ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၀-၃-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၀-၃-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၄၉၈.၇၃၉ ၈၄၇.၀၄၉ ၂၃၄၅.၇၈၈ ၁၃၉၇.၃၇၇ ၇၉၆.၉၁၉ ၂၁၉၄.၂၉၆ ၁၀၁.၃၆၂ ၅၀.၁၃၀ ၁၅၁.၄၉၂
လွယ်ဂျယ် ၆၀.၁၆၂ ၈.၅၉၅ ၆၈.၇၅၇ ၈၃.၄၃၄ ၆.၄၈၅ ၈၉.၉၁၉ -၂၃.၂၇၂ ၂.၁၁၀ -၂၁.၁၆၂
ချင်းရွှေဟော် ၂၁၉.၁၇၂ ၄၈.၀၆၉ ၂၆၇.၂၄၁ ၂၇၀.၉၉၆ ၂၇.၇၇၆ ၂၉၈.၇၇၂ -၅၁.၈၂၄ ၂၀.၂၉၃ -၃၁.၅၃၁
ကံပိုက်တီ ၁၈၁.၈၄၉ ၈.၆၃၅ ၁၉၀.၄၈၄ ၁၀၄.၂၄၉ ၁၀.၁၁၂ ၁၁၄.၃၆၁ ၇၇.၆၀၀ -၁.၄၇၇ ၇၆.၁၂၃
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၂၁၀ ၃.၇၈၇ ၁.၆၂၃ ၀.၈၆၂ ၂.၄၈၅ ၀.၉၅၄ ၀.၃၄၈ ၁.၃၀၂
တာချီလိတ် ၂၈.၃၄၈ ၄၀.၂၄၀ ၆၈.၅၈၈ ၇.၀၄၀ ၂၇.၆၇၅ ၃၄.၇၁၅ ၂၁.၃၀၈ ၁၂.၅၆၅ ၃၃.၈၇၃
မြဝတီ ၁၈၁.၅၅၈ ၄၀၇.၇၈၇ ၅၈၉.၃၄၅ ၅၅.၁၆၆ ၃၄၄.၄၈၄ ၃၉၉.၆၅၀ ၁၂၆.၃၉၂ ၆၃.၃၀၃ ၁၈၉.၆၉၅
ကော့သောင်း ၁၅၂.၄၃၄ ၄၆.၈၄၈ ၁၉၉.၂၈၂ ၁၀၄.၁၈၈ ၁၅.၅၂၂ ၁၁၉.၇၁၀ ၄၈.၂၄၆ ၃၁.၃၂၆ ၇၉.၅၇၂
မြိတ် ၃၆.၉၇၄ ၅၇.၉၁၂ ၉၄.၈၈၆ ၅၇.၂၇၂ ၅၅.၁၆၆ ၁၁၂.၄၃၈ -၂၀.၂၉၈ ၂.၇၄၆ -၁၇.၅၅၂
၁၀ ထီးခီး ၉၅၉.၁၆၂ ၁၄.၁၂၁ ၉၇၃.၂၈၃ ၁၁၉၃.၇၉၀ ၁၇.၂၇၆ ၁၂၁၁.၀၆၆ -၂၃၄.၆၂၈ -၃.၁၅၅ -၂၃၇.၇၈၃
၁၁ မောတောင် ၈.၉၈၀ ၃.၆၂၆ ၁၂.၆၀၆ ၆.၄၅၀ ၄.၈၁၆ ၁၁.၂၆၆ ၂.၅၃၀ -၁.၁၉၀ ၁.၃၄၀
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၂၇၂ ၀.၂၆၀ ၂.၅၃၂ ၁.၀၂၄ ၀.၁၄၂ ၁.၁၆၆ ၁.၂၄၈ ၀.၁၁၈ ၁.၃၆၆
၁၃ စစ်တွေ ၁၂.၁၁၁ ၂၇၈.၆၇၃ ၂၉၀.၇၈၄ ၅.၇၂၂ ၀.၂၂၅ ၅.၉၄၇ ၆.၃၈၉ ၂၇၈.၄၄၈ ၂၈၄.၈၃၇
၁၄ ​မောင်တော ၉.၂၁၆ ၀.၀၃၇ ၉.၂၅၃ ၄.၁၄၂ ၀.၀၃၄ ၄.၁၇၆ ၅.၀၇၄ ၀.၀၀၃ ၅.၀၇၇
၁၅ တမူး ၃၄.၅၀၉ ၀.၃၃၇ ၃၄.၈၄၆ ၄၁.၇၀၃ ၀.၆၄၇ ၄၂.၃၅၀ -၇.၁၉၄ -၀.၃၁၀ -၇.၅၀၄
၁၆ ရိဒ် ၃၇.၀၆၅ ၁.၉၈၁ ၃၉.၀၄၆ ၃၄.၇၈၉ ၁၂.၄၄၂ ၄၇.၂၃၁ ၂.၂၇၆ -၁၀.၄၆၁ -၈.၁၈၅
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၃၄၂၅.၅၃၉ ၁၇၆၅.၃၈၀ ၅၁၉၀.၉၁၉ ၃၃၆၈.၉၆၅ ၁၃၂၀.၅၈၃ ၄၆၈၉.၅၄၈ ၅၆.၅၇၄ ၄၄၄.၇၉၇ ၅၀၁.၃၇၁

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages