ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၈-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၈-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၅၁၆.၉၇၄ ၂၅၁၆.၉၇၄   ၂၁၀၂.၄၂၂ ၂၁၀၂.၄၂၂   ၄၁၄.၅၅၂ ၄၁၄.၅၅၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၀.၆၃၂ ၆၀.၆၃၂ ၀.၂၃၈ ၂၈၅.၆၇၁ ၂၈၅.၉၀၉ -၀.၂၃၈ -၂၂၅.၀၃၉ -၂၂၅.၂၇၇
‌ရေထွက်   ၅၉၁.၉၃၆ ၅၉၁.၉၃၆   ၅၁၂.၇၄၇ ၅၁၂.၇၄၇   ၇၉.၁၈၉ ၇၉.၁၈၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၆၉.၅၃၀ ၇၃၇.၀၀၂ ၁၂၀၆.၅၃၂ ၃၃၀.၀၁၂ ၅၉၆.၄၃၉ ၉၂၆.၄၅၁ ၁၃၉.၅၁၈ ၁၄၀.၅၆၃ ၂၈၀.၀၈၁
သစ်တောထွက် ၃.၃၅၂ ၉၃.၂၃၃ ၉၆.၅၈၅ ၅.၇၂၅ ၁၀၀.၆၆၉ ၁၀၆.၃၉၄ -၂.၃၇၃ -၇.၄၃၆ -၉.၈၀၉
စက်မှုကုန်ချော ၂၁၆၃.၃၁၃ ၃၅၆၉.၆၀၃ ၅၇၃၂.၉၁၆ ၂၄၅၃.၉၄၃ ၃၃၁၀.၇၅၁ ၅၇၆၄.၆၉၄ -၂၉၀.၆၃၀ ၂၅၈.၈၅၂ -၃၁.၇၇၈
အခြား ၅၇၇.၄၆၃ ၂၀၄.၂၈၉ ၇၈၁.၇၅၂ ၂၇၇.၁၂၇ ၃၁၀.၄၈၆ ၅၈၇.၆၁၃ ၃၀၀.၃၃၆ -၁၀၆.၁၉၇ ၁၉၄.၁၃၉
  စုစုပေါင်း ၃၂၁၃.၆၅၈ ၇၇၇၃.၆၆၉ ၁၀၉၈၇.၃၂၇ ၃၀၆၇.၀၄၅ ၇၂၁၉.၁၈၅ ၁၀၂၈၆.၂၃၀ ၁၄၆.၆၁၃ ၅၅၄.၄၈၄ ၇၀၁.၀၉၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages