ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၅-၄-၂၀၂၄ ထိ)
(ယာယီ)
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၅-၄-၂၀၂၃ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၃.၈၄၆ ၁၀.၆၈၇ ၄၄.၅၃၃ ၃၂.၉၈၆ ၂၃.၁၃၉ ၅၆.၁၂၅ ၀.၈၆၀ -၁၂.၄၅၂ -၁၁.၅၉၂
မူဆယ် ၂၂.၃၂၉ ၀.၅၂၀ ၂၂.၈၄၉ ၂၃.၈၉၀ ၁၄.၁၈၈ ၃၈.၀၇၈ -၁.၅၆၁ -၁၃.၆၆၈ -၁၅.၂၂၉
လွယ်ဂျယ်       ၂.၁၀၂ ၀.၅၃၉ ၂.၆၄၁ -၂.၁၀၂ -၀.၅၃၉ -၂.၆၄၁
ချင်းရွှေဟော်       ၂.၆၉၃ ၈.၀၁၈ ၁၀.၇၁၁ -၂.၆၉၃ -၈.၀၁၈ -၁၀.၇၁၁
ကံပိုက်တီ ၇.၈၇၂ ၀.၉၈၈ ၈.၈၆၀ ၄.၂၆၉ ၀.၂၇၈ ၄.၅၄၇ ၃.၆၀၃ ၀.၇၁၀ ၄.၃၁၃
ကျိုင်းတုံ ၃.၆၄၅ ၉.၁၇၉ ၁၂.၈၂၄ ၀.၀၃၂ ၀.၁၁၆ ၀.၁၄၈ ၃.၆၁၃ ၉.၀၆၃ ၁၂.၆၇၆
  မြန်မာ-ထိုင်း ၄၉.၀၉၀ ၁၀.၁၈၇ ၅၉.၂၇၇ ၃၆.၀၃၉ ၂၆.၂၆၃ ၆၂.၃၀၂ ၁၃.၀၅၁ -၁၆.၀၇၆ -၃.၀၂၅
တာချီလိတ် ၁.၈၀၁ ၁.၀၂၁ ၂.၈၂၂ ၁.၀၇၆ ၁.၂၁၂ ၂.၂၈၈ ၀.၇၂၅ -၀.၁၉၁ ၀.၅၃၄
မြဝတီ ၃.၇၅၀ ၅.၉၈၈ ၉.၇၃၈ ၇.၂၆၂ ၂၃.၆၀၇ ၃၀.၈၆၉ -၃.၅၁၂ -၁၇.၆၁၉ -၂၁.၁၃၁
ကော့သောင်း ၄.၂၄၂ ၁.၈၇၉ ၆.၁၂၁ ၀.၆၄၅ ၀.၆၀၉ ၁.၂၅၄ ၃.၅၉၇ ၁.၂၇၀ ၄.၈၆၇
မြိတ် ၁.၅၀၉ ၁.၀၉၆ ၂.၆၀၅ ၀.၉၈၀ ၀.၈၀၄ ၁.၇၈၄ ၀.၅၂၉ ၀.၂၉၂ ၀.၈၂၁
ထီးခီး ၃၇.၀၆၄   ၃၇.၀၆၄ ၂၆.၀၂၇   ၂၆.၀၂၇ ၁၁.၀၃၇   ၁၁.၀၃၇
မောတောင် ၀.၇၂၄ ၀.၂၀၃ ၀.၉၂၇ ၀.၀၄၉ ၀.၀၃၁ ၀.၀၈၀ ၀.၆၇၅ ၀.၁၇၂ ၀.၈၄၇
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်       ၀.၃၄၆ ၀.၀၀၅ ၀.၃၅၁ -၀.၃၄၆ -၀.၀၀၅ -၀.၃၅၁
စစ်တွေ       ၀.၂၃၇ ၀.၀၀၃ ၀.၂၄၀ -၀.၂၃၇ -၀.၀၀၃ -၀.၂၄၀
  စစ်တွေ (ပုံမှန်)       ၀.၂၃၇ ၀.၀၀၃ ၀.၂၄၀ -၀.၂၃၇ -၀.၀၀၃ -၀.၂၄၀
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း                  
  ထိုင်း                  
  စင်္ကာပူ                  
  အင်ဒိုနီးရှား                  
  မလေးရှား                  
​မောင်တော       ၀.၁၀၉ ၀.၀၀၂ ၀.၁၁၁ -၀.၁၀၉ -၀.၀၀၂ -၀.၁၁၁
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ       ၀.၀၂၃ ၀.၀၅၂ ၀.၀၇၅ -၀.၀၂၃ -၀.၀၅၂ -၀.၀၇၅
တမူး       ၀.၀၂၃ ၀.၀၅၂ ၀.၀၇၅ -၀.၀၂၃ -၀.၀၅၂ -၀.၀၇၅
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၈၂.၉၃၆ ၂၀.၈၇၄ ၁၀၃.၈၁၀ ၆၉.၃၉၄ ၄၉.၄၅၉ ၁၁၈.၈၅၃ ၁၃.၅၄၂ -၂၈.၅၈၅ -၁၅.၀၄၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages