ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၄-၉-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၁၁၉၇.၂၁၆ ၁၁၉၇.၂၁၆   ၁၃၈၃.၀၆၁ ၁၃၈၃.၀၆၁   -၁၈၅.၈၄၅ -၁၈၅.၈၄၅
တိရိစာၦန္ထြက္   ၁၆၀.၀၁၇ ၁၆၀.၀၁၇   ၆.၇၆၈ ၆.၇၆၈   ၁၅၃.၂၄၉ ၁၅၃.၂၄၉
ေရထြက္   ၂၆၆.၂၀၈ ၂၆၆.၂၀၈   ၂၅၉.၀၉၄ ၂၅၉.၀၉၄   ၇.၁၁၄ ၇.၁၁၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၅၆.၂၀၅ ၅၂၃.၂၃၇ ၈၇၉.၄၄၂ ၁၉၁.၁၆၈ ၄၁၉.၁၄၅ ၆၁၀.၃၁၃ ၁၆၅.၀၃၇ ၁၀၄.၀၉၂ ၂၆၉.၁၂၉
သစ္ေတာထြက္ ၆.၆၆၂ ၇၉.၇၂၉ ၈၆.၃၉၁ ၄.၀၉၂ ၉၈.၈၆၁ ၁၀၂.၉၅၃ ၂.၅၇၀ -၁၉.၁၃၂ -၁၆.၅၆၂
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၁၃၃၉.၅၄၃ ၂၆၉၇.၅၄၄ ၄၀၃၇.၀၈၇ ၁၄၆၉.၇၉၀ ၁၄၃၇.၆၂၈ ၂၉၀၇.၄၁၈ -၁၃၀.၂၄၇ ၁၂၅၉.၉၁၆ ၁၁၂၉.၆၆၉
အျခား ၉၆.၅၇၇ ၉၂၂.၁၇၄ ၁၀၁၈.၇၅၁ ၂၀၇.၃၇၇ ၅၅၉.၇၂၀ ၇၆၇.၀၉၇ -၁၁၀.၈၀၀ ၃၆၂.၄၅၄ ၂၅၁.၆၅၄
  စုစုေပါင္း ၁၇၉၈.၉၈၇ ၅၈၄၆.၁၂၅ ၇၆၄၅.၁၁၂ ၁၈၇၂.၄၂၇ ၄၁၆၄.၂၇၇ ၆၀၃၆.၇၀၄ -၇၃.၄၄၀ ၁၆၈၁.၈၄၈ ၁၆၀၈.၄၀၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages