ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၉-၁၁-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၂၉-၁၁-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၅၅၄.၁၁၃ ၅၅၄.၁၁၃   ၄၂၁.၁၀၄ ၄၂၁.၁၀၄   ၁၃၃.၀၀၉ ၁၃၃.၀၀၉
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၄၁.၅၀၇ ၄၁.၅၀၇   ၉၈.၈၅၉ ၉၈.၈၅၉   -၅၇.၃၅၂ -၅၇.၃၅၂
‌ရေထွက်   ၁၇၅.၃၈၁ ၁၇၅.၃၈၁   ၁၅၀.၄၅၅ ၁၅၀.၄၅၅   ၂၄.၉၂၆ ၂၄.၉၂၆
သတ္တုတွင်းထွက် ၃၇၀.၁၄၂ ၂၅၉.၈၀၅ ၆၂၉.၉၄၇ ၀.၀၄၉ ၂၁၆.၁၈၆ ၂၁၆.၂၃၅ ၃၇၀.၀၉၃ ၄၃.၆၁၉ ၄၁၃.၇၁၂
သစ်တောထွက် ၀.၆၆၁ ၂၆.၉၀၉ ၂၇.၅၇၀ ၀.၉၈၀ ၂၇.၃၈၇ ၂၈.၃၆၇ -၀.၃၁၉ -၀.၄၇၈ -၀.၇၉၇
စက်မှုကုန်ချော ၅၉၁.၀၅၁ ၁၀၃၂.၅၂၈ ၁၆၂၃.၅၇၉ ၃၇၈.၀၄၄ ၈၆၀.၉၀၄ ၁၂၃၈.၉၄၈ ၂၁၃.၀၀၇ ၁၇၁.၆၂၄ ၃၈၄.၆၃၁
အခြား ၇.၃၃၈ ၄၇.၃၄၁ ၅၄.၆၇၉ ၃၆.၀၇၃ ၁၀၅.၈၆၁ ၁၄၁.၉၃၄ -၂၈.၇၃၅ -၅၈.၅၂၀ -၈၇.၂၅၅
  စုစုပေါင်း ၉၆၉.၁၉၂ ၂၁၃၇.၅၈၄ ၃၁၀၆.၇၇၆ ၄၁၅.၁၄၆ ၁၈၈၀.၇၅၆ ၂၂၉၅.၉၀၂ ၅၅၄.၀၄၆ ၂၅၆.၈၂၈ ၈၁၀.၈၇၄

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages