ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၈-၁၀-၂၀၁၉) ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၈-၁၀-၂၀၁၈) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၃၇.၃၁၈ ၁၃၇.၃၁၈   ၁၂၁.၁၀၅ ၁၂၁.၁၀၅   ၁၆.၂၁၃ ၁၆.၂၁၃
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၀.၂၇၀ ၁၀.၂၇၀   ၂၅.၄၉၉ ၂၅.၄၉၉   -၁၅.၂၂၉ -၁၅.၂၂၉
‌ရေထွက်   ၄၇.၉၃၆ ၄၇.၉၃၆   ၄၆.၀၁၇ ၄၆.၀၁၇   ၁.၉၁၉ ၁.၉၁၉
သတ္တုတွင်းထွက် ၁၇၃.၂၉၄ ၃၆.၂၃၀ ၂၀၉.၅၂၄ ၀.၀၄၉ ၇၃.၅၀၁ ၇၃.၅၅၀ ၁၇၃.၂၄၅ -၃၇.၂၇၁ ၁၃၅.၉၇၄
သစ်တောထွက်   ၈.၂၃၂ ၈.၂၃၂ ၀.၆၇၈ ၁၂.၄၅၉ ၁၃.၁၃၇ -၀.၆၇၈ -၄.၂၂၇ -၄.၉၀၅
စက်မှုကုန်ချော ၁၁.၂၄၇ ၂၉၃.၉၁၂ ၃၀၅.၁၅၉ ၂၃၆.၆၀၂ ၂၈၇.၂၉၇ ၅၂၃.၈၉၉ -၂၂၅.၃၅၅ ၆.၆၁၅ -၂၁၈.၇၄၀
အခြား ၁.၁၈၈ ၃၀.၆၇၄ ၃၁.၈၆၂ ၃၅.၁၁၄ ၄၂.၉၉၆ ၇၈.၁၁၀ -၃၃.၉၂၆ -၁၂.၃၂၂ -၄၆.၂၄၈
  စုစုပေါင်း ၁၈၅.၇၂၉ ၅၆၄.၅၇၂ ၇၅၀.၃၀၁ ၂၇၂.၄၄၃ ၆၀၈.၈၇၄ ၈၈၁.၃၁၇ -၈၆.၇၁၄ -၄၄.၃၀၂ -၁၃၁.၀၁၆

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages