ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၃-၂၀၂၄(၂၈-၄-၂၀၂၃) ထိ ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၂၈-၄-၂၀၂၂) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၃၉.၇၂၅ ၂၃၉.၇၂၅   ၃၃၁.၅၃၈ ၃၃၁.၅၃၈   -၉၁.၈၁၃ -၉၁.၈၁၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၃၀၇ ၀.၃၀၇   ၂.၃၇၀ ၂.၃၇၀   -၂.၀၆၃ -၂.၀၆၃
‌ရေထွက်   ၂၅.၄၄၈ ၂၅.၄၄၈   ၄၆.၇၈၃ ၄၆.၇၈၃   -၂၁.၃၃၅ -၂၁.၃၃၅
သတ္တုတွင်းထွက်   ၁၁.၀၂၇ ၁၁.၀၂၇   ၆၄.၂၈၄ ၆၄.၂၈၄   -၅၃.၂၅၇ -၅၃.၂၅၇
သစ်တောထွက် ၀.၀၄၁ ၄.၈၁၆ ၄.၈၅၇ ၀.၀၅၃ ၁၀.၆၁၈ ၁၀.၆၇၁ -၀.၀၁၂ -၅.၈၀၂ -၅.၈၁၄
စက်မှုကုန်ချော ၂၃၈.၄၉၈ ၃၀၅.၆၅၄ ၅၄၄.၁၅၂ ၂၄၁.၁၂၀ ၃၈၉.၅၃၀ ၆၃၀.၆၅၀ -၂.၆၂၂ -၈၃.၈၇၆ -၈၆.၄၉၈
အခြား ၃၅.၀၃၂ ၉.၂၂၄ ၄၄.၂၅၆   ၂၁.၅၃၄ ၂၁.၅၃၄ ၃၅.၀၃၂ -၁၂.၃၁၀ ၂၂.၇၂၂
  စုစုပေါင်း ၂၇၃.၅၇၁ ၅၉၆.၂၀၁ ၈၆၉.၇၇၂ ၂၄၁.၁၇၃ ၈၆၆.၆၅၇ ၁၁၀၇.၈၃၀ ၃၂.၃၉၈ -၂၇၀.၄၅၆ -၂၃၈.၀၅၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages