ၁.၂၉၂ ၁.၈၄၂   ၁.၈၄၂ -၀.၅၅၉ ၀.၀၀၉ -၀.၅၅၀
၁၅ တမူး ၁၈.၅၁၅ ၀.၂၇၀ ၁၈.၇၈၅ ၆.၆၇၇ ၀.၄၂၄ ၇.၁၀၁ ၁၁.၈၃၈ -၀.၁၅၄ ၁၁.၆၈၄
၁၆ ရိဒ္ ၅.၅၇၈ ၃.၆၉၈ ၉.၂၇၆ ၃.၁၆၅ ၂.၉၅၀ ၆.၁၁၅ ၂.၄၁၃ ၀.၇၄၈ ၃.၁၆၁
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၀၁၀.၂၀၁ ၄၂၈.၅၂၄ ၁၄၃၈.၇၂၅ ၉၀၉.၃၅၅ ၃၉၅.၃၈၅ ၁၃၀၄.၇၄၀ ၁၀၀.၈၄၆ ၃၃.၁၃၉ ၁၃၃.၉၈၅

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages