ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃၀-၉-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃၀-၉-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၂၆၁.၅၇၅ ၃၂၆၁.၅၇၅   ၂၈၆၈.၂၂၃ ၂၈၆၈.၂၂၃   ၃၉၃.၃၅၂ ၃၉၃.၃၅၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက် ၀.၂၃၈ ၃၆၆.၀၈၄ ၃၆၆.၃၂၂   ၂၃၁.၄၉၁ ၂၃၁.၄၉၁ ၀.၂၃၈ ၁၃၄.၅၉၃ ၁၃၄.၈၃၁
‌ရေထွက်   ၇၃၁.၉၅၁ ၇၃၁.၉၅၁   ၇၀၇.၀၇၈ ၇၀၇.၀၇၈   ၂၄.၈၇၃ ၂၄.၈၇၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၈၉.၆၂၇ ၁၀၇၅.၆၃၆ ၁၄၆၅.၂၆၃ ၉၈၀.၀၈၇ ၁၁၈၇.၁၉၀ ၂၁၆၇.၂၇၇ -၅၉၀.၄၆၀ -၁၁၁.၅၅၄ -၇၀၂.၀၁၄
သစ်တောထွက် ၈.၉၂၆ ၁၆၅.၈၆၄ ၁၇၄.၇၉၀ ၁၆.၂၅၇ ၁၇၈.၉၃၆ ၁၉၅.၁၉၃ -၇.၃၃၁ -၁၃.၀၇၂ -၂၀.၄၀၃
စက်မှုကုန်ချော ၃၉၈၂.၅၉၉ ၆၁၇၁.၆၅၀ ၁၀၁၅၄.၂၄၉ ၃၆၃၂.၄၇၃ ၄၆၁၇.၀၇၇ ၈၂၄၉.၅၅၀ ၃၅၀.၁၂၆ ၁၅၅၄.၅၇၃ ၁၉၀၄.၆၉၉
အခြား ၃၅၀.၅၆၇ ၄၁၅.၂၀၈ ၇၆၅.၇၇၅ ၁၂၉.၉၆၂ ၁၈၉၇.၉၃၃ ၂၀၂၇.၈၉၅ ၂၂၀.၆၀၅ -၁၄၈၂.၇၂၅ -၁၂၆၂.၁၂၀
  စုစုပေါင်း ၄၇၃၁.၉၅၇ ၁၂၁၈၇.၉၆၈ ၁၆၉၁၉.၉၂၅ ၄၇၅၈.၇၇၉ ၁၁၆၈၇.၉၂၈ ၁၆၄၄၆.၇၀၇ -၂၆.၈၂၂ ၅၀၀.၀၄၀ ၄၇၃.၂၁၈

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages