ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁-၂-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁-၂-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၁၀၂၈.၂၉၂ ၆၃၅.၁၉၄ ၁၆၆၃.၄၈၆ ၁၅၆၁.၆၅၀ ၅၈၈.၆၀၄ ၂၁၅၀.၂၅၄ -၅၃၃.၃၅၈ ၄၆.၅၉၀ -၄၈၆.၇၆၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၅၉.၅၆၃ ၄.၉၉၅ ၆၄.၅၅၈ ၈၄.၈၆၂ ၃.၆၀၃ ၈၈.၄၆၅ -၂၅.၂၉၉ ၁.၃၉၂ -၂၃.၉၀၇
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၂၀၀.၀၂၆ ၁၈.၃၉၄ ၂၁၈.၄၂၀ ၂၁၆.၇၇၈ ၈.၅၀၄ ၂၂၅.၂၈၂ -၁၆.၇၅၂ ၉.၈၉၀ -၆.၈၆၂
ကန္ပိုက္တီး ၅၁.၆၃၄ ၆.၉၈၃ ၅၈.၆၁၇ ၁၈.၈၈၅ ၈.၆၆၄ ၂၇.၅၄၉ ၃၂.၇၄၉ -၁.၆၈၁ ၃၁.၀၆၈
က်ိဳင္းတံု ၀.၅၈၈ ၀.၅၆၈ ၁.၁၅၆ ၀.၁၃၅ ၀.၆၇၇ ၀.၈၁၂ ၀.၄၅၃ -၀.၁၀၉ ၀.၃၄၄
တာခ်ီလိတ္ ၅.၁၈၉ ၁၈.၁၈၄ ၂၃.၃၇၃ ၅.၈၇၀ ၂၃.၈၂၇ ၂၉.၆၉၇ -၀.၆၈၁ -၅.၆၄၃ -၆.၃၂၄
ျမ၀တီ ၃၈.၉၁၁ ၂၄၂.၇၄၁ ၂၈၁.၆၅၂ ၃၀.၂၃၄ ၂၆၅.၃၄၀ ၂၉၅.၅၇၄ ၈.၆၇၇ -၂၂.၅၉၉ -၁၃.၉၂၂
ေကာ့ေသာင္း ၆၉.၅၀၇ ၁၀.၂၉၅ ၇၉.၈၀၂ ၆၃.၂၄၆ ၁၄.၇၂၇ ၇၇.၉၇၃ ၆.၂၆၁ -၄.၄၃၂ ၁.၈၂၉
ျမိတ္ ၃၇.၉၀၂ ၄၅.၀၉၇ ၈၂.၉၉၉ ၇၃.၆၃၃ ၂၄.၈၇၇ ၉၈.၅၁၀ -၃၅.၇၃၁ ၂၀.၂၂၀ -၁၅.၅၁၁
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၆၇၅.၇၁၅ ၁၆.၈၁၅ ၆၉၂.၅၃၀ ၁.၃၆၄ ၇.၆၀၄ ၈.၉၆၈ ၆၇၄.၃၅၁ ၉.၂၁၁ ၆၈၃.၅၆၂
၁၁ ေမာေတာင္ ၄.၆၄၄ ၃.၅၁၆ ၈.၁၆၀ ၂.၀၆၅ ၀.၉၄၃ ၃.၀၀၈ ၂.၅၇၉ ၂.၅၇၃ ၅.၁၅၂
၁၂ မယ္စဲ့ ၀.၇၇၈ ၀.၁၀၉ ၀.၈၈၇ ၀.၂၇၃ ၀.၁၉၃ ၀.၄၆၆ ၀.၅၀၅ -၀.၀၈၄ ၀.၄၂၁
၁၃ စစ္ေတြ ၄.၅၆၇ ၆.၅၁၃ ၁၁.၀၈၀ ၅.၉၇၇ ၀.၀၅၀ ၆.၀၂၇ -၁.၄၁၀ ၆.၄၆၃ ၅.၀၅၃
၁၄ ေမာင္ေတာ ၂.၉၁၁ ၀.၀၂၆ ၂.၉၃၇ ၅.၁၇၁   ၅.၁၇၁ -၂.၂၆၀ ၀.၀၂၆ -၂.၂၃၄
၁၅ တမူး ၃၃.၇၀၄ ၀.၄၈၆ ၃၄.၁၉၀ ၁၄.၀၉၅ ၀.၇၆၇ ၁၄.၈၆၂ ၁၉.၆၀၉ -၀.၂၈၁ ၁၉.၃၂၈
၁၆ ရိဒ္ ၁၉.၅၃၁ ၈.၈၄၀ ၂၈.၃၇၁ ၇.၆၆၀ ၈.၉၂၉ ၁၆.၅၈၉ ၁၁.၈၇၁ -၀.၀၈၉ ၁၁.၇၈၂
၁၇ ထန္တလန္                  
  စုစုေပါင္း ၂၂၃၃.၄၆၂ ၁၀၁၈.၇၅၆ ၃၂၅၂.၂၁၈ ၂၀၉၁.၈၉၈ ၉၅၇.၃၀၉ ၃၀၄၉.၂၀၇ ၁၄၁.၅၆၄ ၆၁.၄၄၇ ၂၀၃.၀၁၁

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages