ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၄-၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၄-၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၇၈၄.၇၃၅ ၇၈၄.၇၃၅   ၇၇၄.၅၈၂ ၇၇၄.၅၈၂   ၁၀.၁၅၃ ၁၀.၁၅၃
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၁၈၀.၄၈၉ ၁၈၀.၇၂၇   ၁၃.၈၃၅ ၁၃.၈၃၅ ၀.၂၃၈ ၁၆၆.၆၅၄ ၁၆၆.၈၉၂
ေရထြက္   ၂၃၆.၀၄၉ ၂၃၆.၀၄၉   ၂၀၃.၂၂၄ ၂၀၃.၂၂၄   ၃၂.၈၂၅ ၃၂.၈၂၅
သတၱဳတြင္းထြက္ ၀.၄၀၀ ၂၉၆.၀၈၁ ၂၉၆.၄၈၁ ၈၈.၆၈၀ ၃၀၃.၄၇၉ ၃၉၂.၁၅၉ -၈၈.၂၈၀ -၇.၃၉၈ -၉၅.၆၇၈
သစ္ေတာထြက္ ၂.၂၈၉ ၄၅.၉၇၇ ၄၈.၂၆၆ ၅.၀၆၁ ၅၀.၁၈၉ ၅၅.၂၅၀ -၂.၇၇၂ -၄.၂၁၂ -၆.၉၈၄
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၅၅၉.၂၃၃ ၁၄၁၆.၃၂၆ ၁၉၇၅.၅၅၉ ၉၅၃.၂၈၇ ၇၆၄.၅၅၉ ၁၇၁၇.၈၄၆ -၃၉၄.၀၅၄ ၆၅၁.၇၆၇ ၂၅၇.၇၁၃
အျခား ၃၉.၇၆၁ ၁၆၂.၂၈၁ ၂၀၂.၀၄၂ ၂၀.၉၈၀ ၃၈၆.၆၆၈ ၄၀၇.၆၄၈ ၁၈.၇၈၁ -၂၂၄.၃၈၇ -၂၀၅.၆၀၆
  စုစုေပါင္း ၆၀၁.၉၂၁ ၃၁၂၁.၉၃၈ ၃၇၂၃.၈၅၉ ၁၀၆၈.၀၀၈ ၂၄၉၆.၅၃၆ ၃၅၆၄.၅၄၄ -၄၆၆.၀၈၇ ၆၂၅.၄၀၂ ၁၅၉.၃၁၅

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages