ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၀-၁-၂၀၂၃ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၂၀-၁-၂၀၂၂ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၈၅၁.၃၅၅ ၃၈၀.၃၅၆ ၂၂၃၁.၇၁၁ ၁၅၁၈.၆၂၂ ၃၉၉.၄၄၃ ၁၉၁၈.၀၆၅ ၃၃၂.၇၃၃ -၁၉.၀၈၇ ၃၁၃.၆၄၆
မူဆယ် ၁၅၈၄.၁၄၇ ၂၂၇.၂၉၄ ၁၈၁၁.၄၄၁ ၁၃၅၈.၃၆၇ ၂၈၈.၄၄၄ ၁၆၄၆.၈၁၁ ၂၂၅.၇၈၀ -၆၁.၁၅၀ ၁၆၄.၆၃၀
လွယ်ဂျယ် ၇၈.၁၇၉ ၃၀.၃၈၅ ၁၀၈.၅၆၄ ၄၈.၃၄၆ ၂၁.၇၅၄ ၇၀.၁၀၀ ၂၉.၈၃၃ ၈.၆၃၁ ၃၈.၄၆၄
ချင်းရွှေဟော် ၁၂၁.၆၉၉ ၁၀၉.၈၃၄ ၂၃၁.၅၃၃ ၅၉.၀၇၂ ၇၉.၄၆၀ ၁၃၈.၅၃၂ ၆၂.၆၂၇ ၃၀.၃၇၄ ၉၃.၀၀၁
ကံပိုက်တီ ၆၀.၆၇၅ ၉.၇၀၂ ၇၀.၃၇၇ ၄၅.၀၈၂ ၂.၃၇၅ ၄၇.၄၅၇ ၁၅.၅၉၃ ၇.၃၂၇ ၂၂.၉၂၀
ကျိုင်းတုံ ၆.၆၅၅ ၃.၁၄၁ ၉.၇၉၆ ၇.၇၅၅ ၇.၄၁၀ ၁၅.၁၆၅ -၁.၁၀၀ -၄.၂၆၉ -၅.၃၆၉
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၈၀၂.၅၀၅ ၁၃၅၀.၄၄၆ ၄၁၅၂.၉၅၁ ၂၄၅၄.၂၆၅ ၁၃၇၀.၉၈၉ ၃၈၂၅.၂၅၄ ၃၄၈.၂၄၀ -၂၀.၅၄၃ ၃၂၇.၆၉၇
တာချီလိတ် ၄၀.၀၃၄ ၇၇.၇၂၇ ၁၁၇.၇၆၁ ၂၈.၅၀၆ ၆၀.၇၂၃ ၈၉.၂၂၉ ၁၁.၅၂၈ ၁၇.၀၀၄ ၂၈.၅၃၂
မြဝတီ ၅၇၈.၈၄၅ ၁၀၉၈.၁၉၀ ၁၆၇၇.၀၃၅ ၈၃၄.၁၀၈ ၁၁၄၄.၂၆၀ ၁၉၇၈.၃၆၈ -၂၅၅.၂၆၃ -၄၆.၀၇၀ -၃၀၁.၃၃၃
ကော့သောင်း ၁၅၇.၁၁၁ ၁၉.၄၂၄ ၁၇၆.၅၃၅ ၁၆၆.၀၈၃ ၃၅.၀၀၇ ၂၀၁.၀၉၀ -၈.၉၇၂ -၁၅.၅၈၃ -၂၄.၅၅၅
မြိတ် ၁၉.၆၃၄ ၈၀.၃၆၈ ၁၀၀.၀၀၂ ၃၁.၉၇၀ ၆၄.၃၉၈ ၉၆.၃၆၈ -၁၂.၃၃၆ ၁၅.၉၇၀ ၃.၆၃၄
ထီးခီး ၁၉၉၅.၇၃၂ ၇၃.၅၈၀ ၂၀၆၉.၃၁၂ ၁၃၈၄.၃၈၅ ၄၄.၃၀၆ ၁၄၂၈.၆၉၁ ၆၁၁.၃၄၇ ၂၉.၂၇၄ ၆၄၀.၆၂၁
မောတောင် ၁၁.၁၄၉ ၀.၅၉၈ ၁၁.၇၄၇ ၉.၂၁၃ ၂.၁၅၉ ၁၁.၃၇၂ ၁.၉၃၆ -၁.၅၆၁ ၀.၃၇၅
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၂၅.၁၇၅ ၀.၁၆၅ ၂၅.၃၄၀ ၂၃.၄၆၁ ၀.၈၃၈ ၂၄.၂၉၉ ၁.၇၁၄ -၀.၆၇၃ ၁.၀၄၁
စစ်တွေ ၆၁.၆၀၄ ၄၀.၆၀၁ ၁၀၂.၂၀၅ ၁၂.၇၀၂ ၂၄၁.၅၇၃ ၂၅၄.၂၇၅ ၄၈.၉၀၂ -၂၀၀.၉၇၂ -၁၅၂.၀၇၀
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၁၁.၄၅၇ ၀.၁၂၃ ၁၁.၅၈၀ ၁၂.၇၀၂ ၀.၇၄၆ ၁၃.၄၄၈ -၁.၂၄၅ -၀.၆၂၃ -၁.၈၆၈
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၅၀.၁၄၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၆၂၅   ၂၄၀.၈၂၇ ၂၄၀.၈၂၇ ၅၀.၁၄၇ -၂၀၀.၃၄၉ -၁၅၀.၂၀၂
​မောင်တော ၁၃.၇၁၈ ၀.၀၄၂ ၁၃.၇၆၀ ၁၀.၇၅၉ ၀.၀၉၂ ၁၀.၈၅၁ ၂.၉၅၉ -၀.၀၅၀ ၂.၉၀၉
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၈.၅၈၅ ၅.၄၈၀ ၁၄.၀၆၅ ၄၄.၂၂၉ ၂.၂၆၉ ၄၆.၄၉၈ -၃၅.၆၄၄ ၃.၂၁၁ -၃၂.၄၃၃
တမူး ၈.၅၈၅ ၅.၄၈၀ ၁၄.၀၆၅ ၅.၃၈၄ ၁.၀၉၈ ၆.၄၈၂ ၃.၂၀၁ ၄.၃၈၂ ၇.၅၈၃
ရိဒ်       ၃၈.၈၄၅ ၁.၁၇၁ ၄၀.၀၁၆ -၃၈.၈၄၅ -၁.၁၇၁ -၄၀.၀၁၆
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၄၇၃၇.၇၆၇ ၁၇၇၆.၃၆၆ ၆၅၁၄.၁၃၃ ၄၀၄၀.၅၇၇ ၁၉၉၄.၂၃၀ ၆၀၃၄.၈၀၇ ၆၉၇.၁၉၀ -၂၁၇.၈၆၄ ၄၇၉.၃၂၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages