ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၁-၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၁-၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၈၆၈.၁၀၈ ၈၆၈.၁၀၈   ၈၄၄.၇၀၃ ၈၄၄.၇၀၃   ၂၃.၄၀၅ ၂၃.၄၀၅
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၁၉၅.၇၈၅ ၁၉၆.၀၂၃   ၁၆.၀၁၈ ၁၆.၀၁၈ ၀.၂၃၈ ၁၇၉.၇၆၇ ၁၈၀.၀၀၅
ေရထြက္   ၂၅၁.၃၂၇ ၂၅၁.၃၂၇   ၂၁၈.၆၀၇ ၂၁၈.၆၀၇   ၃၂.၇၂၀ ၃၂.၇၂၀
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၄၀၀ ၃၀၀.၅၉၈ ၃၀၀.၉၉၈ ၈၈.၆၈၀ ၃၁၈.၄၂၅ ၄၀၇.၁၀၅ -၈၈.၂၈၀ -၁၇.၈၂၇ -၁၀၆.၁၀၇
သစ္ေတာထြက္ ၂.၄၉၁ ၄၈.၀၈၉ ၅၀.၅၈၀ ၅.၁၈၅ ၅၁.၈၆၉ ၅၇.၀၅၄ -၂.၆၉၄ -၃.၇၈၀ -၆.၄၇၄
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၆၂၅.၀၉၀ ၁၅၅၉.၀၇၉ ၂၁၈၄.၁၆၉ ၉၅၃.၂၈၇ ၈၂၃.၉၄၃ ၁၇၇၇.၂၃၀ -၃၂၈.၁၉၇ ၇၃၅.၁၃၆ ၄၀၆.၉၃၉
အျခား ၃.၂၁၄ ၂၀၈.၁၃၉ ၂၁၁.၃၅၃ ၂၁.၀၁၁ ၄၃၆.၅၄၀ ၄၅၇.၅၅၁ -၁၇.၇၉၇ -၂၂၈.၄၀၁ -၂၄၆.၁၉၈
  စုစုေပါင္း ၆၃၁.၄၃၃ ၃၄၃၁.၁၂၅ ၄၀၆၂.၅၅၈ ၁၀၆၈.၁၆၃ ၂၇၁၀.၁၀၅ ၃၇၇၈.၂၆၈ -၄၃၆.၇၃၀ ၇၂၁.၀၂၀ ၂၈၄.၂၉၀

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages