ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၃-၁၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၃-၁၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၃၅.၀၂၃ ၄၃၅.၀၂၃   ၃၇၁.၇၅၅ ၃၇၁.၇၅၅   ၆၃.၂၆၈ ၆၃.၂၆၈
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅.၅၉၅ ၅.၅၉၅   ၂၉.၅၂၃ ၂၉.၅၂၃   -၂၃.၉၂၈ -၂၃.၉၂၈
‌ရေထွက်   ၁၀၃.၇၆၄ ၁၀၃.၇၆၄   ၁၂၃.၉၂၇ ၁၂၃.၉၂၇   -၂၀.၁၆၃ -၂၀.၁၆၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၃၆၁ ၁၃၅.၅၃၅ ၁၃၆.၈၉၆ ၃၃၆.၁၉၃ ၁၆၃.၃၄၇ ၄၉၉.၅၄၀ -၃၃၄.၈၃၂ -၂၇.၈၁၂ -၃၆၂.၆၄၄
သစ်တောထွက် ၀.၈၁၆ ၁၁.၀၁၆ ၁၁.၈၃၂ ၀.၅၀၉ ၁၇.၃၄၁ ၁၇.၈၅၀ ၀.၃၀၇ -၆.၃၂၅ -၆.၀၁၈
စက်မှုကုန်ချော ၁၅၁.၉၂၅ ၄၁၉.၄၄၆ ၅၇၁.၃၇၁ ၅၄၆.၇၀၇ ၇၀၉.၅၆၂ ၁၂၅၆.၂၆၉ -၃၉၄.၇၈၂ -၂၉၀.၁၁၆ -၆၈၄.၈၉၈
အခြား ၁.၁၀၃ ၅၂.၁၀၁ ၅၃.၂၀၄ ၇.၂၈၈ ၃၄.၅၀၅ ၄၁.၇၉၃ -၆.၁၈၅ ၁၇.၅၉၆ ၁၁.၄၁၁
  စုစုပေါင်း ၁၅၅.၂၀၅ ၁၁၆၂.၄၈၀ ၁၃၁၇.၆၈၅ ၈၉၀.၆၉၇ ၁၄၄၉.၉၆၀ ၂၃၄၀.၆၅၇ -၇၃၅.၄၉၂ -၂၈၇.၄၈၀ -၁၀၂၂.၉၇၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages