ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၃-၈-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၃-၈-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း ၁၃၄၇.၇၈၉ ၁၆၃၅.၄၈၆ ၂၉၈၃.၂၇၅ ၉၉၁.၁၆၅ ၁၆၆၃.၇၆၅ ၂၆၅၄.၉၃၀ ၃၅၆.၆၂၄ -၂၈.၂၇၉ ၃၂၈.၃၄၅
တိရိစာၦန္ထြက္ ၄.၃၄၇ ၃၃၅.၀၆၈ ၃၃၉.၄၁၅ ၅.၄၉၅ ၁၈၀.၉၇၄ ၁၈၆.၄၆၉ -၁.၁၄၈ ၁၅၄.၀၉၄ ၁၅၂.၉၄၆
ေရထြက္ ၂၆၇.၇၀၀ ၃၉၉.၇၅၆ ၆၆၇.၄၅၆ ၂၃၂.၆၇၄ ၄၀၂.၅၈၇ ၆၃၅.၂၆၁ ၃၅.၀၂၆ -၂.၈၃၁ ၃၂.၁၉၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၁၀၄၇.၉၁၉ ၃၀၀.၃၄၉ ၁၃၄၈.၂၆၈ ၁၄၁၆.၁၇၆ ၄၅၂.၃၅၈ ၁၈၆၈.၅၃၄ -၃၆၈.၂၅၇ -၁၅၂.၀၀၉ -၅၂၀.၂၆၆
သစ္ေတာထြက္ ၁၅၃.၆၇၅ ၁.၈၄၂ ၁၅၅.၅၁၇ ၁၇၃.၃၄၈ ၁.၉၃၆ ၁၇၅.၂၈၄ -၁၉.၆၇၃ -၀.၀၉၄ -၁၉.၇၆၇
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၅၃၁၈.၃၀၈ ၃၄၄၆.၃၇၃ ၈၇၆၄.၆၈၁ ၅၆၃၅.၂၁၃ ၁၅၂၁.၆၆၇ ၇၁၅၆.၈၈၀ -၃၁၆.၉၀၅ ၁၉၂၄.၇၀၆ ၁၆၀၇.၈၀၁
အျခား ၅၁၃.၇၁၁ ၂၂၁.၂၂၅ ၇၃၄.၉၃၆ ၄၅၁.၁၉၄ ၁၁၀၂.၁၅၂ ၁၅၅၃.၃၄၆ ၆၂.၅၁၇ -၈၈၀.၉၂၇ -၈၁၈.၄၁၀
  စုစုေပါင္း ၈၆၅၃.၄၄၉ ၆၃၄၀.၀၉၉ ၁၄၉၉၃.၅၄၈ ၈၉၀၅.၂၆၅ ၅၃၂၅.၄၃၉ ၁၄၂၃၀.၇၀၄ -၂၅၁.၈၁၆ ၁၀၁၄.၆၆၀ ၇၆၂.၈၄၄

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages