ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၂-၇-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၂-၇-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၆၇၃.၄၁၇ ၂၆၇၃.၄၁၇   ၂၃၉၀.၁၈၇ ၂၃၉၀.၁၈၇   ၂၈၃.၂၃၀ ၂၈၃.၂၃၀
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၁၆.၄၅၆ ၃၁၆.၆၉၄   ၁၃၈.၇၃၈ ၁၃၈.၇၃၈ ၀.၂၃၈ ၁၇၇.၇၁၈ ၁၇၇.၉၅၆
ေရထြက္   ၆၁၉.၈၉၀ ၆၁၉.၈၉၀   ၅၇၈.၈၇၆ ၅၇၈.၈၇၆   ၄၁.၀၁၄ ၄၁.၀၁၄
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၇ ၈၄၂.၆၂၇ ၁၂၃၂.၂၅၄ ၆၇၀.၅၆၉ ၈၅၉.၀၄၉ ၁၅၂၉.၆၁၈ -၂၈၀.၉၄၂ -၁၆.၄၂၂ -၂၉၇.၃၆၄
သစ္ေတာထြက္ ၇.၆၈၃ ၁၂၈.၈၅၈ ၁၃၆.၅၄၁ ၁၄.၅၇၄ ၁၃၈.၄၃၇ ၁၅၃.၀၁၁ -၆.၈၉၁ -၉.၅၇၉ -၁၆.၄၇၀
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၉၇၀.၈၀၂ ၄၄၇၉.၁၀၆ ၇၄၄၉.၉၀၈ ၂၈၈၉.၈၁၃ ၃၂၃၆.၂၅၂ ၆၁၂၆.၀၆၅ ၈၀.၉၈၉ ၁၂၄၂.၈၅၄ ၁၃၂၃.၈၄၃
အျခား ၃၁၃.၃၈၈ ၃၅၇.၀၃၆ ၆၇၀.၄၂၄ ၄၈.၅၅၇ ၁၁၄၇.၀၃၉ ၁၁၉၅.၅၉၆ ၂၆၄.၈၃၁ -၇၉၀.၀၀၃ -၅၂၅.၁၇၂
  စုစုေပါင္း ၃၆၈၁.၇၃၈ ၉၄၁၇.၃၉၀ ၁၃၀၉၉.၁၂၈ ၃၆၂၃.၅၁၃ ၈၄၈၈.၅၇၈ ၁၂၁၁၂.၀၉၁ ၅၈.၂၂၅ ၉၂၈.၈၁၂ ၉၈၇.၀၃၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages