ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၅-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၅-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၆၁၄.၀၃၅ ၂၆၁၄.၀၃၅   ၂၁၇၆.၃၅၃ ၂၁၇၆.၃၅၃   ၄၃၇.၆၈၂ ၄၃၇.၆၈၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၀.၆၇၇ ၆၀.၆၇၇ ၀.၂၃၈ ၂၉၀.၄၃၉ ၂၉၀.၆၇၇ -၀.၂၃၈ -၂၂၉.၇၆၂ -၂၃၀.၀၀၀
‌ရေထွက်   ၆၁၂.၇၄၂ ၆၁၂.၇၄၂   ၅၂၈.၁၆၆ ၅၂၈.၁၆၆   ၈၄.၅၇၆ ၈၄.၅၇၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၇၅.၆၄၀ ၇၄၆.၉၉၈ ၁၂၂၂.၆၃၈ ၃၃၆.၂၀၇ ၆၁၀.၁၆၄ ၉၄၆.၃၇၁ ၁၃၉.၄၃၃ ၁၃၆.၈၃၄ ၂၇၆.၂၆၇
သစ်တောထွက် ၃.၃၅၂ ၉၄.၈၇၄ ၉၈.၂၂၆ ၆.၀၅၃ ၁၀၄.၅၉၇ ၁၁၀.၆၅၀ -၂.၇၀၁ -၉.၇၂၃ -၁၂.၄၂၄
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁၇.၂၅၈ ၃၆၂၆.၇၀၃ ၅၈၄၃.၉၆၁ ၂၄၅၃.၉၄၃ ၃၃၉၈.၉၃၆ ၅၈၅၂.၈၇၉ -၂၃၆.၆၈၅ ၂၂၇.၇၆၇ -၈.၉၁၈
အခြား ၅၇၇.၄၆၃ ၂၀၉.၅၁၈ ၇၈၆.၉၈၁ ၂၈၉.၆၇၆ ၃၁၃.၅၂၇ ၆၀၃.၂၀၃ ၂၈၇.၇၈၇ -၁၀၄.၀၀၉ ၁၈၃.၇၇၈
  စုစုပေါင်း ၃၂၇၃.၇၁၃ ၇၉၆၅.၅၄၇ ၁၁၂၃၉.၂၆၀ ၃၀၈၆.၁၁၇ ၇၄၂၂.၁၈၂ ၁၀၅၀၈.၂၉၉ ၁၈၇.၅၉၆ ၅၄၃.၃၆၅ ၇၃၀.၉၆၁

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages