ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၀-၈-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၀-၈-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၃၃၉.၀၁၃ ၄၃၃၉.၀၁၃   ၃၄၆၂.၀၁၀ ၃၄၆၂.၀၁၀   ၈၇၇.၀၀၃ ၈၇၇.၀၀၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၈.၅၃၀ ၁၈.၅၃၀   ၇၉.၄၃၀ ၇၉.၄၃၀   -၆၀.၉၀၀ -၆၀.၉၀၀
‌ရေထွက်   ၆၈၉.၆၀၀ ၆၈၉.၆၀၀   ၇၇၄.၆၂၉ ၇၇၄.၆၂၉   -၈၅.၀၂၉ -၈၅.၀၂၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၇၂၀.၄၉၄ ၇၈၄.၀၇၆ ၄၈၄.၁၉၂ ၁၁၉၃.၆၉၂ ၁၆၇၇.၈၈၄ -၄၂၀.၆၁၀ -၄၇၃.၁၉၈ -၈၉၃.၈၀၈
သစ်တောထွက် ၁.၄၁၂ ၁၁၁.၁၅၂ ၁၁၂.၅၆၄ ၄.၀၁၆ ၁၂၈.၉၆၈ ၁၃၂.၉၈၄ -၂.၆၀၄ -၁၇.၈၁၆ -၂၀.၄၂၀
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၁၉.၄၂၈ ၄၃၈၆.၅၅၇ ၆၆၀၅.၉၈၅ ၃၂၈၀.၁၄၂ ၅၅၆၀.၈၀၆ ၈၈၄၀.၉၄၈ -၁၀၆၀.၇၁၄ -၁၁၇၄.၂၄၉ -၂၂၃၄.၉၆၃
အခြား ၁၄၇.၀၂၃ ၃၃၁.၃၅၈ ၄၇၈.၃၈၁ ၅၈၈.၉၁၀ ၃၀၂.၈၁၄ ၈၉၁.၇၂၄ -၄၄၁.၈၈၇ ၂၈.၅၄၄ -၄၁၃.၃၄၃
  စုစုပေါင်း ၂၄၃၁.၄၄၅ ၁၀၅၉၆.၇၀၄ ၁၃၀၂၈.၁၄၉ ၄၃၅၇.၂၆၀ ၁၁၅၀၂.၃၄၉ ၁၅၈၅၉.၆၀၉ -၁၉၂၅.၈၁၅ -၉၀၅.၆၄၅ -၂၈၃၁.၄၆၀

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages