ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၀-၁၁-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၉၇.၆၆၂ ၂၀၆.၉၂၃ ၄၀၄.၅၈၅ ၅၀၀.၇၇၈ ၂၄၂.၀၇၀ ၇၄၂.၈၄၈ -၃၀၃.၁၁၆ -၃၅.၁၄၇ -၃၃၈.၂၆၃
လွယ်ဂျယ် ၂၁.၄၇၄ ၅.၈၈၁ ၂၇.၃၅၅ ၇.၈၁၂ ၂.၆၂၂ ၁၀.၄၃၄ ၁၃.၆၆၂ ၃.၂၅၉ ၁၆.၉၂၁
ချင်းရွှေဟော် ၆၀.၉၇၇ ၁၁.၇၉၉ ၇၂.၇၇၆ ၈၄.၂၇၅ ၁၁.၄၇၆ ၉၅.၇၅၁ -၂၃.၂၉၈ ၀.၃၂၃ -၂၂.၉၇၅
ကံပိုက်တီ ၄၈.၄၆၁ ၁.၄၅၇ ၄၉.၉၁၈ ၄၄.၆၈၉ ၂.၆၆၀ ၄၇.၃၄၉ ၃.၇၇၂ -၁.၂၀၃ ၂.၅၆၉
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၆၀ ၀.၀၈၀ ၂.၆၄၀ ၁.၀၇၃ ၀.၃၉၈ ၁.၄၇၁ ၁.၄၈၇ -၀.၃၁၈ ၁.၁၆၉
တာချီလိတ် ၆.၇၀၈ ၈.၃၂၃ ၁၅.၀၃၁ ၃.၂၄၉ ၁၁.၀၄၆ ၁၄.၂၉၅ ၃.၄၅၉ -၂.၇၂၃ ၀.၇၃၆
မြဝတီ ၂၈.၀၅၈ ၈၄.၅၀၃ ၁၁၂.၅၆၁ ၃၃.၈၃၅ ၁၁၇.၀၂၄ ၁၅၀.၈၅၉ -၅.၇၇၇ -၃၂.၅၂၁ -၃၈.၂၉၈
ကော့သောင်း ၄၄.၈၀၈ ၄.၆၉၈ ၄၉.၅၀၆ ၄၁.၈၅၈ ၇.၀၀၉ ၄၈.၈၆၇ ၂.၉၅၀ -၂.၃၁၁ ၀.၆၃၉
မြိတ် ၃.၉၁၅ ၁၁.၉၇၇ ၁၅.၈၉၂ ၆.၃၆၄ ၁၉.၂၄၀ ၂၅.၆၀၄ -၂.၄၄၉ -၇.၂၆၃ -၉.၇၁၂
၁၀ ထီးခီး ၁၅၃.၃၄၉ ၂.၉၁၃ ၁၅၆.၂၆၂ ၄၀၅.၃၅၈ ၀.၇၀၂ ၄၀၆.၀၆၀ -၂၅၂.၀၀၉ ၂.၂၁၁ -၂၄၉.၇၉၈
၁၁ မောတောင် ၃.၃၂၂ ၀.၃၈၄ ၃.၇၀၆ ၂.၉၆၄ ၁.၁၀၆ ၄.၀၇၀ ၀.၃၅၈ -၀.၇၂၂ -၀.၃၆၄
၁၂ မယ်စဲ့       ၀.၄၇၂ ၀.၀၈၄ ၀.၅၅၆ -၀.၄၇၂ -၀.၀၈၄ -၀.၅၅၆
၁၃ စစ်တွေ   ၈.၇၀၁ ၈.၇၀၁ ၄.၀၄၅ ၀.၀၂၃ ၄.၀၆၈ -၄.၀၄၅ ၈.၆၇၈ ၄.၆၃၃
၁၄ ​မောင်တော       ၂.၁၄၁ ၀.၀၁၀ ၂.၁၅၁ -၂.၁၄၁ -၀.၀၁၀ -၂.၁၅၁
၁၅ တမူး ၂.၈၈၈   ၂.၈၈၈ ၈.၈၅၅ ၀.၀၂၄ ၈.၈၇၉ -၅.၉၆၇ -၀.၀၂၄ -၅.၉၉၁
၁၆ ရိဒ် ၈.၈၂၀ ၀.၀၆၇ ၈.၈၈၇ ၂.၅၄၉ ၀.၈၅၃ ၃.၄၀၂ ၆.၂၇၁ -၀.၇၈၆ ၅.၄၈၅
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ်       ၀.၁၁၀   ၀.၁၁၀ -၀.၁၁၀   -၀.၁၁၀
  စုစုပေါင်း ၅၈၃.၀၀၂ ၃၄၇.၇၀၆ ၉၃၀.၇၀၈ ၁၁၅၀.၄၂၇ ၄၁၆.၃၄၇ ၁၅၆၆.၇၇၄ -၅၆၇.၄၂၅ -၆၈.၆၄၁ -၆၃၆.၀၆၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages