ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် (နယ်စခန်းအလိုက်) ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏအခြေအနေ

တန်ဖိုး - အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း
စဉ် စခန်းအမည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၂-၂၀၂၃  ဘဏ္ဍာနှစ်  ၂၀၂၃-၂၀၂၄  ဘဏ္ဍာနှစ် ၂၀၂၄-၂၀၂၅  ဘဏ္ဍာနှစ်
(Mini Budget) ( ဧပြီလ မှ မေလ) ထိ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
ပို့ကုန် သွင်းကုန် ကုန်သွယ်မှု
ပမာဏ
၁။ မူဆယ် ၂၉၁၉.၃၄၉ ၁၁၅၅.၇၁၈ ၄၀၇၅.၀၆၇ ၇၀၄.၈၀၁ ၂၆.၅၆၅ ၇၃၁.၃၆၆ ၂၁၃၀.၆၆၀ ၃၃၇.၂၅၉ ၂၄၆၇.၉၁၉ ၁၆၄၈.၃၅၆ ၄၂၃.၂၁၉ ၂၀၇၁.၅၇၅ ၂၃၄.၀၈၈ ၅.၂၆၉ ၂၃၉.၃၅၇
၂။ လွယ်ဂျယ် ၁၇၃.၀၉၆ ၄၂.၁၃၂ ၂၁၅.၂၂၈ ၁၈.၂၁၀ ၄.၄၅၇ ၂၂.၆၆၇ ၁၀၉.၁၇၉ ၃၇.၀၁၆ ၁၄၆.၁၉၅ ၁၀၃.၄၃၀ ၅၅.၁၄၀ ၁၅၈.၅၇၀   ၁.၂၁၄ ၁.၂၁၄
၃။ ချင်းရွှေဟော် ၃၄၉.၆၂၃ ၁၁၃.၄၀၈ ၄၆၃.၀၃၁ ၂၆.၄၆၇ ၂၁.၂၃၃ ၄၇.၇၀၀ ၁၈၀.၁၄၁ ၁၇၀.၆၀၄ ၃၅၀.၇၄၅ ၁၇၄.၅၅၇ ၅၂၈.၅၀၈ ၇၀၃.၀၆၅      
၄။  ကံပိုင်တည် ၂၆၆.၄၅၁ ၄.၀၄၈ ၂၇၀.၄၉၉ ၄၄.၀၁၇ ၁.၄၈၉ ၄၅.၅၀၆ ၁၁၁.၉၆၂ ၁၂.၉၇၉ ၁၂၄.၉၄၁ ၁၇၈.၄၈၅ ၂၉.၅၈၄ ၂၀၈.၀၆၉ ၇၂.၉၇၁ ၁၉.၈၂၄ ၉၂.၇၉၅
၅။ ကျိုင်းတုံ ၁၂.၅၀၈ ၃.၄၆၃ ၁၅.၉၇၁ ၄.၀၉၂ ၇.၂၈၀ ၁၁.၃၇၂ ၇.၇၃၀ ၄.၀၂၃ ၁၁.၇၅၃ ၅၆.၃၆၆ ၉၇.၈၇၃ ၁၅၄.၂၃၉ ၄၄.၃၄၀ ၆၂.၈၅၀ ၁၀၇.၁၉၀
၆။ တာချီလိတ် ၁၅၈.၂၁၆ ၇၃.၈၀၈ ၂၃၂.၀၂၄ ၃၄.၃၇၁ ၄၄.၇၅၈ ၇၉.၁၂၉ ၅၃.၀၀၀ ၁၀၀.၂၁၇ ၁၅၃.၂၁၇ ၆၁.၆၀၆ ၁၁၀.၀၅၇ ၁၇၁.၆၆၃ ၂၈.၀၆၉ ၁၈.၇၄၉ ၄၆.၈၁၈
၇။ မြဝတီ ၈၇၁.၇၄၄ ၁၀၇၃.၁၀၅ ၁၉၄၄.၈၄၉ ၅၇၅.၁၂၁ ၇၁၈.၁၉၁ ၁၂၉၃.၃၁၂ ၇၂၃.၂၄၈ ၁၃၂၁.၇၂၉ ၂၀၄၄.၉၇၇ ၃၂၀.၀၄၀ ၈၂၇.၁၉၂ ၁၁၄၇.၂၃၂ ၂၅.၂၀၆ ၂၆.၂၃၁ ၅၁.၄၃၇
၈။ ​ကော့သောင်း ၂၃၄.၇၁၁ ၅၈.၁၂၁ ၂၉၂.၈၃၂ ၁၆၁.၇၈၀ ၈.၄၄၈ ၁၇၀.၂၂၈ ၂၀၆.၃၂၃ ၂၄.၇၈၇ ၂၃၁.၁၁၀ ၁၉၃.၇၅၃ ၄၀.၆၃၁ ၂၃၄.၃၈၄ ၂၆.၂၂၂ ၁၃.၁၅၉ ၃၉.၃၈၁
၉။ မြိတ် ၄၉.၇၅၆ ၇၉.၂၉၇ ၁၂၉.၀၅၃ ၂၂.၅၂၂ ၄၇.၀၃၀ ၆၉.၅၅၂ ၃၃.၇၂၄ ၁၀၂.၆၉၅ ၁၃၆.၄၁၉ ၅၅.၁၁၁ ၉၉.၁၉၁ ၁၅၄.၃၀၂ ၁၃.၇၈၀ ၂၁.၆၇၃ ၃၅.၄၅၃
၁၀။ ထီးခီး ၁၆၄၆.၆၅၅ ၄၄.၈၆၄ ၁၆၉၁.၅၁၉ ၁၀၆၀.၀၈၆ ၂၄.၇၁၈ ၁၀၈၄.၈၀၄ ၂၄၄၈.၅၃၈ ၃၂၅.၂၇၆ ၂၇၇၃.၈၁၄ ၂၄၉၈.၉၃၅ ၁၉၅.၅၅၅ ၂၆၉၄.၄၉၀ ၃၁၃.၁၅၂ ၃.၄၁၁ ၃၁၆.၅၆၃
၁၁။ မောတောင် ၁၁.၈၂၄ ၂.၆၅၄ ၁၄.၄၇၈ ၇.၈၈၀ ၀.၈၃၀ ၈.၇၁၀ ၁၅.၀၃၈ ၀.၈၁၁ ၁၅.၈၄၉ ၂၄.၀၈၄ ၂.၆၉၅ ၂၆.၇၇၉ ၆.၈၃၉ ၁.၁၉၃ ၈.၀၃၂
၁၂။ မယ်စဲ့                              
၁၃။ စစ်တွေ ၁၂.၁၂၂ ၆၀၅.၅၆၁ ၆၁၇.၆၈၃ ၁၁.၂၁၆ ၁၉.၅၅၂ ၃၀.၇၆၈ ၆၅.၆၆၉ ၄၀.၆၁၁ ၁၀၆.၂၈၀ ၅.၁၅၁ ၁.၁၂၃ ၆.၂၇၄      
၁၄။ ​မောင်တော ၄.၈၅၈ ၀.၀၄၆ ၄.၉၀၄ ၁၁.၇၂၈ ၀.၀၆၃ ၁၁.၇၉၁ ၁၆.၈၅၃ ၀.၀၄၄ ၁၆.၈၉၇ ၆.၉၆၃ ၀.၁၀၇ ၇.၀၇၀      
၁၅။ တမူး ၃၃.၅၅၈ ၁.၇၀၄ ၃၅.၂၆၂ ၄.၁၈၆ ၂.၀၁၃ ၆.၁၉၉ ၁၀.၀၁၈ ၆.၃၇၃ ၁၆.၃၉၁ ၁.၈၈၉ ၀.၉၈၅ ၂.၈၇၄   ၀.၁၀၆ ၀.၁၀၆
၁၆။ ရိဒ် ၁၆၄.၄၁၃ ၀.၈၈၀ ၁၆၅.၂၉၃ ၁.၃၁၁ ၀.၆၃၃ ၁.၉၄၄                  
၁၇။ ကျိုင်းလပ်                              
  စုစုပေါင်း ၆၉၀၈.၈၈၄ ၃၂၅၈.၈၀၉ ၁၀၁၆၇.၆၉၃ ၂၆၈၇.၇၈၈ ၉၂၇.၂၆၀ ၃၆၁၅.၀၄၈ ၆၁၁၂.၀၈၃ ၂၄၈၄.၄၂၄ ၈၅၉၆.၅၀၇ ၅၃၂၈.၇၂၇ ၂၄၁၁.၈၆၀ ၇၇၄၀.၅၈၇ ၇၆၄.၆၆၇ ၁၇၃.၆၇၉ ၉၃၈.၃၄၆

Sources : Customs

Pages