ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၃-၅-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၃-၅-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၀၄၉.၈၄၁ ၂၀၄၉.၈၄၁   ၁၈၅၄.၉၉၆ ၁၈၅၄.၉၉၆   ၁၉၄.၈၄၅ ၁၉၄.၈၄၅
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၂၈၃.၂၄၉ ၂၈၃.၄၈၇   ၇၃.၅၂၈ ၇၃.၅၂၈ ၀.၂၃၈ ၂၀၉.၇၂၁ ၂၀၉.၉၅၉
ေရထြက္   ၅၀၃.၉၂၄ ၅၀၃.၉၂၄   ၄၇၄.၀၁၆ ၄၇၄.၀၁၆   ၂၉.၉၀၈ ၂၉.၉၀၈
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၀၃.၉၀၉ ၅၇၆.၄၆၅ ၈၈၀.၃၇၄ ၅၈၂.၀၀၉ ၆၂၇.၇၆၃ ၁၂၀၉.၇၇၂ -၂၇၈.၁၀၀ -၅၁.၂၉၈ -၃၂၉.၃၉၈
သစ္ေတာထြက္ ၅.၆၄၂ ၉၉.၃၇၀ ၁၀၅.၀၁၂ ၁၁.၇၁၀ ၁၀၅.၀၇၃ ၁၁၆.၇၈၃ -၆.၀၆၈ -၅.၇၀၃ -၁၁.၇၇၁
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၂၁၄၄.၇၅၀ ၃၂၁၆.၉၀၆ ၅၃၆၁.၆၅၆ ၂၁၁၀.၅၆၁ ၂၀၂၁.၉၁၉ ၄၁၃၂.၄၈၀ ၃၄.၁၈၉ ၁၁၉၄.၉၈၇ ၁၂၂၉.၁၇၆
အျခား ၃၀၃.၁၆၉ ၃၄၀.၆၇၆ ၆၄၃.၈၄၅ ၄၄.၀၇၃ ၈၇၆.၆၁၃ ၉၂၀.၆၈၆ ၂၅၉.၀၉၆ -၅၃၅.၉၃၇ -၂၇၆.၈၄၁
  စုစုေပါင္း ၂၇၅၇.၇၀၈ ၇၀၇၀.၄၃၁ ၉၈၂၈.၁၃၉ ၂၇၄၈.၃၅၃ ၆၀၃၃.၉၀၈ ၈၇၈၂.၂၆၁ ၉.၃၅၅ ၁၀၃၆.၅၂၃ ၁၀၄၅.၈၇၈

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages