ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၆-၉-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၆-၉-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၃၀၇၇.၄၇၃ ၃၀၇၇.၄၇၃   ၂၇၃၃.၃၈၅ ၂၇၃၃.၃၈၅   ၃၄၄.၀၈၈ ၃၄၄.၀၈၈
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၄၆.၆၈၁ ၃၄၆.၉၁၉   ၂၀၁.၆၉၁ ၂၀၁.၆၉၁ ၀.၂၃၈ ၁၄၄.၉၉၀ ၁၄၅.၂၂၈
ေရထြက္   ၆၈၁.၇၄၅ ၆၈၁.၇၄၅   ၆၅၉.၅၉၁ ၆၅၉.၅၉၁   ၂၂.၁၅၄ ၂၂.၁၅၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၇ ၉၈၅.၁၀၁ ၁၃၇၄.၇၂၈ ၉၁၁.၇၃၈ ၁၀၆၉.၂၃၂ ၁၉၈၀.၉၇၀ -၅၂၂.၁၁၁ -၈၄.၁၃၁ -၆၀၆.၂၄၂
သစ္ေတာထြက္ ၈.၄၀၈ ၁၅၄.၅၆၀ ၁၆၂.၉၆၈ ၁၅.၆၀၀ ၁၆၆.၇၅၀ ၁၈၂.၃၅၀ -၇.၁၉၂ -၁၂.၁၉၀ -၁၉.၃၈၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၅၉၂.၂၄၂ ၅၇၁၄.၁၀၉ ၉၃၀၆.၃၅၁ ၃၃၈၇.၈၁၇ ၄၂၄၅.၃၅၈ ၇၆၃၃.၁၇၅ ၂၀၄.၄၂၅ ၁၄၆၈.၇၅၁ ၁၆၇၃.၁၇၆
အျခား ၃၅၀.၄၄၈ ၃၉၄.၄၃၃ ၇၄၄.၈၈၁ ၅၇.၄၀၅ ၁၅၈၆.၂၅၉ ၁၆၄၃.၆၆၄ ၂၉၃.၀၄၃ -၁၁၉၁.၈၂၆ -၈၉၈.၇၈၃
  စုစုေပါင္း ၄၃၄၀.၉၆၃ ၁၁၃၅၄.၁၀၂ ၁၅၆၉၅.၀၆၅ ၄၃၇၂.၅၆၀ ၁၀၆၆၂.၂၆၆ ၁၅၀၃၄.၈၂၆ -၃၁.၅၉၇ ၆၉၁.၈၃၆ ၆၆၀.၂၃၉

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages