ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၅-၆-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၅-၆-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၁၇၇.၂၀၀ ၁၁၈၉.၉၉၅ ၃၃၆၇.၁၉၅ ၂၂၉၄.၃၀၇ ၁၂၀၆.၂၇၁ ၃၅၀၀.၅၇၈ -၁၁၇.၁၀၇ -၁၆.၂၇၆ -၁၃၃.၃၈၃
လွယ်ဂျယ် ၉၈.၅၂၃ ၁၆.၇၃၂ ၁၁၅.၂၅၅ ၁၁၈.၁၁၄ ၁၂.၀၅၃ ၁၃၀.၁၆၇ -၁၉.၅၉၁ ၄.၆၇၉ -၁၄.၉၁၂
ချင်းရွှေဟော် ၂၈၀.၄၂၀ ၇၁.၂၅၇ ၃၅၁.၆၇၇ ၃၄၇.၄၆၃ ၄၃.၂၁၀ ၃၉၀.၆၇၃ -၆၇.၀၄၃ ၂၈.၀၄၇ -၃၈.၉၉၆
ကံပိုက်တီ ၂၃၁.၃၆၈ ၁၂.၅၅၁ ၂၄၃.၉၁၉ ၂၄၄.၅၂၀ ၂၁.၇၀၈ ၂၆၆.၂၂၈ -၁၃.၁၅၂ -၉.၁၅၇ -၂၂.၃၀၉
ကျိုင်းတုံ ၂.၅၇၇ ၁.၅၁၇ ၄.၀၉၄ ၄.၈၈၇ ၁.၀၇၈ ၅.၉၆၅ -၂.၃၁၀ ၀.၄၃၉ -၁.၈၇၁
တာချီလိတ် ၅၃.၈၄၆ ၅၁.၁၈၃ ၁၀၅.၀၂၉ ၁၁.၆၅၁ ၄၈.၁၇၇ ၅၉.၈၂၈ ၄၂.၁၉၅ ၃.၀၀၆ ၄၅.၂၀၁
မြဝတီ ၂၉၁.၄၂၅ ၅၅၀.၅၆၇ ၈၄၁.၉၉၂ ၁၀၄.၉၃၀ ၅၁၄.၄၆၅ ၆၁၉.၃၉၅ ၁၈၆.၄၉၅ ၃၆.၁၀၂ ၂၂၂.၅၉၇
ကော့သောင်း ၂၃၈.၆၃၉ ၇၄.၉၀၇ ၃၁၃.၅၄၆ ၁၅၅.၁၇၁ ၂၆.၈၉၉ ၁၈၂.၀၇၀ ၈၃.၄၆၈ ၄၈.၀၀၈ ၁၃၁.၄၇၆
မြိတ် ၄၇.၀၂၇ ၇၅.၁၂၈ ၁၂၂.၁၅၅ ၉၉.၄၉၇ ၉၀.၆၉၀ ၁၉၀.၁၈၇ -၅၂.၄၇၀ -၁၅.၅၆၂ -၆၈.၀၃၂
၁၀ ထီးခီး ၁၃၇၄.၇၁၁ ၁၈.၄၇၂ ၁၃၉၃.၁၈၃ ၁၈၅၆.၇၃၇ ၁၄၁.၈၅၄ ၁၉၉၈.၅၉၁ -၄၈၂.၀၂၆ -၁၂၃.၃၈၂ -၆၀၅.၄၀၈
၁၁ မောတောင် ၉.၀၄၅ ၃.၆၄၃ ၁၂.၆၈၈ ၉.၁၄၁ ၅.၉၇၈ ၁၅.၁၁၉ -၀.၀၉၆ -၂.၃၃၅ -၂.၄၃၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၃ ၀.၂၁၈ ၁.၂၈၁ ၁.၃၀၂ ၀.၀၅၉ ၁.၃၆၁
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၃၅၂ ၃၀၄.၁၆၁ ၇၃၆.၅၁၃ ၈.၄၂၄ ၁.၂၁၆ ၉.၆၄၀ ၄၂၃.၉၂၈ ၃၀၂.၉၄၅ ၇၂၆.၈၇၃
၁၄ ​မောင်တော ၉.၉၃၁ ၀.၀၄၆ ၉.၉၇၇ ၅.၇၆၁ ၀.၀၄၉ ၅.၈၁၀ ၄.၁၇၀ -၀.၀၀၃ ၄.၁၆၇
၁၅ တမူး ၃၆.၃၇၅ ၀.၄၁၇ ၃၆.၇၉၂ ၇၈.၉၃၀ ၀.၈၀၅ ၇၉.၇၃၅ -၄၂.၅၅၅ -၀.၃၈၈ -၄၂.၉၄၃
၁၆ ရိဒ် ၃၈.၉၉၀ ၂.၀၁၃ ၄၁.၀၀၃ ၄၉.၂၁၇ ၁၆.၇၇၉ ၆၅.၉၉၆ -၁၀.၂၂၇ -၁၄.၇၆၆ -၂၄.၉၉၃
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၃၂၅.၂၀၅ ၂၃၇၂.၈၆၆ ၇၆၉၈.၀၇၁ ၅၃၈၉.၈၁၃ ၂၁၃၁.၄၅၀ ၇၅၂၁.၂၆၃ -၆၄.၆၀၈ ၂၄၁.၄၁၆ ၁၇၆.၈၀၈

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages