ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၁၂-၇-၂၀၂၄ ထိ)
(ယာယီ)
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၁၂-၇-၂၀၂၃ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၅၄၂.၆၉၁ ၁၃၃.၆၅၁ ၆၇၆.၃၄၂ ၆၃၈.၆၁၂ ၄၉၄.၃၄၄ ၁၁၃၂.၉၅၆ -၉၅.၉၂၁ -၃၆၀.၆၉၃ -၄၅၆.၆၁၄
မူဆယ် ၃၈၈.၆၀၁ ၉.၁၅၃ ၃၉၇.၇၅၄ ၅၀၆.၂၈၇ ၂၃၇.၃၂၉ ၇၄၃.၆၁၆ -၁၁၇.၆၈၆ -၂၂၈.၁၇၆ -၃၄၅.၈၆၂
လွယ်ဂျယ်   ၁.၂၁၄ ၁.၂၁၄ ၁၁.၃၃၂ ၁၂.၈၃၇ ၂၄.၁၆၉ -၁၁.၃၃၂ -၁၁.၆၂၃ -၂၂.၉၅၅
ချင်းရွှေဟော်       ၇၃.၉၄၃ ၂၃၆.၇၇၉ ၃၁၀.၇၂၂ -၇၃.၉၄၃ -၂၃၆.၇၇၉ -၃၁၀.၇၂၂
ကံပိုင်တည် ၈၄.၁၅၀ ၃၅.၃၈၃ ၁၁၉.၅၃၃ ၄၅.၇၈၈ ၆.၁၄၁ ၅၁.၉၂၉ ၃၈.၃၆၂ ၂၉.၂၄၂ ၆၇.၆၀၄
ကျိုင်းတုံ ၆၉.၉၄၀ ၈၇.၉၀၁ ၁၅၇.၈၄၁ ၁.၂၆၂ ၁.၂၅၈ ၂.၅၂၀ ၆၈.၆၇၈ ၈၆.၆၄၃ ၁၅၅.၃၂၁
  မြန်မာ-ထိုင်း ၇၁၈.၃၃၈ ၁၃၇.၉၇၉ ၈၅၆.၃၁၇ ၁၃၂၆.၃၀၃ ၅၇၃.၅၈၇ ၁၈၉၉.၈၉၀ -၆၀၇.၉၆၅ -၄၃၅.၆၀၈ -၁၀၄၃.၅၇၃
တာချီလိတ် ၆၁.၀၉၈ ၃၄.၂၂၆ ၉၅.၃၂၄ ၂၄.၀၃၄ ၃၂.၈၄၈ ၅၆.၈၈၂ ၃၇.၀၆၄ ၁.၃၇၈ ၃၈.၄၄၂
မြဝတီ ၃၂.၅၄၂ ၃၆.၀၂၀ ၆၈.၅၆၂ ၁၆၁.၉၈၃ ၃၆၁.၀၈၃ ၅၂၃.၀၆၆ -၁၂၉.၄၄၁ -၃၂၅.၀၆၃ -၄၅၄.၅၀၄
ကော့သောင်း ၅၀.၃၂၂ ၂၆.၁၀၉ ၇၆.၄၃၁ ၁၇.၃၁၆ ၅.၇၂၆ ၂၃.၀၄၂ ၃၃.၀၀၆ ၂၀.၃၈၃ ၅၃.၃၈၉
မြိတ် ၂၅.၃၇၉ ၃၁.၁၈၆ ၅၆.၅၆၅ ၇.၈၂၄ ၂၀.၈၅၇ ၂၈.၆၈၁ ၁၇.၅၅၅ ၁၀.၃၂၉ ၂၇.၈၈၄
ထီးခီး ၅၃၅.၀၅၅ ၇.၉၄၆ ၅၄၃.၀၀၁ ၁၁၁၂.၀၉၇ ၁၅၂.၇၂၄ ၁၂၆၄.၈၂၁ -၅၇၇.၀၄၂ -၁၄၄.၇၇၈ -၇၂၁.၈၂၀
မောတောင် ၁၃.၉၄၂ ၂.၄၉၂ ၁၆.၄၃၄ ၃.၀၄၉ ၀.၃၄၉ ၃.၃၉၈ ၁၀.၈၉၃ ၂.၁၄၃ ၁၃.၀၃၆
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်       ၃.၁၁၄ ၀.၈၈၄ ၃.၉၉၈ -၃.၁၁၄ -၀.၈၈၄ -၃.၉၉၈
စစ်တွေ       ၁.၀၅၀ ၀.၇၈၃ ၁.၈၃၃ -၁.၀၅၀ -၀.၇၈၃ -၁.၈၃၃
​မောင်တော       ၂.၀၆၄ ၀.၁၀၁ ၂.၁၆၅ -၂.၀၆၄ -၀.၁၀၁ -၂.၁၆၅
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ   ၀.၁၆၃ ၀.၁၆၃ ၁.၈၁၄ ၀.၃၂၀ ၂.၁၃၄ -၁.၈၁၄ -၀.၁၅၇ -၁.၉၇၁
တမူး   ၀.၁၆၃ ၀.၁၆၃ ၁.၈၁၄ ၀.၃၂၀ ၂.၁၃၄ -၁.၈၁၄ -၀.၁၅၇ -၁.၉၇၁
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၂၆၁.၀၂၉ ၂၇၁.၇၉၃ ၁၅၃၂.၈၂၂ ၁၉၆၉.၈၄၃ ၁၀၆၉.၁၃၅ ၃၀၃၈.၉၇၈ -၇၀၈.၈၁၄ -၇၉၇.၃၄၂ -၁၅၀၆.၁၅၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages