ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၇-၃-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၇-၃-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၀၅၄.၄၃၃ ၂၀၅၄.၄၃၃   ၁၆၆၈.၁၅၇ ၁၆၆၈.၁၅၇   ၃၈၆.၂၇၆ ၃၈၆.၂၇၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၅၃.၆၉၀ ၅၃.၆၉၀ ၀.၂၃၈ ၂၇၃.၂၄၃ ၂၇၃.၄၈၁ -၀.၂၃၈ -၂၁၉.၅၅၃ -၂၁၉.၇၉၁
‌ရေထွက်   ၄၈၆.၇၀၉ ၄၈၆.၇၀၉   ၄၂၃.၁၉၁ ၄၂၃.၁၉၁   ၆၃.၅၁၈ ၆၃.၅၁၈
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၆၆၈.၂၈၉ ၁၁၂၃.၁၆၁ ၃၂.၈၂၉ ၄၅၉.၇၄၅ ၄၉၂.၅၇၄ ၄၂၂.၀၄၃ ၂၀၈.၅၄၄ ၆၃၀.၅၈၇
သစ်တောထွက် ၃.၁၁၂ ၈၆.၆၃၀ ၈၉.၇၄၂ ၄.၈၁၆ ၈၃.၉၄၄ ၈၈.၇၆၀ -၁.၇၀၄ ၂.၆၈၆ ၀.၉၈၂
စက်မှုကုန်ချော ၁၈၃၅.၇၃၅ ၃၂၅၆.၆၅၅ ၅၀၉၂.၃၉၀ ၁၈၃၅.၃၃၀ ၂၈၀၄.၇၃၈ ၄၆၄၀.၀၆၈ ၀.၄၀၅ ၄၅၁.၉၁၇ ၄၅၂.၃၂၂
အခြား ၃၄.၄၇၆ ၁၈၁.၅၇၁ ၂၁၆.၀၄၇ ၂၂၃.၁၂၃ ၂၇၄.၀၅၉ ၄၉၇.၁၈၂ -၁၈၈.၆၄၇ -၉၂.၄၈၈ -၂၈၁.၁၃၅
  စုစုပေါင်း ၂၃၂၈.၁၉၅ ၆၇၈၇.၉၇၇ ၉၁၁၆.၁၇၂ ၂၀၉၆.၃၃၆ ၅၉၈၇.၀၇၇ ၈၀၈၃.၄၁၃ ၂၃၁.၈၅၉ ၈၀၀.၉၀၀ ၁၀၃၂.၇၅၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages