ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၉-၉-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၉-၉-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၅၅၅.၀၂၁ ၁၅၅၅.၀၂၁   ၁၅၃၂.၉၅၉ ၁၅၃၂.၉၅၉   ၂၂.၀၆၂ ၂၂.၀၆၂
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၆.၇၁၁ ၁၆.၇၁၁   ၂.၇၂၈ ၂.၇၂၈   ၁၃.၉၈၃ ၁၃.၉၈၃
‌ရေထွက်   ၂၉၃.၂၄၀ ၂၉၃.၂၄၀   ၂၉၇.၈၇၈ ၂၉၇.၈၇၈   -၄.၆၃၈ -၄.၆၃၈
သတ္တုတွင်းထွက် ၈.၅၇၆ ၁၅၄.၉၄၄ ၁၆၃.၅၂၀ ၃၆.၇၆၀ ၂၇၉.၂၃၇ ၃၁၅.၉၉၇ -၂၈.၁၈၄ -၁၂၄.၂၉၃ -၁၅၂.၄၇၇
သစ်တောထွက် ၀.၃၁၀ ၆၇.၃၉၃ ၆၇.၇၀၃ ၀.၂၄၂ ၅၄.၂၅၈ ၅၄.၅၀၀ ၀.၀၆၈ ၁၃.၁၃၅ ၁၃.၂၀၃
စက်မှုကုန်ချော ၁၆၆၄.၂၃၂ ၃၆၀၆.၆၃၀ ၅၂၇၀.၈၆၂ ၁၂၉၄.၄၂၅ ၂၃၃၆.၉၆၁ ၃၆၃၁.၃၈၆ ၃၆၉.၈၀၇ ၁၂၆၉.၆၆၉ ၁၆၃၉.၄၇၆
အခြား ၉၉.၃၄၉ ၁၃၄.၀၁၉ ၂၃၃.၃၆၈ ၂၆၃.၄၈၇ ၁၅၄.၁၄၇ ၄၁၇.၆၃၄ -၁၆၄.၁၃၈ -၂၀.၁၂၈ -၁၈၄.၂၆၆
  စုစုပေါင်း ၁၇၇၂.၄၆၇ ၅၈၂၇.၉၅၈ ၇၆၀၀.၄၂၅ ၁၅၉၄.၉၁၄ ၄၆၅၈.၁၆၈ ၆၂၅၃.၀၈၂ ၁၇၇.၅၅၃ ၁၁၆၉.၇၉၀ ၁၃၄၇.၃၄၃

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages