ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၄-၂၀၁၈ မွ ၁၀-၈-၂၀၁၈ ထိ) (၁-၄-၂၀၁၇ မွ ၁၀-၈-၂၀၁၇ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၅၅၃.၃၉၀ ၆၂၀.၁၃၀ ၂၁၇၃.၅၂၀ ၁၁၇၈.၃၁၇ ၆၀၄.၄၆၅ ၁၇၈၂.၇၈၂ ၃၇၅.၀၇၃ ၁၅.၆၆၅ ၃၉၀.၇၃၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၆၈.၄၄၇ ၅.၈၇၅ ၇၄.၃၂၂ ၇၄.၃၂၂ ၆.၁၅၂ ၈၀.၄၇၄ -၅.၈၇၅ -၀.၂၇၇ -၆.၁၅၂
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၉၉.၀၇၁ ၁၉.၁၄၅ ၁၁၈.၂၁၆ ၁၇၉.၇၂၈ ၂၂.၄၇၆ ၂၀၂.၂၀၄ -၈၀.၆၅၇ -၃.၃၃၁ -၈၃.၉၈၈
ကန္ပိုက္တီး ၆၈.၇၉၆ ၁၀.၁၇၃ ၇၈.၉၆၉ ၃၅.၇၅၀ ၁၅.၃၉၄ ၅၁.၁၄၄ ၃၃.၀၄၆ -၅.၂၂၁ ၂၇.၈၂၅
က်ိဳင္းတံု ၀.၁၂၄ ၀.၇၄၉ ၀.၈၇၃ ၀.၀၅၂ ၀.၄၃၇ ၀.၄၈၉ ၀.၀၇၂ ၀.၃၁၂ ၀.၃၈၄
တာခ်ီလိတ္ ၅.၄၁၂ ၂၆.၅၉၇ ၃၂.၀၀၉ ၅.၉၁၂ ၂၄.၉၉၆ ၃၀.၉၀၈ -၀.၅၀၀ ၁.၆၀၁ ၁.၁၀၁
ျမ၀တီ ၂၈.၇၂၃ ၂၅၈.၄၉၃ ၂၈၇.၂၁၆ ၁၈.၉၀၇ ၂၇၅.၉၇၄ ၂၉၄.၈၈၁ ၉.၈၁၆ -၁၇.၄၈၁ -၇.၆၆၅
ေကာ့ေသာင္း ၃၃.၄၇၇ ၁၄.၆၀၇ ၄၈.၀၈၄ ၂၃.၇၅၃ ၂၆.၉၇၂ ၅၀.၇၂၅ ၉.၇၂၄ -၁၂.၃၆၅ -၂.၆၄၁
ျမိတ္ ၆၁.၂၃၃ ၂၃.၃၁၃ ၈၄.၅၄၆ ၃၆.၂၉၅ ၁၉.၉၄၂ ၅၆.၂၃၇ ၂၄.၉၃၈ ၃.၃၇၁ ၂၈.၃၀၉
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁.၂၉၁ ၁.၇၅၀ ၃.၀၄၁ ၂.၁၅၈ ၀.၁၆၂ ၂.၃၂၀ -၀.၈၆၇ ၁.၅၈၈ ၀.၇၂၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၂.၀၀၆ ၁.၅၃၂ ၃.၅၃၈ ၁.၀၇၆ ၀.၆၅၂ ၁.၇၂၈ ၀.၉၃၀ ၀.၈၈၀ ၁.၈၁၀
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၀၈၀ ၀.၃၀၆ ၀.၃၈၆ ၀.၀၆၈ ၀.၁၄၆ ၀.၂၁၄ ၀.၀၁၂ ၀.၁၆၀ ၀.၁၇၂
၁၃ စစ္ေတြ ၄.၀၀၈ ၄၆.၀၉၀ ၅၀.၀၉၈ ၁.၉၂၅ ၀.၀၁၆ ၁.၉၄၁ ၂.၀၈၃ ၄၆.၀၇၄ ၄၈.၁၅၇
၁၄ ေမာင္ေတာ ၃.၇၃၁   ၃.၇၃၁ ၄.၃၆၉   ၄.၃၆၉ -၀.၆၃၈   -၀.၆၃၈
၁၅ တမူး ၄၅.၃၁၀ ၀.၈၇၉ ၄၆.၁၈၉ ၇.၉၆၉ ၁.၉၈၁ ၉.၉၅၀ ၃၇.၃၄၁ -၁.၁၀၂ ၃၆.၂၃၉
၁၆ ရိဒ္ ၆.၄၂၄ ၆.၀၀၀ ၁၂.၄၂၄ ၁၀.၉၅၀ ၃.၉၀၀ ၁၄.၈၅၀ -၄.၅၂၆ ၂.၁၀၀ -၂.၄၂၆
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၁၉၈၁.၅၂၃ ၁၀၃၅.၆၃၉ ၃၀၁၇.၁၆၂ ၁၅၈၁.၅၅၁ ၁၀၀၃.၆၆၅ ၂၅၈၅.၂၁၆ ၃၉၉.၉၇၂ ၃၁.၉၇၄ ၄၃၁.၉၄၆

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages