ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၁-၁-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁-၁-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၂၄၂.၄၂၁ ၁၂၄၂.၄၂၁   ၉၁၅.၉၁၉ ၉၁၅.၉၁၉   ၃၂၆.၅၀၂ ၃၂၆.၅၀၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၄.၈၃၅ ၁၄.၈၃၅   ၄၇.၀၉၀ ၄၇.၀၉၀   -၃၂.၂၅၅ -၃၂.၂၅၅
‌ရေထွက်   ၂၄၂.၃၅၂ ၂၄၂.၃၅၂   ၂၆၁.၉၉၄ ၂၆၁.၉၉၄   -၁၉.၆၄၂ -၁၉.၆၄၂
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၈.၄၆၅ ၂၉၈.၉၇၆ ၃၁၇.၄၄၁ ၄၅၄.၀၀၉ ၃၃၉.၂၉၁ ၇၉၃.၃၀၀ -၄၃၅.၅၄၄ -၄၀.၃၁၅ -၄၇၅.၈၅၉
သစ်တောထွက် ၀.၉၆၀ ၃၂.၃၄၃ ၃၃.၃၀၃ ၁.၆၃၅ ၄၂.၆၅၈ ၄၄.၂၉၃ -၀.၆၇၅ -၁၀.၃၁၅ -၁၀.၉၉၀
စက်မှုကုန်ချော ၄၈၃.၉၀၇ ၁၂၂၉.၆၅၄ ၁၇၁၃.၅၆၁ ၁၁၂၁.၀၂၄ ၁၆၄၃.၆၆၇ ၂၇၆၄.၆၉၁ -၆၃၇.၁၁၇ -၄၁၄.၀၁၃ -၁၀၅၁.၁၃၀
အခြား ၁၆.၂၅၅ ၁၀၅.၇၇၅ ၁၂၂.၀၃၀ ၈.၁၇၉ ၈၀.၀၅၃ ၈၈.၂၃၂ ၈.၀၇၆ ၂၅.၇၂၂ ၃၃.၇၉၈
  စုစုပေါင်း ၅၁၉.၅၈၇ ၃၁၆၆.၃၅၆ ၃၆၈၅.၉၄၃ ၁၅၈၄.၈၄၇ ၃၃၃၀.၆၇၂ ၄၉၁၅.၅၁၉ -၁၀၆၅.၂၆၀ -၁၆၄.၃၁၆ -၁၂၂၉.၅၇၆

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages