ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၇-၈-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၇-၈-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၃၈၀.၀၄၈ ၄၃၈၀.၀၄၈   ၃၅၀၅.၃၈၅ ၃၅၀၅.၃၈၅   ၈၇၄.၆၆၃ ၈၇၄.၆၆၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၈.၆၀၁ ၁၈.၆၀၁   ၈၇.၃၀၆ ၈၇.၃၀၆   -၆၈.၇၀၅ -၆၈.၇၀၅
‌ရေထွက်   ၇၀၆.၃၁၉ ၇၀၆.၃၁၉   ၇၈၅.၂၄၃ ၇၈၅.၂၄၃   -၇၈.၉၂၄ -၇၈.၉၂၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၇၈၁.၉၀၃ ၈၄၅.၄၈၅ ၄၈၄.၁၉၂ ၁၁၉၇.၅၆၅ ၁၆၈၁.၇၅၇ -၄၂၀.၆၁၀ -၄၁၅.၆၆၂ -၈၃၆.၂၇၂
သစ်တောထွက် ၁.၄၁၂ ၁၁၃.၄၁၁ ၁၁၄.၈၂၃ ၄.၀၃၀ ၁၃၂.၇၀၈ ၁၃၆.၇၃၈ -၂.၆၁၈ -၁၉.၂၉၇ -၂၁.၉၁၅
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁၉.၄၂၈ ၄၅၁၂.၁၄၅ ၆၇၃၁.၅၇၃ ၃၂၈၀.၁၄၂ ၅၇၂၈.၁၉၄ ၉၀၀၈.၃၃၆ -၁၀၆၀.၇၁၄ -၁၂၁၆.၀၄၉ -၂၂၇၆.၇၆၃
အခြား ၁၄၇.၀၂၁ ၃၃၂.၄၉၅ ၄၇၉.၅၁၆ ၅၈၈.၉၁၀ ၃၁၅.၆၆၆ ၉၀၄.၅၇၆ -၄၄၁.၈၈၉ ၁၆.၈၂၉ -၄၂၅.၀၆၀
  စုစုပေါင်း ၂၄၃၁.၄၄၃ ၁၀၈၄၄.၉၂၂ ၁၃၂၇၆.၃၆၅ ၄၃၅၇.၂၇၄ ၁၁၇၅၂.၀၆၇ ၁၆၁၀၉.၃၄၁ -၁၉၂၅.၈၃၁ -၉၀၇.၁၄၅ -၂၈၃၂.၉၇၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages