ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၂၀ မှ ၂၄-၉-၂၀၂၁ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၉-၂၀၂၀ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၄၄၆.၃၉၄ ၁၃၁၆.၅၆၃ ၄၇၆၂.၉၅၇ ၃၈၀၆.၄၀၅ ၁၉၈၃.၅၁၂ ၅၇၈၉.၉၁၇ -၃၆၀.၀၁၁ -၆၆၆.၉၄၉ -၁၀၂၆.၉၆၀
မူဆယ် ၂၆၄၅.၀၈၃ ၁၁၅၇.၁၀၅ ၃၈၀၂.၁၈၈ ၃၀၀၉.၃၄၆ ၁၈၁၃.၄၉၆ ၄၈၂၂.၈၄၂ -၃၆၄.၂၆၃ -၆၅၆.၃၉၁ -၁၀၂၀.၆၅၄
လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၄၂.၁၀၀ ၂၁၅.၁၉၆ ၁၁၁.၇၃၂ ၂၇.၅၅၅ ၁၃၉.၂၈၇ ၆၁.၃၆၄ ၁၄.၅၄၅ ၇၅.၉၀၉
ချင်းရွှေဟော် ၃၄၉.၃၂၂ ၁၁၀.၀၁၇ ၄၅၉.၃၃၉ ၄၂၀.၁၀၄ ၁၁၅.၆၅၉ ၅၃၅.၇၆၃ -၇၀.၇၈၂ -၅.၆၄၂ -၇၆.၄၂၄
ကံပိုက်တီ ၂၆၆.၄၅၁ ၄.၀၃၆ ၂၇၀.၄၈၇ ၂၆၂.၃၃၈ ၁၈.၅၃၉ ၂၈၀.၈၇၇ ၄.၁၁၃ -၁၄.၅၀၃ -၁၀.၃၉၀
ကျိုင်းတုံ ၁၂.၄၄၂ ၃.၃၀၅ ၁၅.၇၄၇ ၂.၈၈၅ ၂.၁၅၃ ၅.၀၃၈ ၉.၅၅၇ ၁.၁၅၂ ၁၀.၇၀၉
စစ်တွေ         ၆.၁၁၀ ၆.၁၁၀   -၆.၁၁၀ -၆.၁၁၀
  မြန်မာ-ထိုင်း ၂၈၃၈.၄၇၀ ၁၃၆၂.၆၀၁ ၄၂၀၁.၀၇၁ ၂၇၇၅.၄၆၂ ၁၁၁၀.၆၈၈ ၃၈၈၆.၁၅၀ ၆၃.၀၀၈ ၂၅၁.၉၁၃ ၃၁၄.၉၂၁
တာချီလိတ် ၁၅၇.၀၉၉ ၆၁.၅၂၁ ၂၁၈.၆၂၀ ၆၈.၂၀၅ ၇၃.၆၈၅ ၁၄၁.၈၉၀ ၈၈.၈၉၄ -၁၂.၁၆၄ ၇၆.၇၃၀
မြဝတီ ၈၅၈.၁၄၈ ၁၀၄၃.၅၀၁ ၁၉၀၁.၆၄၉ ၃၈၁.၅၄၆ ၈၁၄.၆၂၅ ၁၁၉၆.၁၇၁ ၄၇၆.၆၀၂ ၂၂၈.၈၇၆ ၇၀၅.၄၇၈
ကော့သောင်း ၂၃၁.၀၉၀ ၅၇.၅၀၉ ၂၈၈.၅၉၉ ၂၆၁.၁၁၆ ၉၄.၂၃၃ ၃၅၅.၃၄၉ -၃၀.၀၂၆ -၃၆.၇၂၄ -၆၆.၇၅၀
၁၀ မြိတ် ၄၉.၁၈၉ ၇၈.၅၄၂ ၁၂၇.၇၃၁ ၅၅.၁၆၆ ၈၁.၇၇၅ ၁၃၆.၉၄၁ -၅.၉၇၇ -၃.၂၃၃ -၉.၂၁၀
၁၁ ထီးခီး ၁၅၃၁.၂၂၉ ၄၄.၁၆၁ ၁၅၇၅.၃၉၀ ၁၉၉၄.၄၇၆ ၄၀.၀၆၅ ၂၀၃၄.၅၄၁ -၄၆၃.၂၄၇ ၄.၀၉၆ -၄၅၉.၁၅၁
၁၂ မောတောင် ၁၁.၇၁၅ ၂.၆၂၉ ၁၄.၃၄၄ ၁၂.၄၇၅ ၅.၉၃၇ ၁၈.၄၁၂ -၀.၇၆၀ -၃.၃၀၈ -၄.၀၆၈
၁၃ မယ်စဲ့       ၂.၄၇၈ ၀.၃၀၂ ၂.၇၈၀ -၂.၄၇၈ -၀.၃၀၂ -၂.၇၈၀
၁၄ စစ်တွေ   ၇၄.၇၃၈ ၇၄.၇၃၈   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၇၄.၆၇၂ ၇၄.၆၇၂
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၁၆.၉၈၀ ၁၈.၄၂၇ ၃၅.၄၀၇ ၂၆.၅၂၁ ၂၄.၈၉၃ ၅၁.၄၁၄ -၉.၅၄၁ -၆.၄၆၆ -၁၆.၀၀၇
၁၅ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၁၈.၃၈၁ ၃၀.၅၀၃ ၁၅.၀၂၆ ၂၄.၈၃၁ ၃၉.၈၅၇ -၂.၉၀၄ -၆.၄၅၀ -၉.၃၅၄
၁၆ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၆ ၄.၉၀၄ ၁၁.၄၉၅ ၀.၀၆၂ ၁၁.၅၅၇ -၆.၆၃၇ -၀.၀၁၆ -၆.၆၅၃
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၁၉၆.၄၂၆ ၁.၉၇၈ ၁၉၈.၄၀၄ ၈၉.၀၈၀ ၃.၀၆၅ ၉၂.၁၄၅ ၁၀၇.၃၄၆ -၁.၀၈၇ ၁၀၆.၂၅၉
၁၇ တမူး ၃၃.၂၇၇ ၁.၀၉၇ ၃၄.၃၇၄ ၄၀.၅၈၆ ၁.၀၃၉ ၄၁.၆၂၅ -၇.၃၀၉ ၀.၀၅၈ -၇.၂၅၁
၁၈ ရိဒ် ၁၆၃.၁၄၉ ၀.၈၈၁ ၁၆၄.၀၃၀ ၄၈.၄၉၄ ၂.၀၂၆ ၅၀.၅၂၀ ၁၁၄.၆၅၅ -၁.၁၄၅ ၁၁၃.၅၁၀
၁၉ ထန်တလန်                  
  မြန်မာ-လာအို       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
၂၀ ကျိုင်းလပ်       ၀.၄၁၀   ၀.၄၁၀ -၀.၄၁၀   -၀.၄၁၀
  မြန်မာ-စင်္ကာပူ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၃၃.၉၅၅ ၂၇၇.၁၅၄ ၇၁၁.၁၀၉ -၄၃၃.၉၅၅ ၂၂၃.၄၀၈ -၂၁၀.၅၄၇
၂၁ ထီးခီး       ၁၆.၄၃၆   ၁၆.၄၃၆ -၁၆.၄၃၆   -၁၆.၄၃၆
၂၂ မြိတ်         ၃.၆၂၉ ၃.၆၂၉   -၃.၆၂၉ -၃.၆၂၉
၂၃ မူဆယ်         ၀.၂၆၉ ၀.၂၆၉   -၀.၂၆၉ -၀.၂၆၉
၂၄ စစ်တွေ   ၅၀၀.၅၆၂ ၅၀၀.၅၆၂ ၄၁၇.၅၁၉ ၂၇၃.၂၅၆ ၆၉၀.၇၇၅ -၄၁၇.၅၁၉ ၂၂၇.၃၀၆ -၁၉၀.၂၁၃
  စုစုပေါင်း ၆၄၉၈.၂၇၀ ၃၂၀၀.၁၃၁ ၉၆၉၈.၄၀၁ ၇၁၃၁.၈၃၃ ၃၃၉၉.၃၁၂ ၁၀၅၃၁.၁၄၅ -၆၃၃.၅၆၃ -၁၉၉.၁၈၁ -၈၃၂.၇၄၄

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages