ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၂၃-၈-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၂၃-၈-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၇၆၄.၁၂၄ ၁၅၉၇.၁၈၅ ၄၃၆၁.၃၀၉ ၄၀၆၆.၁၁၄ ၁၄၉၀.၄၃၉ ၅၅၅၆.၅၅၃ -၁၃၀၁.၉၉၀ ၁၀၆.၇၄၆ -၁၁၉၅.၂၄၄
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၂၀.၅၈၄ ၁၇.၁၁၈ ၁၃၇.၇၀၂ ၂၀၅.၉၃၅ ၁၁.၉၂၆ ၂၁၇.၈၆၁ -၈၅.၃၅၁ ၅.၁၉၂ -၈၀.၁၅၉
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၄၂၁.၃၆၆ ၆၈.၈၄၇ ၄၉၀.၂၁၃ ၃၈၆.၄၃၄ ၃၅.၁၆၈ ၄၂၁.၆၀၂ ၃၄.၉၃၂ ၃၃.၆၇၉ ၆၈.၆၁၁
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၅.၆၈၈ ၂၈.၃၄၂ ၂၈၄.၀၃၀ ၁၁၆.၃၁၂ ၂၂.၉၆၆ ၁၃၉.၂၇၈ ၁၃၉.၃၇၆ ၅.၃၇၆ ၁၄၄.၇၅၂
က်ိဳင္းတံု ၆.၁၈၄ ၁.၃၉၅ ၇.၅၇၉ ၀.၂၆၁ ၁.၈၀၂ ၂.၀၆၃ ၅.၉၂၃ -၀.၄၀၇ ၅.၅၁၆
တာခ်ီလိတ္ ၁၈.၀၄၆ ၆၂.၅၁၆ ၈၀.၅၆၂ ၁၃.၃၀၃ ၆၈.၆၀၀ ၈၁.၉၀၃ ၄.၇၄၃ -၆.၀၈၄ -၁.၃၄၁
ျမ၀တီ ၁၈၆.၁၄၀ ၆၆၆.၀၄၁ ၈၅၂.၁၈၁ ၈၀.၃၅၉ ၇၂၅.၉၁၅ ၈၀၆.၂၇၄ ၁၀၅.၇၈၁ -၅၉.၈၇၄ ၄၅.၉၀၇
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၈.၉၂၃ ၃၃.၉၁၆ ၁၉၂.၈၃၉ ၁၃၂.၂၃၇ ၄၀.၉၄၆ ၁၇၃.၁၈၃ ၂၆.၆၈၆ -၇.၀၃၀ ၁၉.၆၅၆
ျမိတ္ ၁၁၉.၄၂၁ ၁၀၂.၈၁၂ ၂၂၂.၂၃၃ ၁၈၅.၄၀၀ ၆၄.၈၀၇ ၂၅၀.၂၀၇ -၆၅.၉၇၉ ၃၈.၀၀၅ -၂၇.၉၇၄
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၂၀၉၆.၈၂၃ ၁၄၃.၂၅၉ ၂၂၄၀.၀၈၂ ၆.၉၀၅ ၁၁၈.၉၉၄ ၁၂၅.၈၉၉ ၂၀၈၉.၉၁၈ ၂၄.၂၆၅ ၂၁၁၄.၁၈၃
၁၁ ေမာေတာင္ ၁၀.၇၃၁ ၆.၅၇၆ ၁၇.၃၀၇ ၅.၃၈၄ ၃.၂၀၉ ၈.၅၉၃ ၅.၃၄၇ ၃.၃၆၇ ၈.၇၁၄
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၄ ၀.၂၇၈ ၁.၃၄၂ ၀.၄၂၁ ၀.၆၄၅ ၁.၀၆၆ ၀.၆၄၃ -၀.၃၆၇ ၀.၂၇၆
၁၃ စစ္ေတြ ၁၁.၅၈၃ ၁.၂၃၀ ၁၂.၈၁၃ ၁၃.၆၉၃ ၅၀.၂၅၆ ၆၃.၉၄၉ -၂.၁၁၀ -၄၉.၀၂၆ -၅၁.၁၃၆
၁၄ ေမာင္ေတာ ၈.၁၉၅ ၀.၀၅၅ ၈.၂၅၀ ၁၃.၂၃၃   ၁၃.၂၃၃ -၅.၀၃၈ ၀.၀၅၅ -၄.၉၈၃
၁၅ တမူး ၈၇.၇၆၉ ၀.၉၆၉ ၈၈.၇၃၈ ၇၉.၃၆၁ ၁.၉၅၃ ၈၁.၃၁၄ ၈.၄၀၈ -၀.၉၈၄ ၇.၄၂၄
၁၆ ရိဒ္ ၇၃.၄၅၈ ၂၀.၈၄၅ ၉၄.၃၀၃ ၂၀.၀၈၇ ၂၀.၃၇၈ ၄၀.၄၆၅ ၅၃.၃၇၁ ၀.၄၆၇ ၅၃.၈၃၈
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၆၃၄၀.၀၉၉ ၂၇၅၁.၃၈၄ ၉၀၉၁.၄၈၃ ၅၃၂၅.၄၃၉ ၂၆၅၈.၀၀၆ ၇၉၈၃.၄၄၅ ၁၀၁၄.၆၆၀ ၉၃.၃၇၈ ၁၁၀၈.၀၃၈

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages