ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုံမှန်/နယ်စပ် (ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုအလိုက်) ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်၊ကုန်သွယ်မှု ပမာဏအခြေအနေ

အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် အကြောင်းအရာ   ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ၂၀၁၈ (Mini Budget) ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ၂၀၂၁-၂၀၂၂  Mini Budget
(နိုဝင်ဘာလ)ထိ
ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း ပုံမှန် နယ်စပ် ပေါင်း
  ပို့ကုန် US$ ၉၃၇၉.၁၄၉ ၅၅၀၄.၀၁၁ ၁၄၈၈၃.၁၆၀ ၅၉၃၆.၀၂၈ ၂၉၂၅.၀၀၄ ၈၈၆၁.၀၃၂ ၉၈၄၁.၂၄၆ ၇၂၁၉.၁၇၀ ၁၇၀၆၀.၄၁၆ ၁၀၄၉၃.၁၅၀ ၇၁၈၇.၉၃၉ ၁၇၆၈၁.၀၈၉ ၈၄၅၄.၄၀၀ ၆၉၀၈.၈၈၄ ၁၅၃၆၃.၂၈၄ ၁၆၂၃.၈၇၅ ၈၁၈.၃၃၆ ၂၄၄၂.၂၁၁
(က) လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း US$ ၁၃၂၁.၂၃၀ ၁၇၆၅.၈၉၃ ၃၀၈၇.၁၂၃ ၅၃၃.၈၆၉ ၇၄၄.၈၉၀ ၁၂၇၈.၇၅၉ ၁၅၂၆.၃၃၆ ၁၇၃၅.၂၅၅ ၃၂၆၁.၅၉၁ ၁၈၇၀.၆၂၃ ၁၈၅၅.၀၇၅ ၃၇၂၅.၆၉၈ ၁၈၇၉.၅၈၆ ၂၇၄၄.၆၁၈ ၄၆၂၄.၂၀၄ ၅၂၁.၃၁၄ ၅၈.၆၀၅ ၅၇၉.၉၁၉
(ခ) တိရိစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း US$ ၆.၈၄၄ ၅၄.၁၅၂ ၆၀.၉၉၆ ၂.၈၅၈ ၁၇၅.၄၆၅ ၁၇၈.၃၂၃ ၄.၅၃၄ ၃၆၁.၈၂၆ ၃၆၆.၃၆၀ ၃.၇၂၂ ၁၀၄.၀၂၁ ၁၀၇.၇၄၃ ၄.၁၄၉ ၁၄.၇၄၉ ၁၈.၈၉၈ ၀.၆၆၁ ၀.၁၃၆ ၀.၇၉၇
(ဂ) ​ရေထွက်ပစ္စည်း US$ ၂၅၂.၆၈၄ ၄၄၆.၃၅၉ ၆၉၉.၀၄၃ ၁၂၆.၃၂၀ ၁၇၁.၈၂၈ ၂၉၈.၁၄၈ ၂၉၆.၂၈၀ ၄၃၅.၈၇၆ ၇၃၂.၁၅၆ ၃၃၄.၄၈၈ ၅၂၄.၄၇၂ ၈၅၈.၉၆၀ ၃၉၇.၆၀၉ ၃၈၇.၄၁၂ ၇၈၅.၀၂၁ ၈၉.၀၁၆ ၆၈.၀၀၀ ၁၅၇.၀၁၆
(ဃ) သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်း US$ ၁၂၈၉.၀၂၄ ၄၉၄.၉၉၇ ၁၇၈၄.၀၂၁ ၇၇၇.၈၆၄ ၂၇၁.၃၂၀ ၁၀၄၉.၁၈၄ ၁၁၅၉.၇၂၇ ၃၀၅.၇၃၂ ၁၄၆၅.၄၅၉ ၁၅၀၅.၉၁၈ ၃၆၄.၉၁၈ ၁၈၇၀.၈၃၆ ၈၄၆.၀၉၉ ၄၉.၅၁၂ ၈၉၅.၆၁၁ ၁၃၉.၇၇၄ ၀.၅၈၀ ၁၄၀.၃၅၄
(င) သစ်တောထွက်ပစ္စည်း US$ ၂၀၉.၄၃၃ ၂.၆၈၇ ၂၁၂.၁၂၀ ၉၄.၁၇၂ ၁.၀၃၈ ၉၅.၂၁၀ ၁၇၂.၂၃၅ ၂.၅၄၉ ၁၇၄.၇၈၄ ၁၅၀.၁၃၀ ၃.၉၃၆ ၁၅၄.၀၆၆ ၁၂၂.၉၁၅ ၅.၁၅၇ ၁၂၈.၀၇၂ ၂၃.၅၀၁ ၀.၀၅၉ ၂၃.၅၆၀
(စ) စက်မှုကုန်ချောပစ္စည်း US$ ၅၃၇၆.၉၃၂ ၁၆၀၂.၈၈၀ ၆၉၇၉.၈၁၂ ၃၉၈၉.၆၉၀ ၆၈၂.၈၈၇ ၄၆၇၂.၅၇၇ ၆၁၄၈.၅၈၅ ၄၁၄၂.၃၇၉ ၁၀၂၉၀.၉၆၄ ၆၂၂၀.၂၉၆ ၃၇၇၆.၈၉၅ ၉၉၉၇.၁၉၁ ၄၇၄၆.၀၉၄ ၃၅၀၇.၃၁၆ ၈၂၅၃.၄၁၀ ၇၃၅.၀၉၇ ၆၆၇.၄၃၈ ၁၄၀၂.၅၃၅
(ဆ) အခြားပစ္စည်း US$ ၉၂၃.၀၀၂ ၁၁၃၇.၀၄၃ ၂၀၆၀.၀၄၅ ၄၁၁.၂၅၅ ၈၇၇.၅၇၆ ၁၂၈၈.၈၃၁ ၅၃၃.၅၄၉ ၂၃၅.၅၅၃ ၇၆၉.၁၀၂ ၄၀၇.၉၇၃ ၅၅၈.၆၂၂ ၉၆၆.၅၉၅ ၄၅၇.၉၄၈ ၂၀၀.၁၂၀ ၆၅၈.၀၆၈ ၁၁၄.၅၁၂ ၂၃.၅၁၈ ၁၃၈.၀၃၀
  သွင်းကုန် US$ ၁၅၆၈၀.၆၃၁ ၃၀၁၄.၂၆၁ ၁၈၆၉၄.၈၉၂ ၈၃၃၁.၇၆၈ ၁၅၃၄.၇၃၄ ၉၈၆၆.၅၀၂ ၁၅၀၁၈.၂၂၉ ၃၀၆၈.၃၆၈ ၁၈၀၈၆.၅၉၇ ၁၅၆၀၃.၃၆၀ ၃၄၄၇.၄၉၆ ၁၉၀၅၀.၈၅၆ ၁၁၄၂၇.၂၄၉ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၄၆၈၆.၀၅၈ ၁၉၁၆.၃၀၈ ၂၉၃.၅၄၁ ၂၂၀၉.၈၄၉
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၅၀၇၉.၉၇၂ ၁၅၁၀.၄၃၃ ၆၅၉၀.၄၀၅ ၂၇၁၂.၃၈၆ ၇၄၂.၁၁၃ ၃၄၅၄.၄၉၉ ၄၆၀၉.၂၅၄ ၁၂၅၂.၁၉၁ ၅၈၆၁.၄၄၅ ၅၆၅၃.၈၃၇ ၁၆၆၁.၄၉၀ ၇၃၁၅.၃၂၇ ၃၁၇၀.၈၇၈ ၁၅၆၉.၅၉၆ ၄၇၄၀.၄၇၄ ၄၀၁.၅၄၆ ၄၃.၈၉၀ ၄၄၅.၄၃၆
(ခ) လုပ်ငန်းသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၇၀၇၂.၈၈၇ ၆၁၂.၁၇၅ ၇၆၈၅.၀၆၂ ၃၄၂၃.၈၂၇ ၃၄၂.၀၂၃ ၃၇၆၅.၈၅၀ ၆၇၀၂.၁၃၀ ၆၇၇.၅၅၅ ၇၃၇၉.၆၈၅ ၆၂၆၃.၉၇၃ ၆၀၉.၂၉၇ ၆၈၇၃.၂၇၀ ၄၉၀၄.၃၆၇ ၅၃၉.၄၅၆ ၅၄၄၃.၈၂၃ ၉၁၃.၃၄၅ ၁၀၀.၆၅၆ ၁၀၁၄.၀၀၁
(ဂ) လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ US$ ၃၅၂၇.၇၇၂ ၈၉၁.၆၅၃ ၄၄၁၉.၄၂၅ ၂၁၉၅.၅၅၅ ၄၅၀.၅၉၈ ၂၆၄၆.၁၅၃ ၃၇၀၆.၈၄၅ ၁၁၃၈.၆၂၂ ၄၈၄၅.၄၆၇ ၃၆၈၅.၅၅၀ ၁၁၇၆.၇၀၉ ၄၈၆၂.၂၅၉ ၃၃၅၂.၀၀၄ ၁၁၄၉.၇၅၇ ၄၅၀၁.၇၆၁ ၆၀၁.၄၁၇ ၁၄၈.၉၉၅ ၇၅၀.၄၁၂
  ကုန်သွယ်မှုပမာဏ US$ ၂၅၀၅၉.၇၈၀ ၈၅၁၈.၂၇၂ ၃၃၅၇၈.၀၅၂ ၁၄၂၆၇.၇၉၆ ၄၄၅၉.၇၃၈ ၁၈၇၂၇.၅၃၄ ၂၄၈၅၉.၄၇၅ ၁၀၂၈၇.၅၃၈ ၃၅၁၄၇.၀၁၃ ၂၆၀၉၆.၅၁၀ ၁၀၆၃၅.၄၃၅ ၃၆၇၃၁.၉၄၅ ၁၉၈၈၁.၆၄၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၃၀၀၄၉.၃၄၂ ၃၅၄၀.၁၈၃ ၁၁၁၁.၈၇၇ ၄၆၅၂.၀၆၀

 

Source : Customs ;

Pages