ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၁၀-၆-၂၀၂၂ ထိ) (၁-၄-၂၀၂၁ မှ ၁၀-၆-၂၀၂၁ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
  မြန်မာ-တရုတ် ၃၅၀.၅၈၁ ၅၈.၉၆၉ ၄၀၉.၅၅၀ ၅၁၃.၇၆၅ ၂၁၃.၄၁၅ ၇၂၇.၁၈၀ -၁၆၃.၁၈၄ -၁၅၄.၄၄၆ -၃၁၇.၆၃၀
မူဆယ် ၂၇၉.၉၅၅ ၃၃.၈၄၀ ၃၁၃.၇၉၅ ၄၁၆.၀၅၃ ၁၇၁.၉၃၉ ၅၈၇.၉၉၂ -၁၃၆.၀၉၈ -၁၃၈.၀၉၉ -၂၇၄.၁၉၇
လွယ်ဂျယ် ၂၉.၉၆၅ ၁၁.၄၈၃ ၄၁.၄၄၈ ၂၇.၂၃၆ ၉.၃၇၂ ၃၆.၆၀၈ ၂.၇၂၉ ၂.၁၁၁ ၄.၈၄၀
ချင်းရွှေဟော် ၉.၇၉၆ ၁၀.၇၁၉ ၂၀.၅၁၅ ၄၃.၈၂၈ ၃၁.၁၉၄ ၇၅.၀၂၂ -၃၄.၀၃၂ -၂၀.၄၇၅ -၅၄.၅၀၇
ကံပိုက်တီ ၂၉.၀၂၀ ၂.၁၆၉ ၃၁.၁၈၉ ၂၃.၁၄၅ ၀.၁၉၅ ၂၃.၃၄၀ ၅.၈၇၅ ၁.၉၇၄ ၇.၈၄၉
ကျိုင်းတုံ ၁.၈၄၅ ၀.၇၅၈ ၂.၆၀၃ ၃.၅၀၃ ၀.၇၁၅ ၄.၂၁၈ -၁.၆၅၈ ၀.၀၄၃ -၁.၆၁၅
  မြန်မာ-ထိုင်း ၆၉၃.၉၆၀ ၂၉၆.၇၁၃ ၉၉၀.၆၇၃ ၅၆၅.၇၄၉ ၂၇၃.၉၉၉ ၈၃၉.၇၄၈ ၁၂၈.၂၁၁ ၂၂.၇၁၄ ၁၅၀.၉၂၅
တာချီလိတ် ၂၀.၅၉၀ ၁၈.၅၆၇ ၃၉.၁၅၇ ၁၄.၀၈၆ ၁၄.၁၁၄ ၂၈.၂၀၀ ၆.၅၀၄ ၄.၄၅၃ ၁၀.၉၅၇
မြဝတီ ၂၁၄.၃၄၇ ၂၅၃.၂၆၉ ၄၆၇.၆၁၆ ၂၅၁.၈၂၀ ၂၀၄.၀၄၈ ၄၅၅.၈၆၈ -၃၇.၄၇၃ ၄၉.၂၂၁ ၁၁.၇၄၈
ကော့သောင်း ၂၁.၈၀၈ ၄.၀၂၅ ၂၅.၈၃၃ ၂၉.၂၁၇ ၁၈.၇၁၇ ၄၇.၉၃၄ -၇.၄၀၉ -၁၄.၆၉၂ -၂၂.၁၀၁
မြိတ် ၂.၇၀၈ ၁၇.၈၁၁ ၂၀.၅၁၉ ၁၂.၀၀၉ ၇.၆၀၃ ၁၉.၆၁၂ -၉.၃၀၁ ၁၀.၂၀၈ ၀.၉၀၇
ထီးခီး ၄၃၃.၈၀၀ ၂.၉၇၁ ၄၃၆.၇၇၁ ၂၅၆.၆၉၇ ၂၂.၀၅၀ ၂၇၈.၇၄၇ ၁၇၇.၁၀၃ -၁၉.၀၇၉ ၁၅၈.၀၂၄
မောတောင် ၀.၇၀၇ ၀.၀၇၀ ၀.၇၇၇ ၁.၉၂၀ ၁.၄၅၇ ၃.၃၇၇ -၁.၂၁၃ -၁.၃၈၇ -၂.၆၀၀
မယ်စဲ့                  
  မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ၇.၅၅၉ ၀.၀၂၀ ၇.၅၇၉ ၅.၄၂၇ ၀.၀၄၆ ၅.၄၇၃ ၂.၁၃၂ -၀.၀၂၆ ၂.၁၀၆
စစ်တွေ ၁.၉၅၉ ၆.၅၀၁ ၈.၄၆၀ ၃.၃၈၈ ၂၂၀.၁၆၈ ၂၂၃.၅၅၆ -၁.၄၂၉ -၂၁၃.၆၆၇ -၂၁၅.၀၉၆
  စစ်တွေ (ပုံမှန်) ၁.၉၅၉ ၀.၀၀၂ ၁.၉၆၁ ၃.၃၈၈ ၀.၀၀၇ ၃.၃၉၅ -၁.၄၂၉ -၀.၀၀၅ -၁.၄၃၄
  ကျောက်ဖြူဇုန်မှစာရင်း   ၆.၄၉၉ ၆.၄၉၉   ၂၂၀.၁၆၁ ၂၂၀.၁၆၁   -၂၁၃.၆၆၂ -၂၁၃.၆၆၂
​မောင်တော ၅.၆၀၀ ၀.၀၁၈ ၅.၆၁၈ ၂.၀၃၉ ၀.၀၃၉ ၂.၀၇၈ ၃.၅၆၁ -၀.၀၂၁ ၃.၅၄၀
  မြန်မာ-အိန္ဒိယ ၃.၇၇၈ ၀.၆၁၁ ၄.၃၈၉ ၃၂.၇၉၄ ၀.၅၆၆ ၃၃.၃၆၀ -၂၉.၀၁၆ ၀.၀၄၅ -၂၈.၉၇၁
တမူး ၃.၇၇၈ ၀.၆၁၁ ၄.၃၈၉ ၀.၉၄၂ ၀.၂၇၀ ၁.၂၁၂ ၂.၈၃၆ ၀.၃၄၁ ၃.၁၇၇
ရိဒ်       ၃၁.၈၅၂ ၀.၂၉၆ ၃၂.၁၄၈ -၃၁.၈၅၂ -၀.၂၉၆ -၃၂.၁၄၈
  မြန်မာ-လာအို                  
ကျိုင်းလပ်                  
  စုစုပေါင်း ၁၀၅၅.၈၇၈ ၃၆၂.၈၁၂ ၁၄၁၈.၆၉၀ ၁၁၁၇.၇၃၅ ၇၀၂.၁၇၇ ၁၈၁၉.၉၁၂ -၆၁.၈၅၇ -၃၃၉.၃၆၅ -၄၀၁.၂၂၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages