ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၃-၉-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၂၃-၉-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၆၅၉.၇၅၂ ၁၆၅၉.၇၅၂   ၁၆၃၉.၆၂၁ ၁၆၃၉.၆၂၁   ၂၀.၁၃၁ ၂၀.၁၃၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၆.၈၈၈ ၁၆.၈၈၈   ၂.၇၇၀ ၂.၇၇၀   ၁၄.၁၁၈ ၁၄.၁၁၈
‌ရေထွက်   ၃၂၆.၀၈၂ ၃၂၆.၀၈၂   ၃၂၇.၂၂၃ ၃၂၇.၂၂၃   -၁.၁၄၁ -၁.၁၄၁
သတ္တုတွင်းထွက် ၈.၅၇၆ ၁၆၀.၄၇၉ ၁၆၉.၀၅၅ ၃၆.၇၆၀ ၃၂၂.၇၅၂ ၃၅၉.၅၁၂ -၂၈.၁၈၄ -၁၆၂.၂၇၃ -၁၉၀.၄၅၇
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၀ ၇၃.၃၅၈ ၇၃.၆၆၈ ၀.၂၆၄ ၅၈.၉၈၇ ၅၉.၂၅၁ ၀.၀၄၆ ၁၄.၃၇၁ ၁၄.၄၁၇
စက်မှုကုန်ချော ၁၇၇၆.၃၇၂ ၃၈၉၃.၈၁၆ ၅၆၇၀.၁၈၈ ၁၄၆၁.၀၉၁ ၂၅၆၂.၀၆၅ ၄၀၂၃.၁၅၆ ၃၁၅.၂၈၁ ၁၃၃၁.၇၅၁ ၁၆၄၇.၀၃၂
အခြား ၁၀၁.၂၄၉ ၁၄၂.၁၇၅ ၂၄၃.၄၂၄ ၂၆၃.၄၈၇ ၁၆၇.၅၆၄ ၄၃၁.၀၅၁ -၁၆၂.၂၃၈ -၂၅.၃၈၉ -၁၈၇.၆၂၇
  စုစုပေါင်း ၁၈၈၆.၅၀၇ ၆၂၇၂.၅၅၀ ၈၁၅၉.၀၅၇ ၁၇၆၁.၆၀၂ ၅၀၈၀.၉၈၂ ၆၈၄၂.၅၈၄ ၁၂၄.၉၀၅ ၁၁၉၁.၅၆၈ ၁၃၁၆.၄၇၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages