ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၂၃-၉-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၂၃-၉-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၉၇၇.၀၂၂ ၁၉၄.၅၀၁ ၁၁၇၁.၅၂၃ ၉၇၄.၂၀၃ ၃၅၄.၅၁၃ ၁၃၂၈.၇၁၆ ၂.၈၁၉ -၁၆၀.၀၁၂ -၁၅၇.၁၉၃
မူဆယ် ၈၆၄.၅၂၅ ၁၂၄.၀၇၇ ၉၈၈.၆၀၂ ၈၄၀.၂၉၂ ၂၆၇.၅၆၂ ၁၁၀၇.၈၅၄ ၂၄.၂၃၃ -၁၄၃.၄၈၅ -၁၁၉.၂၅၂
လွယ်ဂျယ် ၄၃.၉၇၉ ၂၃.၇၃၃ ၆၇.၇၁၂ ၄၈.၁၃၆ ၂၁.၇၁၇ ၆၉.၈၅၃ -၄.၁၅၇ ၂.၀၁၆ -၂.၁၄၁
ချင်းရွှေဟော် ၂၈.၉၇၆ ၃၈.၈၄၄ ၆၇.၈၂၀ ၄၉.၀၃၃ ၆၀.၃၄၁ ၁၀၉.၃၇၄ -၂၀.၀၅၇ -၂၁.၄၉၇ -၄၁.၅၅၄
ကံပိုက်တီ ၃၆.၉၉၀ ၅.၅၁၆ ၄၂.၅၀၆ ၂၉.၅၀၅ ၂.၀၁၉ ၃၁.၅၂၄ ၇.၄၈၅ ၃.၄၉၇ ၁၀.၉၈၂
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၅၂ ၂.၃၃၁ ၄.၈၈၃ ၇.၂၃၇ ၂.၈၇၄ ၁၀.၁၁၁ -၄.၆၈၅ -၀.၅၄၃ -၅.၂၂၈
  မြန်မာ-ထိုင်း ၁၆၈၉.၅၈၀ ၇၉၆.၁၅၇ ၂၄၈၅.၇၃၇ ၁၅၂၈.၂၁၁ ၇၈၃.၅၆၃ ၂၃၁၁.၇၇၄ ၁၆၁.၃၆၉ ၁၂.၅၉၄ ၁၇၃.၉၆၃
တာချီလိတ် ၃၀.၇၃၃ ၄၇.၃၅၉ ၇၈.၀၉၂ ၁၇.၂၉၅ ၂၆.၉၄၂ ၄၄.၂၃၇ ၁၃.၄၃၈ ၂၀.၄၁၇ ၃၃.၈၅၅
မြဝတီ ၄၁၉.၂၀၇ ၆၈၅.၂၆၀ ၁၁၀၄.၄၆၇ ၅၃၀.၉၆၇ ၆၄၆.၈၂၄ ၁၁၇၇.၇၉၁ -၁၁၁.၇၆၀ ၃၈.၄၃၆ -၇၃.၃၂၄
ကော့သောင်း ၈၀.၉၈၅ ၁၁.၇၉၂ ၉၂.၇၇၇ ၆၇.၀၄၅ ၂၉.၃၀၉ ၉၆.၃၅၄ ၁၃.၉၄၀ -၁၇.၅၁၇ -၃.၅၇၇
မြိတ် ၇.၁၀၂ ၄၄.၅၄၂ ၅၁.၆၄၄ ၁၉.၅၈၃ ၃၂.၈၉၇ ၅၂.၄၈၀ -၁၂.၄၈၁ ၁၁.၆၄၅ -၀.၈၃၆
ထီးခီး ၁၁၄၇.၅၉၇ ၆.၄၂၃ ၁၁၅၄.၀၂၀ ၈၈၉.၁၁၉ ၂၅.၇၇၁ ၉၁၄.၈၉၀ ၂၅၈.၄၇၈ -၁၉.၃၄၈ ၂၃၉.၁၃၀
မောတောင် ၃.၉၅၆ ၀.၂၂၂ ၄.၁၇၈ ၄.၂၀၂ ၁.၆၈၄ ၅.၈၈၆ -၀.၂၄၆ -၁.၄၆၂ -၁.၇၀၈
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၅.၈၁၅ ၀.၀၃၀ ၁၅.၈၄၅ ၁၀.၀၂၄ ၀.၇၆၈ ၁၀.၇၉၂ ၅.၇၉၁ -၀.၇၃၈ ၅.၀၅၃
စစ်တွေ ၅၅.၄၄၀ ၄၀.၄၈၄ ၉၅.၉၂၄ ၅.၁၆၅ ၂၃၇.၀၆၀ ၂၄၂.၂၂၅ ၅၀.၂၇၅ -၁၉၆.၅၇၆ -၁၄၆.၃၀၁
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၅.၄၇၁ ၀.၀၀၆ ၅.၄၇၇ ၅.၁၆၅ ၀.၇၂၁ ၅.၈၈၆ ၀.၃၀၆ -၀.၇၁၅ -၀.၄၀၉
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း ၄၉.၉၆၉ ၄၀.၄၇၈ ၉၀.၄၄၇   ၂၃၆.၃၃၉ ၂၃၆.၃၃၉ ၄၉.၉၆၉ -၁၉၅.၈၆၁ -၁၄၅.၈၉၂
​မောင်တော ၁၀.၃၄၄ ၀.၀၂၄ ၁၀.၃၆၈ ၄.၈၅၉ ၀.၀၄၇ ၄.၉၀၆ ၅.၄၈၅ -၀.၀၂၃ ၅.၄၆၂
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၅.၅၅၃ ၃.၆၄၇ ၉.၂၀၀ ၃၈.၆၉၀ ၁.၀၂၅ ၃၉.၇၁၅ -၃၃.၁၃၇ ၂.၆၂၂ -၃၀.၅၁၅
တမူး ၅.၅၅၃ ၃.၆၄၇ ၉.၂၀၀ ၂.၅၁၄ ၀.၄၈၇ ၃.၀၀၁ ၃.၀၃၉ ၃.၁၆၀ ၆.၁၉၉
ရိဒ်       ၃၆.၁၇၆ ၀.၅၃၈ ၃၆.၇၁၄ -၃၆.၁၇၆ -၀.၅၃၈ -၃၆.၇၁၄
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၂၇၃၇.၉၃၉ ၁၀၃၄.၂၅၄ ၃၇၇၂.၁၉၃ ၂၅၅၁.၁၂၈ ၁၃၅၆.၀၇၂ ၃၉၀၇.၂၀၀ ၁၈၆.၈၁၁ -၃၂၁.၈၁၈ -၁၃၅.၀၀၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages