ပို့ကုန်သွင်းကုန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်

တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

ထုတ်ပေးခြင်းလုပ်နည်းစနစ်များ

တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသူများ

၁။       တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီးသူနိုင်ငံသား တိုင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။         

တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားခွင့်မရှိသူများ

၂။       တစ်ဦးချင်းကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ လျှောက်ထား ခွင့်မရှိပါ -

Fully Online Licensing System အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်

Company Registration ( ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း)

 

၁။      ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မှတ်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို www.dica.gov.mm တွင် သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

Certificate of Exporter/Importer Registration