ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၅-၈-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၅-၈-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၃၁၄.၀၁၈ ၁၃၁၄.၀၁၈   ၁၃၂၂.၅၈၄ ၁၃၂၂.၅၈၄   -၈.၅၆၆ -၈.၅၆၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၅.၅၉၂ ၁၅.၅၉၂   ၂.၀၈၉ ၂.၀၈၉   ၁၃.၅၀၃ ၁၃.၅၀၃
‌ရေထွက်   ၂၁၂.၉၀၆ ၂၁၂.၉၀၆   ၂၁၀.၈၈၁ ၂၁၀.၈၈၁   ၂.၀၂၅ ၂.၀၂၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၈.၅၇၇ ၁၂၅.၄၆၃ ၁၃၄.၀၄၀ ၃၆.၇၆၀ ၂၁၅.၃၉၉ ၂၅၂.၁၅၉ -၂၈.၁၈၃ -၈၉.၉၃၆ -၁၁၈.၁၁၉
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၀ ၅၈.၆၀၂ ၅၈.၉၁၂ ၀.၀၂၁ ၄၁.၉၃၄ ၄၁.၉၅၅ ၀.၂၈၉ ၁၆.၆၆၈ ၁၆.၉၅၇
စက်မှုကုန်ချော ၁၂၀၈.၈၃၇ ၂၇၄၉.၁၀၅ ၃၉၅၇.၉၄၂ ၁၀၁၀.၄၂၂ ၁၇၀၈.၁၀၈ ၂၇၁၈.၅၃၀ ၁၉၈.၄၁၅ ၁၀၄၀.၉၉၇ ၁၂၃၉.၄၁၂
အခြား ၆၃.၇၅၂ ၉၄.၇၁၉ ၁၅၈.၄၇၁ ၁၁၈.၉၈၄ ၁၁၇.၁၆၂ ၂၃၆.၁၄၆ -၅၅.၂၃၂ -၂၂.၄၄၃ -၇၇.၆၇၅
  စုစုပေါင်း ၁၂၈၁.၄၇၆ ၄၅၇၀.၄၀၅ ၅၈၅၁.၈၈၁ ၁၁၆၆.၁၈၇ ၃၆၁၈.၁၅၇ ၄၇၈၄.၃၄၄ ၁၁၅.၂၈၉ ၉၅၂.၂၄၈ ၁၀၆၇.၅၃၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

 

Pages