ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget)(၁၄-၁-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၁၄-၁-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၁၄၆.၈၃၂ ၁၁၄၆.၈၃၂   ၁၄၃၄.၈၂၅ ၁၄၃၄.၈၂၅   -၂၈၇.၉၉၃ -၂၈၇.၉၉၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၃.၀၈၈ ၃.၀၈၈   ၁၅.၂၅၁ ၁၅.၂၅၁   -၁၂.၁၆၃ -၁၂.၁၆၃
‌ရေထွက်   ၂၇၆.၅၈၃ ၂၇၆.၅၈၃   ၂၇၄.၀၀၆ ၂၇၄.၀၀၆   ၂.၅၇၇ ၂.၅၇၇
သတ္တုတွင်းထွက်   ၁၉၆.၁၉၇ ၁၉၆.၁၉၇ ၂၆.၈၂၂ ၃၂၅.၄၂၈ ၃၅၂.၂၅၀ -၂၆.၈၂၂ -၁၂၉.၂၃၁ -၁၅၆.၀၅၃
သစ်တောထွက် ၁.၀၄၆ ၄၄.၅၉၉ ၄၅.၆၄၅ ၀.၉၆၀ ၃၇.၂၉၇ ၃၈.၂၅၇ ၀.၀၈၆ ၇.၃၀၂ ၇.၃၈၈
စက်မှုကုန်ချော ၇၄၁.၀၉၅ ၁၅၇၉.၄၆၆ ၂၃၂၀.၅၆၁ ၉၃၇.၄၀၁ ၁၄၁၉.၂၉၀ ၂၃၅၆.၆၉၁ -၁၉၆.၃၀၆ ၁၆၀.၁၇၆ -၃၆.၁၃၀
အခြား ၁.၉၉၈ ၂၀၆.၅၅၂ ၂၀၈.၅၅၀ ၂၀.၉၄၃ ၁၁၅.၂၂၅ ၁၃၆.၁၆၈ -၁၈.၉၄၅ ၉၁.၃၂၇ ၇၂.၃၈၂
  စုစုပေါင်း ၇၄၄.၁၃၉ ၃၄၅၃.၃၁၇ ၄၁၉၇.၄၅၆ ၉၈၆.၁၂၆ ၃၆၂၁.၃၂၂ ၄၆၀၇.၄၄၈ -၂၄၁.၉၈၇ -၁၆၈.၀၀၅ -၄၀၉.၉၉၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages