ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၅-၁၀-၂၀၁၈) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၅-၁၀-၂၀၁၇) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၃၄.၃၁၅ ၃၄.၃၁၅   ၂၇.၆၀၈ ၂၇.၆၀၈   ၆.၇၀၇ ၆.၇၀၇
တိရိစာၦန္ထြက္   ၄.၈၅၁ ၄.၈၅၁   ၀.၄၅၁ ၀.၄၅၁   ၄.၄၀၀ ၄.၄၀၀
ေရထြက္   ၁၃.၅၈၀ ၁၃.၅၈၀   ၁၁.၉၇၆ ၁၁.၉၇၆   ၁.၆၀၄ ၁.၆၀၄
သတၱဳတြင္းထြက္   ၁၄.၀၅၆ ၁၄.၀၅၆ ၁၀.၁၉၄ ၇.၈၁၀ ၁၈.၀၀၄ -၁၀.၁၉၄ ၆.၂၄၆ -၃.၉၄၈
သစ္ေတာထြက္ ၀.၂၄၇ ၄.၀၇၀ ၄.၃၁၇ ၀.၃၀၆ ၃.၈၁၃ ၄.၁၁၉ -၀.၀၅၉ ၀.၂၅၇ ၀.၁၉၈
စက္မႈကုန္ေခ်ာ   ၉၇.၆၈၂ ၉၇.၆၈၂   ၄၇.၂၃၂ ၄၇.၂၃၂   ၅၀.၄၅၀ ၅၀.၄၅၀
အျခား ၃၆.၁၈၉ ၁၁.၀၂၁ ၄၇.၂၁၀ ၀.၀၁၇ ၁၁.၄၇၇ ၁၁.၄၉၄ ၃၆.၁၇၂ -၀.၄၅၆ ၃၅.၇၁၆
  စုစုေပါင္း ၃၆.၄၃၆ ၁၇၉.၅၇၅ ၂၁၆.၀၁၁ ၁၀.၅၁၇ ၁၁၀.၃၆၇ ၁၂၀.၈၈၄ ၂၅.၉၁၉ ၆၉.၂၀၈ ၉၅.၁၂၇

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages