ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၇-၈-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၇-၈-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၃၅၈.၇၂၁ ၃၃၅၈.၇၂၁   ၂၈၇၁.၁၈၇ ၂၈၇၁.၁၈၇   ၄၈၇.၅၃၄ ၄၈၇.၅၃၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၉.၅၆၀ ၆၉.၅၆၀ ၀.၂၃၈ ၃၃၂.၉၂၂ ၃၃၃.၁၆၀ -၀.၂၃၈ -၂၆၃.၃၆၂ -၂၆၃.၆၀၀
‌ရေထွက်   ၇၅၇.၃၅၆ ၇၅၇.၃၅၆   ၆၄၉.၆၃၁ ၆၄၉.၆၃၁   ၁၀၇.၇၂၅ ၁၀၇.၇၂၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၈၄.၁၉၂ ၁၁၀၆.၁၈၇ ၁၅၉၀.၃၇၉ ၃၈၉.၆၂၆ ၉၁၄.၃၅၃ ၁၃၀၃.၉၇၉ ၉၄.၅၆၆ ၁၉၁.၈၃၄ ၂၈၆.၄၀၀
သစ်တောထွက် ၃.၉၅၃ ၁၂၄.၂၂၄ ၁၂၈.၁၇၇ ၈.၁၅၈ ၁၃၈.၈၉၉ ၁၄၇.၀၅၇ -၄.၂၀၅ -၁၄.၆၇၅ -၁၈.၈၈၀
စက်မှုကုန်ချော ၂၈၁၄.၆၄၈ ၅၂၅၈.၉၀၅ ၈၀၇၃.၅၅၃ ၃၅၀၇.၆၅၅ ၅၀၉၇.၄၈၄ ၈၆၀၅.၁၃၉ -၆၉၃.၀၀၇ ၁၆၁.၄၂၁ -၅၃၁.၅၈၆
အခြား ၅၈၈.၀၉၂ ၂၈၃.၁၆၄ ၈၇၁.၂၅၆ ၃၄၉.၇၅၃ ၃၇၀.၈၇၂ ၇၂၀.၆၂၅ ၂၃၈.၃၃၉ -၈၇.၇၀၈ ၁၅၀.၆၃၁
  စုစုပေါင်း ၃၈၉၀.၈၈၅ ၁၀၉၅၈.၁၁၇ ၁၄၈၄၉.၀၀၂ ၄၂၅၅.၄၃၀ ၁၀၃၇၅.၃၄၈ ၁၄၆၃၀.၇၇၈ -၃၆၄.၅၄၅ ၅၈၂.၇၆၉ ၂၁၈.၂၂၄

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages