ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၉-၁၁-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၆၉၃.၄၄၃ ၃၁၀.၃၁၁ ၁၀၀၃.၇၅၄ ၃၂၄.၃၃၁ ၂၄၂.၇၂၃ ၅၆၇.၀၅၄ ၃၆၉.၁၁၂ ၆၇.၅၈၈ ၄၃၆.၇၀၀
လွယ်ဂျယ် ၁၀.၈၇၃ ၃.၂၀၆ ၁၄.၀၇၉ ၂၂.၇၀၃ ၂.၅၄၃ ၂၅.၂၄၆ -၁၁.၈၃၀ ၀.၆၆၃ -၁၁.၁၆၇
ချင်းရွှေဟော် ၉၅.၀၉၂ ၁၂.၉၀၅ ၁၀၇.၉၉၇ ၈၃.၀၇၆ ၈.၅၇၀ ၉၁.၆၄၆ ၁၂.၀၁၆ ၄.၃၃၅ ၁၆.၃၅၁
ကံပိုက်တီ ၅၆.၉၇၃ ၃.၁၁၁ ၆၀.၀၈၄ ၇.၃၀၉ ၃.၄၅၅ ၁၀.၇၆၄ ၄၉.၆၆၄ -၀.၃၄၄ ၄၉.၃၂၀
ကျိုင်းတုံ ၁.၂၂၅ ၂.၅၀၉ ၃.၇၃၄ ၀.၁၄၃ ၀.၃၃၅ ၀.၄၇၈ ၁.၀၈၂ ၂.၁၇၄ ၃.၂၅၆
တာချီလိတ် ၄.၉၅၄ ၂၉.၂၀၁ ၃၄.၁၅၅ ၂.၄၇၇ ၆.၃၇၈ ၈.၈၅၅ ၂.၄၇၇ ၂၂.၈၂၃ ၂၅.၃၀၀
မြဝတီ ၃၉.၃၅၂ ၁၂၃.၃၄၁ ၁၆၂.၆၉၃ ၁၆.၉၀၂ ၁၁၆.၇၉၉ ၁၃၃.၇၀၁ ၂၂.၄၅၀ ၆.၅၄၂ ၂၈.၉၉၂
ကော့သောင်း ၅၁.၅၆၂ ၉.၉၇၁ ၆၁.၅၃၃ ၃၃.၈၈၈ ၄.၅၉၂ ၃၈.၄၈၀ ၁၇.၆၇၄ ၅.၃၇၉ ၂၃.၀၅၃
မြိတ် ၇.၇၄၇ ၁၉.၅၆၀ ၂၇.၃၀၇ ၂၀.၈၅၃ ၂၂.၆၇၇ ၄၃.၅၃၀ -၁၃.၁၀၆ -၃.၁၁၇ -၁၆.၂၂၃
၁၀ ထီးခီး ၂၉၀.၈၇၀ ၀.၇၅၂ ၂၉၁.၆၂၂ ၃၃၂.၀၁၃ ၂.၃၂၅ ၃၃၄.၃၃၈ -၄၁.၁၄၃ -၁.၅၇၃ -၄၂.၇၁၆
၁၁ မောတောင် ၃.၄၂၉ ၁.၁၈၂ ၄.၆၁၁ ၂.၂၀၁ ၁.၉၀၂ ၄.၁၀၃ ၁.၂၂၈ -၀.၇၂၀ ၀.၅၀၈
၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၅၈၇ ၀.၀၈၅ ၀.၆၇၂ ၀.၁၅၅ ၀.၀၆၅ ၀.၂၂၀ ၀.၄၃၂ ၀.၀၂၀ ၀.၄၅၂
၁၃ စစ်တွေ ၄.၈၂၃ ၀.၀၂၃ ၄.၈၄၆ ၁.၉၄၄ ၀.၀၂၆ ၁.၉၇၀ ၂.၈၇၉ -၀.၀၀၃ ၂.၈၇၆
၁၄ ​မောင်တော ၂.၇၂၁ ၀.၀၁၂ ၂.၇၃၃ ၁.၂၈၄ ၀.၀၀၉ ၁.၂၉၃ ၁.၄၃၇ ၀.၀၀၃ ၁.၄၄၀
၁၅ တမူး ၁၀.၅၂၁ ၀.၀၂၅ ၁၀.၅၄၆ ၁၇.၅၇၇ ၀.၂၇၀ ၁၇.၈၄၇ -၇.၀၅၆ -၀.၂၄၅ -၇.၃၀၁
၁၆ ရိဒ် ၄.၇၃၇ ၀.၉၇၆ ၅.၇၁၃ ၅.၅၈၀ ၃.၆၉၇ ၉.၂၇၇ -၀.၈၄၃ -၂.၇၂၁ -၃.၅၆၄
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁       ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁
  စုစုပေါင်း ၁၂၇၈.၉၉၀ ၅၁၇.၁၇၀ ၁၇၉၆.၁၆၀ ၈၇၂.၄၃၆ ၄၁၆.၃၆၆ ၁၂၈၈.၈၀၂ ၄၀၆.၅၅၄ ၁၀၀.၈၀၄ ၅၀၇.၃၅၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages