ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၃-၈-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၃-၈-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၃၀၈.၉၁၀ ၄၃၀၈.၉၁၀   ၃၄၀၈.၈၈၉ ၃၄၀၈.၈၈၉   ၉၀၀.၀၂၁ ၉၀၀.၀၂၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၈.၃၉၇ ၁၈.၃၉၇   ၇၁.၀၉၈ ၇၁.၀၉၈   -၅၂.၇၀၁ -၅၂.၇၀၁
‌ရေထွက်   ၆၇၀.၆၉၆ ၆၇၀.၆၉၆   ၇၆၄.၈၂၃ ၇၆၄.၈၂၃   -၉၄.၁၂၇ -၉၄.၁၂၇
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၇၁၈.၂၈၄ ၇၈၁.၈၆၆ ၄၈၄.၁၉၂ ၁၁၄၇.၂၃၄ ၁၆၃၁.၄၂၆ -၄၂၀.၆၁၀ -၄၂၈.၉၅၀ -၈၄၉.၅၆၀
သစ်တောထွက် ၁.၂၃၈ ၁၀၉.၆၀၁ ၁၁၀.၈၃၉ ၃.၉၆၅ ၁၂၆.၄၂၁ ၁၃၀.၃၈၆ -၂.၇၂၇ -၁၆.၈၂၀ -၁၉.၅၄၇
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁၉.၄၂၈ ၄၂၆၅.၇၈၅ ၆၄၈၅.၂၁၃ ၃၂၈၀.၁၄၂ ၅၄၀၂.၂၃၀ ၈၆၈၂.၃၇၂ -၁၀၆၀.၇၁၄ -၁၁၃၆.၄၄၅ -၂၁၉၇.၁၅၉
အခြား ၁၄၆.၈၈၅ ၃၂၀.၆၁၅ ၄၆၇.၅၀၀ ၅၈၈.၀၉၅ ၂၈၇.၅၅၁ ၈၇၅.၆၄၆ -၄၄၁.၂၁၀ ၃၃.၀၆၄ -၄၀၈.၁၄၆
  စုစုပေါင်း ၂၄၃၁.၁၃၃ ၁၀၄၁၂.၂၈၈ ၁၂၈၄၃.၄၂၁ ၄၃၅၆.၃၉၄ ၁၁၂၀၈.၂၄၆ ၁၅၅၆၄.၆၄၀ -၁၉၂၅.၂၆၁ -၇၉၅.၉၅၈ -၂၇၂၁.၂၁၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages