ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၇-၆-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၁၇-၆-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၉၆၁.၄၇၃ ၉၆၁.၄၇၃   ၉၃၆.၃၆၆ ၉၃၆.၃၆၆   ၂၅.၁၀၇ ၂၅.၁၀၇
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၉.၄၀၁ ၉.၄၀၁   ၁.၂၆၃ ၁.၂၆၃   ၈.၁၃၈ ၈.၁၃၈
‌ရေထွက်   ၁၁၃.၅၇၂ ၁၁၃.၅၇၂   ၁၂၀.၁၆၃ ၁၂၀.၁၆၃   -၆.၅၉၁ -၆.၅၉၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၄၃၄ ၈၉.၀၈၂ ၉၀.၅၁၆ ၃၆.၇၆၀ ၁၇၀.၁၅၇ ၂၀၆.၉၁၇ -၃၅.၃၂၆ -၈၁.၀၇၅ -၁၁၆.၄၀၁
သစ်တောထွက် ၀.၂၆၆ ၃၁.၉၁၈ ၃၂.၁၈၄   ၂၅.၆၂၁ ၂၅.၆၂၁ ၀.၂၆၆ ၆.၂၉၇ ၆.၅၆၃
စက်မှုကုန်ချော ၇၀၉.၅၈၁ ၁၄၁၅.၂၀၇ ၂၁၂၄.၇၈၈ ၄၈၅.၇၇၉ ၁၀၀၁.၁၉၁ ၁၄၈၆.၉၇၀ ၂၂၃.၈၀၂ ၄၁၄.၀၁၆ ၆၃၇.၈၁၈
အခြား ၉.၄၃၀ ၆၇.၂၇၇ ၇၆.၇၀၇ ၁၁၈.၀၅၆ ၇၅.၆၆၅ ၁၉၃.၇၂၁ -၁၀၈.၆၂၆ -၈.၃၈၈ -၁၁၇.၀၁၄
  စုစုပေါင်း ၇၂၀.၇၁၁ ၂၆၈၇.၉၃၀ ၃၄၀၈.၆၄၁ ၆၄၀.၅၉၅ ၂၃၃၀.၄၂၆ ၂၉၇၁.၀၂၁ ၈၀.၁၁၆ ၃၅၇.၅၀၄ ၄၃၇.၆၂၀

 

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages