ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၆-၈-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၁၆-၈-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၉၂၈.၉၀၅ ၂၉၂၈.၉၀၅   ၂၆၁၂.၆၆၅ ၂၆၁၂.၆၆၅   ၃၁၆.၂၄၀ ၃၁၆.၂၄၀
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၃၇.၅၅၆ ၃၃၇.၇၉၄   ၁၇၈.၉၆၄ ၁၇၈.၉၆၄ ၀.၂၃၈ ၁၅၈.၅၉၂ ၁၅၈.၈၃၀
ေရထြက္   ၆၅၉.၇၉၀ ၆၅၉.၇၉၀   ၆၂၆.၀၅၁ ၆၂၆.၀၅၁   ၃၃.၇၃၉ ၃၃.၇၃၉
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၅ ၉၃၇.၇၈၂ ၁၃၂၇.၄၀၇ ၈၅၃.၁၆၀ ၁၀၀၇.၆၁၉ ၁၈၆၀.၇၇၉ -၄၆၃.၅၃၅ -၆၉.၈၃၇ -၅၃၃.၃၇၂
သစ္ေတာထြက္ ၈.၂၃၄ ၁၄၃.၉၁၁ ၁၅၂.၁၄၅ ၁၅.၃၆၀ ၁၅၆.၈၉၁ ၁၇၂.၂၅၁ -၇.၁၂၆ -၁၂.၉၈၀ -၂၀.၁၀၆
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၃၁၆.၄၂၅ ၅၂၃၅.၉၂၃ ၈၅၅၂.၃၄၈ ၃၁၄၄.၁၃၂ ၃၈၆၂.၇၅၅ ၇၀၀၆.၈၈၇ ၁၇၂.၂၉၃ ၁၃၇၃.၁၆၈ ၁၅၄၅.၄၆၁
အျခား ၃၅၀.၂၂၉ ၃၈၁.၄၄၃ ၇၃၁.၆၇၂ ၅၄.၇၀၃ ၁၄၅၄.၉၈၆ ၁၅၀၉.၆၈၉ ၂၉၅.၅၂၆ -၁၀၇၃.၅၄၃ -၇၇၈.၀၁၇
  စုစုေပါင္း ၄၀၆၄.၇၅၁ ၁၀၆၂၅.၃၁၀ ၁၄၆၉၀.၀၆၁ ၄၀၆၇.၃၅၅ ၉၈၉၉.၉၃၁ ၁၃၉၆၇.၂၈၆ -၂.၆၀၄ ၇၂၅.၃၇၉ ၇၂၂.၇၇၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages