ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၈-၁၀-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၈-၁၀-၂၀၁၈ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၁၅၅.၃၉၂ ၆၉.၈၃၁ ၂၂၅.၂၂၃ ၁၂၀.၀၀၂ ၅၇.၅၉၄ ၁၇၇.၅၉၆ ၃၅.၃၉၀ ၁၂.၂၃၇ ၄၇.၆၂၇
လွယ်ဂျယ် ၀.၉၀၇ ၀.၉၇၈ ၁.၈၈၅ ၁.၄၆၈ ၀.၆၆၉ ၂.၁၃၇ -၀.၅၆၁ ၀.၃၀၉ -၀.၂၅၂
ချင်းရွှေဟော် ၂၈.၄၄၂ ၃.၅၁၅ ၃၁.၉၅၇ ၁၅.၈၂၈ ၂.၇၀၂ ၁၈.၅၃၀ ၁၂.၆၁၄ ၀.၈၁၃ ၁၃.၄၂၇
ကံပိုက်တီ ၉.၈၉၀ ၁.၁၀၇ ၁၀.၉၉၇ ၂.၁၆၀ ၀.၉၇၈ ၃.၁၃၈ ၇.၇၃၀ ၀.၁၂၉ ၇.၈၅၉
ကျိုင်းတုံ ၀.၇၄၉ ၀.၁၃၂ ၀.၈၈၁ ၀.၀၂၂ ၀.၁၁၆ ၀.၁၃၈ ၀.၇၂၇ ၀.၀၁၆ ၀.၇၄၃
တာချီလိတ် ၀.၅၄၁ ၅.၀၀၇ ၅.၅၄၈ ၁.၁၅၅ ၁.၅၃၁ ၂.၆၈၆ -၀.၆၁၄ ၃.၄၇၆ ၂.၈၆၂
မြဝတီ ၁၂.၂၆၂ ၃၉.၄၅၂ ၅၁.၇၁၄ ၆.၀၇၀ ၃၄.၈၇၂ ၄၀.၉၄၂ ၆.၁၉၂ ၄.၅၈၀ ၁၀.၇၇၂
ကော့သောင်း ၂၆.၄၅၅ ၃.၀၄၉ ၂၉.၅၀၄ ၁၂.၀၄၀ ၀.၉၅၄ ၁၂.၉၉၄ ၁၄.၄၁၅ ၂.၀၉၅ ၁၆.၅၁၀
မြိတ် ၂.၃၀၅ ၇.၄၀၀ ၉.၇၀၅ ၆.၁၈၆ ၂.၉၃၈ ၉.၁၂၄ -၃.၈၈၁ ၄.၄၆၂ ၀.၅၈၁
၁၀ ထီးခီး ၁.၄၄၉ ၀.၂၅၅ ၁.၇၀၄ ၂၁၂.၉၀၂ ၀.၈၆၇ ၂၁၃.၇၆၉ -၂၁၁.၄၅၃ -၀.၆၁၂ -၂၁၂.၀၆၅
၁၁ မောတောင် ၁.၂၇၀ ၀.၄၆၄ ၁.၇၃၄ ၀.၉၁၁ ၀.၆၀၄ ၁.၅၁၅ ၀.၃၅၉ -၀.၁၄၀ ၀.၂၁၉
၁၂ မယ်စဲ့ ၀.၁၁၆ ၀.၀၂၈ ၀.၁၄၄ ၀.၀၃၅ ၀.၀၂၄ ၀.၀၅၉ ၀.၀၈၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၈၅
၁၃ စစ်တွေ ၁.၁၅၉   ၁.၁၅၉ ၀.၅၀၇ ၀.၀၁၈ ၀.၅၂၅ ၀.၆၅၂ -၀.၀၁၈ ၀.၆၃၄
၁၄ ​မောင်တော ၀.၆၀၈ ၀.၀၀၂ ၀.၆၁၀ ၀.၄၁၇   ၀.၄၁၇ ၀.၁၉၁ ၀.၀၀၂ ၀.၁၉၃
၁၅ တမူး ၃.၂၁၃ ၀.၀၁၂ ၃.၂၂၅ ၅.၁၆၅ ၀.၁၁၅ ၅.၂၈၀ -၁.၉၅၂ -၀.၁၀၃ -၂.၀၅၅
၁၆ ရိဒ် ၀.၆၈၃ ၀.၂၀၄ ၀.၈၈၇ ၀.၈၄၀ ၁.၁၆၅ ၂.၀၀၅ -၀.၁၅၇ -၀.၉၆၁ -၁.၁၁၈
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၂၄၅.၄၄၁ ၁၃၁.၄၃၆ ၃၇၆.၈၇၇ ၃၈၅.၇၀၈ ၁၀၅.၁၄၇ ၄၉၀.၈၅၅ -၁၄၀.၂၆၇ ၂၆.၂၈၉ -၁၁၃.၉၇၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages