ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၅-၁၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၅-၁၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၇၈.၇၁၉ ၁၀၇၈.၇၁၉   ၈၅၆.၄၁၆ ၈၅၆.၄၁၆   ၂၂၂.၃၀၃ ၂၂၂.၃၀၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၄.၇၅၂ ၁၄.၇၅၂   ၄၆.၂၀၄ ၄၆.၂၀၄   -၃၁.၄၅၂ -၃၁.၄၅၂
‌ရေထွက်   ၂၂၅.၇၇၀ ၂၂၅.၇၇၀   ၂၄၉.၀၀၉ ၂၄၉.၀၀၉   -၂၃.၂၃၉ -၂၃.၂၃၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၈.၄၆၅ ၂၈၅.၉၀၃ ၃၀၄.၃၆၈ ၄၅၄.၀၀၉ ၃၁၀.၈၅၂ ၇၆၄.၈၆၁ -၄၃၅.၅၄၄ -၂၄.၉၄၉ -၄၆၀.၄၉၃
သစ်တောထွက် ၀.၉၆၀ ၂၈.၈၀၃ ၂၉.၇၆၃ ၁.၆၃၄ ၄၀.၄၇၂ ၄၂.၁၀၆ -၀.၆၇၄ -၁၁.၆၆၉ -၁၂.၃၄၃
စက်မှုကုန်ချော ၃၅၃.၈၄၀ ၁၁၀၁.၁၉၇ ၁၄၅၅.၀၃၇ ၈၂၉.၂၉၅ ၁၅၆၀.၇၅၉ ၂၃၉၀.၀၅၄ -၄၇၅.၄၅၅ -၄၅၉.၅၆၂ -၉၃၅.၀၁၇
အခြား ၁၇.၁၇၁ ၉၈.၂၅၈ ၁၁၅.၄၂၉ ၈.၁၄၆ ၇၆.၇၅၇ ၈၄.၉၀၃ ၉.၀၂၅ ၂၁.၅၀၁ ၃၀.၅၂၆
  စုစုပေါင်း ၃၉၀.၄၃၆ ၂၈၃၃.၄၀၂ ၃၂၂၃.၈၃၈ ၁၂၉၃.၀၈၄ ၃၁၄၀.၄၆၉ ၄၄၃၃.၅၅၃ -၉၀၂.၆၄၈ -၃၀၇.၀၆၇ -၁၂၀၉.၇၁၅

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages