ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (၃၀-၇-၂၀၂၁) ထိ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (၃၀-၇-၂၀၂၀) ထိ တိုး/လျော့
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၄၂၂၅.၅၇၆ ၄၂၂၅.၅၇၆   ၃၃၁၂.၀၇၀ ၃၃၁၂.၀၇၀   ၉၁၃.၅၀၆ ၉၁၃.၅၀၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၁၇.၇၉၃ ၁၇.၇၉၃   ၆၇.၀၂၇ ၆၇.၀၂၇   -၄၉.၂၃၄ -၄၉.၂၃၄
‌ရေထွက်   ၆၄၀.၁၇၀ ၆၄၀.၁၇၀   ၇၅၀.၂၃၄ ၇၅၀.၂၃၄   -၁၁၀.၀၆၄ -၁၁၀.၀၆၄
သတ္တုတွင်းထွက် ၆၃.၅၈၂ ၇၁၃.၁၅၅ ၇၇၆.၇၃၇ ၄၈၄.၁၉၁ ၁၀၆၉.၄၆၃ ၁၅၅၃.၆၅၄ -၄၂၀.၆၀၉ -၃၅၆.၃၀၈ -၇၇၆.၉၁၇
သစ်တောထွက် ၁.၁၉၀ ၁၀၅.၂၁၁ ၁၀၆.၄၀၁ ၃.၉၅၃ ၁၂၁.၃၃၆ ၁၂၅.၂၈၉ -၂.၇၆၃ -၁၆.၁၂၅ -၁၈.၈၈၈
စက်မှုကုန်ချော ၂၂၀၇.၉၄၄ ၄၀၂၈.၂၃၈ ၆၂၃၆.၁၈၂ ၃၀၁၀.၈၂၁ ၅၁၀၉.၆၈၉ ၈၁၂၀.၅၁၀ -၈၀၂.၈၇၇ -၁၀၈၁.၄၅၁ -၁၈၈၄.၃၂၈
အခြား ၁၄၁.၇၀၆ ၃၀၉.၇၄၃ ၄၅၁.၄၄၉ ၅၈၈.၀၉၃ ၂၇၇.၀၀၃ ၈၆၅.၀၉၆ -၄၄၆.၃၈၇ ၃၂.၇၄၀ -၄၁၃.၆၄၇
  စုစုပေါင်း ၂၄၁၄.၄၂၂ ၁၀၀၃၉.၈၈၆ ၁၂၄၅၄.၃၀၈ ၄၀၈၇.၀၅၈ ၁၀၇၀၆.၈၂၂ ၁၄၇၉၃.၈၈၀ -၁၆၇၂.၆၃၆ -၆၆၆.၉၃၆ -၂၃၃၉.၅၇၂

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages