ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁၈-၁၂-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၈-၁၂-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၉၃၆.၀၇၄ ၉၃၆.၀၇၄   ၇၇၉.၆၉၀ ၇၇၉.၆၉၀   ၁၅၆.၃၈၄ ၁၅၆.၃၈၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၄.၄၃၀ ၁၄.၄၃၀   ၄၄.၅၄၃ ၄၄.၅၄၃   -၃၀.၁၁၃ -၃၀.၁၁၃
‌ရေထွက်   ၂၀၄.၆၈၇ ၂၀၄.၆၈၇   ၂၂၆.၃၀၇ ၂၂၆.၃၀၇   -၂၁.၆၂၀ -၂၁.၆၂၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၄.၂၈၆ ၂၄၁.၇၅၅ ၂၄၆.၀၄၁ ၄၅၄.၀၀၉ ၂၇၅.၆၂၉ ၇၂၉.၆၃၈ -၄၄၉.၇၂၃ -၃၃.၈၇၄ -၄၈၃.၅၉၇
သစ်တောထွက် ၀.၉၆၀ ၂၅.၈၅၂ ၂၆.၈၁၂ ၁.၃၄၁ ၃၆.၂၄၃ ၃၇.၅၈၄ -၀.၃၈၁ -၁၀.၃၉၁ -၁၀.၇၇၂
စက်မှုကုန်ချော ၃၅၃.၈၄၀ ၉၉၄.၇၇၁ ၁၃၄၈.၆၁၁ ၈၂၉.၂၉၅ ၁၃၉၁.၆၀၄ ၂၂၂၀.၈၉၉ -၄၇၅.၄၅၅ -၃၉၆.၈၃၃ -၈၇၂.၂၈၈
အခြား ၅.၀၉၂ ၈၉.၇၀၅ ၉၄.၇၉၇ ၇.၄၃၁ ၆၅.၇၇၈ ၇၃.၂၀၉ -၂.၃၃၉ ၂၃.၉၂၇ ၂၁.၅၈၈
  စုစုပေါင်း ၃၆၄.၁၇၈ ၂၅၀၇.၂၇၄ ၂၈၇၁.၄၅၂ ၁၂၉၂.၀၇၆ ၂၈၁၉.၇၉၄ ၄၁၁၁.၈၇၀ -၉၂၇.၈၉၈ -၃၁၂.၅၂၀ -၁၂၄၀.၄၁၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages