ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-ဒေါ်လာသန်းပေါင်း
စဉ် စခန်းအမည် (၁-၁၀-၂၀၁၉ မှ ၁၀-၇-၂၀၂၀ ထိ) (၁-၁၀-၂၀၁၈ မှ ၁၀-၇-၂၀၁၉ ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်(တိုး/လျော့)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
မူဆယ် ၂၃၉၈.၉၂၀ ၁၄၁၁.၈၂၀ ၃၈၁၀.၇၄၀ ၂၅၃၉.၆၁၅ ၁၃၈၀.၉၁၁ ၃၉၂၀.၅၂၆ -၁၄၀.၆၉၅ ၃၀.၉၀၉ -၁၀၉.၇၈၆
လွယ်ဂျယ် ၁၀၁.၆၄၂ ၂၁.၀၅၁ ၁၂၂.၆၉၃ ၁၁၉.၈၄၆ ၁၄.၉၂၄ ၁၃၄.၇၇၀ -၁၈.၂၀၄ ၆.၁၂၇ -၁၂.၀၇၇
ချင်းရွှေဟော် ၃၃၁.၅၂၂ ၈၆.၃၃၆ ၄၁၇.၈၅၈ ၃၈၉.၂၀၄ ၅၈.၈၃၀ ၄၄၈.၀၃၄ -၅၇.၆၈၂ ၂၇.၅၀၆ -၃၀.၁၇၆
ကံပိုက်တီ ၂၄၄.၄၉၅ ၁၆.၀၅၅ ၂၆၀.၅၅၀ ၂၄၉.၈၆၆ ၂၄.၉၀၀ ၂၇၄.၇၆၆ -၅.၃၇၁ -၈.၈၄၅ -၁၄.၂၁၆
ကျိုင်းတုံ ၂.၆၄၀ ၁.၆၉၉ ၄.၃၃၉ ၅.၆၃၂ ၁.၂၂၉ ၆.၈၆၁ -၂.၉၉၂ ၀.၄၇၀ -၂.၅၂၂
တာချီလိတ် ၆၀.၀၆၄ ၆၁.၅၂၈ ၁၂၁.၅၉၂ ၁၅.၁၃၃ ၅၅.၆၈၄ ၇၀.၈၁၇ ၄၄.၉၃၁ ၅.၈၄၄ ၅၀.၇၇၅
မြဝတီ ၃၂၂.၈၁၂ ၆၃၂.၉၃၀ ၉၅၅.၇၄၂ ၁၄၆.၄၇၅ ၅၈၉.၆၄၄ ၇၃၆.၁၁၉ ၁၇၆.၃၃၇ ၄၃.၂၈၆ ၂၁၉.၆၂၃
ကော့သောင်း ၂၄၁.၇၇၇ ၈၉.၂၇၂ ၃၃၁.၀၄၉ ၁၅၆.၄၂၈ ၃၀.၇၉၇ ၁၈၇.၂၂၅ ၈၅.၃၄၉ ၅၈.၄၇၅ ၁၄၃.၈၂၄
မြိတ် ၅၃.၆၄၄ ၇၇.၁၈၉ ၁၃၀.၈၃၃ ၁၁၇.၄၃၈ ၉၂.၄၃၅ ၂၀၉.၈၇၃ -၆၃.၇၉၄ -၁၅.၂၄၆ -၇၉.၀၄၀
၁၀ ထီးခီး ၁၅၆၉.၈၆၄ ၃၉.၆၈၉ ၁၆၀၉.၅၅၃ ၂၀၀၂.၈၁၇ ၁၄၂.၄၄၅ ၂၁၄၅.၂၆၂ -၄၃၂.၉၅၃ -၁၀၂.၇၅၆ -၅၃၅.၇၀၉
၁၁ မောတောင် ၉.၄၄၆ ၃.၆၇၇ ၁၃.၁၂၃ ၉.၈၂၁ ၆.၂၄၃ ၁၆.၀၆၄ -၀.၃၇၅ -၂.၅၆၆ -၂.၉၄၁
၁၂ မယ်စဲ့ ၂.၃၆၅ ၀.၂၇၇ ၂.၆၄၂ ၁.၀၆၈ ၀.၂၄၃ ၁.၃၁၁ ၁.၂၉၇ ၀.၀၃၄ ၁.၃၃၁
၁၃ စစ်တွေ ၄၃၂.၅၄၇ ၃၀၄.၁၈၁ ၇၃၆.၇၂၈ ၁၀.၀၁၅ ၁.၂၂၂ ၁၁.၂၃၇ ၄၂၂.၅၃၂ ၃၀၂.၉၅၉ ၇၂၅.၄၉၁
၁၄ ​မောင်တော ၁၁.၄၉၄ ၀.၀၅၇ ၁၁.၅၅၁ ၆.၇၉၈ ၀.၀၅၁ ၆.၈၄၉ ၄.၆၉၆ ၀.၀၀၆ ၄.၇၀၂
၁၅ တမူး ၃၇.၅၈၇ ၀.၉၂၄ ၃၈.၅၁၁ ၈၂.၉၄၃ ၀.၉၁၀ ၈၃.၈၅၃ -၄၅.၃၅၆ ၀.၀၁၄ -၄၅.၃၄၂
၁၆ ရိဒ် ၄၂.၁၆၅ ၂.၀၁၃ ၄၄.၁၇၈ ၅၈.၇၁၆ ၁၈.၆၈၈ ၇၇.၄၀၄ -၁၆.၅၅၁ -၁၆.၆၇၅ -၃၃.၂၂၆
၁၇ ထန်တလန်                  
၁၈ ကျိုင်းလပ် ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁       ၀.၄၁၁   ၀.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၅၈၆၃.၃၉၅ ၂၇၄၈.၆၉၈ ၈၆၁၂.၀၉၃ ၅၉၁၁.၈၁၅ ၂၄၁၉.၁၅၆ ၈၃၃၀.၉၇၁ -၄၈.၄၂၀ ၃၂၉.၅၄၂ ၂၈၁.၁၂၂

ဇစ်မြစ် - Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

ပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages