ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၇-၆-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၁၇-၆-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၈၈.၇၁၅ ၆၆.၉၃၇ ၄၅၅.၆၅၂ ၅၃၉.၇၀၄ ၂၃၂.၂၁၇ ၇၇၁.၉၂၁ -၁၅၀.၉၈၉ -၁၆၅.၂၈၀ -၃၁၆.၂၆၉
မူဆယ် ၃၁၃.၅၇၇ ၄၀.၀၇၆ ၃၅၃.၆၅၃ ၄၃၇.၅၉၈ ၁၈၈.၃၁၄ ၆၂၅.၉၁၂ -၁၂၄.၀၂၁ -၁၄၈.၂၃၈ -၂၇၂.၂၅၉
လွယ်ဂျယ် ၃၂.၀၄၆ ၁၂.၆၁၁ ၄၄.၆၅၇ ၂၉.၃၄၇ ၁၀.၇၈၆ ၄၀.၁၃၃ ၂.၆၉၉ ၁.၈၂၅ ၄.၅၂၄
ချင်းရွှေဟော် ၁၀.၀၅၁ ၁၁.၁၇၁ ၂၁.၂၂၂ ၄၄.၅၄၀ ၃၁.၅၇၆ ၇၆.၁၁၆ -၃၄.၄၈၉ -၂၀.၄၀၅ -၅၄.၈၉၄
ကံပိုက်တီ ၃၁.၁၉၆ ၂.၃၀၄ ၃၃.၅၀၀ ၂၄.၅၉၉ ၀.၈၀၆ ၂၅.၄၀၅ ၆.၅၉၇ ၁.၄၉၈ ၈.၀၉၅
ကျိုင်းတုံ ၁.၈၄၅ ၀.၇၇၅ ၂.၆၂၀ ၃.၆၂၀ ၀.၇၃၅ ၄.၃၅၅ -၁.၇၇၅ ၀.၀၄၀ -၁.၇၃၅
  မြန်မာ-ထိုင်း ၇၆၈.၀၁၅ ၃၃၃.၃၄၀ ၁၁၀၁.၃၅၅ ၅၈၇.၃၆၆ ၃၀၇.၇၃၆ ၈၉၅.၁၀၂ ၁၈၀.၆၄၉ ၂၅.၆၀၄ ၂၀၆.၂၅၃
တာချီလိတ် ၂၂.၅၁၁ ၂၁.၀၉၈ ၄၃.၆၀၉ ၁၄.၃၀၂ ၁၅.၁၃၉ ၂၉.၄၄၁ ၈.၂၀၉ ၅.၉၅၉ ၁၄.၁၆၈
မြဝတီ ၂၃၈.၄၅၃ ၂၈၂.၃၀၅ ၅၂၀.၇၅၈ ၂၇၂.၆၈၄ ၂၃၅.၃၃၁ ၅၀၈.၀၁၅ -၃၄.၂၃၁ ၄၆.၉၇၄ ၁၂.၇၄၃
ကော့သောင်း ၂၄.၁၇၇ ၅.၂၉၃ ၂၉.၄၇၀ ၂၉.၄၇၁ ၂၀.၁၃၆ ၄၉.၆၀၇ -၅.၂၉၄ -၁၄.၈၄၃ -၂၀.၁၃၇
မြိတ် ၂.၇၀၈ ၂၁.၆၀၃ ၂၄.၃၁၁ ၁၂.၀၀၉ ၇.၆၀၃ ၁၉.၆၁၂ -၉.၃၀၁ ၁၄.၀၀၀ ၄.၆၉၉
ထီးခီး ၄၇၉.၄၅၉ ၂.၉၇၁ ၄၈၂.၄၃၀ ၂၅၆.၈၆၁ ၂၂.၀၅၃ ၂၇၈.၉၁၄ ၂၂၂.၅၉၈ -၁၉.၀၈၂ ၂၀၃.၅၁၆
မောတောင် ၀.၇၀၇ ၀.၀၇၀ ၀.၇၇၇ ၂.၀၃၉ ၁.၄၆၄ ၃.၅၀၃ -၁.၃၃၂ -၁.၃၉၄ -၂.၇၂၆
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၈.၀၈၃ ၀.၀၂၂ ၈.၁၀၅ ၆.၁၅၅ ၀.၀၄၈ ၆.၂၀၃ ၁.၉၂၈ -၀.၀၂၆ ၁.၉၀၂
စစ်တွေ ၂.၀၅၃ ၆.၅၀၁ ၈.၅၅၄ ၃.၃၉၈ ၂၂၀.၁၆၈ ၂၂၃.၅၆၆ -၁.၃၄၅ -၂၁၃.၆၆၇ -၂၁၅.၀၁၂
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၂.၀၅၃ ၀.၀၀၂ ၂.၀၅၅ ၃.၃၉၈ ၀.၀၀၇ ၃.၄၀၅ -၁.၃၄၅ -၀.၀၀၅ -၁.၃၅၀
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း   ၆.၄၉၉ ၆.၄၉၉   ၂၂၀.၁၆၁ ၂၂၀.၁၆၁   -၂၁၃.၆၆၂ -၂၁၃.၆၆၂
​မောင်တော ၆.၀၃၀ ၀.၀၂၀ ၆.၀၅၀ ၂.၇၅၇ ၀.၀၄၁ ၂.၇၉၈ ၃.၂၇၃ -၀.၀၂၁ ၃.၂၅၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၄.၁၁၃ ၀.၆၆၆ ၄.၇၇၉ ၃၃.၃၈၂ ၀.၅၆၆ ၃၃.၉၄၈ -၂၉.၂၆၉ ၀.၁၀၀ -၂၉.၁၆၉
တမူး ၄.၁၁၃ ၀.၆၆၆ ၄.၇၇၉ ၀.၉၆၃ ၀.၂၇၀ ၁.၂၃၃ ၃.၁၅၀ ၀.၃၉၆ ၃.၅၄၆
ရိဒ်       ၃၂.၄၁၉ ၀.၂၉၆ ၃၂.၇၁၅ -၃၂.၄၁၉ -၀.၂၉၆ -၃၂.၇၁၅
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၁၆၈.၉၂၆ ၄၀၇.၄၆၄ ၁၅၇၆.၃၉၀ ၁၁၆၆.၆၀၇ ၇၅၄.၇၁၈ ၁၉၂၁.၃၂၅ ၂.၃၁၉ -၃၄၇.၂၅၄ -၃၄၄.၉၃၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages