ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ထိ) (ယာယီ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၄၄၆.၃၉၄ ၁၃၁၆.၅၆၃ ၄၇၆၂.၉၅၇ ၃၈၀၆.၄၀၅ ၁၉၈၃.၅၁၂ ၅၇၈၉.၉၁၇ -၃၆၀.၀၁၁ -၆၆၆.၉၄၉ -၁၀၂၆.၉၆၀
မူဆယ် ၂၆၄၅.၆၄၀ ၁၁၅၇.၇၈၂ ၃၈၀၃.၄၂၂ ၃၀၄၉.၈၈၄ ၁၈၄၀.၄၂၅ ၄၈၉၀.၃၀၉ -၄၀၄.၂၄၄ -၆၈၂.၆၄၃ -၁၀၈၆.၈၈၇
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၄၂.၁၀၀ ၂၁၅.၁၉၆ ၁၁၂.၇၅၅ ၂၈.၀၁၁ ၁၄၀.၇၆၆ ၆၀.၃၄၁ ၁၄.၀၈၉ ၇၄.၄၃၀
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၉.၆၂၃ ၁၁၁.၇၅၅ ၄၆၁.၃၇၈ ၄၂၄.၉၄၅ ၁၁၆.၈၇၀ ၅၄၁.၈၁၅ -၇၅.၃၂၂ -၅.၁၁၅ -၈၀.၄၃၇
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၄.၀၄၈ ၂၇၀.၄၉၉ ၂၆၂.၃၄၀ ၁၈.၅၄၆ ၂၈၀.၈၈၆ ၄.၁၁၁ -၁၄.၄၉၈ -၁၀.၃၈၇
ကျိုင်းတုံ ၁၂.၅၀၈ ၃.၄၆၄ ၁၅.၉၇၂ ၂.၈၈၅ ၂.၁၅၄ ၅.၀၃၉ ၉.၆၂၃ ၁.၃၁၀ ၁၀.၉၃၃
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၈၃၈.၄၇၀ ၁၃၆၂.၆၀၁ ၄၂၀၁.၀၇၁ ၂၇၇၅.၄၆၂ ၁၁၁၀.၆၈၈ ၃၈၈၆.၁၅၀ ၆၃.၀၀၈ ၂၅၁.၉၁၃ ၃၁၄.၉၂၁
တာချီလိတ် ၁၅၈.၂၁၆ ၆၂.၇၁၄ ၂၂၀.၉၃၀ ၆၈.၂၀၈ ၈၁.၅၄၅ ၁၄၉.၇၅၃ ၉၀.၀၀၈ -၁၈.၈၃၁ ၇၁.၁၇၇
မြဝတီ ၈၇၁.၈၁၈ ၁၀၇၁.၃၅၇ ၁၉၄၃.၁၇၅ ၃၈၅.၆၄၃ ၈၂၄.၂၇၁ ၁၂၀၉.၉၁၄ ၄၈၆.၁၇၅ ၂၄၇.၀၈၆ ၇၃၃.၂၆၁
ကော့သောင်း ၂၃၄.၇၁၁ ၅၈.၁၂၁ ၂၉၂.၈၃၂ ၂၆၅.၇၃၉ ၉၄.၇၈၁ ၃၆၀.၅၂၀ -၃၁.၀၂၈ -၃၆.၆၆၀ -၆၇.၆၈၈
၁၀ မြိတ် ၄၉.၇၅၇ ၇၉.၄၀၈ ၁၂၉.၁၆၅ ၅၅.၃၂၃ ၈၂.၇၇၅ ၁၃၈.၀၉၈ -၅.၅၆၆ -၃.၃၆၇ -၈.၉၃၃
၁၁ ထီးခီး ၁၅၃၁.၂၅၄ ၄၄.၁၆၁ ၁၅၇၅.၄၁၅ ၁၉၉၄.၄၇၅ ၄၀.၀၆၈ ၂၀၃၄.၅၄၃ -၄၆၃.၂၂၁ ၄.၀၉၃ -၄၅၉.၁၂၈
၁၂ မောတောင် ၁၁.၈၂၃ ၂.၆၅၃ ၁၄.၄၇၆ ၁၂.၇၈၅ ၆.၀၅၅ ၁၈.၈၄၀ -၀.၉၆၂ -၃.၄၀၂ -၄.၃၆၄
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၇၇ ၀.၃၀၅ ၂.၇၈၂ -၂.၄၇၇ -၀.၃၀၅ -၂.၇၈၂
၁၄ စစ်တွေ   ၇၄.၇၃၈ ၇၄.၇၃၈   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၄.၆၇၂ ၇၄.၆၇၂
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၇ ၃၅.၄၀၇ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၆ -၁၆.၀၀၇
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၈၁ ၃၀.၅၀၃ ၁၅.၀၂၈ ၂၄.၈၃၀ ၃၉.၈၅၈ -၂.၉၀၆ -၆.၄၄၉ -၉.၃၅၅
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၆ ၄.၉၀၄ ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၆၀ ၁၁.၅၅၄ -၆.၆၃၆ -၀.၀၁၄ -၆.၆၅၀
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၆.၄၂၆ ၁.၉၇၈ ၁၉၈.၄၀၄ ၈၉.၀၈၀ ၃.၀၆၅ ၉၂.၁၄၅ ၁၀၇.၃၄၆ -၁.၀၈၇ ၁၀၆.၂၅၉
၁၇ တမူး ၃၃.၅၅၈ ၁.၀၉၇ ၃၄.၆၅၅ ၄၀.၇၃၁ ၁.၄၄၃ ၄၂.၁၇၄ -၇.၁၇၃ -၀.၃၄၆ -၇.၅၁၉
၁၈ ရိဒ် ၁၆၄.၃၁၅ ၀.၈၈၁ ၁၆၅.၁၉၆ ၄၈.၈၅၉ ၂.၀၂၅ ၅၀.၈၈၄ ၁၁၅.၄၅၆ -၁.၁၄၄ ၁၁၄.၃၁၂
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၃.၄၀၈ -၂၁၀.၅၄၇
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၇ ၆၉၀.၇၇၆ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၇.၃၀၅ -၁၉၀.၂၁၄
  စုစုပေါင်း ၆၄၉၈.၂၇၀ ၃၂၀၀.၁၃၁ ၉၆၉၈.၄၀၁ ၇၁၃၁.၈၃၃ ၃၃၉၉.၃၁၂ ၁၀၅၃၁.၁၄၅ -၆၃၃.၅၆၃ -၁၉၉.၁၈၁ -၈၃၂.၇၄၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages