ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၄၁၁.၆၃၂ ၂၄၁၁.၆၃၂   ၂၀၂၂.၅၈၄ ၂၀၂၂.၅၈၄   ၃၈၉.၀၄၈ ၃၈၉.၀၄၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၀.၁၄၈ ၆၀.၁၄၈ ၀.၂၃၈ ၂၈၂.၄၂၄ ၂၈၂.၆၆၂ -၀.၂၃၈ -၂၂၂.၂၇၆ -၂၂၂.၅၁၄
‌ရေထွက်   ၅၇၀.၂၈၁ ၅၇၀.၂၈၁   ၄၉၇.၁၅၅ ၄၉၇.၁၅၅   ၇၃.၁၂၆ ၇၃.၁၂၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၇၀၅.၂၆၃ ၁၁၆၀.၁၃၅ ၃၀၃.၉၀၉ ၅၇၄.၁၁၈ ၈၇၈.၀၂၇ ၁၅၀.၉၆၃ ၁၃၁.၁၄၅ ၂၈၂.၁၀၈
သစ်တောထွက် ၃.၃၅၂ ၉၂.၂၈၁ ၉၅.၆၃၃ ၅.၅၉၅ ၉၈.၀၀၆ ၁၀၃.၆၀၁ -၂.၂၄၃ -၅.၇၂၅ -၇.၉၆၈
စက်မှုကုန်ချော ၂၁၀၀.၁၈၉ ၃၅၃၄.၆၅၇ ၅၆၃၄.၈၄၆ ၂၄၅၃.၉၄၃ ၃၂၁၆.၉၅၁ ၅၆၇၀.၈၉၄ -၃၅၃.၇၅၄ ၃၁၇.၇၀၆ -၃၆.၀၄၉
အခြား ၅၇၇.၄၂၉ ၂၀၀.၅၉၉ ၇၇၈.၀၂၈ ၂၅၉.၆၀၉ ၃၀၄.၄၃၁ ၅၆၄.၀၄၀ ၃၁၇.၈၂၀ -၁၀၃.၈၃၂ ၂၁၃.၉၈၈
  စုစုပေါင်း ၃၁၃၅.၈၄၂ ၇၅၇၄.၈၆၁ ၁၀၇၁၀.၇၀၃ ၃၀၂၃.၂၉၄ ၆၉၉၅.၆၆၉ ၁၀၀၁၈.၉၆၃ ၁၁၂.၅၄၈ ၅၇၉.၁၉၂ ၆၉၁.၇၄၀

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages