ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၁-၂၀၂၂(Mini Budget)  (၁၂-၁၁-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၂၀-၂၀၂၁  (၁၂-၁၁-၂၀၂၀) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၃၉၃.၁၅၄ ၃၉၃.၁၅၄   ၄၂၉.၇၂၈ ၄၂၉.၇၂၈   -၃၆.၅၇၄ -၃၆.၅၇၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၀.၂၃၇ ၀.၂၃၇   ၅.၅၉၅ ၅.၅၉၅   -၅.၃၅၈ -၅.၃၅၈
‌ရေထွက်   ၁၁၀.၂၁၆ ၁၁၀.၂၁၆   ၁၀၂.၀၅၆ ၁၀၂.၀၅၆   ၈.၁၆၀ ၈.၁၆၀
သတ္တုတွင်းထွက်   ၇၆.၉၂၀ ၇၆.၉၂၀ ၁.၉၇၅ ၁၃၄.၆၁၄ ၁၃၆.၅၈၉ -၁.၉၇၅ -၅၇.၆၉၄ -၅၉.၆၆၉
သစ်တောထွက် ၀.၄၂၇ ၁၆.၄၈၂ ၁၆.၉၀၉ ၀.၈၁၆ ၁၀.၉၇၂ ၁၁.၇၈၈ -၀.၃၈၉ ၅.၅၁၀ ၅.၁၂၁
စက်မှုကုန်ချော ၂၃၄.၀၆၄ ၆၁၃.၆၂၃ ၈၄၇.၆၈၇ ၅၈၇.၂၇၀ ၄၁၁.၈၉၅ ၉၉၉.၁၆၅ -၃၅၃.၂၀၆ ၂၀၁.၇၂၈ -၁၅၁.၄၇၈
အခြား ၀.၁၈၆ ၈၈.၃၈၁ ၈၈.၅၆၇ ၀.၃၃၅ ၅၀.၁၁၃ ၅၀.၄၄၈ -၀.၁၄၉ ၃၈.၂၆၈ ၃၈.၁၁၉
  စုစုပေါင်း ၂၃၄.၆၇၇ ၁၂၉၉.၀၁၃ ၁၅၃၃.၆၉၀ ၅၉၀.၃၉၆ ၁၁၄၄.၉၇၃ ၁၇၃၅.၃၆၉ -၃၅၅.၇၁၉ ၁၅၄.၀၄၀ -၂၀၁.၆၇၉

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages