ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၉-၁၀-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၉-၁၀-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၃.၈၁၆ ၄၃.၈၁၆   ၇၈.၇၉၂ ၇၈.၇၉၂   -၃၄.၉၇၆ -၃၄.၉၇၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂.၀၆၆ ၂.၀၆၆   ၅.၂၆၄ ၅.၂၆၄   -၃.၁၉၈ -၃.၁၉၈
‌ရေထွက်   ၂၀.၁၆၀ ၂၀.၁၆၀   ၂၇.၄၃၅ ၂၇.၄၃၅   -၇.၂၇၅ -၇.၂၇၅
သတ္တုတွင်းထွက်   ၁၇.၈၉၄ ၁၇.၈၉၄ ၁၁၂.၀၄၅ ၂၀.၈၀၄ ၁၃၂.၈၄၉ -၁၁၂.၀၄၅ -၂.၉၁၀ -၁၁၄.၉၅၅
သစ်တောထွက်   ၀.၂၀၂ ၀.၂၀၂   ၆.၄၀၃ ၆.၄၀၃   -၆.၂၀၁ -၆.၂၀၁
စက်မှုကုန်ချော   ၄၅.၃၇၅ ၄၅.၃၇၅   ၁၉၆.၉၅၅ ၁၉၆.၉၅၅   -၁၅၁.၅၈၀ -၁၅၁.၅၈၀
အခြား   ၂.၆၇၁ ၂.၆၇၁ ၀.၀၅၀ ၇.၃၆၄ ၇.၄၁၄ -၀.၀၅၀ -၄.၆၉၃ -၄.၇၄၃
  စုစုပေါင်း   ၁၃၂.၁၈၄ ၁၃၂.၁၈၄ ၁၁၂.၀၉၅ ၃၄၃.၀၁၇ ၄၅၅.၁၁၂ -၁၁၂.၀၉၅ -၂၁၀.၈၃၃ -၃၂၂.၉၂၈

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages