ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂-၁၁-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂-၁၁-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၁၃.၂၂၁ ၂၁၃.၂၂၁   ၁၈၇.၃၅၉ ၁၈၇.၃၅၉   ၂၅.၈၆၂ ၂၅.၈၆၂
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄၁.၈၈၄ ၄၁.၈၈၄   ၄.၁၄၉ ၄.၁၄၉   ၃၇.၇၃၅ ၃၇.၇၃၅
ေရထြက္   ၈၂.၂၉၆ ၈၂.၂၉၆   ၆၇.၆၇၉ ၆၇.၆၇၉   ၁၄.၆၁၇ ၁၄.၆၁၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၀၄၉ ၁၀၂.၃၅၄ ၁၀၂.၄၀၃ ၈၆.၆၁၃ ၁၁၇.၉၁၄ ၂၀၄.၅၂၇ -၈၆.၅၆၄ -၁၅.၅၆၀ -၁၀၂.၁၂၄
သစ္ေတာထြက္ ၀.၇၃၁ ၁၇.၈၅၈ ၁၈.၅၈၉ ၁.၁၄၅ ၁၇.၆၇၈ ၁၈.၈၂၃ -၀.၄၁၄ ၀.၁၈၀ -၀.၂၃၄
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၂၈.၄၀၆ ၄၇၈.၆၅၀ ၇၀၇.၀၅၆ ၂၈၇.၈၁၃ ၂၅၁.၄၁၆ ၅၃၉.၂၂၉ -၅၉.၄၀၇ ၂၂၇.၂၃၄ ၁၆၇.၈၂၇
အျခား ၃၆.၄၈၅ ၇၂.၁၃၈ ၁၀၈.၆၂၃ ၁၂.၂၅၉ ၈၀.၀၂၂ ၉၂.၂၈၁ ၂၄.၂၂၆ -၇.၈၈၄ ၁၆.၃၄၂
  စုစုေပါင္း ၂၆၅.၆၇၁ ၁၀၀၈.၄၀၁ ၁၂၇၄.၀၇၂ ၃၈၇.၈၃၀ ၇၂၆.၂၁၇ ၁၁၁၄.၀၄၇ -၁၂၂.၁၅၉ ၂၈၂.၁၈၄ ၁၆၀.၀၂၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages