ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၅-၁-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၅-၁-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၄၆၀.၃၆၁ ၁၄၆၀.၃၆၁   ၁၀၅၁.၈၃၅ ၁၀၅၁.၈၃၅   ၄၀၈.၅၂၆ ၄၀၈.၅၂၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၅.၂၅၄ ၁၅.၂၅၄   ၄၉.၃၉၈ ၄၉.၃၉၈   -၃၄.၁၄၄ -၃၄.၁၄၄
‌ရေထွက်   ၂၇၈.၃၇၈ ၂၇၈.၃၇၈   ၃၀၁.၉၅၈ ၃၀၁.၉၅၈   -၂၃.၅၈၀ -၂၃.၅၈၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၂၆.၈၂၂ ၃၂၅.၇၉၇ ၃၅၂.၆၁၉ ၄၅၄.၈၇၂ ၃၉၈.၂၅၉ ၈၅၃.၁၃၁ -၄၂၈.၀၅၀ -၇၂.၄၆၂ -၅၀၀.၅၁၂
သစ်တောထွက် ၁.၀၀၉ ၃၈.၄၃၂ ၃၉.၄၄၁ ၁.၇၀၁ ၄၈.၁၁၈ ၄၉.၈၁၉ -၀.၆၉၂ -၉.၆၈၆ -၁၀.၃၇၈
စက်မှုကုန်ချော ၅၆၆.၆၅၄ ၁၄၅၆.၃၅၂ ၂၀၂၃.၀၀၆ ၁၁၂၁.၀၂၄ ၁၉၃၅.၄၇၉ ၃၀၅၆.၅၀၃ -၅၅၄.၃၇၀ -၄၇၉.၁၂၇ -၁၀၃၃.၄၉၇
အခြား ၁၆.၃၁၅ ၁၁၇.၂၀၁ ၁၃၃.၅၁၆ ၈.၂၂၀ ၉၀.၄၀၇ ၉၈.၆၂၇ ၈.၀၉၅ ၂၆.၇၉၄ ၃၄.၈၈၉
  စုစုပေါင်း ၆၁၀.၈၀၀ ၃၆၉၁.၇၇၅ ၄၃၀၂.၅၇၅ ၁၅၈၅.၈၁၇ ၃၈၇၅.၄၅၄ ၅၄၆၁.၂၇၁ -၉၇၅.၀၁၇ -၁၈၃.၆၇၉ -၁၁၅၈.၆၉၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages