ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၃၀-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၃၀-၈-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၉၂၂.၀၉၇ ၁၆၁၃.၆၇၂ ၄၅၃၅.၇၆၉ ၄၁၅၆.၄၉၀ ၁၅၂၈.၆၆၇ ၅၆၈၅.၁၅၇ -၁၂၃၄.၃၉၃ ၈၅.၀၀၅ -၁၁၄၉.၃၈၈
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၇၉၃ ၁၈.၁၅၉ ၁၃၈.၉၅၂ ၂၀၆.၉၇၂ ၁၂.၁၀၁ ၂၁၉.၀၇၃ -၈၆.၁၇၉ ၆.၀၅၈ -၈၀.၁၂၁
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၂၁.၉၀၃ ၆၉.၁၅၅ ၄၉၁.၀၅၈ ၃၉၀.၃၄၇ ၃၆.၂၅၈ ၄၂၆.၆၀၅ ၃၁.၅၅၆ ၃၂.၈၉၇ ၆၄.၄၅၃
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၅.၇၄၉ ၂၈.၉၂၆ ၂၈၄.၆၇၅ ၁၁၆.၆၇၆ ၂၃.၃၃၆ ၁၄၀.၀၁၂ ၁၃၉.၀၇၃ ၅.၅၉၀ ၁၄၄.၆၆၃
က်ိဳင္းတံု ၆.၃၉၄ ၁.၃၉၇ ၇.၇၉၁ ၀.၂၆၆ ၁.၈၀၂ ၂.၀၆၈ ၆.၁၂၈ -၀.၄၀၅ ၅.၇၂၃
တာခ်ီလိတ္ ၁၈.၃၆၄ ၆၃.၁၈၂ ၈၁.၅၄၆ ၁၃.၅၇၅ ၇၀.၃၀၅ ၈၃.၈၈၀ ၄.၇၈၉ -၇.၁၂၃ -၂.၃၃၄
ျမ၀တီ ၁၉၄.၃၈၄ ၆၈၁.၇၉၂ ၈၇၆.၁၇၆ ၈၁.၆၆၃ ၇၃၈.၈၃၂ ၈၂၀.၄၉၅ ၁၁၂.၇၂၁ -၅၇.၀၄၀ ၅၅.၆၈၁
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၉.၂၂၉ ၃၅.၃၂၉ ၁၉၄.၅၅၈ ၁၃၄.၀၆၅ ၄၁.၉၉၀ ၁၇၆.၀၅၅ ၂၅.၁၆၄ -၆.၆၆၁ ၁၈.၅၀၃
ျမိတ္ ၁၁၉.၄၂၁ ၁၀၂.၉၉၅ ၂၂၂.၄၁၆ ၁၈၈.၇၁၉ ၆၆.၀၅၉ ၂၅၄.၇၇၈ -၆၉.၂၉၈ ၃၆.၉၃၆ -၃၂.၃၆၂
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂၁၇၅.၅၂၀ ၁၄၃.၂၅၉ ၂၃၁၈.၇၇၉ ၆.၉၁၈ ၁၁၉.၀၁၀ ၁၂၅.၉၂၈ ၂၁၆၈.၆၀၂ ၂၄.၂၄၉ ၂၁၉၂.၈၅၁
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၉၇၀ ၆.၆၄၂ ၁၇.၆၁၂ ၅.၅၁၁ ၃.၃၆၉ ၈.၈၈၀ ၅.၄၅၉ ၃.၂၇၃ ၈.၇၃၂
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၇၂ ၀.၂၈၆ ၁.၃၅၈ ၀.၄၂၁ ၀.၆၅၁ ၁.၀၇၂ ၀.၆၅၁ -၀.၃၆၅ ၀.၂၈၆
၁၃ စစ္ေတြ ၁၁.၆၈၈ ၁.၂၃၆ ၁၂.၉၂၄ ၁၃.၈၄၄ ၅၀.၂၅၆ ၆၄.၁၀၀ -၂.၁၅၆ -၄၉.၀၂၀ -၅၁.၁၇၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၈.၃၃၅ ၀.၀၅၆ ၈.၃၉၁ ၁၃.၄၀၆   ၁၃.၄၀၆ -၅.၀၇၁ ၀.၀၅၆ -၅.၀၁၅
၁၅ တမူး ၈၈.၇၇၃ ၀.၉၇၂ ၈၉.၇၄၅ ၈၄.၁၄၇ ၁.၉၇၇ ၈၆.၁၂၄ ၄.၆၂၆ -၁.၀၀၅ ၃.၆၂၁
၁၆ ရိဒ္ ၇၆.၃၃၉ ၂၁.၃၁၁ ၉၇.၆၅၀ ၂၀.၃၉၆ ၂၀.၇၆၀ ၄၁.၁၅၆ ၅၅.၉၄၃ ၀.၅၅၁ ၅၆.၄၉၄
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၅၉၁.၀၃၁ ၂၇၈၈.၃၆၉ ၉၃၇၉.၄၀၀ ၅၄၃၃.၄၁၆ ၂၇၁၅.၃၇၅ ၈၁၄၈.၇၉၁ ၁၁၅၇.၆၁၅ ၇၂.၉၉၄ ၁၂၃၀.၆၀၉

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages