ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁၅-၇-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၁၅-၇-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၂၀၅.၄၃၂ ၁၂၀၅.၄၃၂   ၁၂၁၆.၆၂၅ ၁၂၁၆.၆၂၅   -၁၁.၁၉၃ -၁၁.၁၉၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၁.၇၇၆ ၁၁.၇၇၆   ၁.၉၅၀ ၁.၉၅၀   ၉.၈၂၆ ၉.၈၂၆
‌ရေထွက်   ၁၆၇.၂၁၁ ၁၆၇.၂၁၁   ၁၇၂.၃၂၆ ၁၇၂.၃၂၆   -၅.၁၁၅ -၅.၁၁၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၅၅၇ ၁၁၃.၆၆၇ ၁၁၅.၂၂၄ ၃၆.၇၆၀ ၁၈၁.၉၅၈ ၂၁၈.၇၁၈ -၃၅.၂၀၃ -၆၈.၂၉၁ -၁၀၃.၄၉၄
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၀ ၅၂.၄၅၁ ၅၂.၇၆၁ ၀.၀၂၁ ၃၉.၆၆၄ ၃၉.၆၈၅ ၀.၂၈၉ ၁၂.၇၈၇ ၁၃.၀၇၆
စက်မှုကုန်ချော ၉၅၂.၈၄၈ ၂၁၇၁.၁၉၅ ၃၁၂၄.၀၄၃ ၇၃၁.၉၅၈ ၁၄၅၉.၅၅၉ ၂၁၉၁.၅၁၇ ၂၂၀.၈၉၀ ၇၁၁.၆၃၆ ၉၃၂.၅၂၆
အခြား ၅၃.၃၅၉ ၈၃.၇၂၆ ၁၃၇.၀၈၅ ၁၁၈.၈၆၇ ၁၀၅.၇၀၈ ၂၂၄.၅၇၅ -၆၅.၅၀၈ -၂၁.၉၈၂ -၈၇.၄၉၀
  စုစုပေါင်း ၁၀၀၈.၀၇၄ ၃၈၀၅.၄၅၈ ၄၈၁၃.၅၃၂ ၈၈၇.၆၀၆ ၃၁၇၇.၇၉၀ ၄၀၆၅.၃၉၆ ၁၂၀.၄၆၈ ၆၂၇.၆၆၈ ၇၄၈.၁၃၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages