ကာလတူ နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ပိုု႔ကုုန္၊ သြင္းကုုန္၊ ကုုန္သြယ္မွဳအေျခအေနမ်ားအား ယခင္ႏွစ္ႏွင့္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ စခန္းအမည္ (၁-၁၀-၂၀၁၈ မွ ၁၂-၇-၂၀၁၉ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၇ မွ ၁၂-၇-၂၀၁၈ ထိ) ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ (တိုး/ေလ်ာ့)
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ ကုန္သြယ္မႈ
ပမာဏ
မူဆယ္ ၂၅၄၃.၁၄၉ ၁၃၉၅.၂၀၀ ၃၉၃၈.၃၄၉ ၃၄၉၆.၁၈၅ ၁၃၂၀.၂၉၄ ၄၈၁၆.၄၇၉ -၉၅၃.၀၃၆ ၇၄.၉၀၆ -၈၇၈.၁၃၀
လြယ္ဂ်ယ္ ၁၁၉.၈၇၉ ၁၅.၅၉၄ ၁၃၅.၄၇၃ ၁၉၇.၇၇၄ ၉.၉၈၄ ၂၀၇.၇၅၈ -၇၇.၈၉၅ ၅.၆၁၀ -၇၂.၂၈၅
ခ်င္းေရႊေဟာ္ ၃၉၁.၂၄၉ ၅၅.၈၇၁ ၄၄၇.၁၂၀ ၃၅၉.၁၁၄ ၃၀.၆၁၄ ၃၈၉.၇၂၈ ၃၂.၁၃၅ ၂၅.၂၅၇ ၅၇.၃၉၂
ကန္ပိုက္တီး ၂၅၀.၆၈၅ ၂၄.၉၃၀ ၂၇၅.၆၁၅ ၁၁၃.၆၀၁ ၂၀.၈၁၈ ၁၃၄.၄၁၉ ၁၃၇.၀၈၄ ၄.၁၁၂ ၁၄၁.၁၉၆
က်ိဳင္းတံု ၅.၆၄၅ ၁.၂၄၇ ၆.၈၉၂ ၀.၂၃၃ ၁.၄၄၉ ၁.၆၈၂ ၅.၄၁၂ -၀.၂၀၂ ၅.၂၁၀
တာခ်ီလိတ္ ၁၅.၁၇၁ ၅၆.၁၃၁ ၇၁.၃၀၂ ၁၁.၀၁၀ ၆၂.၉၀၁ ၇၃.၉၁၁ ၄.၁၆၁ -၆.၇၇၀ -၂.၆၀၉
ျမ၀တီ ၁၄၈.၉၆၀ ၅၉၄.၄၁၅ ၇၄၃.၃၇၅ ၇၂.၇၅၁ ၆၆၀.၈၅၈ ၇၃၃.၆၀၉ ၇၆.၂၀၉ -၆၆.၄၄၃ ၉.၇၆၆
ေကာ့ေသာင္း ၁၅၆.၅၄၄ ၃၀.၉၅၀ ၁၈၇.၄၉၄ ၁၂၈.၇၆၀ ၃၈.၉၀၁ ၁၆၇.၆၆၁ ၂၇.၇၈၄ -၇.၉၅၁ ၁၉.၈၃၃
ျမိတ္ ၁၁၈.၁၆၇ ၉၃.၅၉၄ ၂၁၁.၇၆၁ ၁၆၄.၃၅၃ ၅၈.၈၃၃ ၂၂၃.၁၈၆ -၄၆.၁၈၆ ၃၄.၇၆၁ -၁၁.၄၂၅
၁၀ နဘုလယ္/
ထီးခီး
၁၈၅၈.၃၉၇ ၁၄၂.၄၄၇ ၂၀၀၀.၈၄၄ ၃.၅၁၆ ၁၁၇.၇၃၉ ၁၂၁.၂၅၅ ၁၈၅၄.၈၈၁ ၂၄.၇၀၈ ၁၈၇၉.၅၈၉
၁၁ ေမာေတာင္ ၉.၈၄၂ ၆.၂၉၆ ၁၆.၁၃၈ ၄.၉၄၈ ၂.၃၃၉ ၇.၂၈၇ ၄.၈၉၄ ၃.၉၅၇ ၈.၈၅၁
၁၂ မယ္စဲ့ ၁.၀၆၃ ၀.၂၄၂ ၁.၃၀၅ ၀.၄၀၉ ၀.၆၀၈ ၁.၀၁၇ ၀.၆၅၄ -၀.၃၆၆ ၀.၂၈၈
၁၃ စစ္ေတြ ၁၀.၁၄၁ ၁.၂၂၀ ၁၁.၃၆၁ ၁၂.၄၃၉ ၂.၄၄၄ ၁၄.၈၈၃ -၂.၂၉၈ -၁.၂၂၄ -၃.၅၂၂
၁၄ ေမာင္ေတာ ၆.၈၈၁ ၀.၀၅၂ ၆.၉၃၃ ၁၁.၉၂၀   ၁၁.၉၂၀ -၅.၀၃၉ ၀.၀၅၂ -၄.၉၈၇
၁၅ တမူး ၈၃.၁၆၆ ၀.၉၁၂ ၈၄.၀၇၈ ၆၄.၄၈၀ ၁.၇၉၆ ၆၆.၂၇၆ ၁၈.၆၈၆ -၀.၈၈၄ ၁၇.၈၀၂
၁၆ ရိဒ္ ၅၉.၂၂၇ ၁၈.၇၃၅ ၇၇.၉၆၂ ၁၈.၈၇၈ ၁၈.၅၃၇ ၃၇.၄၁၅ ၄၀.၃၄၉ ၀.၁၉၈ ၄၀.၅၄၇
၁၇ ထန္တလန္         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   -၀.၀၀၂ -၀.၀၀၂
  စုစုေပါင္း ၅၇၇၈.၁၆၆ ၂၄၃၇.၈၃၆ ၈၂၁၆.၀၀၂ ၄၆၆၀.၃၇၁ ၂၃၄၈.၁၁၇ ၇၀၀၈.၄၈၈ ၁၁၁၇.၇၉၅ ၈၉.၇၁၉ ၁၂၀၇.၅၁၄

ဇစ္ျမစ္ - Customs

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုုန္သြယ္မွဳပမာဏ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

ပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလုုိက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

Pages