ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၂၇-၁၁-၂၀၂၀) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၂၇-၁၁-၂၀၁၉) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၆၁၃.၉၁၉ ၆၁၃.၉၁၉   ၅၃၁.၀၇၅ ၅၃၁.၀၇၅   ၈၂.၈၄၄ ၈၂.၈၄၄
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၃.၁၈၆ ၁၃.၁၈၆   ၄၀.၅၅၃ ၄၀.၅၅၃   -၂၇.၃၆၇ -၂၇.၃၆၇
‌ရေထွက်   ၁၄၆.၈၄၉ ၁၄၆.၈၄၉   ၁၆၇.၅၄၉ ၁၆၇.၅၄၉   -၂၀.၇၀၀ -၂၀.၇၀၀
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၃၆၁ ၂၀၃.၇၃၃ ၂၀၅.၀၉၄ ၃၆၉.၄၂၃ ၂၅၂.၇၁၄ ၆၂၂.၁၃၇ -၃၆၈.၀၆၂ -၄၈.၉၈၁ -၄၁၇.၀၄၃
သစ်တောထွက် ၀.၉၄၂ ၁၈.၄၃၂ ၁၉.၃၇၄ ၀.၆၃၇ ၂၄.၈၇၀ ၂၅.၅၀၇ ၀.၃၀၅ -၆.၄၃၈ -၆.၁၃၃
စက်မှုကုန်ချော ၂၁၃.၃၇၄ ၆၇၉.၈၅၅ ၈၉၃.၂၂၉ ၅၄၆.၇၀၇ ၉၇၄.၂၇၃ ၁၅၂၀.၉၈၀ -၃၃၃.၃၃၃ -၂၉၄.၄၁၈ -၆၂၇.၇၅၁
အခြား ၁.၁၀၃ ၆၉.၉၁၆ ၇၁.၀၁၉ ၇.၂၉၁ ၄၃.၄၉၅ ၅၀.၇၈၆ -၆.၁၈၈ ၂၆.၄၂၁ ၂၀.၂၃၃
  စုစုပေါင်း ၂၁၆.၇၈၀ ၁၇၄၅.၈၉၀ ၁၉၆၂.၆၇၀ ၉၂၄.၀၅၈ ၂၀၃၄.၅၂၉ ၂၉၅၈.၅၈၇ -၇၀၇.၂၇၈ -၂၈၈.၆၃၉ -၉၉၅.၉၁၇

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages