ကာလတူ ပုံမှန်/နယ်စပ် ပြည်ပပို့ကုန်အုပ်စုအလိုက်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

တန်ဖိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် ပို့ကုန်အုပ်စု ၂၀၂၂-၂၀၂၃(၁-၇-၂၀၂၂) ထိ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ (Mini Budget) (၁-၇-၂၀၂၁) ထိ တိုး(+)/လျော့(-)
နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း နိုင်ငံပိုင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပေါင်း
လယ်ယာထွက်ပစ္စည်း   ၁၀၉၇.၈၀၉ ၁၀၉၇.၈၀၉   ၁၁၀၂.၆၀၅ ၁၁၀၂.၆၀၅   -၄.၇၉၆ -၄.၇၉၆
တိရိစ္ဆာန်ထွက်   ၉.၉၁၁ ၉.၉၁၁   ၁.၅၅၂ ၁.၅၅၂   ၈.၃၅၉ ၈.၃၅၉
‌ရေထွက်   ၁၃၈.၃၁၃ ၁၃၈.၃၁၃   ၁၄၆.၉၀၆ ၁၄၆.၉၀၆   -၈.၅၉၃ -၈.၅၉၃
သတ္တုတွင်းထွက် ၁.၄၃၄ ၉၉.၅၄၅ ၁၀၀.၉၇၉ ၃၆.၇၆၀ ၁၇၇.၃၅၉ ၂၁၄.၁၁၉ -၃၅.၃၂၆ -၇၇.၈၁၄ -၁၁၃.၁၄၀
သစ်တောထွက် ၀.၂၆၆ ၃၆.၄၄၇ ၃၆.၇၁၃   ၃၂.၀၂၁ ၃၂.၀၂၁ ၀.၂၆၆ ၄.၄၂၆ ၄.၆၉၂
စက်မှုကုန်ချော ၈၈၄.၉၂၁ ၁၈၁၄.၄၆၄ ၂၆၉၉.၃၈၅ ၇၃၁.၉၅၈ ၁၂၂၆.၆၁၇ ၁၉၅၈.၅၇၅ ၁၅၂.၉၆၃ ၅၈၇.၈၄၇ ၇၄၀.၈၁၀
အခြား ၃၀.၇၄၈ ၇၅.၂၀၀ ၁၀၅.၉၄၈ ၁၁၈.၈၆၈ ၉၁.၆၆၄ ၂၁၀.၅၃၂ -၈၈.၁၂၀ -၁၆.၄၆၄ -၁၀၄.၅၈၄
  စုစုပေါင်း ၉၁၇.၃၆၉ ၃၂၇၁.၆၈၉ ၄၁၈၉.၀၅၈ ၈၈၇.၅၈၆ ၂၇၇၈.၇၂၄ ၃၆၆၆.၃၁၀ ၂၉.၇၈၃ ၄၉၂.၉၆၅ ၅၂၂.၇၄၈

ဇစ်မြစ်- Customs

မှတ်ချက်။     အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ အပတ်စဉ်ရရှိသည့် ကုန်သွယ်မှုကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ ပြုစုထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်

                 ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများနှင့် အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။

ကုန်သွယ်မှုပမာဏ နှိုင်းယှဉ်ချက်

သွင်းကုန်အုပ်စုအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

နယ်စခန်းများအလိုက် နှိုင်းယှဉ်ချက်

Pages