ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၅-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၂၅-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၄၀.၇၆၀ ၁၁၂.၁၂၈ ၃၅၂.၈၈၈ ၁၅၀.၈၄၆ ၇၃.၇၆၃ ၂၂၄.၆၀၉ ၈၉.၉၁၄ ၃၈.၃၆၅ ၁၂၈.၂၇၉
လွယ်ဂျယ် ၁.၅၄၀ ၁.၂၉၃ ၂.၈၃၃ ၂.၂၅၁ ၁.၀၀၅ ၃.၂၅၆ -၀.၇၁၁ ၀.၂၈၈ -၀.၄၂၃
ချင်းရွှေဟော် ၃၉.၂၀၀ ၄.၄၁၇ ၄၃.၆၁၇ ၂၈.၁၆၈ ၂.၈၇၇ ၃၁.၀၄၅ ၁၁.၀၃၂ ၁.၅၄၀ ၁၂.၅၇၂
ကံပိုက်တီ ၁၂.၈၃၅ ၁.၄၂၃ ၁၄.၂၅၈ ၂.၃၅၈ ၁.၀၇၅ ၃.၄၃၃ ၁၀.၄၇၇ ၀.၃၄၈ ၁၀.၈၂၅
ကျိုင်းတုံ ၀.၉၈၆ ၀.၁၄၀ ၁.၁၂၆ ၀.၀၂၂ ၀.၁၄၀ ၀.၁၆၂ ၀.၉၆၄   ၀.၉၆၄
တာချီလိတ် ၀.၈၃၀ ၅.၅၄၃ ၆.၃၇၃ ၁.၄၀၇ ၁.၆၇၁ ၃.၀၇၈ -၀.၅၇၇ ၃.၈၇၂ ၃.၂၉၅
မြဝတီ ၁၅.၆၂၂ ၅၇.၄၅၅ ၇၃.၀၇၇ ၈.၄၄၂ ၄၆.၃၇၁ ၅၄.၈၁၃ ၇.၁၈၀ ၁၁.၀၈၄ ၁၈.၂၆၄
ကော့သောင်း ၃၃.၇၆၃ ၄.၂၈၆ ၃၈.၀၄၉ ၁၅.၄၅၂ ၁.၁၉၂ ၁၆.၆၄၄ ၁၈.၃၁၁ ၃.၀၉၄ ၂၁.၄၀၅
မြိတ် ၃.၀၁၃ ၇.၉၀၇ ၁၀.၉၂၀ ၉.၁၇၇ ၅.၀၆၈ ၁၄.၂၄၅ -၆.၁၆၄ ၂.၈၃၉ -၃.၃၂၅
၁၀ ထီးခီး ၄၃.၇၄၅ ၀.၃၇၁ ၄၄.၁၁၆ ၂၁၃.၀၇၇ ၀.၈၇၉ ၂၁၃.၉၅၆ -၁၆၉.၃၃၂ -၀.၅၀၈ -၁၆၉.၈၄၀
၁၁ မောတောင် ၁.၇၆၃ ၀.၇၄၅ ၂.၅၀၈ ၁.၀၉၇ ၀.၈၀၇ ၁.၉၀၄ ၀.၆၆၆ -၀.၀၆၂ ၀.၆၀၄
၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၂၂၉ ၀.၀၄၉ ၀.၂၇၈ ၀.၀၃၆ ၀.၀၃၁ ၀.၀၆၇ ၀.၁၉၃ ၀.၀၁၈ ၀.၂၁၁
၁၃ စစ်တွေ ၁.၈၀၈ ၀.၀၁၉ ၁.၈၂၇ ၀.၇၁၄ ၀.၀၁၈ ၀.၇၃၂ ၁.၀၉၄ ၀.၀၀၁ ၁.၀၉၅
၁၄ ​မောင်တော ၀.၉၂၅ ၀.၀၀၅ ၀.၉၃၀ ၀.၅၅၇   ၀.၅၅၇ ၀.၃၆၈ ၀.၀၀၅ ၀.၃၇၃
၁၅ တမူး ၄.၅၈၂ ၀.၀၁၇ ၄.၅၉၉ ၆.၇၈၆ ၀.၁၆၇ ၆.၉၅၃ -၂.၂၀၄ -၀.၁၅၀ -၂.၃၅၄
၁၆ ရိဒ် ၁.၀၈၅ ၀.၂၇၈ ၁.၃၆၃ ၁.၀၇၀ ၁.၆၂၂ ၂.၆၉၂ ၀.၀၁၅ -၁.၃၄၄ -၁.၃၂၉
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁       ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁
  စုစုပေါင်း ၄၀၂.၇၆၇ ၁၉၆.၀၇၆ ၅၉၈.၈၄၃ ၄၄၁.၄၆၀ ၁၃၆.၆၈၆ ၅၇၈.၁၄၆ -၃၈.၆၉၃ ၅၉.၃၉၀ ၂၀.၆၉၇

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages