ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၂-၅-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၂-၅-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၇၁၁.၆၅၄ ၂၇၁၁.၆၅၄   ၂၂၄၃.၂၄၃ ၂၂၄၃.၂၄၃   ၄၆၈.၄၁၁ ၄၆၈.၄၁၁
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၆၀.၉၀၈ ၆၀.၉၀၈ ၀.၂၃၈ ၂၉၅.၈၇၀ ၂၉၆.၁၀၈ -၀.၂၃၈ -၂၃၄.၉၆၂ -၂၃၅.၂၀၀
‌ရေထွက်   ၆၃၅.၃၈၆ ၆၃၅.၃၈၆   ၅၄၃.၉၆၁ ၅၄၃.၉၆၁   ၉၁.၄၂၅ ၉၁.၄၂၅
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၈၄.၁၉၂ ၇၅၃.၁၇၈ ၁၂၃၇.၃၇၀ ၃၅၁.၃၅၆ ၆၄၀.၀၀၀ ၉၉၁.၃၅၆ ၁၃၂.၈၃၆ ၁၁၃.၁၇၈ ၂၄၆.၀၁၄
သစ်တောထွက် ၃.၄၀၀ ၉၈.၃၂၅ ၁၀၁.၇၂၅ ၆.၂၄၅ ၁၀၇.၅၇၉ ၁၁၃.၈၂၄ -၂.၈၄၅ -၉.၂၅၄ -၁၂.၀၉၉
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၇၄.၄၀၃ ၃၇၀၇.၃၈၄ ၅၉၈၁.၇၈၇ ၂၄၅၃.၉၄၃ ၃၄၉၅.၈၈၂ ၅၉၄၉.၈၂၅ -၁၇၉.၅၄၀ ၂၁၁.၅၀၂ ၃၁.၉၆၂
အခြား ၅၇၈.၀၆၇ ၂၁၉.၄၂၁ ၇၉၇.၄၈၈ ၂၉၃.၂၅၄ ၃၁၆.၉၁၀ ၆၁၀.၁၆၄ ၂၈၄.၈၁၃ -၉၇.၄၈၉ ၁၈၇.၃၂၄
  စုစုပေါင်း ၃၃၄၀.၀၆၂ ၈၁၈၆.၂၅၆ ၁၁၅၂၆.၃၁၈ ၃၁၀၅.၀၃၆ ၇၆၄၃.၄၄၅ ၁၀၇၄၈.၄၈၁ ၂၃၅.၀၂၆ ၅၄၂.၈၁၁ ၇၇၇.၈၃၇

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages