ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၈-၃-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၈-၃-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၄၄၅.၁၈၈ ၁၄၄၅.၁၈၈   ၁၃၄၄.၁၀၀ ၁၃၄၄.၁၀၀   ၁၀၁.၀၈၈ ၁၀၁.၀၈၈
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၆၇.၂၀၂ ၂၆၇.၄၄၀   ၃၇.၈၅၁ ၃၇.၈၅၁ ၀.၂၃၈ ၂၂၉.၃၅၁ ၂၂၉.၅၈၉
ေရထြက္   ၃၈၂.၄၃၆ ၃၈၂.၄၃၆   ၃၅၅.၉၉၀ ၃၅၅.၉၉၀   ၂၆.၄၄၆ ၂၆.၄၄၆
သတၱဳတြင္းထြက္ ၂၁.၂၀၀ ၄၁၈.၆၇၄ ၄၃၉.၈၇၄ ၅၅၂.၁၉၄ ၄၇၁.၀၃၉ ၁၀၂၃.၂၃၃ -၅၃၀.၉၉၄ -၅၂.၃၆၅ -၅၈၃.၃၅၉
သစ္ေတာထြက္ ၄.၀၀၁ ၇၅.၀၈၀ ၇၉.၀၈၁ ၇.၈၉၆ ၇၈.၇၉၂ ၈၆.၆၈၈ -၃.၈၉၅ -၃.၇၁၂ -၇.၆၀၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၅၂၈.၁၁၀ ၂၅၄၁.၇၇၃ ၄၀၆၉.၈၈၃ ၁၅၈၀.၀၉၇ ၁၃၉၁.၆၉၀ ၂၉၇၁.၇၈၇ -၅၁.၉၈၇ ၁၁၅၀.၀၈၃ ၁၀၉၈.၀၉၆
အျခား ၁၈၉.၈၃၄ ၂၆၃.၂၉၆ ၄၅၃.၁၃၀ ၂၈.၂၂၁ ၆၁၆.၂၃၉ ၆၄၄.၄၆၀ ၁၆၁.၆၁၃ -၃၅၂.၉၄၃ -၁၉၁.၃၃၀
  စုစုေပါင္း ၁၇၄၃.၃၈၃ ၅၃၉၃.၆၄၉ ၇၁၃၇.၀၃၂ ၂၁၆၈.၄၀၈ ၄၂၉၅.၇၀၁ ၆၄၆၄.၁၀၉ -၄၂၅.၀၂၅ ၁၀၉၇.၉၄၈ ၆၇၂.၉၂၃

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages