ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၂- ၉ - ၂၀၂၃ ထိ)
(ယာယီ)
(၁ - ၄ - ၂၀၂၂ မှ ၂၂- ၉ -၂၀၂၂ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၁၀၈၉.၃၀၇ ၈၄၆.၈၂၂ ၁၉၃၆.၁၂၉ ၁၀၂၇.၈၅၇ ၁၉၁.၁၇၆ ၁၂၁၉.၀၃၃ ၆၁.၄၅၀ ၆၅၅.၆၄၆ ၇၁၇.၀၉၆
မူဆယ် ၈၆၇.၆၅၇ ၃၆၅.၄၄၀ ၁၂၃၃.၀၉၇ ၉၁၆.၀၇၈ ၁၂၂.၀၇၅ ၁၀၃၈.၁၅၃ -၄၈.၄၂၁ ၂၄၃.၃၆၅ ၁၉၄.၉၄၄
လွယ်ဂျယ် ၁၄.၇၈၈ ၁၉.၇၁၄ ၃၄.၅၀၂ ၄၃.၉၃၀ ၂၃.၆၉၂ ၆၇.၆၂၂ -၂၉.၁၄၂ -၃.၉၇၈ -၃၃.၁၂၀
ချင်းရွှေဟော် ၁၅၆.၄၅၂ ၄၄၉.၃၅၅ ၆၀၅.၈၀၇ ၂၈.၃၀၇ ၃၇.၆၁၀ ၆၅.၉၁၇ ၁၂၈.၁၄၅ ၄၁၁.၇၄၅ ၅၃၉.၈၉၀
ကံပိုင်တည် ၄၈.၆၇၉ ၁၀.၄၆၄ ၅၉.၁၄၃ ၃၆.၉၉၀ ၅.၄၆၈ ၄၂.၄၅၈ ၁၁.၆၈၉ ၄.၉၉၆ ၁၆.၆၈၅
ကျိုင်းတုံ ၁.၇၃၁ ၁.၈၄၉ ၃.၅၈၀ ၂.၅၅၂ ၂.၃၃၁ ၄.၈၈၃ -၀.၈၂၁ -၀.၄၈၂ -၁.၃၀၃
  မြန်မာ-ထိုင်း ၁၈၃၂.၇၄၈ ၈၀၀.၂၄၈ ၂၆၃၂.၉၉၆ ၁၇၄၅.၇၁၇ ၇၉၀.၄၈၈ ၂၅၃၆.၂၀၅ ၈၇.၀၃၁ ၉.၇၆၀ ၉၆.၇၉၁
တာချီလိတ် ၃၀.၇၀၄ ၅၀.၆၇၄ ၈၁.၃၇၈ ၃၀.၆၈၁ ၄၇.၁၆၉ ၇၇.၈၅၀ ၀.၀၂၃ ၃.၅၀၅ ၃.၅၂၈
မြဝတီ ၂၁၈.၇၉၇ ၅၃၉.၈၄၉ ၇၅၈.၆၄၆ ၄၁၆.၀၈၅ ၆၇၉.၉၁၉ ၁၀၉၆.၀၀၄ -၁၉၇.၂၈၈ -၁၄၀.၀၇၀ -၃၃၇.၃၅၈
ကော့သောင်း ၅၂.၀၂၁ ၁၁.၃၅၁ ၆၃.၃၇၂ ၇၉.၉၆၈ ၁၁.၇၆၉ ၉၁.၇၃၇ -၂၇.၉၄၇ -၀.၄၁၈ -၂၈.၃၆၅
မြိတ် ၁၃.၂၁၃ ၃၇.၈၁၁ ၅၁.၀၂၄ ၇.၁၀၂ ၄၄.၄၂၆ ၅၁.၅၂၈ ၆.၁၁၁ -၆.၆၁၅ -၀.၅၀၄
ထီးခီး ၁၅၁၁.၅၈၂ ၁၅၉.၉၅၆ ၁၆၇၁.၅၃၈ ၁၂၀၇.၉၈၂ ၆.၄၂၃ ၁၂၁၄.၄၀၅ ၃၀၃.၆၀၀ ၁၅၃.၅၃၃ ၄၅၇.၁၃၃
မောတောင် ၆.၄၃၁ ၀.၆၀၇ ၇.၀၃၈ ၃.၈၉၉ ၀.၂၂၃ ၄.၁၂၂ ၂.၅၃၂ ၀.၃၈၄ ၂.၉၁၆
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၇.၈၈၁ ၁.၀၇၂ ၈.၉၅၃ ၁၅.၈၀၆ ၀.၀၃၀ ၁၅.၈၃၆ -၇.၉၂၅ ၁.၀၄၂ -၆.၈၈၃
စစ်တွေ ၁.၈၄၆ ၀.၉၆၅ ၂.၈၁၁ ၅၅.၄၃၀ ၄၀.၄၈၅ ၉၅.၉၁၅ -၅၃.၅၈၄ -၃၉.၅၂၀ -၉၃.၁၀၄
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၁.၈၄၆ ၀.၉၆၅ ၂.၈၁၁ ၅.၄၆၃ ၀.၀၀၇ ၅.၄၇၀ -၃.၆၁၇ ၀.၉၅၈ -၂.၆၅၉
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း       ၄၉.၉၆၇ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၄၄၅ -၄၉.၉၆၇ -၄၀.၄၇၈ -၉၀.၄၄၅
  ထိုင်း         ၀.၅၅၉ ၀.၅၅၉   -၀.၅၅၉ -၀.၅၅၉
  စင်္ကာပူ         ၀.၄၉၀ ၀.၄၉၀   -၀.၄၉၀ -၀.၄၉၀
  အင်ဒိုနီးရှား       ၄၉.၉၆၇ ၃၉.၂၅၄ ၈၉.၂၂၁ -၄၉.၉၆၇ -၃၉.၂၅၄ -၈၉.၂၂၁
  မလေးရှား         ၀.၁၇၅ ၀.၁၇၅   -၀.၁၇၅ -၀.၁၇၅
​မောင်တော ၆.၀၃၅ ၀.၁၀၇ ၆.၁၄၂ ၁၀.၃၄၃ ၀.၀၂၃ ၁၀.၃၆၆ -၄.၃၀၈ ၀.၀၈၄ -၄.၂၂၄
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁.၈၁၄ ၀.၅၆၁ ၂.၃၇၅ ၅.၅၃၂ ၃.၆၄၇ ၉.၁၇၉ -၃.၇၁၈ -၃.၀၈၆ -၆.၈၀၄
တမူး ၁.၈၁၄ ၀.၅၆၁ ၂.၃၇၅ ၅.၅၃၂ ၃.၆၄၇ ၉.၁၇၉ -၃.၇၁၈ -၃.၀၈၆ -၆.၈၀၄
ရိဒ်                  
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၂၉၃၁.၇၅၀ ၁၆၄၈.၇၀၃ ၄၅၈၀.၄၅၃ ၂၈၄၄.၈၇၉ ၁၀၂၅.၂၆၀ ၃၈၇၀.၁၃၉ ၈၆.၈၇၁ ၆၂၃.၄၄၃ ၇၁၀.၃၁၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages