ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (နိုင်ငံအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် နိုင်ငံ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၁-၂၀၂၂  (Mini Budget) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(ဧပြီလ မှ ဖေဖော်ဝါရီလထိ)
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
AFGHANISTAN   ၀.၉၃၁ ၀.၉၃၁   ၀.၅၇၃ ၀.၅၇၃   ၀.၄၇၈ ၀.၄၇၈   ၀.၇၆၅ ၀.၇၆၅   ၀.၁၅၄ ၀.၁၅၄
ALBANIA ၀.၃၉၈ ၀.၀၃၆ ၀.၄၃၄   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
ALGERIA ၀.၆၅၀   ၀.၆၅၀ ၀.၀၄၆   ၀.၀၄၆ ၀.၀၂၀   ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၉ ၀.၅၀၅   ၀.၅၀၅
AMERICAN SAMOA   ၀.၁၂၁ ၀.၁၂၁         ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄            
ANDORRA ၀.၀၁၉ ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁             ၁.၉၈၂ ၀.၀၀၅ ၁.၉၈၇
ANGOLA ၅.၃၅၄ ၀.၀၀၀၀၂ ၅.၃၅၄ ၀.၀၆၅   ၀.၀၆၅ ၈.၈၉၇   ၈.၈၉၇ ၅.၂၂၀   ၅.၂၂၀      
ANGUILLA                              
ANTIGUA AND BARBUDA   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉         ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅      
ARGENTINA ၁.၉၉၀ ၁၂.၄၆၀ ၁၄.၄၅၀ ၁.၁၂၇ ၅၀.၈၁၈ ၅၁.၉၄၅ ၀.၇၃၆ ၂၁.၈၀၇ ၂၂.၅၄၄ ၄.၄၇၄ ၅၅.၅၂၆ ၆၀.၀၀၀ ၂.၆၂၅ ၁၉.၉၉၁ ၂၂.၆၁၆
၁၀ ARMENIA               ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၀၂ ၀.၀၀၀၂      
၁၁ ARUBA                              
၁၂ AUSTRALIA ၂၈.၉၉၈ ၁၄၁.၂၀၄ ၁၇၀.၂၀၃ ၂၉.၂၉၂ ၁၂၆.၁၅၆ ၁၅၅.၄၄၈ ၁၄.၅၉၆ ၆၇.၈၀၈ ၈၂.၄၀၄ ၃၁.၅၃၁ ၁၁၂.၇၇၆ ၁၄၄.၃၀၇ ၃၀.၂၄၆ ၁၁၅.၇၂၀ ၁၄၅.၉၆၆
၁၃ AUSTRIA ၂.၈၁၅ ၁၃.၉၈၇ ၁၆.၈၀၂ ၂.၁၅၀ ၉.၇၈၈ ၁၁.၉၃၇ ၀.၁၀၂ ၁၁.၅၆၃ ၁၁.၆၆၅ ၀.၈၁၉ ၁၁.၂၉၃ ၁၂.၁၁၂ ၂.၅၀၆ ၁၂.၁၂၁ ၁၄.၆၂၇
၁၄ AZERBAIJAN   ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃   ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၁   ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၁   ၀.၂၃၄ ၀.၂၃၄   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁
၁၅ BAHAMAS ၀.၀၀၀၁   ၀.၀၀၀၁                        
၁၆ BAHRAIN ၂၂.၆၁၈ ၂.၁၉၇ ၂၄.၈၁၅ ၂.၇၅၂   ၂.၇၅၂ ၁.၂၁၇   ၁.၂၁၇ ၂.၁၃၃ ၀.၀၁၇ ၂.၁၅၀ ၂.၀၁၈ ၈.၄၂၆ ၁၀.၄၄၄
၁၇ BANGLADESH ၆၄.၈၉၁ ၅၆.၂၇၄ ၁၂၁.၁၆၅ ၁၁၃.၈၆၇ ၄၈.၇၃၂ ၁၆၂.၅၉၉ ၅၁.၉၃၂ ၁၉.၅၈၃ ၇၁.၅၁၅ ၁၄၄.၂၁၈ ၃၆.၄၇၇ ၁၈၀.၆၉၅ ၃၉.၆၅၆ ၂၁.၂၂၈ ၆၀.၈၈၄
၁၈ BARBADOS ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇                        
၁၉ BELARUS ၀.၀၁၂ ၇.၀၁၈ ၇.၀၃၀ ၀.၁၃၇ ၄.၈၅၆ ၄.၉၉၄   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၀ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၁ ၀.၂၆၁ ၂.၀၀၀ ၂.၂၆၁
၂၀ BELGIUM ၂၄၀.၇၁၈ ၃၄.၃၇၁ ၂၇၅.၀၈၉ ၁၈၄.၂၅၃ ၂၂.၆၁၈ ၂၀၆.၈၇၀ ၁၄၅.၈၂၄ ၁၀.၈၈၉ ၁၅၆.၇၁၂ ၃၃၅.၀၆၆ ၃၃.၁၂၆ ၃၆၈.၁၉၃ ၂၂၈.၁၃၄ ၃၀.၅၆၈ ၂၅၈.၇၀၂
၂၁ BELIZE   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၄၃၄ ၀.၄၃၄   ၁.၇၄၇ ၁.၇၄၇            
၂၂ BENIN ၉.၅၈၄   ၉.၅၈၄ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၉.၂၇၆   ၉.၂၇၆ ၀.၅၀၁   ၀.၅၀၁ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀
၂၃ BERMUDA                              
၂၄ BHUTAN                              
၂၅ BOLIVIA ၀.၀၂၅ ၉.၀၃၇ ၉.၀၆၂ ၀.၀၃၄ ၁.၅၆၂ ၁.၅၉၇   ၄.၈၄၈ ၄.၈၄၈   ၂၄.၇၁၂ ၂၄.၇၁၂   ၂၆.၆၅၄ ၂၆.၆၅၄
၂၆ BOSNIA AND HERZEGOVINA   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၂၄ ၀.၀၂၄   ၀.၀၁၀ ၀.၀၁၀
၂၇ BOTSWANA       ၀.၁၆၅   ၀.၁၆၅       ၀.၁၂၅   ၀.၁၂၅ ၀.၀၅၃   ၀.၀၅၃
၂၈ BOUVET ISLAND                              
၂၉ BRAZIL ၄.၄၅၄ ၅၄.၃၈၈ ၅၈.၈၄၂ ၁.၇၅၆ ၈၈.၄၆၀ ၉၀.၂၁၇ ၀.၇၃၇ ၂၁.၉၁၅ ၂၂.၆၅၂ ၃.၁၄၀ ၇၉.၈၂၇ ၈၂.၉၆၇ ၄.၇၀၃ ၈၁.၇၁၁ ၈၆.၄၁၄
၃၀ BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORIES                              
၃၁ BRUNEI DARUSSALAM ၀.၄၁၀ ၀.၀၅၄ ၀.၄၆၄ ၀.၂၉၀ ၀.၀၂၂ ၀.၃၁၂ ၀.၂၉၂ ၅.၀၈၂ ၅.၃၇၅ ၀.၃၉၁ ၅၈.၈၇၄ ၅၉.၂၆၆ ၀.၂၂၁ ၈.၉၉၉ ၉.၂၂၀
၃၂ BULGARIA ၄.၁၂၉ ၇.၉၃၂ ၁၂.၀၆၁ ၃.၁၂၄ ၄.၀၃၀ ၇.၁၅၄ ၁၀.၄၅၁ ၁.၁၁၃ ၁၁.၅၆၄ ၁၂.၇၇၃ ၁.၈၁၉ ၁၄.၅၉၂ ၁၆.၀၁၅ ၂.၃၅၁ ၁၈.၃၆၆
၃၃ BURKINA FASO ၅.၆၄၄   ၅.၆၄၄       ၄.၃၉၀   ၄.၃၉၀            
၃၄ BURUNDI                              
၃၅ CAMBODIA ၃၀.၁၁၀ ၂.၇၁၀ ၃၂.၈၂၀ ၁၈.၇၆၉ ၁.၈၉၆ ၂၀.၆၆၅ ၃.၈၀၂ ၀.၄၄၁ ၄.၂၄၃ ၅.၃၉၈ ၀.၉၂၅ ၆.၃၂၃ ၂၂.၈၃၉ ၁.၀၀၇ ၂၃.၈၄၆
၃၆ CAMEROON ၉.၀၃၂ ၀.၁၈၂ ၉.၂၁၄   ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၂၆.၀၄၈ ၂.၈၁၁ ၂၈.၈၅၉ ၂.၇၃၉ ၀.၀၉၄ ၂.၈၃၂ ၁၃.၃၀၃ ၀.၁၄၇ ၁၃.၄၅၀
၃၇ CANADA ၈၄.၂၀၀ ၄၅.၂၆၂ ၁၂၉.၄၆၂ ၄၉.၅၁၀ ၄၁.၉၅၂ ၉၁.၄၆၂ ၃၀.၅၄၉ ၁၉.၆၀၁ ၅၀.၁၄၉ ၇၇.၈၁၉ ၈.၄၄၄ ၈၆.၂၆၃ ၅၀.၄၃၀ ၁၀.၈၂၁ ၆၁.၂၅၁
၃၈ CAPE VERDE                   ၀.၀၃၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၃၉      
၃၉ CAYMAN ISLANDS                              
၄၀ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC               ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃            
၄၁ CHAD ၀.၈၄၃   ၀.၈၄၃         ၀.၀၆၀ ၀.၀၆၀ ၀.၁၀၀   ၀.၁၀၀      
၄၂ CHILE ၁၂.၁၃၀ ၀.၈၀၆ ၁၂.၉၃၆ ၆.၉၉၈ ၀.၇၇၂ ၇.၇၇၀ ၄.၆၈၃ ၀.၁၅၂ ၄.၈၃၅ ၁၄.၇၅၀ ၀.၁၃၄ ၁၄.၈၈၄ ၉.၃၁၅ ၃.၃၂၁ ၁၂.၆၃၆
၄၃ CHINA ၅၄၂၀.၀၅၂ ၆၇၂၉.၁၇၄ ၁၂၁၄၉.၂၂၆ ၅၁၇၉.၇၃၃ ၄၆၄၆.၂၁၄ ၉၈၂၅.၉၄၇ ၂၀၀၈.၂၂၇ ၂၂၉၇.၆၁၅ ၄၃၀၅.၈၄၃ ၃၈၃၃.၃၉၇ ၅၄၄၆.၇၅၁ ၉၂၈၀.၁၄၈ ၂၈၂၂.၁၂၆ ၄၆၇၇.၉၄၆ ၇၅၀၀.၀၇၂
၄၄ CHRISTMAS ISLAND                              
၄၅ COCOS (KEELING) ISLANDS   ၀.၁၂၉ ၀.၁၂၉               ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၇      
၄၆ COLOMBIA ၄.၆၃၁ ၀.၀၁၀ ၄.၆၄၁ ၂.၄၈၅ ၀.၀၃၆ ၂.၅၂၁ ၂.၄၈၂ ၀.၀၀၄ ၂.၄၈၆ ၇.၆၈၁ ၀.၀၀၀၀၂ ၇.၆၈၁ ၆.၀၆၉   ၆.၀၆၉
၄၇ COMOROS   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂               ၀.၀၉၅ ၀.၀၉၅   ၀.၁၀၀ ၀.၁၀၀
၄၈ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC  ၀.၄၆၅   ၀.၄၆၅ ၁.၀၄၅   ၁.၀၄၅                  
၄၉ CONGO, REPUBLIC OF ၀.၆၆၇ ၀.၄၀၈ ၁.၀၇၅   ၁.၀၀၇ ၁.၀၀၇ ၀.၀၀၀ ၁.၁၆၅ ၁.၁၆၅   ၀.၆၁၇ ၀.၆၁၇ ၀.၀၈၉   ၀.၀၈၉
၅၀ CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE                              
၅၁ COOK ISLANDS                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၅၂ COSTA RICA ၀.၄၃၇ ၀.၁၇၆ ၀.၆၁၃ ၀.၁၂၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၆၆ ၀.၀၅၇ ၀.၀၇၁ ၀.၁၂၈ ၀.၀၃၄ ၀.၀၇၈ ၀.၁၁၂ ၀.၀၃၄ ၀.၀၄၁ ၀.၀၇၅
၅၃ COTE D'IVOIRE ၁၅.၇၆၆   ၁၅.၇၆၆ ၁၁.၇၀၁ ၀.၀၀၀၁ ၁၁.၇၀၂ ၃၂.၈၅၆   ၃၂.၈၅၆ ၃.၀၆၅   ၃.၀၆၅ ၂၇.၅၇၉ ၀.၀၀၁ ၂၇.၅၈၀
၅၄ CROATIA ၅.၉၄၁ ၀.၈၃၈ ၆.၇၇၉ ၂.၆၉၄ ၀.၄၆၄ ၃.၁၅၈ ၂.၄၈၉ ၀.၁၁၅ ၂.၆၀၅ ၆.၉၀၀ ၀.၀၀၇ ၆.၉၀၇ ၄.၀၉၈ ၀.၄၃၈ ၄.၅၃၆
၅၅ CUBA ၀.၀၁၆ ၀.၃၂၅ ၀.၃၄၁ ၀.၃၄၂ ၀.၀၀၂ ၀.၃၄၅ ၀.၃၉၁   ၀.၃၉၁ ၀.၄၈၁ ၀.၀၂၉ ၀.၅၁၀      
၅၆ CYPRUS ၀.၂၆၅ ၄.၆၆၄ ၄.၉၂၉ ၀.၁၆၂ ၁.၄၁၈ ၁.၅၈၀ ၀.၀၄၅ ၁.၂၇၂ ၁.၃၁၇ ၀.၂၅၉ ၃.၁၅၁ ၃.၄၁၀ ၀.၀၈၁ ၀.၈၅၉ ၀.၉၄၀
၅၇ CZECH AND SLOVAK   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁             ၀.၁၉၀   ၀.၁၉၀      
၅၈ CZECH REPUBLIC ၂၁.၅၃၉ ၉.၆၇၀ ၃၁.၂၀၉ ၁၇.၉၅၃ ၅.၃၄၃ ၂၃.၂၉၆ ၉.၆၇၁ ၂.၈၂၃ ၁၂.၄၉၄ ၂၁.၅၈၉ ၅.၂၆၉ ၂၆.၈၅၈ ၁၄.၆၁၆ ၂.၁၃၃ ၁၆.၇၄၉
၅၉ DENMARK ၁၂၈.၄၉၈ ၁၃.၇၃၆ ၁၄၂.၂၃၄ ၈၂.၈၈၅ ၉.၀၉၇ ၉၁.၉၈၂ ၄၉.၁၅၁ ၃.၂၅၅ ၅၂.၄၀၆ ၁၆၈.၁၅၁ ၇.၅၂၆ ၁၇၅.၆၇၇ ၁၁၃.၆၃၃ ၅.၅၅၀ ၁၁၉.၁၈၃
၆၀ DJIBOUTI ၂.၁၀၄   ၂.၁၀၄ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁                  
၆၁ DOMINICA   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂         ၀.၀၃၃ ၀.၀၃၃            
၆၂ DOMINICAN REPUBLIC ၀.၄၄၁ ၀.၁၄၈ ၀.၅၈၉   ၀.၁၇၂ ၀.၁၇၂ ၀.၁၃၃ ၀.၁၀၃ ၀.၂၃၆ ၀.၀၁၅ ၀.၁၁၃ ၀.၁၂၉   ၀.၁၅၆ ၀.၁၅၆
၆၃ EAST TIMOR ၁.၅၃၁ ၀.၀၀၃ ၁.၅၃၃ ၀.၄၇၇ ၀.၀၀၀၄ ၀.၄၇၇ ၀.၃၈၅   ၀.၃၈၅ ၀.၉၁၉ ၀.၀၀၁ ၀.၉၂၀ ၀.၆၈၀   ၀.၆၈၀
၆၄ ECUADOR   ၀.၂၉၅ ၀.၂၉၅ ၀.၀၁၃ ၀.၀၃၂ ၀.၀၄၄ ၀.၀၃၆ ၀.၀၁၈ ၀.၀၅၄ ၁.၀၈၅ ၀.၀၀၅ ၁.၀၉၁ ၁.၀၇၇   ၁.၀၇၇
၆၅ EGYPT ၀.၂၃၇ ၆.၅၆၈ ၆.၈၀၅ ၀.၀၀၁ ၂.၁၈၁ ၂.၁၈၂ ၀.၀၀၁ ၀.၃၉၄ ၀.၃၉၅ ၀.၀၀၉ ၀.၃၉၇ ၀.၄၀၆ ၀.၀၀၃ ၀.၁၁၄ ၀.၁၁၇
၆၆ EL SALVADOR   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆   ၀.၀၁၂ ၀.၀၁၂         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၅
၆၇ ERITREA                              
၆၈ ESTONIA ၀.၂၁၈ ၀.၃၃၆ ၀.၅၅၃ ၀.၁၁၂ ၀.၇၃၅ ၀.၈၄၇ ၀.၀၀၇ ၀.၀၇၆ ၀.၀၈၃ ၀.၁၈၁ ၀.၀၆၁ ၀.၂၄၂ ၀.၁၅၅ ၀.၀၃၈ ၀.၁၉၃
၆၉ ETHIOPIA   ၀.၁၅၀ ၀.၁၅၀   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၈၁ ၀.၀၈၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၇၀ EUROPEAN COMMUNITIES                              
၇၁ FAEROE ISLANDS ၀.၀၁၁ ၀.၂၁၆ ၀.၂၂၆   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅      
၇၂ FIJI ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈   ၀.၂၄၁ ၀.၂၄၁   ၀.၅၄၆ ၀.၅၄၆   ၀.၅၆၀ ၀.၅၆၀ ၀.၀၂၃   ၀.၀၂၃
၇၃ FINLAND ၅.၄၉၉ ၇၂.၆၀၉ ၇၈.၁၀၈ ၄.၃၉၆ ၆.၁၇၄ ၁၀.၅၇၀ ၂.၆၂၄ ၁.၀၈၃ ၃.၇၀၇ ၄.၈၄၅ ၁.၂၄၂ ၆.၀၈၇ ၁.၃၇၇ ၂.၆၃၂ ၄.၀၀၉
၇၄ FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ၀.၀၁၇ ၀.၀၀၂ ၀.၀၁၉   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉
၇၅ FRANCE ၁၂၉.၁၈၀ ၁၇၂.၅၂၂ ၃၀၁.၇၀၂ ၈၆.၆၂၀ ၁၁၀.၄၉၇ ၁၉၇.၁၁၇ ၅၅.၅၆၉ ၅၆.၃၀၆ ၁၁၁.၈၇၅ ၁၄၅.၇၄၀ ၅၅.၁၀၅ ၂၀၀.၈၄၅ ၁၅၂.၄၀၀ ၄၉.၉၆၆ ၂၀၂.၃၆၆
၇၆ FRENCH GUIANA                              
၇၇ FRENCH POLYNESIA                         ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁
၇၈ GABON ၆.၀၄၄   ၆.၀၄၄ ၁၂.၀၀၀   ၁၂.၀၀၀                  
၇၉ GAMBIA ၂.၂၄၁   ၂.၂၄၁         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၈၀ GEORGIA         ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၇၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၄ ၀.၀၁၂ ၁.၃၂၀ ၀.၀၁၂ ၁.၃၃၂
၈၁ GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF ၆၄၁.၈၆၅ ၁၈၁.၈၇၀ ၈၂၃.၇၃၅ ၄၂၆.၂၅၀ ၁၃၆.၄၉၀ ၅၆၂.၇၄၀ ၂၇၈.၁၉၈ ၅၆.၀၀၁ ၃၃၄.၁၉၉ ၆၄၂.၆၈၅ ၁၀၁.၅၂၇ ၇၄၄.၂၁၂ ၅၁၁.၅၅၀ ၈၈.၇၁၃ ၆၀၀.၂၆၃
၈၂ GHANA ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၀၁ ၂.၉၆၅ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၇ ၃.၅၀၃   ၃.၅၀၃ ၀.၀၄၅   ၀.၀၄၅ ၁.၂၄၉   ၁.၂၄၉
၈၃ GIBRALTAR ၀.၀၈၃   ၀.၀၈၃                        
၈၄ GREECE ၈.၅၁၇ ၀.၅၄၁ ၉.၀၅၈ ၅.၃၁၅ ၀.၃၇၃ ၅.၆၈၈ ၂.၅၀၁ ၀.၀၅၂ ၂.၅၅၄ ၈.၆၇၄ ၀.၄၇၇ ၉.၁၅၁ ၆.၆၇၂ ၀.၀၉၆ ၆.၇၆၈
၈၅ GREENLAND                              
၈၆ GRENADA   ၀.၀၀၀၄ ၀.၀၀၀၄                        
၈၇ GUADELOUPE   ၀.၄၅၁ ၀.၄၅၁   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆   ၀.၁၄၈ ၀.၁၄၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၈၈ GUAM ၁.၃၂၂   ၁.၃၂၂ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄      
၈၉ GUATEMALA ၀.၀၈၁ ၀.၇၁၅ ၀.၇၉၆   ၁.၂၃၆ ၁.၂၃၆   ၀.၃၇၇ ၀.၃၇၇ ၀.၀၆၃ ၀.၅၃၀ ၀.၅၉၃ ၀.၀၇၃ ၀.၃၉၈ ၀.၄၇၁
၉၀ GUINEA ၂၂.၄၄၁ ၀.၀၀၆ ၂၂.၄၄၇ ၀.၈၈၃   ၀.၈၈၃ ၈.၈၄၁   ၈.၈၄၁ ၁.၁၀၄   ၁.၁၀၄ ၀.၀၁၂   ၀.၀၁၂
၉၁ GUINEA-BISSAU ၀.၄၂၀   ၀.၄၂၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                  
၉၂ GUYANA                              
၉၃ HAITI   ၀.၀၃၂ ၀.၀၃၂   ၀.၀၀၉ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၀၀၂ ၀.၀၀၀၀၂            
၉၄ HOLY SEE                              
၉၅ HONDURAS   ၀.၀၂၃ ၀.၀၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁         ၀.၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၁      
၉၆ HONG KONG, CHINA ၂၁၆.၈၈၄ ၆.၁၅၄ ၂၂၃.၀၃၈ ၉၂.၄၇၆ ၃.၉၈၄ ၉၆.၄၆၀ ၆၀.၃၆၄ ၄.၉၁၆ ၆၅.၂၈၀ ၁၂၄.၅၁၆ ၃.၃၅၄ ၁၂၇.၈၇၁ ၇၉.၀၃၇ ၂.၄၄၈ ၈၁.၄၈၅
၉၇ HUNGARY ၄.၀၀၀ ၁၁.၈၇၆ ၁၅.၈၇၆ ၂.၆၈၆ ၃.၁၃၅ ၅.၈၂၁ ၀.၁၇၉ ၁.၂၇၇ ၁.၄၅၆ ၄.၁၇၈ ၁.၈၁၈ ၅.၉၉၆ ၃.၇၄၃ ၂.၄၄၁ ၆.၁၈၄
၉၈ ICELAND ၀.၀၀၃ ၀.၀၅၁ ၀.၀၅၄ ၀.၀၇၉ ၀.၀၆၆ ၀.၁၄၅ ၀.၀၈၀ ၀.၀၀၁ ၀.၀၈၁   ၀.၉၈၂ ၀.၉၈၂   ၁.၄၉၁ ၁.၄၉၁
၉၉ INDIA ၆၁၆.၄၆၄ ၆၉၇.၃၄၁ ၁၃၁၃.၈၀၅ ၈၇၃.၄၃၉ ၅၈၆.၉၄၉ ၁၄၆၀.၃၈၈ ၅၀၄.၆၄၁ ၃၁၁.၃၈၄ ၈၁၆.၀၂၅ ၈၂၀.၂၄၈ ၅၄၃.၁၇၆ ၁၃၆၃.၄၂၄ ၈၀၆.၈၅၇ ၃၆၉.၃၈၉ ၁၁၇၆.၂၄၆
၁၀၀ INDONESIA ၁၇၉.၆၉၀ ၁၀၄၃.၉၂၆ ၁၂၂၃.၆၁၆ ၁၂၅.၄၄၀ ၁၁၆၄.၅၀၉ ၁၂၈၉.၉၄၉ ၅၄.၇၇၃ ၆၁၄.၀၄၃ ၆၆၈.၈၁၆ ၁၁၆.၅၂၈ ၁၀၅၁.၅၈၅ ၁၁၆၈.၁၁၂ ၂၆၂.၅၁၇ ၉၈၂.၈၄၀ ၁၂၄၅.၃၅၇
၁၀၁ IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) ၀.၄၂၄ ၁၄.၄၀၅ ၁၄.၈၃၀ ၀.၆၇၁ ၈.၇၂၃ ၉.၃၉၄ ၀.၅၂၀ ၄.၁၄၂ ၄.၆၆၂ ၀.၆၆၇ ၁၂.၉၀၆ ၁၃.၅၇၃ ၀.၉၀၃ ၇.၂၇၉ ၈.၁၈၂
၁၀၂ IRAQ ၃.၄၆၂ ၉.၅၂၉ ၁၂.၉၉၁ ၀.၁၈၇ ၁.၄၄၈ ၁.၆၃၅ ၀.၃၂၈ ၁.၆၈၂ ၂.၀၁၀ ၃.၀၅၉   ၃.၀၅၉ ၄.၃၆၈   ၄.၃၆၈
၁၀၃ IRELAND ၂၈.၃၅၉ ၁၈.၆၄၉ ၄၇.၀၀၈ ၃၃.၆၆၂ ၁၂.၂၆၄ ၄၅.၉၂၆ ၂၇.၄၄၄ ၅.၅၉၉ ၃၃.၀၄၃ ၅၂.၈၅၈ ၁၁.၂၉၁ ၆၄.၁၄၉ ၁၃.၀၈၇ ၇.၀၆၅ ၂၀.၁၅၂
၁၀၄ ISEL OF MAN                              
၁၀၅ ISRAEL ၇.၀၄၁ ၃.၃၄၉ ၁၀.၃၉၀ ၅.၈၀၀ ၂.၁၅၇ ၇.၉၅၆ ၇.၁၆၈ ၀.၈၄၈ ၈.၀၁၆ ၁၅.၅၇၄ ၂.၇၈၇ ၁၈.၃၆၀ ၁၀.၄၇၀ ၀.၃၁၈ ၁၀.၇၈၈
၁၀၆ ITALY ၂၀၃.၄၉၃ ၂၂၇.၇၉၀ ၄၃၁.၂၈၂ ၁၅၃.၀၂၉ ၄၉.၆၂၃ ၂၀၂.၆၅၂ ၁၁၇.၄၅၅ ၂၄.၄၂၃ ၁၄၁.၈၇၇ ၂၉၈.၇၂၉ ၅၁.၅၇၁ ၃၅၀.၃၀၀ ၂၆၇.၀၃၉ ၉၁.၁၇၂ ၃၅၈.၂၁၁
၁၀၇ IVORY COAST               ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆            
၁၀၈ JAMAICA   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁               ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၁၀၉ JAPAN ၁၃၅၄.၃၆၉ ၅၇၃.၉၉၀ ၁၉၂၈.၃၆၀ ၉၄၄.၂၀၄ ၃၅၂.၄၆၂ ၁၂၉၆.၆၆၆ ၅၂၉.၁၈၂ ၁၂၁.၂၆၁ ၆၅၀.၄၄၃ ၁၂၁၉.၂၇၄ ၃၀၀.၃၈၃ ၁၅၁၉.၆၅၇ ၁၀၈၂.၉၂၃ ၁၄၂.၆၅၀ ၁၂၂၅.၅၇၃
၁၁၀ JORDAN ၀.၁၄၅ ၃.၄၄၅ ၃.၅၉၀ ၀.၁၆၅ ၅.၁၆၁ ၅.၃၂၆ ၀.၀၉၈ ၁.၄၆၉ ၁.၅၆၈ ၀.၈၈၀ ၃.၃၉၂ ၄.၂၇၂ ၁.၁၈၁ ၁.၅၃၃ ၂.၇၁၄
၁၁၁ KAZAKHSTAN ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၂         ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၆၅ ၀.၀၂၁ ၀.၀၈၆ ၀.၃၆၄   ၀.၃၆၄
၁၁၂ KENYA ၁၂.၂၁၇ ၀.၄၉၅ ၁၂.၇၁၃ ၀.၀၁၉ ၀.၄၂၉ ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၄ ၀.၁၅၉ ၀.၁၈၄ ၀.၁၀၂ ၀.၁၇၃ ၀.၂၇၅ ၀.၁၆၈ ၀.၂၂၅ ၀.၃၉၃
၁၁၃ KIRIBATI   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀                  
၁၁၄ KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF   ၁၃.၆၈၇ ၁၃.၆၈၇   ၁၀.၉၅၆ ၁၀.၉၅၆               ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၁၁၅ KOREA, REPUBLIC OF ၄၈၅.၄၃၆ ၅၃၀.၃၆၉ ၁၀၁၅.၈၀၆ ၃၀၅.၇၆၃ ၃၇၆.၈၄၆ ၆၈၂.၆၀၉ ၁၅၆.၉၅၃ ၁၅၈.၅၈၆ ၃၁၅.၅၃၉ ၃၆၅.၃၉၅ ၂၄၂.၃၄၂ ၆၀၇.၇၃၇ ၃၈၄.၆၆၇ ၅၂၅.၇၆၆ ၉၁၀.၄၃၃
၁၁၆ KUWAIT ၅.၆၁၅ ၂.၀၆၁ ၇.၆၇၅ ၄.၈၁၇ ၀.၇၁၃ ၅.၅၃၀ ၂.၃၃၉ ၀.၀၀၅ ၂.၃၄၄ ၄.၆၁၁ ၀.၀၀၁ ၄.၆၁၂ ၄.၉၉၂ ၂၂.၆၆၈ ၂၇.၆၆၀
၁၁၇ KYRGYZ REPUBLIC                              
၁၁၈ KYRGYZSTAN   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၄၆ ၀.၀၄၆   ၀.၀၂၅ ၀.၀၂၅   ၀.၀၃၁ ၀.၀၃၁   ၀.၀၁၃ ၀.၀၁၃
၁၁၉ LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC  REPUBLIC ၀.၆၁၃ ၀.၉၈၈ ၁.၆၀၀ ၀.၃၄၃ ၀.၈၀၂ ၁.၁၄၆ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၄ ၀.၀၁၅ ၀.၀၈၅ ၂.၁၀၃ ၂.၁၈၈ ၀.၀၇၇ ၄.၈၃၇ ၄.၉၁၄
၁၂၀ LATVIA ၀.၆၈၃ ၀.၂၆၃ ၀.၉၄၆ ၀.၄၄၁ ၀.၀၁၇ ၀.၄၅၈ ၀.၂၂၉ ၀.၀၇၇ ၀.၃၀၇ ၀.၈၅၂ ၀.၀၆၄ ၀.၉၁၇ ၀.၈၂၁ ၀.၀၅၉ ၀.၈၈၀
၁၂၁ LEBANON ၁.၀၁၂ ၀.၅၆၉ ၁.၅၈၀ ၀.၁၅၈ ၁.၄၉၉ ၁.၆၅၈ ၀.၀၇၁ ၀.၈၅၇ ၀.၉၂၈ ၀.၉၇၅ ၃.၁၀၀ ၄.၀၇၅ ၁.၁၄၆   ၁.၁၄၆
၁၂၂ LESOTHO ၀.၀၁၉   ၀.၀၁၉                        
၁၂၃ LIBERIA   ၀.၀၀၀၂ ၀.၀၀၀၂ ၀.၀၃၉   ၀.၀၃၉                  
၁၂၄ LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA                   ၀.၀၅၁   ၀.၀၅၁      
၁၂၅ LIECHTENSTEIN   ၀.၅၀၇ ၀.၅၀၇   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅   ၀.၀၂၂ ၀.၀၂၂   ၀.၀၅၉ ၀.၀၅၉   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅
၁၂၆ LITHUANIA ၂၅.၅၁၇ ၀.၉၁၆ ၂၆.၄၃၃ ၃.၁၁၆ ၀.၂၇၁ ၃.၃၈၈ ၀.၆၀၀ ၀.၁၅၀ ၀.၇၅၀ ၉.၁၉၃ ၃.၀၈၃ ၁၂.၂၇၆ ၅.၁၃၆ ၄.၆၉၈ ၉.၈၃၄
၁၂၇ LUXEMBOURG ၀.၅၅၆ ၀.၂၉၆ ၀.၈၅၂ ၀.၁၁၉ ၀.၉၁၈ ၁.၀၃၇ ၀.၀၃၄ ၀.၂၄၅ ၀.၂၇၉ ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၈ ၀.၃၀၈   ၀.၁၉၄ ၀.၁၉၄
၁၂၈ MACAU, CHINA ၀.၁၆၆ ၀.၈၃၇ ၁.၀၀၃ ၀.၀၀၄ ၀.၃၉၈ ၀.၄၀၂ ၀.၀၁၄ ၀.၄၀၅ ၀.၄၁၉ ၀.၀၀၂ ၀.၃၀၃ ၀.၃၀၅ ၀.၀၁၇   ၀.၀၁၇
၁၂၉ MADAGASCAR ၃၄.၈၀၂ ၀.၂၃၇ ၃၅.၀၃၉ ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၆ ၀.၀၄၈   ၀.၀၄၈ ၆.၄၄၀ ၀.၀၀၀၁ ၆.၄၄၀   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၁၃၀ MALAWI                              
၁၃၁ MALAYSIA ၂၀၀.၉၃၂ ၁၀၈၅.၈၁၈ ၁၂၈၆.၇၄၉ ၂၄၁.၅၈၃ ၇၈၇.၃၄၃ ၁၀၂၈.၉၂၆ ၂၁၃.၁၅၆ ၇၀၈.၅၁၂ ၉၂၁.၆၆၈ ၂၅၀.၀၃၇ ၁၁၃၄.၅၁၈ ၁၃၈၄.၅၅၄ ၁၇၁.၃၄၂ ၁၂၀၉.၃၆၁ ၁၃၈၀.၇၀၃
၁၃၂ MALDIVES ၀.၀၇၀   ၀.၀၇၀ ၀.၀၀၅   ၀.၀၀၅             ၀.၀၂၈   ၀.၀၂၈
၁၃၃ MALI ၂.၁၅၈   ၂.၁၅၈ ၀.၀၀၀၂ ၀.၀၀၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၂ ၂.၃၅၇   ၂.၃၅၇   ၁.၂၉၁ ၁.၂၉၁      
၁၃၄ MALTA   ၀.၀၈၈ ၀.၀၈၈ ၀.၀၀၃ ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၃ ၀.၀၉၂ ၀.၀၂၈ ၀.၁၁၉ ၀.၀၀၃ ၀.၀၁၆ ၀.၀၂၀ ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၇
၁၃၅ MARSHALL ISLANDS                              
၁၃၆ MARTINIQUE ၀.၂၈၉   ၀.၂၈၉ ၀.၁၈၆   ၀.၁၈၆                  
၁၃၇ MAURITANIA ၀.၀၈၁   ၀.၀၈၁   ၀.၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁
၁၃၈ MAURITIUS ၀.၃၇၉ ၀.၀၁၇ ၀.၃၉၇ ၀.၁၆၁ ၀.၀၀၈ ၀.၁၆၈ ၀.၀၇၈ ၀.၀၀၇ ၀.၀၈၅ ၀.၂၄၅ ၀.၀၀၁ ၀.၂၄၆ ၀.၂၅၉   ၀.၂၅၉
၁၃၉ MAYOTTE ၀.၀၂၁ ၀.၁၆၈ ၀.၁၈၉   ၀.၅၄၀ ၀.၅၄၀   ၀.၀၂၈ ၀.၀၂၈   ၀.၀၆၁ ၀.၀၆၁   ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇
၁၄၀ MEXICO ၁၉.၇၅၄ ၉.၉၃၃ ၂၉.၆၈၇ ၁၄.၄၉၉ ၁၁.၃၉၂ ၂၅.၈၉၁ ၁၁.၉၇၅ ၃.၂၃၆ ၁၅.၂၁၁ ၄၅.၅၇၀ ၂.၄၀၈ ၄၇.၉၇၇ ၃၅.၂၅၃ ၂.၁၅၈ ၃၇.၄၁၁
၁၄၁ MOLDOVA ၀.၉၃၁ ၂.၄၈၆ ၃.၄၁၇   ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၅   ၂.၁၃၅ ၂.၁၃၅ ၀.၀၀၁ ၀.၁၆၅ ၀.၁၆၆   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၁၄၂ MONACO ၀.၀၃၄ ၀.၀၁၁ ၀.၀၄၅ ၀.၁၇၁ ၀.၀၀၅ ၀.၁၇၆ ၀.၀၃၀   ၀.၀၃၀ ၀.၀၅၈   ၀.၀၅၈ ၀.၁၄၈ ၀.၀၀၁ ၀.၁၄၉
၁၄၃ MONGOLIA ၀.၀၈၂ ၀.၀၂၀ ၀.၁၀၂ ၀.၀၁၀   ၀.၀၁၀ ၀.၁၅၂   ၀.၁၅၂ ၀.၃၅၈   ၀.၃၅၈ ၀.၂၇၀   ၀.၂၇၀
၁၄၄ MONTENEGRO       ၀.၀၃၈   ၀.၀၃၈   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁       ၀.၀၅၀   ၀.၀၅၀
၁၄၅ MONTSERRAT                              
၁၄၆ MOROCCO ၁.၈၁၈ ၀.၂၂၅ ၂.၀၄၃ ၁.၇၄၃ ၀.၁၁၄ ၁.၈၅၇ ၀.၄၄၉ ၀.၀၂၁ ၀.၄၇၀ ၁.၇၀၉ ၀.၀၄၈ ၁.၇၅၇ ၁.၃၆၉ ၀.၂၆၀ ၁.၆၂၉
၁၄၇ MOZAMBIQUE ၁၄.၁၅၉ ၃.၂၇၀ ၁၇.၄၂၉ ၀.၀၀၄   ၀.၀၀၄             ၅.၁၀၇   ၅.၁၀၇
၁၄၈ MYANMAR                              
၁၄၉ NAMIBIA   ၀.၀၀၀၀၄ ၀.၀၀၀၀၄         ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅   ၀.၀၈၅ ၀.၀၈၅      
၁၅၀ NAURU       ၀.၀၁၄   ၀.၀၁၄   ၀.၀၀၀၄ ၀.၀၀၀၄            
၁၅၁ NEPAL ၁၀.၃၀၀ ၀.၀၄၉ ၁၀.၃၄၉ ၂၂.၃၈၅ ၀.၀၂၆ ၂၂.၄၁၂ ၂.၁၈၄ ၀.၀၃၄ ၂.၂၁၈ ၂.၂၀၃ ၁.၀၀၂ ၃.၂၀၅ ၄.၆၁၁ ၀.၁၅၀ ၄.၇၆၁
၁၅၂ NETHERLANDS ၄၅၆.၄၃၁ ၄၁.၄၀၄ ၄၉၇.၈၃၅ ၃၆၆.၁၇၉ ၂၇.၈၆၆ ၃၉၄.၀၄၅ ၂၀၇.၃၂၅ ၁၂.၂၄၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၅၀၉.၂၅၂ ၂၄.၀၅၈ ၅၃၃.၃၁၁ ၂၅၃.၁၂၁ ၁၃.၄၈၄ ၂၆၆.၆၀၅
၁၅၃ NETHERLANDS ANTILLES                     ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၄ NEW CALEDONIA   ၀.၂၅၀ ၀.၂၅၀ ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၅ ၀.၀၀၉   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁      
၁၅၅ NEW ZEALAND ၄.၇၂၀ ၄၅.၁၂၈ ၄၉.၈၄၈ ၃.၃၃၃ ၃၉.၂၅၇ ၄၂.၅၉၀ ၁.၈၅၉ ၂၄.၉၀၇ ၂၆.၇၆၆ ၃.၄၂၄ ၂၉.၃၅၂ ၃၂.၇၇၇ ၁.၄၉၃ ၂၂.၉၈၄ ၂၄.၄၇၇
၁၅၆ NICARAGUA   ၀.၀၀၈ ၀.၀၀၈   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၁၅၇ NIGER ၀.၄၉၂ ၀.၀၀၅ ၀.၄၉၆       ၆.၆၉၂ ၀.၀၀၂ ၆.၆၉၄ ၀.၂၉၉ ၁၆.၄၅၁ ၁၆.၇၅၀   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂
၁၅၈ NIGERIA ၃.၂၀၁ ၀.၇၀၆ ၃.၉၀၇ ၁.၃၉၁ ၃.၇၅၅ ၅.၁၄၆ ၀.၁၇၉ ၇.၅၉၈ ၇.၇၇၇       ၀.၃၁၃ ၀.၁၄၇ ၀.၄၆၀
၁၅၉ NORFOLK ISLAND ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၂၆၁   ၀.၂၆၁       ၀.၂၅၁   ၀.၂၅၁      
၁၆၀ NORTHERN MARIANA ISLANDS                              
၁၆၁ NORWAY ၁၁.၅၃၄ ၃၀.၆၅၁ ၄၂.၁၈၄ ၁၀.၀၂၉ ၉.၂၄၅ ၁၉.၂၇၅ ၃.၂၄၈ ၅.၂၂၁ ၈.၄၆၉ ၅.၈၁၆ ၁၀.၀၄၂ ၁၅.၈၅၈ ၂.၂၀၃ ၈.၉၃၆ ၁၁.၁၃၉
၁၆၂ OMAN ၆.၅၅၃ ၉၁.၄၃၂ ၉၇.၉၈၅ ၅.၈၈၃ ၁၁၃.၈၄၃ ၁၁၉.၇၂၆ ၂.၂၅၃ ၂၅.၁၅၉ ၂၇.၄၁၂ ၅.၈၈၉ ၇၇.၄၈၃ ၈၃.၃၇၂ ၄.၄၅၅ ၁၈၀.၁၂၀ ၁၈၄.၅၇၅
၁၆၃ PAKISTAN ၅၈.၀၄၆ ၂၁.၁၀၀ ၇၉.၁၄၆ ၆၅.၃၅၆ ၁၆.၉၉၃ ၈၂.၃၄၉ ၁၈.၁၅၀ ၁၁.၃၆၇ ၂၉.၅၁၇ ၅၇.၂၉၀ ၂၃.၄၄၄ ၈၀.၇၃၄ ၄၁.၀၁၄ ၁၅.၈၁၅ ၅၆.၈၂၉
၁၆၄ PALAU                   ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃      
၁၆၅ PANAMA ၂.၆၂၇ ၀.၀၀၃ ၂.၆၃၁ ၁.၄၅၆ ၀.၀၀၃ ၁.၄၅၉ ၁.၅၀၇ ၀.၀၀၂ ၁.၅၀၉ ၄.၈၃၈ ၀.၀၀၁ ၄.၈၃၉ ၃.၆၆၉   ၃.၆၆၉
၁၆၆ PAPUA NEW GUINEA ၃.၉၇၅   ၃.၉၇၅ ၀.၅၁၈ ၀.၀၉၄ ၀.၆၁၂ ၂.၃၂၉ ၀.၁၅၅ ၂.၄၈၅ ၀.၃၇၁ ၀.၂၃၃ ၀.၆၀၃ ၁.၀၈၇ ၀.၁၆၈ ၁.၂၅၅
၁၆၇ PARAGUAY ၀.၀၂၉ ၂၀.၃၆၈ ၂၀.၃၉၇   ၃၈.၆၁၄ ၃၈.၆၁၄ ၀.၂၅၈ ၁၈.၇၇၃ ၁၉.၀၃၀ ၀.၁၃၆ ၀.၆၇၅ ၀.၈၁၂ ၀.၂၉၁ ၃၁.၅၅၃ ၃၁.၈၄၄
၁၆၈ PERU ၄.၄၈၅ ၀.၅၀၄ ၄.၉၈၈ ၃.၃၂၄ ၀.၀၃၈ ၃.၃၆၁ ၂.၆၂၇ ၀.၀၃၇ ၂.၆၆၄ ၉.၂၁၃ ၀.၂၉၈ ၉.၅၁၁ ၅.၈၅၁ ၀.၃၉၂ ၆.၂၄၃
၁၆၉ PHILIPPINES ၁၀၈.၁၉၈ ၄၈.၅၉၁ ၁၅၆.၇၈၉ ၁၀၆.၄၅၉ ၃၂.၈၂၂ ၁၃၉.၂၈၁ ၁၅၄.၁၃၅ ၂၄.၇၂၅ ၁၇၈.၈၆၀ ၁၉၄.၇၈၂ ၃၉.၀၂၀ ၂၃၃.၈၀၂ ၁၅၆.၂၉၅ ၄၀.၃၅၁ ၁၉၆.၆၄၆
၁၇၀ PITCAIRN                              
၁၇၁ POLAND ၁၈၅.၃၀၆ ၈.၁၀၉ ၁၉၃.၄၁၅ ၂၂၆.၇၆၂ ၅.၂၄၅ ၂၃၂.၀၀၇ ၂၁၁.၄၅၉ ၃.၁၇၅ ၂၁၄.၆၃၄ ၄၅၈.၁၉၈ ၄.၁၆၅ ၄၆၂.၃၆၃ ၄၅၂.၁၈၇ ၆.၁၉၇ ၄၅၈.၃၈၄
၁၇၂ PORTUGAL ၆.၃၆၈ ၁.၇၁၄ ၈.၀၈၁ ၂.၄၇၉ ၁.၁၂၃ ၃.၆၀၂ ၂.၂၃၂ ၁.၀၃၃ ၃.၂၆၄ ၁၂.၄၇၅ ၀.၄၆၄ ၁၂.၉၄၀ ၁၁.၀၉၃ ၀.၃၁၄ ၁၁.၄၀၇
၁၇၃ PUERTO RICO ၀.၀၂၂ ၂.၅၉၄ ၂.၆၁၆   ၁.၃၆၆ ၁.၃၆၆   ၀.၉၇၄ ၀.၉၇၄ ၀.၀၁၅ ၁.၀၁၂ ၁.၀၂၈   ၀.၄၅၃ ၀.၄၅၃
၁၇၄ QATAR ၉.၆၅၄ ၇.၆၆၅ ၁၇.၃၁၉ ၇.၁၀၁ ၄.၁၁၆ ၁၁.၂၁၇ ၅.၆၇၃ ၀.၀၀၁ ၅.၆၇၅ ၄.၄၅၇ ၀.၁၀၇ ၄.၅၆၄ ၅.၀၅၅ ၀.၀၉၃ ၅.၁၄၈
၁၇၅ REUNION ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၀ ၀.၀၂၆ ၀.၀၀၃   ၀.၀၀၃ ၂.၀၆၅   ၂.၀၆၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၆   ၀.၀၁၆
၁၇၆ ROMANIA ၄.၁၁၄ ၈.၉၈၂ ၁၃.၀၉၆ ၁.၈၅၄ ၁.၉၅၉ ၃.၈၁၃ ၄.၀၁၀ ၀.၄၅၉ ၄.၄၆၉ ၁၂.၆၄၆ ၁.၃၉၀ ၁၄.၀၃၆ ၁၅.၈၆၂ ၃.၆၇၀ ၁၉.၅၃၂
၁၇၇ RUSSIAN FEDERATION ၃၂.၇၆၂ ၂၇.၈၆၁ ၆၀.၆၂၃ ၂၂.၄၄၅ ၁၂.၀၁၀ ၃၄.၄၅၄ ၁၃.၉၄၄ ၁၆.၆၀၅ ၃၀.၅၄၈ ၇.၆၀၁ ၇.၁၅၇ ၁၄.၇၅၉ ၄၅.၇၂၀ ၂၆.၇၃၈ ၇၂.၄၅၈
၁၇၈ RWANDA         ၀.၄၈၁ ၀.၄၈၁         ၀.၄၆၄ ၀.၄၆၄      
၁၇၉ SAINT HELENA   ၀.၁၅၃ ၀.၁၅၃   ၀.၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၁                  
၁၈၀ SAINT KITTS AND NEVIS                              
၁၈၁ SAINT LUCIA                              
၁၈၂ SAINT PIERRE AND MIQUELON   ၀.၀၂၁ ၀.၀၂၁               ၀.၀၀၀၃ ၀.၀၀၀၃      
၁၈၃ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES                              
၁၈၄ SAMOA   ၀.၀၀၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၀၀၁ ၀.၀၈၀   ၀.၀၈၀                  
၁၈၅ SAN MARINO   ၀.၀၀၇ ၀.၀၀၇   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၁ ၀.၀၀၀၁   ၀.၀၆၆ ၀.၀၆၆      
၁၈၆ SAO TOME AND PRINCIPE         ၀.၃၃၉ ၀.၃၃၉   ၀.၀၃၅ ၀.၀၃၅       ၀.၁၅၉   ၀.၁၅၉
၁၈၇ SAUDI ARABIA ၂၉.၅၅၁ ၁၂၅.၂၈၃ ၁၅၄.၈၃၄ ၄၄.၆၆၁ ၆၇.၀၅၂ ၁၁၁.၇၁၂ ၂၄.၆၇၃ ၃၃.၂၀၇ ၅၇.၈၈၀ ၃၃.၁၉၈ ၃၁.၁၁၅ ၆၄.၃၁၃ ၃၉.၁၇၉ ၁၄.၅၄၈ ၅၃.၇၂၇
၁၈၈ SENEGAL ၄၀.၉၁၄ ၀.၂၀၁ ၄၁.၁၁၅ ၀.၀၂၁   ၀.၀၂၁ ၀.၀၁၁ ၀.၀၀၀၁ ၀.၀၁၁       ၀.၁၀၃   ၀.၁၀၃
၁၈၉ SERBIA ၁.၃၂၀ ၀.၃၆၄ ၁.၆၈၄ ၁.၀၆၇ ၀.၁၂၅ ၁.၁၉၁ ၀.၅၅၉ ၀.၀၁၃ ၀.၅၇၂ ၁.၇၂၁ ၀.၀၇၂ ၁.၇၉၂ ၁.၁၅၉ ၀.၈၈၆ ၂.၀၄၅
၁၉၀ SEYCHELLES ၀.၀၀၃ ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၅   ၀.၀၄၇ ၀.၀၄၇ ၀.၀၆၉ ၀.၂၉၁ ၀.၃၅၉            
၁၉၁ SIERRA LEONE ၁.၉၇၇ ၀.၀၁၆ ၁.၉၉၃   ၀.၀၀၂ ၀.၀၀၂   ၀.၁၀၁ ၀.၁၀၁   ၀.၀၀၃ ၀.၀၀၃      
၁၉၂ SINGAPORE ၇၅၃.၁၁၄ ၃၀၅၂.၄၆၃ ၃၈၀၅.၅၇၆ ၂၀၇.၄၀၁ ၂၆၀၄.၂၁၉ ၂၈၁၁.၆၂၀ ၁၁၉.၅၁၀ ၁၆၀၂.၉၆၅ ၁၇၂၂.၄၇၅ ၁၉၆.၅၅၁ ၄၄၃၄.၀၅၆ ၄၆၃၀.၆၀၈ ၁၄၀.၃၇၀ ၃၁၅၉.၄၅၀ ၃၂၉၉.၈၂၀
၁၉၃ SLOVAK REPUBLIC, SLOVAKIA ၃.၁၆၁ ၀.၉၈၇ ၄.၁၄၈ ၁.၈၁၀ ၁.၄၆၉ ၃.၂၇၉ ၁.၀၅၃ ၀.၁၃၇ ၁.၁၉၀ ၃.၃၈၁ ၁.၆၃၆ ၅.၀၁၆ ၂.၁၇၈ ၀.၇၈၃ ၂.၉၆၁
၁၉၄ SLOVENIA ၄၄.၇၆၀ ၀.၉၆၃ ၄၅.၇၂၃ ၅၀.၆၅၄ ၀.၆၅၇ ၅၁.၃၁၁ ၂၁.၀၂၃ ၀.၃၀၆ ၂၁.၃၃၀ ၇၈.၂၄၉ ၀.၀၈၄ ၇၈.၃၃၃ ၅၁.၁၂၉ ၀.၀၄၀ ၅၁.၁၆၉
၁၉၅ SOLOMON ISLANDS ၀.၈၇၆ ၀.၀၀၀၁ ၀.၈၇၆ ၀.၅၉၇ ၀.၃၀၈ ၀.၉၀၆ ၀.၂၃၀ ၀.၃၀၈ ၀.၅၃၈ ၀.၃၂၈   ၀.၃၂၈ ၀.၄၇၄ ၀.၀၅၃ ၀.၅၂၇
၁၉၆ SOMALIA   ၀.၃၅၁ ၀.၃၅၁             ၀.၀၅၉   ၀.၀၅၉      
၁၉၇ SOUTH AFRICA ၁၅.၉၇၉ ၄.၅၂၅ ၂၀.၅၀၃ ၇.၇၀၆ ၁.၈၁၂ ၉.၅၁၈ ၄.၄၈၈ ၀.၆၆၂ ၅.၁၅၀ ၁၂.၉၂၅ ၁.၀၂၈ ၁၃.၉၅၃ ၆.၃၂၈ ၀.၉၅၈ ၇.၂၈၆
၁၉၈ SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS                              
၁၉၉ SPAIN ၅၅၂.၂၅၁ ၂၃.၄၇၉ ၅၇၅.၇၂၉ ၄၁၁.၇၁၃ ၂၆.၉၆၈ ၄၃၈.၆၈၁ ၂၃၉.၉၉၀ ၁၉.၀၈၇ ၂၅၉.၀၇၇ ၆၁၇.၆၆၆ ၂၀.၈၅၄ ၆၃၈.၅၂၀ ၃၉၅.၅၉၁ ၂၃.၆၂၃ ၄၁၉.၂၁၄
၂၀၀ SRI LANKA ၁၆.၉၄၀ ၁.၇၆၇ ၁၈.၇၀၈ ၅.၆၇၂ ၁.၀၉၇ ၆.၇၆၉ ၁.၇၆၃ ၁.၁၃၃ ၂.၈၉၅ ၃.၅၉၁ ၁.၃၈၈ ၄.၉၇၈ ၀.၉၀၅ ၀.၆၃၄ ၁.၅၃၉
၂၀၁ SUDAN ၀.၀၇၅ ၀.၀၃၈ ၀.၁၁၃ ၀.၀၀၀ ၀.၁၁၅ ၀.၁၁၅                  
၂၀၂ SURINAME ၀.၀၉၆ ၀.၁၂၇ ၀.၂၂၃   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁ ၀.၃၀၀ ၀.၀၀၇ ၀.၃၀၇   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁
၂၀၃ SVALBARD AND JAN MAYEN                              
၂၀၄ SWAZILAND ၀.၆၈၄ ၄.၀၅၇ ၄.၇၄၁ ၀.၂၆၆ ၂.၇၇၄ ၃.၀၄၀ ၀.၀၂၂ ၂.၀၂၆ ၂.၀၄၈ ၀.၀၅၅ ၁.၉၃၁ ၁.၉၈၆ ၀.၀၁၁ ၀.၆၀၀ ၀.၆၁၁
၂၀၅ SWEDEN ၈၅.၁၈၁ ၂၂.၆၈၈ ၁၀၇.၈၆၈ ၈၉.၄၈၆ ၄.၈၃၄ ၉၄.၃၂၀ ၆၁.၁၂၀ ၅၁.၁၀၀ ၁၁၂.၂၂၀ ၁၃၁.၉၃၃ ၂.၄၉၉ ၁၃၄.၄၃၃ ၇၇.၃၂၆ ၂.၁၆၄ ၇၉.၄၉၀
၂၀၆ SWITZERLAND ၂.၃၆၉ ၁၃.၉၁၅ ၁၆.၂၈၄ ၁.၃၂၅ ၁၀.၇၂၃ ၁၂.၀၄၈ ၀.၇၂၀ ၃.၀၃၁ ၃.၇၅၁ ၁.၂၅၈ ၈.၀၆၅ ၉.၃၂၃ ၁.၇၉၀ ၆.၈၆၁ ၈.၆၅၁
၂၀၇ SYRIAN ARAB REPUBLIC                              
၂၀၈ TAHITI                              
၂၀၉ TAIWAN ၃၈.၅၄၉ ၁၅၃.၀၂၅ ၁၉၁.၅၇၄ ၃၄.၀၁၅ ၁၁၀.၁၇၂ ၁၄၄.၁၈၆ ၂၃.၃၅၇ ၅၂.၇၁၂ ၇၆.၀၆၉ ၅၃.၅၄၅ ၁၀၄.၂၀၁ ၁၅၇.၇၄၆ ၃၆.၆၁၂ ၇၃.၈၆၈ ၁၁၀.၄၈၀
၂၁၀ TAJIKISTAN   ၀.၃၅၉ ၀.၃၅၉   ၀.၀၆၉ ၀.၀၆၉   ၀.၀၄၁ ၀.၀၄၁   ၀.၀၉၂ ၀.၀၉၂   ၀.၀၃၄ ၀.၀၃၄
၂၁၁ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF ၀.၄၁၇ ၀.၃၅၅ ၀.၇၇၃ ၀.၀၀၄ ၀.၆၄၈ ၀.၆၅၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၁         ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁
၂၁၂ THAILAND ၃၀၉၅.၉၈၈ ၂၀၂၁.၉၂၅ ၅၁၁၇.၉၁၃ ၃၂၈၇.၅၈၁ ၁၉၈၉.၇၆၄ ၅၂၇၇.၃၄၅ ၁၉၁၁.၁၇၈ ၁၀၆၆.၃၂၀ ၂၉၇၇.၄၉၈ ၃၆၈၄.၉၂၃ ၂၃၁၃.၈၇၇ ၅၉၉၈.၈၀၀ ၃၁၇၄.၀၆၁ ၁၆၁၆.၅၂၇ ၄၇၉၀.၅၈၈
၂၁၃ TOGO ၁၃.၂၁၀ ၀.၂၆၁ ၁၃.၄၇၁   ၀.၀၀၄ ၀.၀၀၄ ၀.၀၃၇   ၀.၀၃၇ ၇.၇၁၄   ၇.၇၁၄ ၀.၇၂၂   ၀.၇၂၂
၂၁၄ TOKELAU   ၀.၀၆၅ ၀.၀၆၅   ၀.၀၁၅ ၀.၀၁၅   ၀.၀၁၁ ၀.၀၁၁ ၀.၁၁၂ ၀.၀၁၀ ၀.၁၂၂      
၂၁၅ TONGA ၀.၀၆၈   ၀.၀၆၈                        
၂၁၆ TRINIDAD AND TOBAGO ၀.၅၀၆ ၀.၀၁၆ ၀.၅၂၃ ၀.၄၂၅   ၀.၄၂၅ ၀.၁၉၆   ၀.၁၉၆ ၀.၁၀၁   ၀.၁၀၁ ၀.၁၆၇   ၀.၁၆၇
၂၁၇ TUNISIA ၀.၀၃၀ ၀.၃၃၂ ၀.၃၆၁ ၀.၀၁၉ ၀.၀၉၉ ၀.၁၁၈ ၀.၀၀၁ ၀.၀၁၇ ၀.၀၁၈ ၀.၀၃၆ ၀.၀၅၄ ၀.၀၉၀ ၀.၀၀၈ ၀.၀၁၅ ၀.၀၂၃
၂၁၈ TURKEY ၁၅.၈၈၈ ၄၇.၄၄၇ ၆၃.၃၃၅ ၁၀.၀၁၅ ၂၁.၀၁၁ ၃၁.၀၂၆ ၆.၈၅၂ ၆.၉၁၆ ၁၃.၇၆၈ ၅၄.၇၀၂ ၆၀.၀၂၆ ၁၁၄.၇၂၈ ၁၀၇.၉၄၈ ၈.၇၃၆ ၁၁၆.၆၈၄
၂၁၉ TURKMENISTAN   ၀.၂၉၂ ၀.၂၉၂   ၀.၃၉၃ ၀.၃၉၃   ၀.၂၁၂ ၀.၂၁၂   ၀.၀၀၆ ၀.၀၀၆   ၀.၁၀၃ ၀.၁၀၃
၂၂၀ TURKS AND CAICOS ISLANDS                              
၂၂၁ UGANDA ၀.၀၀၇ ၀.၂၃၁ ၀.၂၃၈   ၀.၀၄၅ ၀.၀၄၅         ၀.၀၀၀၀၅ ၀.၀၀၀၀၅      
၂၂၂ UKRAINE ၂.၆၅၄ ၄၆.၅၅၈ ၄၉.၂၁၃ ၀.၈၅၃ ၃၁.၁၉၂ ၃၂.၀၄၅ ၂.၇၉၃ ၇.၁၁၃ ၉.၉၀၆ ၀.၀၅၁ ၂.၂၂၃ ၂.၂၇၄ ၀.၁၆၇ ၂.၂၄၂ ၂.၄၀၉
၂၂၃ UNITED ARAB EMIRATES ၈၃.၃၀၃ ၂၁၉.၅၆၈ ၃၀၂.၈၇၁ ၆၆.၁၇၁ ၁၆၂.၆၇၆ ၂၂၈.၈၄၇ ၃၆.၆၀၂ ၈၈.၁၄၇ ၁၂၄.၇၄၉ ၇၉.၂၇၅ ၁၅၇.၉၈၆ ၂၃၇.၂၆၁ ၅၄.၈၁၈ ၈၀.၉၃၆ ၁၃၅.၇၅၄
၂၂၄ UNITED KINGDOM ၅၀၁.၄၅၃ ၆၃.၉၄၈ ၅၆၅.၄၀၁ ၃၈၅.၄၀၂ ၃၆.၂၄၉ ၄၂၁.၆၅၁ ၂၃၁.၉၀၀ ၁၄.၈၇၄ ၂၄၆.၇၇၃ ၆၁၃.၇၇၄ ၂၂.၇၆၉ ၆၃၆.၅၄၃ ၂၆၉.၁၇၆ ၁၉.၉၁၈ ၂၈၉.၀၉၄
၂၂၅ UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS                              
၂၂၆ UNITED STATES OF AMERICA ၉၀၅.၉၇၆ ၄၀၆.၉၁၅ ၁၃၁၂.၈၉၁ ၆၂၀.၅၈၈ ၂၂၇.၃၂၂ ၈၄၇.၉၀၉ ၃၆၈.၁၄၃ ၉၄.၂၅၀ ၄၆၂.၃၉၃ ၆၉၂.၁၄၆ ၁၇၄.၄၆၅ ၈၆၆.၆၁၁ ၅၁၁.၅၀၈ ၁၅၄.၇၉၀ ၆၆၆.၂၉၈
၂၂၇ URUGUAY ၁.၄၉၉   ၁.၄၉၉ ၀.၆၆၇ ၀.၀၇၅ ၀.၇၄၂ ၀.၅၈၂ ၀.၁၇၀ ၀.၇၅၂ ၃.၁၀၂ ၀.၁၀၀ ၃.၂၀၂ ၁.၈၈၀ ၀.၀၄၇ ၁.၉၂၇
၂၂၈ UZBEKISTAN   ၁.၀၆၁ ၁.၀၆၁   ၀.၈၀၁ ၀.၈၀၁   ၀.၁၃၈ ၀.၁၃၈   ၃.၁၈၇ ၃.၁၈၇   ၇.၃၅၅ ၇.၃၅၅
၂၂၉ VANUATU ၀.၀၅၀   ၀.၀၅၀ ၀.၄၄၈   ၀.၄၄၈ ၀.၀၂၆   ၀.၀၂၆ ၀.၁၀၄   ၀.၁၀၄ ၀.၀၇၆   ၀.၀၇၆
၂၃၀ VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF ၁.၆၄၆ ၀.၀၅၀ ၁.၆၉၆ ၁.၂၈၀ ၀.၀၂၀ ၁.၃၀၀   ၀.၀၅၆ ၀.၀၅၆ ၀.၅၈၃   ၀.၅၈၃ ၁.၁၁၉ ၀.၀၀၆ ၁.၁၂၅
၂၃၁ VIET NAM ၁၆၆.၈၄၂ ၆၂၉.၆၉၇ ၇၉၆.၅၃၈ ၂၂၁.၈၅၉ ၃၆၅.၅၈၁ ၅၈၇.၄၄၁ ၁၄၁.၅၂၄ ၁၈၉.၁၂၀ ၃၃၀.၆၄၄ ၁၈၈.၂၄၂ ၃၅၁.၄၃၈ ၅၃၉.၆၈၀ ၁၆၂.၉၅၃ ၂၆၉.၃၃၇ ၄၃၂.၂၉၀
၂၃၂ VIRGIN ISLANDS, BRITISH                              
၂၃၃ VIRGIN ISLANDS, U.S.   ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၁                        
၂၃၄ WALLIS AND FUTUNA                              
၂၃၅ WESTERN SAHARA                              
၂၃၆ YEMEN ၀.၅၁၆ ၀.၃၀၃ ၀.၈၁၉ ၀.၃၃၈ ၀.၀၅၂ ၀.၃၉၀ ၀.၁၈၄ ၀.၀၅၃ ၀.၂၃၇ ၀.၄၂၃ ၀.၁၆၆ ၀.၅၉၀ ၀.၆၀၆ ၀.၃၃၀ ၀.၉၃၆
၂၃၇ ZAMBIA ၀.၀၀၀ ၀.၈၅၆ ၀.၈၅၇   ၀.၃၂၃ ၀.၃၂၃   ၀.၆၇၀ ၀.၆၇၀   ၀.၁၇၉ ၀.၁၇၉   ၀.၆၆၆ ၀.၆၆၆
၂၃၈ ZIMBABWE ၀.၃၁၄   ၀.၃၁၄ ၀.၀၀၁ ၀.၀၀၀၀၀၁ ၀.၀၀၁   ၀.၀၀၀၀၂ ၀.၀၀၀၀၂            
၂၃၉ ZZ Unclassified country ၁၉.၇၃၀ ၀.၁၉၅ ၁၉.၉၂၅ ၉.၃၂၅ ၀.၃၁၂ ၉.၆၃၈ ၆.၁၃၀ ၀.၀၃၂ ၆.၁၆၂ ၄၀.၃၁၃ ၀.၂၀၈ ၄၀.၅၂၁ ၇၂.၇၃၅ ၀.၀၃၉ ၇၂.၇၇၄
  စုစုပေါင်း ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၈၃၀၈.၄၂၂ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၁၆၆၂၀.၁၇၇ ၁၇၃၅၂.၇၂၂ ၃၃၉၇၂.၈၉၉ ၁၃၃၄၈.၇၆၉ ၁၄၃၅၀.၆၀၄ ၂၇၆၉၉.၃၇၃

Source:Customs;

Pages