ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ Mini Budget ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘဏ္ဍာနှစ်
(နိုဝင်ဘာလ ) ထိ
ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း
  ပို့ကုန် ၉၈၄၁.၂၄၆ ၇၂၁၉.၁၆၉ ၁၇၀၆၀.၄၁၅ ၁၀၄၉၃.၁၅၀ ၇၁၈၇.၉၃၉ ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၅၆၂၀.၆၃၄ ၂၆၈၇.၇၈၈ ၂၅.၉၂၂ ၇၂၀၂.၄၇၂ ၄၀၄၁.၁၀၆ ၁၁၂၄၃.၅၇၈
(က) လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း ၁၅၂၆.၃၃၆ ၁၇၃၅.၂၅၅ ၃၂၆၁.၅၉၁ ၁၈၇၀.၆၂၃ ၁၈၅၅.၀၇၅ ၃၇၂၅.၆၉၈ ၁၈၇၉.၅၈၆ ၂၇၄၄.၆၁၈ ၄၆၂၄.၂၀၄ ၁၉၄၉.၀၁၈ ၄၅၈.၆၉၂ ၂၀၇၃.၆၇၅ ၁၆၂၉.၉၄၃ ၇၂၁.၀၃၉ ၂၃၅၀.၉၈၂
(ခ) တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း ၄.၅၃၄ ၃၆၁.၈၂၆ ၃၆၆.၃၆၀ ၃.၇၂၂ ၁၀၄.၀၂၁ ၁၀၇.၇၄၃ ၄.၁၄၉ ၁၄.၇၄၉ ၁၈.၈၉၈ ၄.၂၉၇ ၁.၀၅၉ ၃၆၆.၈၇၁ ၂.၆၉၉ ၁၅.၅၁၃ ၁၈.၂၁၂
(ဂ) ​ရေထွက်ပစ္စည်း ၂၉၆.၂၈၀ ၄၃၅.၈၇၆ ၇၃၂.၁၅၆ ၃၃၄.၄၈၈ ၅၂၄.၄၇၂ ၈၅၈.၉၆၀ ၃၉၇.၆၀၉ ၃၈၇.၄၁၂ ၇၈၅.၀၂၁ ၂၆၂.၆၁၉ ၂၁၉.၀၃၈ ၂၉၉.၂၆၄ 265.182 ၂၁၉.၉၂၃ ၄၈၅.၁၀၅
(ဃ) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း ၁၁၅၉.၇၂၇ ၃၀၅.၇၃၂ ၁၄၆၅.၄၅၉ ၁၅၀၅.၉၁၈ ၃၆၄.၉၁၈ ၁၈၇၀.၈၃၆ ၈၄၆.၀၉၉ ၄၉.၅၁၂ ၈၉၅.၆၁၁ ၂၈၅.၉၇၈ ၂.၆၂၁ ၆၇.၆၀၇ ၁၉၁.၅၅၇ ၁၃.၁၈၁ ၂၀၄.၇၃၈
(င) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း ၁၇၂.၂၃၅ ၂.၅၄၉ ၁၇၄.၇၈၄ ၁၅၀.၁၃၀ ၃.၉၃၆ ၁၅၄.၀၆၆ ၁၂၂.၉၁၅ ၅.၁၅၇ ၁၂၈.၀၇၂ ၈၂.၇၂၈ ၁.၁၇၃ ၂၄၆၆.၄၆၈ ၉၄.၃၉၇ ၁.၄၅၉ ၉၅.၈၅၆
(စ) စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း ၆၁၄၈.၅၈၅ ၄၁၄၂.၃၇၉ ၁၀၂၉၀.၉၆၄ ၆၂၂၀.၂၉၆ ၃၇၇၆.၈၉၅ ၉၉၉၇.၁၉၁ ၄၇၄၆.၀၉၄ ၃၅၀၇.၃၁၆ ၈၂၅၃.၄၁၀ ၂၇၄၆.၈၇၆ ၁၉၆၂.၂၉၃ ၃၂၅.၁၈၆ ၄၈၀၇.၁၁၅ ၂၉၆၃.၀၃၈ ၇၇၇၀.၁၅၃
(ဆ) အခြားပစ္စည်း ၅၃၃.၅၄၉ ၂၃၅.၅၅၂ ၇၆၉.၁၀၁ ၄၀၇.၉၇၃ ၅၅၈.၆၂၂ ၉၆၆.၅၉၅ ၄၅၇.၉၄၈ ၂၀၀.၁၂၀ ၆၅၈.၀၆၈ ၂၈၉.၁၁၈ ၄၂.၉၁၂ ၂၁၄၁.၂၈၂ ၂၁၁.၅၇၉ ၁၀၆.၉၅၃ ၃၁၈.၅၃၂
  သွင်းကုန် ၁၅၀၁၈.၂၂၉ ၃၀၆၈.၃၆၈ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ ၁၅၆၀၃.၃၆၀ ၃၄၄၇.၄၉၆ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၇၀၃၇.၇၃၅ ၉၂၇.၂၆၀ ၇၉၆၄.၉၉၅ ၁၀၁၉၁.၂၀၁ ၁၄၅၁.၂၉၃ ၁၁၆၄၂.၄၉၄
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ ၄၆၀၉.၂၅၄ ၁၂၅၂.၁၉၁ ၅၈၆၁.၄၄၅ ၅၆၅၃.၈၃၇ ၁၆၆၁.၄၉၀ ၇၃၁၅.၃၂၇ ၃၁၇၀.၈၇၈ ၁၅၆၉.၅၉၆ ၄၇၄၀.၄၇၄ ၁၃၉၂.၂၃၄ ၁၇၁.၆၄၂ ၁၅၆၃.၈၇၆ ၂၁၆၀.၄၆၈ ၃၁၉.၁၁၈ ၂၄၇၉.၅၈၆
(ခ) လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ၆၇၀၂.၁၃၀ ၆၇၇.၅၅၅ ၇၃၇၉.၆၈၅ ၆၂၆၃.၉၇၃ ၆၀၉.၂၉၇ ၆၈၇၃.၂၇၀ ၄၉၀၄.၃၆၇ ၅၃၉.၄၅၆ ၅၄၄၃.၈၂၃ ၃၅၃၂.၁၁၈ ၃၄၉.၅၉၂ ၃၈၈၁.၇၁၀ ၅၃၀၄.၀၁၃ ၅၈၀.၂၆၆ ၅၈၈၄.၂၇၉
(ဂ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ ၃၇၀၆.၈၄၅ ၁၁၃၈.၆၂၂ ၄၈၄၅.၄၆၇ ၃၆၈၅.၅၅၀ ၁၁၇၆.၇၀၉ ၄၈၆၂.၂၅၉ ၃၃၅၂.၀၀၄ ၁၁၄၉.၇၅၇ ၄၅၀၁.၇၆၁ ၂၁၁၃.၃၈၃ ၄၀၆.၀၂၆ ၂၅၁၉.၄၀၉ ၂၇၂၆.၇၂၀ ၅၅၁.၉၀၉ ၃၂၇၈.၆၂၉
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ ၂၄၈၅၉.၄၇၅ ၁၀၂၈၇.၅၃၇ ၃၅၁၄၇.၀၁၂ ၂၆၀၉၆.၅၁၀ ၁၀၆၃၅.၄၃၅ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၁၂၆၅၈.၃၆၉ ၃၆၁၅.၀၄၈ ၁၆၂၇၃.၄၁၇ ၁၇၃၉၃.၆၇၃ ၅၄၉၂.၃၉၉ ၂၂၈၈၆.၀၇၂

Source : Customs ;

Pages