ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၄ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၄ နေ့ထိ)
၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်
(၁-၄-၂၀၂၃ မှ ၂၄-၅-၂၀၂၃ နေ့ထိ)
တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၈၆၂.၂၇၉ ၈၆၂.၂၇၉   ၅၁၈.၉၄၀ ၅၁၈.၉၄၀   ၃၄၃.၃၃၉ ၃၄၃.၃၃၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁.၀၈၇ ၁.၀၈၇   ၁.၀၆၇ ၁.၀၆၇   ၀.၀၂၀ ၀.၀၂၀
‌ရေထွက်   ၉၂.၀၂၂ ၉၂.၀၂၂   ၆၀.၅၄၇ ၆၀.၅၄၇   ၃၁.၄၇၅ ၃၁.၄၇၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၀.၄၈၈ ၂၃.၈၆၈ ၂၄.၃၅၆ ၁၁.၄၇၈ ၂၄.၈၁၂ ၃၆.၂၉၀ -၁၀.၉၉၀ -၀.၉၄၄ -၁၁.၉၃၄
သစ်တောထွက် ၀.၁၉၃ ၈.၄၃၃ ၈.၆၂၆ ၀.၀၄၆ ၁၁.၇၃၀ ၁၁.၇၇၆ ၀.၁၄၇ -၃.၂၉၇ -၃.၁၅၀
စက်မှုကုန်ချော ၄၄၁.၆၆၀ ၅၂၄.၉၂၈ ၉၆၆.၅၈၈ ၄၇၄.၅၀၇ ၆၂၆.၇၃၆ ၁၁၀၁.၂၄၃ -၃၂.၈၄၇ -၁၀၁.၈၀၈ -၁၃၄.၆၅၅
အခြား ၉.၁၈၈ ၃၃.၁၂၄ ၄၂.၃၁၂ ၃၅.၀၄၀ ၂၂.၂၄၉ ၅၇.၂၈၉ -၂၅.၈၅၂ ၁၀.၈၇၅ -၁၄.၉၇၇
  စုစုပေါင်း ၄၅၁.၅၂၉ ၁၅၄၅.၇၄၁ ၁၉၉၇.၂၇၀ ၅၂၁.၀၇၁ ၁၂၆၆.၀၈၁ ၁၇၈၇.၁၅၂ -၆၉.၅၄၂ ၂၇၉.၆၆၀ ၂၁၀.၁၁၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages