ကာလတူ ပံုုမွန္/နယ္စပ္ ျပည္ပပိုု႔ကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ႏွိဳင္းယွဥ္တင္ျပျခင္း

တန္ဖိုး-အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း
စဥ္ ပို႕ကုန္အုပ္စု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၆-၇-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (၂၆-၇-၂၀၁၈) ထိ တိုး/ေလ်ာ့
ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေပါင္း
လယ္ယာထြက္ပစၥည္း   ၂၇၇၇.၆၉၈ ၂၇၇၇.၆၉၈   ၂၄၉၃.၈၇၁ ၂၄၉၃.၈၇၁   ၂၈၃.၈၂၇ ၂၈၃.၈၂၇
တိရိစာၦန္ထြက္ ၀.၂၃၈ ၃၂၆.၂၉၈ ၃၂၆.၅၃၆   ၁၅၂.၈၅၇ ၁၅၂.၈၅၇ ၀.၂၃၈ ၁၇၃.၄၄၁ ၁၇၃.၆၇၉
ေရထြက္   ၆၃၆.၅၆၂ ၆၃၆.၅၆၂   ၅၉၈.၄၁၁ ၅၉၈.၄၁၁   ၃၈.၁၅၁ ၃၈.၁၅၁
သတၱဳတြင္းထြက္ ၃၈၉.၆၂၆ ၈၉၄.၇၅၂ ၁၂၈၄.၃၇၈ ၇၄၂.၆၈၇ ၉၄၅.၁၀၆ ၁၆၈၇.၇၉၃ -၃၅၃.၀၆၁ -၅၀.၃၅၄ -၄၀၃.၄၁၅
သစ္ေတာထြက္ ၇.၈၇၅ ၁၃၃.၆၉၅ ၁၄၁.၅၇၀ ၁၅.၀၂၈ ၁၄၄.၈၅၂ ၁၅၉.၈၈၀ -၇.၁၅၃ -၁၁.၁၅၇ -၁၈.၃၁၀
စက္မႈကုန္ေခ်ာ ၃၁၇၁.၁၃၁ ၄၇၇၁.၂၃၉ ၇၉၄၂.၃၇၀ ၂၈၈၉.၈၁၃ ၃၅၁၈.၇၉၈ ၆၄၀၈.၆၁၁ ၂၈၁.၃၁၈ ၁၂၅၂.၄၄၁ ၁၅၃၃.၇၅၉
အျခား ၃၁၃.၆၀၅ ၃၆၄.၉၀၄ ၆၇၈.၅၀၉ ၅၁.၁၅၄ ၁၂၄၄.၃၆၅ ၁၂၉၅.၅၁၉ ၂၆၂.၄၅၁ -၈၇၉.၄၆၁ -၆၁၇.၀၁၀
  စုစုေပါင္း ၃၈၈၂.၄၇၅ ၉၉၀၅.၁၄၈ ၁၃၇၈၇.၆၂၃ ၃၆၉၈.၆၈၂ ၉၀၉၈.၂၆၀ ၁၂၇၉၆.၉၄၂ ၁၈၃.၇၉၃ ၈၀၆.၈၈၈ ၉၉၀.၆၈၁

မွတ္ခ်က္။     အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ အပတ္စဥ္ရရွိသည့္ ကုန္သြယ္မႈကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္

                 ဗဟိုစာရင္းအင္းအဖြဲ႕မွ တရားဝင္ထုတ္ျပန္သည့္စာရင္းမ်ားႏွင့္ အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

သြင္းကုုန္အုုပ္စုုအလိုုက္ ႏွိဳင္းယွဥ္ခ်က္

နယ္စခန္းမ်ားအလိုုက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္

Pages