ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄ (၂၄-၁၁-၂၀၂၃) ထိ (ယာယီ) ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၄-၁၁-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၉၈၂.၄၅၀ ၁၉၈၂.၄၅၀   ၂၂၆၉.၃၃၉ ၂၂၆၉.၃၃၉   -၂၈၆.၈၈၉ -၂၈၆.၈၈၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅.၁၉၀ ၅.၁၉၀   ၁၈.၀၃၁ ၁၈.၀၃၁   -၁၂.၈၄၁ -၁၂.၈၄၁
‌ရေထွက်   ၄၃၀.၀၀၂ ၄၃၀.၀၀၂   ၄၇၁.၁၉၂ ၄၇၁.၁၉၂   -၄၁.၁၉၀ -၄၁.၁၉၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၂.၄၇၀ ၁၅၇.၇၃၂ ၁၈၀.၂၀၂ ၁၅.၃၄၃ ၁၈၆.၃၀၀ ၂၀၁.၆၄၃ ၇.၁၂၇ -၂၈.၅၆၈ -၂၁.၄၄၁
သစ်တောထွက် ၀.၅၇၅ ၄၃.၂၇၂ ၄၃.၈၄၇ ၁.၀၀၄ ၉၂.၇၂၅ ၉၃.၇၂၉ -၀.၄၂၉ -၄၉.၄၅၃ -၄၉.၈၈၂
စက်မှုကုန်ချော ၂၁၇၄.၇၅၅ ၃၈၄၅.၇၃၈ ၆၀၂၀.၄၉၃ ၂၆၉၂.၂၅၈ ၄၈၉၀.၆၃၂ ၇၅၈၂.၈၉၀ -၅၁၇.၅၀၃ -၁၀၄၄.၈၉၄ -၁၅၆၂.၃၉၇
အခြား ၅၉၄.၂၉၀ ၁၃၁.၃၀၄ ၇၂၅.၅၉၄ ၁၀၄.၂၆၈ ၂၁၁.၄၉၇ ၃၁၅.၇၆၅ ၄၉၀.၀၂၂ -၈၀.၁၉၃ ၄၀၉.၈၂၉
  စုစုပေါင်း ၂၇၉၂.၀၉၀ ၆၅၉၅.၆၈၈ ၉၃၈၇.၇၇၈ ၂၈၁၂.၈၇၃ ၈၁၃၉.၇၁၆ ၁၀၉၅၂.၅၈၉ -၂၀.၇၈၃ -၁၅၄၄.၀၂၈ -၁၅၆၄.၈၁၁

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages