ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၁ မှ ၁၄-၁-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၁၄-၁-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၂၆.၁၉၂ ၃၆.၇၃၀ ၃၆၂.၉၂၂ ၁၃၅၆.၅၅၄ ၅၉၉.၀၇၁ ၁၉၅၅.၆၂၅ -၁၀၃၀.၃၆၂ -၅၆၂.၃၄၁ -၁၅၉၂.၇၀၃
မူဆယ် ၃၀၆.၉၁၉ ၁၈.၁၇၃ ၃၂၅.၀၉၂ ၉၇၇.၇၉၉ ၅၅၈.၉၄၈ ၁၅၃၆.၇၄၇ -၆၇၀.၈၈၀ -၅၄၀.၇၇၅ -၁၂၁၁.၆၅၅
လွယ်ဂျယ်   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅ ၆၉.၅၇၈ ၁၂.၁၇၆ ၈၁.၇၅၄ -၆၉.၅၇၈ -၁၂.၁၇၁ -၈၁.၇၄၉
ချင်းရွှေဟော် ၇.၄၂၈ ၁၃.၈၈၅ ၂၁.၃၁၃ ၁၅၉.၇၁၃ ၂၅.၈၇၀ ၁၈၅.၅၈၃ -၁၅၂.၂၈၅ -၁၁.၉၈၅ -၁၆၄.၂၇၀
ကံပိုက်တီ ၁၁.၃၉၃ ၀.၃၂၆ ၁၁.၇၁၉ ၁၄၄.၉၃၃ ၁.၉၇၁ ၁၄၆.၉၀၄ -၁၃၃.၅၄၀ -၁.၆၄၅ -၁၃၅.၁၈၅
ကျိုင်းတုံ ၀.၄၅၂ ၄.၃၄၁ ၄.၇၉၃ ၄.၅၃၁ ၀.၁၀၆ ၄.၆၃၇ -၄.၀၇၉ ၄.၂၃၅ ၀.၁၅၆
စစ်တွေ                  
  မြန်မာ-ထိုင်း ၈၂၈.၀၃၅ ၄၉၂.၃၃၀ ၁၃၂၀.၃၆၅ ၇၀၅.၉၉၃ ၂၈၉.၅၇၆ ၉၉၅.၅၆၉ ၁၂၂.၀၄၂ ၂၀၂.၇၅၄ ၃၂၄.၇၉၆
တာချီလိတ် ၈.၇၃၉ ၂၀.၇၄၉ ၂၉.၄၈၈ ၃၆.၄၂၈ ၁၆.၁၀၄ ၅၂.၅၃၂ -၂၇.၆၈၉ ၄.၆၄၅ -၂၃.၀၄၄
မြဝတီ ၂၆၉.၈၄၅ ၄၃၅.၇၈၂ ၇၀၅.၆၂၇ ၇၀.၇၇၆ ၂၂၉.၁၉၄ ၂၉၉.၉၇၀ ၁၉၉.၀၆၉ ၂၀၆.၅၈၈ ၄၀၅.၆၅၇
ကော့သောင်း ၉၁.၇၈၅ ၄.၆၈၆ ၉၆.၄၇၁ ၉၄.၃၅၇ ၁၂.၃၆၀ ၁၀၆.၇၁၇ -၂.၅၇၂ -၇.၆၇၄ -၁၀.၂၄၆
၁၀ မြိတ် ၁၁.၇၀၇ ၂၇.၃၅၁ ၃၉.၀၅၈ ၁၆.၂၂၀ ၂၄.၂၃၇ ၄၀.၄၅၇ -၄.၅၁၃ ၃.၁၁၄ -၁.၃၉၉
၁၁ ထီးခီး ၄၄၁.၃၂၀ ၃.၃၄၈ ၄၄၄.၆၆၈ ၄၈၂.၉၉၈ ၆.၈၅၈ ၄၈၉.၈၅၆ -၄၁.၆၇၈ -၃.၅၁၀ -၄၅.၁၈၈
၁၂ မောတောင် ၄.၆၃၉ ၀.၄၁၄ ၅.၀၅၃ ၅.၂၁၄ ၀.၈၂၃ ၆.၀၃၇ -၀.၅၇၅ -၀.၄၀၉ -၀.၉၈၄
၁၃ မယ်စဲ့                  
၁၄ စစ်တွေ                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၂.၆၃၉ ၀.၀၆၅ ၁၂.၇၀၄   ၆၀.၃၀၄ ၆၀.၃၀၄ ၁၂.၆၃၉ -၆၀.၂၃၉ -၄၇.၆၀၀
၁၅ စစ်တွေ ၇.၂၄၁ ၀.၀၂၁ ၇.၂၆၂   ၆၀.၃၀၄ ၆၀.၃၀၄ ၇.၂၄၁ -၆၀.၂၈၃ -၅၃.၀၄၂
၁၆ ​မောင်တော ၅.၃၉၈ ၀.၀၄၄ ၅.၄၄၂       ၅.၃၉၈ ၀.၀၄၄ ၅.၄၄၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၃.၇၆၅ ၀.၆၃၆ ၄.၄၀၁ ၈၁.၅၈၈ ၀.၁၆၂ ၈၁.၇၅၀ -၇၇.၈၂၃ ၀.၄၇၄ -၇၇.၃၄၉
၁၇ တမူး ၂.၄၅၄ ၀.၀၀၃ ၂.၄၅၇ ၁၅.၉၁၁   ၁၅.၉၁၁ -၁၃.၄၅၇ ၀.၀၀၃ -၁၃.၄၅၄
၁၈ ရိဒ် ၁.၃၁၁ ၀.၆၃၃ ၁.၉၄၄ ၆၅.၆၇၇ ၀.၁၆၂ ၆၅.၈၃၉ -၆၄.၃၆၆ ၀.၄၇၁ -၆၃.၈၉၅
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို                  
၂၀ ကျိုင်းလပ်                  
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ                  
၂၁ ထီးခီး                  
၂၂ မြိတ်                  
၂၃ မူဆယ်                  
၂၄ စစ်တွေ                  
  စုစုပေါင်း ၁၁၇၀.၆၃၁ ၅၂၉.၇၆၁ ၁၇၀၀.၃၉၂ ၂၁၄၄.၁၃၅ ၉၄၉.၁၁၃ ၃၀၉၃.၂၄၈ -၉၇၃.၅၀၄ -၄၁၉.၃၅၂ -၁၃၉၂.၈၅၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages