ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၁၇-၄-၂၀၂၀)  ထိ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (၁၇-၄-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၂၂၇၉.၄၂၄ ၂၂၇၉.၄၂၄   ၁၈၆၈.၅၅၂ ၁၈၆၈.၅၅၂   ၄၁၀.၈၇၂ ၄၁၀.၈၇၂
တိရစ္ဆာန်ထွက်   ၅၈.၈၀၄ ၅၈.၈၀၄ ၀.၂၃၈ ၂၇၈.၉၁၉ ၂၇၉.၁၅၇ -၀.၂၃၈ -၂၂၀.၁၁၅ -၂၂၀.၃၅၃
‌ရေထွက်   ၅၃၅.၄၀၁ ၅၃၅.၄၀၁   ၄၆၈.၁၆၈ ၄၆၈.၁၆၈   ၆၇.၂၃၃ ၆၇.၂၃၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၄၅၄.၈၇၂ ၆၈၀.၉၂၈ ၁၁၃၅.၈၀၀ ၂၇၇.၇၉၃ ၄၉၈.၅၅၁ ၇၇၆.၃၄၄ ၁၇၇.၀၇၉ ၁၈၂.၃၇၇ ၃၅၉.၄၅၆
သစ်တောထွက် ၃.၃၅၂ ၉၁.၄၇၈ ၉၄.၈၃၀ ၅.၂၉၉ ၉၅.၁၇၄ ၁၀၀.၄၇၃ -၁.၉၄၇ -၃.၆၉၆ -၅.၆၄၃
စက်မှုကုန်ချော ၁၉၂၁.၃၇၈ ၃၄၈၃.၀၆၃ ၅၄၀၄.၄၄၁ ၂၀၂၈.၀၄၅ ၃၁၁၉.၁၃၉ ၅၁၄၇.၁၈၄ -၁၀၆.၆၆၇ ၃၆၃.၉၂၄ ၂၅၇.၂၅၇
အခြား ၁၅၉.၄၃၅ ၁၉၆.၅၃၆ ၃၅၅.၉၇၁ ၂၃၀.၁၂၄ ၂၉၀.၉၂၀ ၅၂၁.၀၄၄ -၇၀.၆၈၉ -၉၄.၃၈၄ -၁၆၅.၀၇၃
  စုစုပေါင်း ၂၅၃၉.၀၃၇ ၇၃၂၅.၆၃၄ ၉၈၆၄.၆၇၁ ၂၅၄၁.၄၉၉ ၆၆၁၉.၄၂၃ ၉၁၆၀.၉၂၂ -၂.၄၆၂ ၇၀၆.၂၁၁ ၇၀၃.၇၄၉

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages