ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၄-၁၂-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄-၁၂-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၅၇၃.၄၅၃ ၅၇၃.၄၅၃   ၅၆၂.၀၀၁ ၅၆၂.၀၀၁   ၁၁.၄၅၂ ၁၁.၄၅၂
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၂၅ ၁၃၂.၂၇၃ ၁၃၂.၄၉၈   ၁၀.၄၅၅ ၁၀.၄၅၅ ၀.၂၂၅ ၁၂၁.၈၁၈ ၁၂၂.၀၄၃
ေရထြက္   ၁၈၉.၉၄၃ ၁၈၉.၉၄၃   ၁၅၇.၉၇၆ ၁၅၇.၉၇၆   ၃၁.၉၆၇ ၃၁.၉၆၇
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၀၄၉ ၂၅၇.၃၂၃ ၂၅၇.၃၇၂ ၈၈.၆၈၀ ၂၁၆.၅၉၉ ၃၀၅.၂၇၉ -၈၈.၆၃၁ ၄၀.၇၂၄ -၄၇.၉၀၇
သစ္ေတာထြက္ ၁.၅၀၃ ၃၆.၆၉၅ ၃၈.၁၉၈ ၃.၈၉၇ ၃၇.၇၅၇ ၄၁.၆၅၄ -၂.၃၉၄ -၁.၀၆၂ -၃.၄၅၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၅၃၈.၄၇၅ ၁၀၆၃.၃၂၀ ၁၆၀၁.၇၉၅ ၆၀၅.၃၈၈ ၅၇၈.၉၉၄ ၁၁၈၄.၃၈၂ -၆၆.၉၁၃ ၄၈၄.၃၂၆ ၄၁၇.၄၁၃
အျခား ၃၈.၆၇၆ ၁၃၇.၂၅၄ ၁၇၅.၉၃၀ ၁၉.၁၆၉ ၃၀၅.၈၈၈ ၃၂၅.၀၅၇ ၁၉.၅၀၇ -၁၆၈.၆၃၄ -၁၄၉.၁၂၇
  စုစုေပါင္း ၅၇၈.၉၂၈ ၂၃၉၀.၂၆၁ ၂၉၆၉.၁၈၉ ၇၁၇.၁၃၄ ၁၈၆၉.၆၇၀ ၂၅၈၆.၈၀၄ -၁၃၈.၂၀၆ ၅၂၀.၅၉၁ ၃၈၂.၃၈၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages