ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၀-၁-၂၀၂၃) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၂၀-၁-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၉၅၂.၆၇၆ ၂၉၅၂.၆၇၆   ၂၉၂၇.၅၀၁ ၂၉၂၇.၅၀၁   ၂၅.၁၇၅ ၂၅.၁၇၅
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၉.၁၅၇ ၁၉.၁၅၇   ၅.၈၆၁ ၅.၈၆၁   ၁၃.၂၉၆ ၁၃.၂၉၆
‌ရေထွက်   ၅၉၄.၈၇၈ ၅၉၄.၈၇၈   ၆၃၀.၄၀၇ ၆၃၀.၄၀၇   -၃၅.၅၂၉ -၃၅.၅၂၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၆.၁၅၁ ၂၁၉.၃၂၆ ၂၃၅.၄၇၇ ၃၆.၇၆၀ ၅၂၄.၁၈၉ ၅၆၀.၉၄၉ -၂၀.၆၀၉ -၃၀၄.၈၆၃ -၃၂၅.၄၇၂
သစ်တောထွက် ၂.၄၁၃ ၁၂၀.၄၂၇ ၁၂၂.၈၄၀ ၁.၃၁၀ ၁၀၉.၃၈၄ ၁၁၀.၆၉၄ ၁.၁၀၃ ၁၁.၀၄၃ ၁၂.၁၄၆
စက်မှုကုန်ချော ၃၁၉၁.၆၉၂ ၅၈၇၀.၁၁၄ ၉၀၆၁.၈၀၆ ၂၄၆၅.၆၆၅ ၄၃၅၀.၃၈၄ ၆၈၁၆.၀၄၉ ၇၂၆.၀၂၇ ၁၅၁၉.၇၃၀ ၂၂၄၅.၇၅၇
အခြား ၁၁၇.၈၄၃ ၂၅၉.၇၁၃ ၃၇၇.၅၅၆ ၂၆၅.၆၅၀ ၃၇၉.၉၈၇ ၆၄၅.၆၃၇ -၁၄၇.၈၀၇ -၁၂၀.၂၇၄ -၂၆၈.၀၈၁
  စုစုပေါင်း ၃၃၂၈.၀၉၉ ၁၀၀၃၆.၂၉၁ ၁၃၃၆၄.၃၉၀ ၂၇၆၉.၃၈၅ ၈၉၂၇.၇၁၃ ၁၁၆၉၇.၀၉၈ ၅၅၈.၇၁၄ ၁၁၀၈.၅၇၈ ၁၆၆၇.၂၉၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages