ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁-၁၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၁၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၆၄.၄၇၅ ၂၆၄.၄၇၅   ၂၀၄.၇၂၆ ၂၀၄.၇၂၆   ၅၉.၇၄၉ ၅၉.၇၄၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၂၀.၁၇၄ ၂၀.၁၇၄   ၃၉.၆၅၅ ၃၉.၆၅၅   -၁၉.၄၈၁ -၁၉.၄၈၁
‌ရေထွက်   ၉၃.၁၉၀ ၉၃.၁၉၀   ၇၇.၉၄၇ ၇၇.၉၄၇   ၁၅.၂၄၃ ၁၅.၂၄၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၈၇.၇၃၈ ၁၁၁.၇၄၀ ၃၉၉.၄၇၈ ၀.၀၄၉ ၁၀၂.၂၀၈ ၁၀၂.၂၅၇ ၂၈၇.၆၈၉ ၉.၅၃၂ ၂၉၇.၂၂၁
သစ်တောထွက် ၀.၂၉၈ ၁၄.၄၁၉ ၁၄.၇၁၇ ၀.၇၃၁ ၁၇.၄၈၂ ၁၈.၂၁၃ -၀.၄၃၃ -၃.၀၆၃ -၃.၄၉၆
စက်မှုကုန်ချော ၂၀၃.၀၆၇ ၅၃၂.၄၃၅ ၇၃၅.၅၀၂ ၂၃၆.၆၀၂ ၄၃၉.၉၀၃ ၆၇၆.၅၀၅ -၃၃.၅၃၅ ၉၂.၅၃၂ ၅၈.၉၉၇
အခြား ၇.၂၈၈ ၄၄.၃၇၇ ၅၁.၆၆၅ ၃၅.၁၁၄ ၆၇.၀၈၄ ၁၀၂.၁၉၈ -၂၇.၈၂၆ -၂၂.၇၀၇ -၅၀.၅၃၃
  စုစုပေါင်း ၄၉၈.၃၉၁ ၁၀၈၀.၈၁၀ ၁၅၇၉.၂၀၁ ၂၇၂.၄၉၆ ၉၄၉.၀၀၅ ၁၂၂၁.၅၀၁ ၂၂၅.၈၉၅ ၁၃၁.၈၀၅ ၃၅၇.၇၀၀

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages