ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၀-၃-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း ၈၇၉.၇၁၀ ၁၀၇၅.၃၇၆ ၁၉၅၅.၀၈၆   ၁၅၇၁.၇၄၆ ၁၅၇၁.၇၄၆ ၈၇၉.၇၁၀ -၄၉၆.၃၇၀ ၃၈၃.၃၄၀
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၃.၄၂၀ ၅၃.၄၂၀ ၀.၂၃၈ ၂၇၁.၂၅၁ ၂၇၁.၄၈၉ -၀.၂၃၈ -၂၁၇.၈၃၁ -၂၁၈.၀၆၉
‌ရေထွက်   ၄၆၉.၄၄၅ ၄၆၉.၄၄၅   ၄၀၆.၈၇၁ ၄၀၆.၈၇၁   ၆၂.၅၇၄ ၆၂.၅၇၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၆၁၀.၆၅၁ ၁၀၆၅.၅၂၃ ၃၂.၀၁၇ ၄၃၀.၃၅၂ ၄၆၂.၃၆၉ ၄၂၂.၈၅၅ ၁၈၀.၂၉၉ ၆၀၃.၁၅၄
သစ်တောထွက် ၂.၉၁၃ ၈၃.၄၉၁ ၈၆.၄၀၄ ၄.၄၄၂ ၈၀.၄၅၄ ၈၄.၈၉၆ -၁.၅၂၉ ၃.၀၃၇ ၁.၅၀၈
စက်မှုကုန်ချော ၁၆၈၂.၂၄၆ ၃၁၆၀.၂၀၀ ၄၈၄၂.၄၄၆ ၁၆၉၂.၆၀၀ ၂၇၀၉.၅၃၀ ၄၄၀၂.၁၃၀ -၁၀.၃၅၄ ၄၅၀.၆၇၀ ၄၄၀.၃၁၆
အခြား ၃၄.၄၇၆ ၁၅၆.၇၄၀ ၁၉၁.၂၁၆ ၂၁၀.၈၇၆ ၂၆၄.၃၈၃ ၄၇၅.၂၅၉ -၁၇၆.၄၀၀ -၁၀၇.၆၄၃ -၂၈၄.၀၄၃
  စုစုပေါင်း ၃၀၅၄.၂၁၇ ၅၆၀၉.၃၂၃ ၈၆၆၃.၅၄၀ ၁၉၄၀.၁၇၃ ၅၇၃၄.၅၈၇ ၇၆၇၄.၇၆၀ ၁၁၁၄.၀၄၄ -၁၂၅.၂၆၄ ၉၈၈.၇၈၀

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages