ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄(၁၉-၅-၂၀၂၃) ထိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၉-၅-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၆၆.၁၆၅ ၄၆၆.၁၆၅   ၆၀၁.၁၇၁ ၆၀၁.၁၇၁   -၁၃၅.၀၀၆ -၁၃၅.၀၀၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၈၇၇ ၀.၈၇၇   ၄.၁၃၅ ၄.၁၃၅   -၃.၂၅၈ -၃.၂၅၈
‌ရေထွက်   ၅၂.၆၈၅ ၅၂.၆၈၅   ၇၂.၅၈၈ ၇၂.၅၈၈   -၁၉.၉၀၃ -၁၉.၉၀၃
သတ္တုတွင်းထွက်   ၂၁.၈၉၈ ၂၁.၈၉၈   ၇၇.၇၂၆ ၇၇.၇၂၆   -၅၅.၈၂၈ -၅၅.၈၂၈
သစ်တောထွက် ၀.၀၄၆ ၁၀.၂၈၇ ၁၀.၃၃၃ ၀.၀၅၂ ၂၁.၃၃၁ ၂၁.၃၈၃ -၀.၀၀၆ -၁၁.၀၄၄ -၁၁.၀၅၀
စက်မှုကုန်ချော ၄၂၁.၄၄၇ ၅၆၈.၀၅၉ ၉၈၉.၅၀၆ ၄၄၄.၀၉၄ ၇၆၂.၁၃၁ ၁၂၀၆.၂၂၅ -၂၂.၆၄၇ -၁၉၄.၀၇၂ -၂၁၆.၇၁၉
အခြား ၃၅.၀၃၉ ၂၀.၄၂၀ ၅၅.၄၅၉ ၉.၀၀၀ ၃၉.၉၅၃ ၄၈.၉၅၃ ၂၆.၀၃၉ -၁၉.၅၃၃ ၆.၅၀၆
  စုစုပေါင်း ၄၅၆.၅၃၂ ၁၁၄၀.၃၉၁ ၁၅၉၆.၉၂၃ ၄၅၃.၁၄၆ ၁၅၇၉.၀၃၅ ၂၀၃၂.၁၈၁ ၃.၃၈၆ -၄၃၈.၆၄၄ -၄၃၅.၂၅၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages